Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urz ą d Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. ORGANIZATOR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urz ą d Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. ORGANIZATOR."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urz ą d Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. ORGANIZATOR

2 Starostwo Powiatowe w Nidzicy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r.

3 AWA MEBEL Sp. z o.o. Pi ą tki 37 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Produkcja mebli tapicerowanych

4 WARMI Ń SKO – MAZURSKI ZAK Ł AD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLSZTYNIE CENTRUM EDUKACJI W NIDZICY ul. K. Barke 2 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Us ł ugi szkoleniowe

5 BEZP Ł ATNE US Ł UGI PORADNICTWA ZAWODOWEGO OBEJMUJ Ą POMOC W ZAKRESIE: wyboru lub zmiany zawodu, miejsca zatrudnienia, kierunku kszta ł cenia, planowania kariery zawodowej, doboru kandydatów do pracy.

6 DOM Sp. J. MAREK MISZKIEWICZ ROBERT MISZKIEWICZ ul. Ż eromskiego 12 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Sprzeda ż hurtowo-detaliczna materia ł ów budowlanych

7 JAMAR S.C. Marianna Zwoli ń ska Jakub Zwoli ń ski 13-124 Koz ł owo TARGI PRACY 2010 r. Szycie pokrowców na meble tapicerowane

8 FABRYKA OKU Ć MEBLOWYCH STALMOT Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 2 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Produkcja wyrobów metalowych - okucia meblowe

9 Zaj ę cia w Klubie Pracy (informacja o kolejnych klubach pracy u doradcy zawodowego i lidera klubu)

10 TARGI PRACY 2010 r. Jeste ś osob ą bezrobotn ą lub poszukuj ą c ą pracy? Chcesz sprawniej poszukiwa ć pracy? Skorzystaj z 3 – tygodniowych zaj ęć w KLUBIE PRACY! Pomo ż emy Ci pozna ć zasady skutecznej autoprezentacji, naby ć umiej ę tno ś ci prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, rzetelnie przygotowa ć dokumenty CV, list motywacyjny. Uczestnikom szkolenia w Klubie Pracy zapewniamy stypendium oraz zwrot kosztów przejazdu. Szczegó ł owe informacje mo ż na uzyska ć w Powiatowym Urz ę dzie Pracy w Nidzicy w budynku GS, tel. 89 6250 153 lub na stronie internetowej www.nidzica.up.gov.pl

11 KOMENDA POWIATOWA PA Ń STWOWEJ STRA Ż Y PO Ż ARNEJ W NIDZICY ul. Kolejowa 9 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Zawodowa formacja przeznaczona do walki z po ż arami, kl ę skami ż ywio ł owymi i innymi miejscowymi zagro ż eniami. Do zada ń nale ż y rozpoznawanie zagro ż e ń po ż arowych i innych miejscowych zagro ż e ń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynno ś ci ratowniczych

12 PHU TOMASZ URBANOWSKI PLAY BOX CH STOKROTKA ul. Traugutta 18 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Sprzeda ż us ł ug telekomunikacyjnych

13 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA ul. Rzemie ś lnicza 3 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Punkt konsultacyjny udzielaj ą cy informacji dla osób prowadz ą cych i podejmuj ą cych dzia ł alno ść gospodarcz ą, udzielanie po ż yczek i por ę cze ń dla przedsi ę biorców

14 Porozumienia Powiatowego Urz ę du Pracy MOPS Nidzica GOPS Janowo GOPS Koz ł owo GOPS Janowiec Ko ś cielny PCPR Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Bli ż sze informacje na naszej stronie internetowej www.nidzica.up.gov.pl

15 Solarium PATRYCJA Dariusz Bonkowski ul. Kili ń skiego 5 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Dzia ł alno ść zwi ą zana z popraw ą kondycji fizycznej

16 Gospodarstwo Produkcji Rolnej Centrala Nasienna Sp. z o.o. ul. Kolejowa 21, 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Obs ł uga sektora rolniczego

17 INTERBUD Sp. z o.o. Wi ę ckowo 13-113 Janowo TARGI PRACY 2010 r. Producent ś lusarski aluminiowej dla budownictwa, producent okien, drzwi, fasad i ogrodów zimowych z aluminium zarówno dla odbiorców krajowych jak i zagranicznych.

18 TARGI PRACY 2010 r. Bli ż sze informacje na naszej stronie internetowej www.nidzica.up.gov.pl Je ś li jeste ś osob ą, która chce podnie ść swoje kwalifikacje, z ł ó ż wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych! Pomo ż emy Ci sfinansowa ć koszty studiów podyplomowych nawet do wysoko ś ci 100%! Dodatkowo za okres uczestnictwa w zaj ę ciach przewidzianych programem studiów otrzymasz stypendium w wysoko ś ci 20% zasi ł ku dla bezrobotnych. Je ś li w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmiesz zatrudnienie, nie zawiesimy finansowania tych studiów do planowanego terminu ich uko ń czenia.

