Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REGULAMINU ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH STOSOWANYCH PRZEZ OGP GAZ - SYSTEM S.A. W UMOWACH PRZESYŁOWYCH I W UMOWACH O PRZYŁĄCZENIE system,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REGULAMINU ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH STOSOWANYCH PRZEZ OGP GAZ - SYSTEM S.A. W UMOWACH PRZESYŁOWYCH I W UMOWACH O PRZYŁĄCZENIE system,"— Zapis prezentacji:

1 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REGULAMINU ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH STOSOWANYCH PRZEZ OGP GAZ - SYSTEM S.A. W UMOWACH PRZESYŁOWYCH I W UMOWACH O PRZYŁĄCZENIE system, który łączy

2 Zabezpieczenia finansowe system, który łączy PODSTAWA PRAWNA Art. 14 ust. 3 Rozporządzenia (WE) 715/2009 W stosownych przypadkach, usługi związane z dostępem stron trzecich mogą być świadczone pod warunkiem, że użytkownicy sieci przedstawią odpowiednie gwarancje dotyczące swojej wiarygodności finansowej. Gwarancje takie nie stanowią nieuzasadnionych barier przy wejściu na rynek oraz są: W przyjętym (i funkcjonującym od 2006 r. ) przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. modelu ocena wiarygodności finansowej podmiotów starających się o świadczenie przez OSP usługi przesyłania oraz zapisy regulujące formy i wysokość zabezpieczeń finansowych zostały uregulowane na poziomie kodeksu sieci – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci (IRiESP), który zgodnie z orzecznictwem i doktryną ma charakter wzorca umownego w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i jest zatwierdzany przez organ regulacyjny zgodnie z art. 41 dyrektywy 2009/73/WE. W lipcu 2012 r. Prezes URE powołując się na odmienną interpretację art. 41 dyrektywy 2009/73/WE wezwał Spółkę do usunięcia z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci (IRiESP) zapisów regulujących poziom i formy zabezpieczeń finansowych stosowanych przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. w celu zabezpieczenia płatności wynikających z umów przesyłowych i umów przyłączeniowych. Na skutek decyzji Prezesa URE, zapisy dotyczące zabezpieczeń finansowych zostały przeniesione odpowiednio do wzorcowej umowy przesyłowej lub umów przyłączeniowych. ustalone w oparciu o zasady opisane we wzorcowej umowie przesyłowej NIEDYSKRYMINACYJNEPROPORCJONALNE PRZEJRZYSTE Jednakowe zasady dla wszystkich użytkowników systemu Poziom zabezpieczenia ustalany proporcjonalnie do wartości świadczonej usługi

3 system, który łączy Umowy Przyłączeniowe Zabezpieczenie w wysokości 100% w momencie podpisania umowy Zabezpieczenie w wysokości 50% w momencie podpisania umowy Zabezpieczenie w wysokości 80% w momencie podpisywania umowy Do wyboru jedna z poniższych form zabezpieczenia 1 Gwarancja bankowa (bank o ratingu nie niższym niż: Baa2 dla Agencji Moodys, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 2 Gwarancja ubezpieczeniowa (ubezpieczyciel o ratingu nie niższym niż Baa2 dla Agencji Moodys, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 3 Depozyt pieniężny na rachunku OSP 4 Blokada środków pieniężnych na rachunku Klienta 5 Inna forma zabezpieczenia akceptowana przez OSP tj. weksel własny i oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c. Wysokość wpłat oraz terminy płatności 1 I wpłata w wysokości 10 % całości szacunkowej opłaty za przyłączenie w terminie 30 dni od zawarcia umowy o przyłączenie, 2 II wpłata w wysokości 40% całości szacunkowej opłaty za przyłączenie w terminie 30 dni od zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlano-montażowych przyłączenia, 3 III wpłata w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wysokością opłaty za przyłączenie, ustalonej na podstawie rzeczywistych, udokumentowanych nakładów poniesionych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na wykonanie przyłączenia, a wysokością sumy wniesionych wcześniej wpłat, płatna w terminie wskazanym na fakturze VAT wystawionej po odbiorze końcowym przyłączenia. Opłata w ratach wg ustalonego schematu Płatność 100% po realizacji Płatność 20% gotówką po uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji i 80% po realizacji inwestycji Płatność 20% gotówką po uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji i 80% po realizacji inwestycji Zabezpieczenie III wpłaty w wysokości 50% szacunkowych kosztów w formie akceptowalnej przez OSP tj. weksel własny i oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c. Do wyboru jedna z poniższych form zabezpieczenia 1 Gwarancja bankowa (bank o ratingu nie niższym niż Baa2 dla Agencji Moodys, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 2 Gwarancja ubezpieczeniowa (ubezpieczyciel o ratingu nie niższym niż Baa2 dla Agencji Moodys, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 3 Depozyt pieniężny na rachunku OSP 4 Blokada środków pieniężnych na rachunku Klienta albo Dla Klientów nie posiadających 4 letniej pozytywnej historii współpracy z GS Dla Klientów posiadających pozytywną 4 - letnią historię współpracy z GS Opcje do wyboru przez Klienta albo

