Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia Opola w budowie efektywnego i konkurencyjnego transportu miejskiego Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. w Opolu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia Opola w budowie efektywnego i konkurencyjnego transportu miejskiego Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. w Opolu."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia Opola w budowie efektywnego i konkurencyjnego transportu miejskiego Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. w Opolu

2 PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI – uwarunkowania prawne Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2005 r. (sygn. akt II GSK 105/05) Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie C-410/04 (Stad Halle) Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-295/05 (Tragsa) Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00 (Altmark Trans GmbH)

3 PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI – uwarunkowania prawne c.d. Rozporządzenie (EWG) nr 1191/69 wraz z rozszerzającym je rozporządzeniem 1893/91 dotyczące usług publicznych Rozporządzenie (EWG) nr 1107/70 w sprawie przyznawania pomocy w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej Zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych oznaczają zobowiązanie, jakich zainteresowane przedsiębiorstwo transportowe biorąc pod uwagę swój interes gospodarczy, nie przyjęłoby lub nie przyjęłoby w takim samym zakresie lub na takich samych zasadach Rozporządzenie 1191/69 rezerwowało definicje umowy o usługi publiczne wyłącznie dla umów cywilnoprawnych !

4 ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI DOPŁATY (REKOMPENSATY) - SPOSÓB ROZLICZENIA

5 ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI DOPŁATY (REKOMPENSATY) - SPOSÓB ROZLICZENIA c.d. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia 1370/2007 Rekompensata = koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych – wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane w sieci – przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania zobowiązania + rozsądny zysk

6 ROZPORZĄDZENIE WE Nr 1370/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 PODMIOT WEWNĘTRZNY oznacza odrębną prawnie jednostkę podlegającą kontroli właściwego organu lokalnego, a w przypadku grupy organów przynajmniej jednego właściwego organu lokalnego, analogicznej do kontroli, jakie sprawują one nad własnymi służbami…

7 PROBLEMY - POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ Art.5 ust. 2 Rozporządzenia WE 1370/2007 O ile nie zabrania tego prawo krajowe, każdy właściwy organ lokalny (…) może zdecydować, ze będzie samodzielnie świadczyć usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego lub że będzie bezpośrednio udzielać zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych z podmiotem wewnętrznym… Podmiot wewnętrzny a element ryzyka kontraktu (umowa koncesji) – Rozporządzenie 1370/2007 a Dyrektywa 2004/17/WE Art. 2 i) Rozporządzenia 1370/2007 Umowa o świadczenie usług publicznych oznacza jeden lub kilka aktów wiążących prawnie, potwierdzających porozumienie zawarte pomiędzy właściwym organem a podmiotem świadczącym usługi publiczne, w sprawie powierzenia temu podmiotowi świadczącemu usługi publiczne zarządzania usługami pasażerskiego transportu publicznego podlegającymi zobowiązaniom z tytułu świadczenia usług publicznych oraz świadczenie tych usług (…) Brak implementacji Rozporządzenia 1370/2007 w krajowych normach prawnych

8 POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ - WYTYCZNE MRR Pkt. 55(53) Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym Szczegółowe określenie zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez spółkę komunalną następuje w: Uchwale organu stanowiącego Zarządzeniu organu wykonawczego upoważnionego uchwałą organu stanowiącego Umowie albo statucie spółki Odpowiednim akcie wewnętrznym spółki (plan strategia, regulamin itp.) uchwalonym przez zgromadzenie wspólników spółki komunalnej A P L I K A C J A w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 3 Transport; Działanie 3.2. Transport publiczny

9 Art. 19 1. Organizator dokonuje wyboru operatora w trybie: 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) albo 2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.(9)) albo 3) art. 22 ust. 1. pkt.2 świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2. Organizator może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego. USTAWA O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

10 Art. 46 ust. 2 Podmiot, któremu organizator zlecił realizację części lub całości zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego, nie może być jednocześnie operatorem ani podmiotem powiązanym z operatorem w sposób uniemożliwiający bezstronną realizację zadań. USTAWA O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

11 W roku 2009 koszty MZK Opole wynosiły 29,9 mln zł., zaś wielkość dopłaty (rekompensaty) – 9,9 mln zł., w 2010 roku wartości te wynosiły odpowiednio 30,7 mln zł. oraz 10,2 mln zł. Dopłata (rekompensata) stanowi 38% przychodów systemu komunikacyjnego w Opolu. źródło: Ocena wielkości dotacji dla komunikacji miejskiej w Opolu w odniesieniu do innych miast Polski autor: dr Michał Wolański

12 PORÓWANIE POZIOMU RENTOWNOŚCI USŁUG W SYSTEMACH Z ZARZĄDAMI TRANSPORTU (źródło: Ocena wielkości dotacji dla komunikacji miejskiej w Opolu w odniesieniu do innych miast Polski autor: dr Michał Wolański) Analizując stosunek dotacji do sumarycznych kosztów działania komunikacji miejskiej w wybranych miastach z wydzielonymi zarządami transportu, należy stwierdzić, że w żadnym z analizowanych ośrodków względna wartość dotacji nie jest tak niska, jak w Opolu. Miasta o liczbie mieszkańców:

13 PORÓWANIE STRUKTURY PRZYCHODÓW OPERATORÓW W MODELU BEZ ZTM Z WYNAGRODZENIEM NETTO (źródło: Ocena wielkości dotacji dla komunikacji miejskiej w Opolu w odniesieniu do innych miast Polski autor: dr Michał Wolański) Miasta o liczbie mieszkańców:

14 PORÓWANIE POZIOMU KOSZTÓW OPERATORÓW (źródło: Ocena wielkości dotacji dla komunikacji miejskiej w Opolu w odniesieniu do innych miast Polski autor: dr Michał Wolański) * Miasta, w których część kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej pokrywają zarządy transportu – z reguły koszty te wynoszą ok. 40- 50 groszy/wozokilometr. Miasta o liczbie mieszkańców:

15 OBSZAR DZIAŁANIA DOTYCHCZASOWY OBSZAR DZIAŁANIA NOWE OBSZARY

16 ZATEM JAKI PRZYJĄĆ MODEL - by stworzyć efektywny i konkurencyjny transport? - jak kontraktować usługi?

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Doświadczenia Opola w budowie efektywnego i konkurencyjnego transportu miejskiego Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. w Opolu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google