Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DO REGULAMINU ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DO REGULAMINU ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 DO REGULAMINU ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REGULAMINU ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH STOSOWANYCH PRZEZ OGP GAZ - SYSTEM S.A. W UMOWACH PRZESYŁOWYCH I W UMOWACH O PRZYŁĄCZENIE system, który łączy

2 Zabezpieczenia finansowe
PODSTAWA PRAWNA Art. 14 ust. 3 Rozporządzenia (WE) 715/2009 W stosownych przypadkach, usługi związane z dostępem stron trzecich mogą być świadczone pod warunkiem, że użytkownicy sieci przedstawią odpowiednie gwarancje dotyczące swojej wiarygodności finansowej. Gwarancje takie nie stanowią nieuzasadnionych barier przy wejściu na rynek oraz są: PRZEJRZYSTE NIEDYSKRYMINACYJNE PROPORCJONALNE ustalone w oparciu o zasady opisane we wzorcowej umowie przesyłowej Jednakowe zasady dla wszystkich użytkowników systemu Poziom zabezpieczenia ustalany proporcjonalnie do wartości świadczonej usługi W przyjętym (i funkcjonującym od 2006 r.) przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. modelu ocena wiarygodności finansowej podmiotów starających się o świadczenie przez OSP usługi przesyłania oraz zapisy regulujące formy i wysokość zabezpieczeń finansowych zostały uregulowane na poziomie kodeksu sieci – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci (IRiESP), który zgodnie z orzecznictwem i doktryną ma charakter wzorca umownego w rozumieniu art kodeksu cywilnego i jest zatwierdzany przez organ regulacyjny zgodnie z art. 41 dyrektywy 2009/73/WE. W lipcu 2012 r. Prezes URE powołując się na odmienną interpretację art. 41 dyrektywy 2009/73/WE wezwał Spółkę do usunięcia z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci (IRiESP) zapisów regulujących poziom i formy zabezpieczeń finansowych stosowanych przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. w celu zabezpieczenia płatności wynikających z umów przesyłowych i umów przyłączeniowych. Na skutek decyzji Prezesa URE, zapisy dotyczące zabezpieczeń finansowych zostały przeniesione odpowiednio do wzorcowej umowy przesyłowej lub umów przyłączeniowych. system, który łączy

3 Umowy Przyłączeniowe system, który łączy albo albo albo
Opcje do wyboru przez Klienta albo albo albo Opłata w ratach wg ustalonego schematu Płatność 100% po realizacji Płatność 20% gotówką po uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji i 80% po realizacji inwestycji Zabezpieczenie w wysokości 50% w momencie podpisania umowy Zabezpieczenie w wysokości 100% w momencie podpisania umowy Zabezpieczenie w wysokości 80% w momencie podpisywania umowy Wysokość wpłat oraz terminy płatności 1 I wpłata w wysokości 10 % całości szacunkowej opłaty za przyłączenie w terminie 30 dni od zawarcia umowy o przyłączenie, 2 II wpłata w wysokości 40% całości szacunkowej opłaty za przyłączenie w terminie 30 dni od zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlano-montażowych przyłączenia, 3 III wpłata w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wysokością opłaty za przyłączenie, ustalonej na podstawie rzeczywistych, udokumentowanych nakładów poniesionych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na wykonanie przyłączenia, a wysokością sumy wniesionych wcześniej wpłat, płatna w terminie wskazanym na fakturze VAT wystawionej po odbiorze końcowym przyłączenia. Do wyboru jedna z poniższych form zabezpieczenia 1 Gwarancja bankowa (bank o ratingu nie niższym niż Baa2 dla Agencji Moody’s, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 2 Gwarancja ubezpieczeniowa (ubezpieczyciel o ratingu nie niższym niż Baa2 dla Agencji Moody’s, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 3 Depozyt pieniężny na rachunku OSP 4 Blokada środków pieniężnych na rachunku Klienta Do wyboru jedna z poniższych form zabezpieczenia 1 Gwarancja bankowa (bank o ratingu nie niższym niż: Baa2 dla Agencji Moody’s, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 2 Gwarancja ubezpieczeniowa (ubezpieczyciel o ratingu nie niższym niż Baa2 dla Agencji Moody’s, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 3 Depozyt pieniężny na rachunku OSP 4 Blokada środków pieniężnych na rachunku Klienta 5 Inna forma zabezpieczenia akceptowana przez OSP tj. weksel własny i oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c. Dla Klientów nie posiadających 4 letniej pozytywnej historii współpracy z GS Dla Klientów posiadających pozytywną 4 - letnią historię współpracy z GS Zabezpieczenie III wpłaty w wysokości 50% szacunkowych kosztów w formie akceptowalnej przez OSP tj. weksel własny i oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c. system, który łączy

