Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Próba sprawdzianu w klasie szóstej 10 stycznia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Próba sprawdzianu w klasie szóstej 10 stycznia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Próba sprawdzianu w klasie szóstej 10 stycznia 2012 r.
Opracowała Anna Ilska

2 Diagnozowane umiejętności
Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

3 Standardy wymagań Czytanie
Uczeń: 1.odczytuje różne teksty kultury: -źródła i teksty historyczne (fragmenty kronik, pamiętniki, listy, elementy dziedzictwa kulturowego, reprezentatywne dla epoki zabytki architektury, polskie pieśni patriotyczne), -teksty literackie : baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie i prozatorskie należące do klasyki dziecięcej i młodzieżowej, -teksty użytkowe: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcja, przepis, ogłoszenie, kartka pocztowa, list prywatny i oficjalny, tabela, notatka , -proste teksty podręcznikowe, publicystyczne i popularnonaukowe, w tym audycja radiowa i telewizyjna, artykuł prasowy, -przedstawienia teatralne i filmy, -przekazy ikoniczne: komiksy, dzieła malarskie , rzeźby; rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i przenośne 2. określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu -rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm, - posługuje się terminami: bohater, wątek akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, refren, zwrotka, baśń, legenda opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą 3. rozumie znaczenie podstawowych symboli w instrukcjach i w opisach: diagramów, map, planów, schematów, innych rysunków 4. odczytuje dane z tekstu źródłowego, tabeli, wykresu, planu, mapy, diagramu oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane

4 Pisanie Uczeń: 1. pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się formami wypowiedzi: opowiadanie, opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki, sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki, notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia, kartka pocztowa, list prywatny i oficjalny, telegram, zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcja, przepis 2.formułuje wypowiedzi zgodnie ze świadomością celu: pyta i odpowiada, potwierdza i zaprzecza, poleca i prosi , przyrzeka i obiecuje, zachęca i zniechęca, zaprasza, przeprasza, współczuje, żartuje, wątpi, odmawia, 3. buduje tekst poprawny kompozycyjnie, celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych 4. przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli: przenosi dane na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych, Wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku, 5. dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu dostosowuje zapis do formy wypowiedzi, wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą, pisze czytelnie.

5 Rozumowanie Uczeń: 1.posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń: sytuuje je w przestrzeni, umieszcza daty w przedziale czasowym, oblicza upływ czasu między wydarzeniami, porządkuje wydarzenia chronologicznie 2. przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk: domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom, wskazuje główne przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka 3. określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacji: wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów, opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe, 4. wyraża własne opinie i próbuje je uzasadniać, wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów 5. opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą: wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego, prostego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, planu, mapy, prostego schematu, diagramu słupkowego, innego rysunku, 6. rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności: liczb, figur, zjawisk, przemian, obiektów przyrodniczych, elementów środowiska, wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je 7. dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach: opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym, spotykane w najbliższym otoczeniu; na podstawie zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu, 8. ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania 9. analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność: porównuje wyniki z własnym doświadczeniem, sprawdza wyniki z warunkami zadania.

6 Korzystanie z informacji
Uczeń: 1. wskazuje źródła informacji , posługuje się nimi, 2. analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami

7 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Uczeń: 1. posługuje się znanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku, 2. wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji 3, wykonuje obliczenia dotyczące: długości, powierzchni, objętości, wagi czasu, temperatury, pieniędzy 4. planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora 5. wykorzystuje w sytuacjach praktycznych właściwości :liczb, figur, zjawisk, przemian, obiektów przyrodniczych, elementów środowiska i stosuje je do rozwiązania problemu 6. zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych 7. wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenie techniczne, 8. rozumie potrzebę stosowania zasad: higieny, bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody, postępowania w środowisku przyrodniczym

8 Plan arkusza Czytanie 10 WW 10 pkt. 25% Pisanie 1 KO i 1RO 10 pkt. 25%
Rozumowanie WW 2KO pkt % Korzystanie z informacji 4WW pkt. 10% Wykorzystywanie wiedzy 2WW, 1KO i 1RO 8pkt 20% SUMA pkt.

9 Czytanie sprawdzane czynności
Wnioskuje na podstawie informacji, przesłanek zamieszczonych w tekście. Wyszukuje informacje podane wprost. Określa intencję wypowiedzi bohatera. Określa funkcję zdań zastosowanych w tekście. Rozpoznaje porównanie i określa jego sens. Odkrywa sensy przenośne. Rozumie główną myśl tekstu . Określa kierunek geograficzny.

10 Pisanie Pisze list zawierający elementy opisu książki.
Pisze ogłoszenie. Pisze funkcjonalnym stylem z dbałością o dobór słownictwa. Pisze poprawnie pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym. Dyslektycy, zamyka myśli w obrębie zdania Rozpoczyna zdania wielką literą i kończy kropką.