4 4 Użytkownicy Systemu Przydział Zdolności (PZ) Opłaty taryfowe, w tym: stała i zmienna z tytułu przekroczeń mocy Opłaty i bonifikaty z tytułu ograniczeń systemowych tj. jakości paliwa gazowego Opłaty taryfowe, w tym: stała i zmienna z tytułu przekroczeń mocy Opłaty i bonifikaty z tytułu ograniczeń systemowych tj. jakości paliwa gazowego Przydział Przepustowości (PP) Podmioty rynku gazu - opłaty Użytkownicy Sie ci ZUP system, który łączy Opłaty z tytułu bilansowania Opłaty z tytułu ograniczeń systemowych (niezgodności nominacji z realizacją) Opłaty z tytułu bilansowania Opłaty z tytułu ograniczeń systemowych (niezgodności nominacji z realizacją)

5 Umowy Przesyłowe system, który łączy Wymagany przez OSP rating nie niższy niż: Baa2 dla Agencji Moodys BBB dla Agencji Standard and Poors BBB dla Agencji Fitch NIETAK Brak dalszych zabezpieczeń Do wyboru jedna z poniższych form zabezpieczenia 1 Gwarancja bankowa (bank o ratingu nie niższym niż Baa2 dla Agencji Moodys, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 2 Gwarancja ubezpieczeniowa (ubezpieczyciel o ratingu nie niższym niż Baa2 dla Agencji Moodys, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 3 Gwarancja spółki Matki posiadającej powyższy rating 4 Depozyt pieniężny na rachunku OSP 5 Blokada środków pieniężnych na rachunku Klienta 6 Inna forma zabezpieczenia akceptowana przez OSP tj. weksel własny i oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c. Wymagane zabezpieczenie w wysokości 2 – miesięcznego zobowiązania z Umowy Przesyłowej Dla Klientów nie posiadających 4 letniej pozytywnej historii współpracy z GS Dla Klientów posiadających pozytywną 4 - letnią historię współpracy z GS

6 Zabezpieczenia finansowe na rynku bilansującym system, który łączy Wymagany przez OSP rating nie niższy niż Baa2 dla Agencji Moody,s BBB dla Agencji Standard and Poors BBB dla Agencji Fitch NIETAK Brak dalszych zabezpieczeń Do wyboru jedna z poniższych form zabezpieczenia 1 Gwarancja bankowa (bank o ratingu nie niższym niż: Baa2 dla Agencji Moodys, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 2 Gwarancja ubezpieczeniowa (ubezpieczyciel o ratingu nie niższym niż: Baa2 dla Agencji Moodys, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 3 Gwarancja spółki Matki posiadającej powyższy rating 4 Depozyt pieniężny na rachunku OSP 5 Blokada środków pieniężnych na rachunku Klienta 6 Inna forma zabezpieczenia akceptowana przez OSP tj. weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c. Wymagane zabezpieczenie w wysokości 20% wartości paliwa gazowego przesyłanego w danym miesiącu gazowym Dla Klientów nie posiadających 4 letniej pozytywnej historii współpracy z GS Dla Klientów posiadających pozytywną 4 - letnią historię współpracy z GS

7 Zabezpieczenia na rynku bilansującym c.d. system, który łączy na etapie rozpatrywania wniosku o przydział zdolności (PZ), w oparciu o deklarowane we wniosku ilości paliwa gazowego przekazywanego do transportu (w tym ilości paliwa gazowego, którymi Podmiot zamierza obracać na Giełdzie Gazu lub w ramach umów dwustronnych na rynku OTC) na etapie realizacji umowy przesyłowej, w oparciu o średniomiesięczne ilości transportowanego paliwa gazowego Zabezpieczenie składane jest w oparciu o średnią arytmetyczną z dobowych wartości Ceny Referencyjnej Gazu (CRG), określonej na podstawie IRiESP dla miesiąca poprzedzającego miesiąc jego złożenia. Termin ważności zabezpieczenia finansowego powinien obejmować cały okres, na który została przydzielona zdolność (PZ). W przypadku usług długoterminowych świadczonych przez okres dłuższy niż jeden (1) rok, OSP dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia finansowego na okres nie krótszy niż rok gazowy, z zastrzeżeniem jego odnowienia na czternaście (14) dni roboczych przed upływem jego ważności. Podmiot powinien monitorować poziom złożonego przez siebie zabezpieczenia finansowego w kontekście planowanego wolumenu przesyłanego gazu. Jeżeli wysokość ustanowionego zabezpieczenia nie pokrywa 20% wartości średniomiesięcznego wolumenu transportowanego paliwa gazowego, Uczestnik Rynku Bilansującego powinien uzupełnić poziom zabezpieczenia. W innym przypadku naraża się on na karę w postaci wzrostu poziomu zabezpieczenia Finansowego o 25% jego wartości. W trakcie realizacji umowy OSP będzie monitorował poziom zabezpieczeń w kontekście realizowanego przez ZUP przesyłu. W przypadku nieadekwatności zabezpieczenia złożonego przez ZUP, OSP poprosi o jego uzupełnienie (w trybie 2-3 dni) pod rygorem wypowiedzenia PZ lub rozwiązania umowy. Obecnie OGP GAZ-SYSTEM wypracowuje szczegółową koncepcję rozwiązań w celu bieżącego monitorowania poziomu zabezpieczeń i pozycji niezbilansowania URB.


Pobierz ppt "GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REGULAMINU ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH STOSOWANYCH PRZEZ OGP GAZ - SYSTEM S.A. W UMOWACH PRZESYŁOWYCH I W UMOWACH O PRZYŁĄCZENIE system,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google