4 Przydział Przepustowości (PP) Przydział Zdolności (PZ)
Podmioty rynku gazu - opłaty Użytkownicy Systemu Użytkownicy Sieci ZUP Opłaty taryfowe, w tym: stała i zmienna z tytułu przekroczeń mocy Opłaty i bonifikaty z tytułu ograniczeń systemowych tj. jakości paliwa gazowego Opłaty z tytułu bilansowania Opłaty z tytułu ograniczeń systemowych (niezgodności nominacji z realizacją) Przydział Przepustowości (PP) Przydział Zdolności (PZ) system, który łączy

5 Do wyboru jedna z poniższych form zabezpieczenia
Umowy Przesyłowe Wymagany przez OSP rating nie niższy niż: Baa2 dla Agencji Moody’s BBB dla Agencji Standard and Poors BBB dla Agencji Fitch TAK NIE Brak dalszych zabezpieczeń Wymagane zabezpieczenie w wysokości 2 – miesięcznego zobowiązania z Umowy Przesyłowej Do wyboru jedna z poniższych form zabezpieczenia 1 Gwarancja bankowa (bank o ratingu nie niższym niż Baa2 dla Agencji Moody’s, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 2 Gwarancja ubezpieczeniowa (ubezpieczyciel o ratingu nie niższym niż Baa2 dla Agencji Moody’s, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 3 Gwarancja spółki Matki posiadającej powyższy rating 4 Depozyt pieniężny na rachunku OSP 5 Blokada środków pieniężnych na rachunku Klienta 6 Inna forma zabezpieczenia akceptowana przez OSP tj. weksel własny i oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c. Dla Klientów nie posiadających 4 letniej pozytywnej historii współpracy z GS Dla Klientów posiadających pozytywną 4 - letnią historię współpracy z GS system, który łączy

6 Zabezpieczenia finansowe na rynku bilansującym
Wymagany przez OSP rating nie niższy niż Baa2 dla Agencji Moody,s BBB dla Agencji Standard and Poors BBB dla Agencji Fitch TAK NIE Brak dalszych zabezpieczeń Wymagane zabezpieczenie w wysokości 20% wartości paliwa gazowego przesyłanego w danym miesiącu gazowym Do wyboru jedna z poniższych form zabezpieczenia 1 Gwarancja bankowa (bank o ratingu nie niższym niż: Baa2 dla Agencji Moody’s, BBB dla Agencji Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch) 2 Gwarancja ubezpieczeniowa (ubezpieczyciel o ratingu nie niższym niż: 3 Gwarancja spółki Matki posiadającej powyższy rating 4 Depozyt pieniężny na rachunku OSP 5 Blokada środków pieniężnych na rachunku Klienta 6 Inna forma zabezpieczenia akceptowana przez OSP tj. weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c. Dla Klientów nie posiadających 4 letniej pozytywnej historii współpracy z GS Dla Klientów posiadających pozytywną 4 - letnią historię współpracy z GS system, który łączy

7 Zabezpieczenia na rynku bilansującym c.d.
Zabezpieczenie składane jest w oparciu o średnią arytmetyczną z dobowych wartości Ceny Referencyjnej Gazu (CRG), określonej na podstawie IRiESP dla miesiąca poprzedzającego miesiąc jego złożenia. na etapie rozpatrywania wniosku o przydział zdolności (PZ), w oparciu o deklarowane we wniosku ilości paliwa gazowego przekazywanego do transportu (w tym ilości paliwa gazowego, którymi Podmiot zamierza obracać na Giełdzie Gazu lub w ramach umów dwustronnych na rynku OTC) na etapie realizacji umowy przesyłowej, w oparciu o średniomiesięczne ilości transportowanego paliwa gazowego Termin ważności zabezpieczenia finansowego powinien obejmować cały okres, na który została przydzielona zdolność (PZ). W przypadku usług długoterminowych świadczonych przez okres dłuższy niż jeden (1) rok, OSP dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia finansowego na okres nie krótszy niż rok gazowy, z zastrzeżeniem jego odnowienia na czternaście (14) dni roboczych przed upływem jego ważności. Podmiot powinien monitorować poziom złożonego przez siebie zabezpieczenia finansowego w kontekście planowanego wolumenu przesyłanego gazu. Jeżeli wysokość ustanowionego zabezpieczenia nie pokrywa 20% wartości średniomiesięcznego wolumenu transportowanego paliwa gazowego, Uczestnik Rynku Bilansującego powinien uzupełnić poziom zabezpieczenia. W innym przypadku naraża się on na karę w postaci wzrostu poziomu zabezpieczenia Finansowego o 25% jego wartości. W trakcie realizacji umowy OSP będzie monitorował poziom zabezpieczeń w kontekście realizowanego przez ZUP przesyłu. W przypadku nieadekwatności zabezpieczenia złożonego przez ZUP, OSP poprosi o jego uzupełnienie (w trybie 2-3 dni) pod rygorem wypowiedzenia PZ lub rozwiązania umowy. Obecnie OGP GAZ-SYSTEM wypracowuje szczegółową koncepcję rozwiązań w celu bieżącego monitorowania poziomu zabezpieczeń i pozycji niezbilansowania URB. system, który łączy


Pobierz ppt "DO REGULAMINU ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google