11 Rozumowanie Wskazuje jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba.
Wyznacza liczbę spełniającą warunki zadania. Wskazuje wyrażenie opisujące masę książki w dekagramach. Wyznacza długość zgodnie z warunkami zadania. Wyznacza iloraz dwóch liczb. Oblicza czynnik iloczynu.

12 Korzystanie z informacji
Korzysta z informacji zawartych w przypisie i określa na ich podstawie miejsce akcji. Korzysta z informacji zamieszczonych na wykresie.

13 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Oblicza koszt 5 książek. Oblicza pole prostokąta. Oblicza długość rzeczywistą z zastosowaniem podanej skali i wyraża poprawnie wyznaczoną wielkość w metrach. Oblicza dwukrotność pola figury płaskiej .

14

15 Obszary wyników 28 zaliczyło 70% 35 ni uzyskało 50%

16 Współczynnik łatwości zadań
Zadania bardzo łatwe ,90 Zadania łatwe ,70 Zadania umiarkowanie trudne ,69-0,50 Zadania trudne ,49- 0,20 Zadania bardzo trudne ,19-0,00

17 Wynik według współczynnika łatwości zadań

18 Zadania trudne Określenie funkcji zdań zastosowanych w liście (zdania podtrzymujące kontakt z adresatem). Obliczenie pola prostokąta. Wskazanie wyrażenia opisującego masę książki w dekagramach. Obliczenie długości rzeczywistej z zastosowaniem podanej skali i wyrażenie poprawnie wyznaczonej wielkości w metrach. Obliczenie dwukrotności pola figury płaskiej. Napisanie ogłoszenia. Przestrzeganie zasad poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w krótkiej formie wypowiedzi. Nie było zadań bardzo trudnych i bardo łatwych

19 Czytanie 61 uczniów zaliczyło ten standard
Średni wynik szkoły wyniósł 7,17

20 Pisanie 29 uczniów zaliczyło ten standard Średni wynik szkoły 5,16pkt.

21 Rozumowanie 35 uczniów zaliczyło ten standard Średni wynik 4,5pkt.

22 Korzystanie z informacji
61 osób zaliczyło ten standard Średni wynik szkoły 2,84

23 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
21 uczniów zaliczyło ten standard Średni wynik szkoły 3,43pkt.

24 Średni wynik szkoły 23,1

25 Rodzic Dopilnowuje powtórek materiału. Mądrze chwali i zachęca.
Pomaga oswoić stres. Bawi się i uczy razem z dzieckiem.

26 Jak dopilnować powtórek?
Pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania – już wszystko umiem. Planować pracę zgodnie z indywidualnym czasem koncentracji ( 10 minutowe przerwy). Powtórki powinny być dwie: pierwsza, kiedy dziecko się uczy, a druga nie później niż po 12 godzinach, bo tylko wtedy wyuczony materiał trafi do pamięci długotrwałej. Stworzyć kalendarz powtórek. Pracować systematycznie . Pracować z zegarkiem, rozwiązywać test w obecności rodzica. Aktywnie się relaksować.

27 Mądrze chwalić i zachęcać
Motywować dziecko do nauki. Dziecko, które ma motywację do nauki osiąga dużo większe sukcesy w zdobywaniu wiedzy. Odkrywać talenty i budować na nich pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Wskazywać celowość przyswajania sobie wiedzy przez odwoływanie się do codzienności. Nie obalać autorytetu szkoły i nauczyciela, bo w ten sposób dajemy gotową wymówkę. Stosować zasadę :”Nie za trudno , nie za łatwo” ;pomagać zrozumieć, dzielić na mniejsze części, od najłatwiejszego do najtrudniejszego, od ulubionego … Zapewnić komfort nauki : uporządkowane biurko, cisza, dziecko powinno być najedzone, wypoczęte, nie powinno odbierać telefonów, oglądać filmu, wychodzić do kuchni.

28 Jak chwalić dziecko? Bądź realistyczny – nie chwal za przegrany mecz, bo stajesz się niewiarygodny. Nie uzależniaj dzieci od pochwał. Bądź konkretny. Nie zwlekaj z pochwałami. Nagradzaj również za wysiłek, nie tylko za osiągnięcia . Zadbaj, aby pochwała nie zawstydzała Twojego dziecka. Pochwała nie koniecznie musi być słowna (uśmiech, przytulenie, poklepanie po ramieniu, SMS).

29 Jak oswoić stres? Pamiętaj o relaksie, ruchu i prawidłowym odżywianiu.
Stosuj techniki relaksacyjne: wyobrażenia przy muzyce, kontrola oddechu, napinanie i rozluźnianie mięśni. Ruszaj się, aby dotlenić mózg. Stosuj dietę zawierającą wszystkie składniki odżywcze.