19 POWSZECHNA SPÓ Ł DZIELNIA SPO Ż YWCÓW SPO Ł EM ul. S ł owackiego 7 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Sprzeda ż detaliczna, produkcja piekarska, wynajem pomieszcze ń

20 PRZEDSI Ę BIORSTWO SPO Ł ECZNE GARNCARSKA WIOSKA Kamionka 5 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Dzia ł alno ść produkcyjno - handlowa

21 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPO Ś LEDZENIEM UMYS Ł OWYM KO Ł O W NIDZICY ul. Krzywa 9 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Dzia ł ania na rzecz osób niepe ł nosprawnych intelektualnie

22 WIEJAK Sp. z o.o. Litwinki 16 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

23 Wizyta w firmie WIEJAK SP. Z O.O.

24 WARMI Ń SKO-MAZURSKA IZBA RZEMIOS Ł A I PRZEDSI Ę BIORCZO Ś CI CENTRUM KSZTA Ł CENIA ZAWODOWEGO OLSZTYN ul. Prosta 38 10-029 Olsztyn TARGI PRACY 2010 r. Szkolenia i egzaminy zawodowe, organizacja rzemie ś lnicza

25 ZAK Ł AD UBEZPIECZE Ń SPO Ł ECZNYCH BIURO TERENOWE W NIDZICY ul. Sienkiewicza 4 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r.

26 Ś RODKI NA WYPOSA Ż ENIE STANOWISKA PRACY PRACODAWCO! Je ś li planujesz zatrudni ć nowych pracowników, mo ż esz skorzysta ć z refundacji kosztów wyposa ż enia/doposa ż enia stanowisk pracy dla bezrobotnych do wysoko ś ci 19.000 z ł. Przyznanie w/w ś rodków mo ż e nast ą pi ć pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z Powiatowym Urz ę dem Pracy. TARGI PRACY 2010 r. Szczegó ł owe informacje mo ż na uzyska ć w Powiatowym Urz ę dzie Pracy w Nidzicy w pokoju nr 10, tel. 89 6250 151 lub na stronie internetowej www.nidzica.up.gov.pl

27 PA Ń STWOWA INSPEKCJA PRACY OKR Ę GOWY INSPEKTORAT PRACY ul. M. Kopernika 29 10-512 Olsztyn TARGI PRACY 2010 r.

28 EKO-LOGIC Ś leczycki Golichowski i Merda Sp. K. Go łę biewo 9/1 13-124 Koz ł owo TARGI PRACY 2010 r. Gospodarstwo ekologiczne o profilu produkcyjno-handlowym

29 PROMEDICA24 BYDGOSZCZ EUROPE Sp. z o.o. Plac Bema 1D 10-516 Olsztyn TARGI PRACY 2010 r. Ś wiadczenie us ł ug opieku ń czych dla klientów indywidualnych oraz instytucji na terenie Niemczech, Austrii i Polski

30 Szanowny Pracodawco! Skorzystaj z doradztwa zawodowego prowadzonego przez Powiatowy Urz ą d Pracy Doradca zawodowy udzieli pomocy i wsparcia : w doborze kandydatów do pracy spo ś ród osób bezrobotnych i poszukuj ą cych pracy, w okre ś leniu wymaga ń dla pracownika na danym stanowisku pracy bior ą c pod uwag ę : kwalifikacje, umiej ę tno ś ci, predyspozycje psychofizyczne, w rozwoju zawodowym przez udzielanie porad zawodowych. Pomoc pracodawcom świadczona jest w formie porady indywidualnej i realizowana jest na wniosek pracodawcy. TARGI PRACY 2010 r.

31 WOJSKOWA KOMENDA UZUPE Ł NIE Ń OLSZTYN Aleja Warszawska 96 10-702 Olsztyn TARGI PRACY 2010 r. Promocja si ł zbrojnych

32 AUTO CENTRUM Adam Gwia ź dzi ń ski ul. Wiosenna 6 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Mechanika pojazdowa, myjnia samochodowa, blacharstwo – lakiernictwo, pomoc drogowa – holowanie, wulkanizacja

33 PROCARE 24 Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 38 02-952 WARSZAWA TARGI PRACY 2010 r. Opieka nad osobami starszymi

34 UWAGA! PRACODAWCY Powiatowy Urz ą d Pracy w Nidzicy zaprasza pracodawców zainteresowanych wsparciem ze ś rodków publicznych Pa ń stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe ł nosprawnych na zatrudnianie osób niepe ł nosprawnych do sk ł adania wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposa ż enia stanowiska pracy osoby niepe ł nosprawnej. TARGI PRACY 2010 r.

35 WARMI Ń SKO – MAZURSKA WOJEWÓDZKAKOMENDA OHP W OLSZTYNIE M Ł ODZIE Ż OWE CENTRUM KARIERY W NIDZICY ul. Traugutta 13 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Oferta PPP: us ł ugi w zakresie po ś rednictwa: pracy d ł ugoterminowej, krótkoterminowej, sezonowej; praktyk i sta ż y zawodowych; inne mo ż liwo ś ci zdobycia do ś wiadcze ń zawodowych – wolontariat. Oferta MCK: warsztaty grupowe, poradnictwo indywidualne, tworzenie Indywidualnego Planu Dzia ł ania

36 MASZ POMYS Ł ? JESTE Ś OSOB Ą BEZROBOTN Ą I CHCESZ ZA Ł O Ż Y Ć W Ł ASN Ą FIRM Ę ? SKORZYSTAJ Z DOTACJI!!! TARGI PRACY 2010 r. Szczegó ł owe informacje mo ż na uzyska ć w Powiatowym Urz ę dzie Pracy w Nidzicy w pokoju nr 10, tel. 89 6250 151 lub na stronie internetowej www.nidzica.up.gov.pl O dotacj ę mog ą ubiega ć si ę osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urz ę dzie Pracy w Nidzicy, które w okresie 12 miesi ę cy przed dniem z ł o ż enia wniosku nie prowadzi ł y dzia ł alno ś ci gospodarczej. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem prowadzenia dzia ł alno ś ci przez okres co najmniej 12 miesi ę cy. Powiatowy Urz ą d Pracy w Nidzicy oferuje dotacje dla osób bezrobotnych na uruchomienie w ł asnej dzia ł alno ś ci gospodarczej.

37 WARMI Ń SKO – MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.W OLSZTYNIE REGIONALNY SYSTEM WSPIERANIA INNOWACJI ul. Ko ś ciuszki 10, p.3 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Bezp ł atne us ł ugi informacyjne dla przedsi ę biorstw i osób rozpoczynaj ą cych dzia ł alno ść

38 Parkhamovich Aliaksandr ARTPOWER ul. Wi ś niowa 11 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Dziennikarstwo, zbieranie informacji, wydawanie gazety, redagowanie gazety

39 PUR Sp. z o.o. ul. Boczna 37 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Produkcja poduszek oparciowych siedziskowych do mebli tapicerskich

40 Wizyta w firmie PUR Sp. z o.o.

41 WOJDA S Ł AWOMIR CISZA ul. Limanowskiego 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Uk ł adanie kostki brukowej, roboty budowlane

42 Olszty ń skie Centrum Kszta ł cenia mgr in ż. Jan Zdziarstek ul. Wyszy ń skiego 7 10-457 Olsztyn TARGI PRACY 2010 r. Us ł ugi edukacyjne

43 Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy ul. Mickiewicza 17 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. S ł u ż ba w Policji – ochrona bezpiecze ń stwa ludzi oraz utrzymywanie bezpiecze ń stwa i porz ą dku publicznego. Pracownicy cywili – realizacja zaplecza administracyjnego w dzia ł alno ś ci tutejszej komendy

44 TARGI PRACY 2010 r. podj ął e ś z w ł asnej inicjatywy zatrudnienie lub inn ą prac ę zarobkow ą (dodatek wynosi 50% kwoty zasi ł ku dla bezrobotnych, przys ł uguje przez po ł ow ę okresu, w jakim przys ł ugiwa ł by Ci zasi ł ek). JE Ś LI JESTE Ś BEZROBOTNYM Z PRAWEM DO ZASI Ł KU, Z Ł Ó Ż WNIOSEK – OTRZYMASZ DODATEK AKTYWIZACYJNY! WARUNKI, KTÓRE MUSISZ SPE Ł NI Ć : podj ął e ś zatrudnienie w niepe ł nym wymiarze czasu pracy w wyniku skierowania przez Powiatowy Urz ą d Pracy i otrzymujesz wynagrodzenie ni ż sze ni ż minimalne (dodatek stanowi ró ż nic ę mi ę dzy minimalnym a faktycznym wynagrodzeniem i wynosi 50% kwoty zasi ł ku dla bezrobotnych, przys ł uguje przez okres, w jakim przys ł ugiwa ł by Ci zasi ł ek);

45 ISOROC POLSKA Sp. z o.o. ul. Le ś na 30 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. Firma produkcyjna, produkcja i sprzeda ż we ł ny mineralnej

46 Zak ł ad Pracy Chronionej AROKA Olsztyn ul. Pi ł sudskiego 32 lok. 105 10-578 Olsztyn TARGI PRACY 2010 r. Us ł ugi ochrony i sprz ą tania

47 TELECOLOR Sp. z o.o. LG M ł awa ul. Willowa 3 06-500 M ł awa TARGI PRACY 2010 r. Firma dzia ł a w sektorze elektronicznym, produkuje odbiorniki TV we w ł asnym zak ł adzie w I ł owie oraz ś wiadczy us ł ugi monta ż u g ł ównie dla LG Electronics


Pobierz ppt "Powiatowy Urz ą d Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica TARGI PRACY 2010 r. ORGANIZATOR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google