30 Pozytywne nastawianie
Jesteś dobrze przygotowany. Jesteś mądry, jesteś dobry w tym… Poradziłeś sobie już z niejednym trudnym egzaminem. Jesteś silny i poradzisz sobie. Dobrze ci idzie.

31 Nie mów! Nie martw się. Nie będzie tak źle. Weź się w garść.
Nie rozklejaj się. Nie jesteś małym dzieckiem.

32 W przeddzień sprawdzianu idźcie do kina, na kręgle, na rower
W przeddzień sprawdzianu idźcie do kina, na kręgle, na rower. Przygotujcie wspólnie kolację.

33 Jak opanować stres? Wykorzystując wielozmysłowe wizualizacje uaktywniające zmysły wzroku, słuchu, smaku, węchu. Po sprawdzianie w zależności od dziecka pytać, rozmawiać lub nie o sprawdzianie. Nie pokazując dziecku swojego zdenerwowania.

34 Najlepsze produkty dla mózgu
Węglowodany- niezbędny składnik energetyczny; jego brak powoduje osłabienie, apatię, zły nastrój, kłopoty ze skupieniem uwagi rośliny strączkowe, kasze, orzechy, pełnoziarniste produkty zbożowe Glukoza - źródło energii dla mózgu; zaburzenia koncentracji, zmęczenie pieczywo razowe, makarony, ryż nieoczyszczony, gruboziarniste kasze ( gryczana, jęczmienna), płatki zbożowe (jęczmienne i owsiane), musli, warzywa i owoce. Witaminy i mikroelementy Witaminy z grupy B – brak B3 powoduje kłopoty z pamięcią, rozkojarzenia, bezsenność; brak B6 nadpobudliwość i drażliwość, drożdże, fasola, groch, soja, kiełki pszenicy, produkty zbożowe z mąki razowej, orzechy, musli, płatki zbożowe, banany, awokado, morele; B12- mięso, wędliny, ryby, drób, jaja, skorupiaki Selen – wpływa na koncentrację, poziom znużenia, widzenie, kondycję stawów i mięśni ( w tym serca), a także wygląd cery i paznokci wątróbka, mięso z części mięśniowych, ryby, pełne ziarno, nabiał Magnez - usprawnia działanie mózgu nasiona pestki dyni, orzechy ,migdały, pełne ziarna, rośliny strączkowe, szpinak, brokuły, inne ciemnozielone warzywa. Żelazo – brak powoduje obniżenie zdolności intelektualnych, anemia wątroba, mięso, fasola, płatki, brokuły, szpinak, natka, szczypiorek. Cynk – wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego i poprawę metabolizmu wątroba, owoce morza, kasza gryczana, ciemny ryż, pieczywo razowe, wołowina, orzechy ziemne, pestki dyni, warzywa strączkowe, kapusta, ogórki, seler Kwasy tłuszczowe omega-3 brak powoduje trudności w uczeniu się, kojarzeniu, koncentracji tłuste ryby morskie Przeciwutleniacze – usuwają nadmiar wolnych rodników i hamują ich rozwój szpinak, brokuły, papryka, maliny, truskawki, świeże zioła Tyrozyna i cholina –odpowiedzialne za połączenia między komórkami mózgowymi mięso, ryby, drób, chudy ser Lecytyna – gwarantuje sprawne myślenie, niedobory prowadzą do osłabienia koncentracji orzechy, żółtka jajek, kiełki pszenicy, produkty sojowe, wątróbka, drożdże, wołowina, kapusta, kalafior

35 Gimnastyka mózgu Dr Paul Dennison Kinezjologia edukacyjna
ćwiczenia oddechowe ćwiczenia motywujące Lewa- mowa, myślenie logiczne, liczenie, zdolności matematyczne Prawa – działania twórcze – rytm, muzykę obrazy, wyobraźnię Ciało modzelowate między

36 Sprawdzian uczniów klas szóstych jest wspólną sprawą dzieci, rodziców i nauczycieli.
Postarajmy się, aby wypadł jak najlepiej.

37 Literatura „Sprawdzian w klasie szóstej”, materiały OKE w Jaworznie , opracowała Ewa Dukaczewska-Łada „Sprawdzian szóstoklasistów. 5 kwietnia 2011 roku”, referat Agnieszki Baranowskiej-Musik wygłoszony w PPSM r. P. Dennison „Kinezjologia edukacyjna dzieci” M. Grzegorek „Sprawdzian także dla rodziców” B.Jędrzejewska –Rudak „Baw się i ucz razem z dzieckiem” K. Stróżyński „Kompendium szóstoklasisty. Wzory testów.” J. Zwoleńska „Radosna kinezjologia”


Pobierz ppt "Próba sprawdzianu w klasie szóstej 10 stycznia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google