Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla BP 30/11 - 01/12/2011 Zasady prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach PO KL 6.2. MISJA: FIRMA POKL.06.02.00-12-048/12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla BP 30/11 - 01/12/2011 Zasady prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach PO KL 6.2. MISJA: FIRMA POKL.06.02.00-12-048/12."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla BP 30/ /12/2011 Zasady prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach PO KL MISJA: FIRMA POKL /12

2 INFORMACJE DOTYCZĄCE OPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty księgowe zakupionych towarów opisane muszą zostać na odwrocie w następujący sposób: Zakupy inwestycyjne Finansowane w ramach POKL /12 na podstawie ……/WF/MF Zakupy ze wsparcia pomostowego podstawowego Finansowane w ramach POKL /12 na podstawie ……/WPodP/MF Zakupy ze wsparcia pomostowego przedłużonego Finansowane w ramach POKL /12 na podstawie ……/WPrP/MF Kwota dokumentu brutto - …………………………………………………… Harmonogram rzeczowo-finansowy –…………………………………… Biznesplan – ………………………………………………………………………… Kwota kwalifikowalna - ………………………………………………………… Źródło finansowania - ……………………………………………………………

3 INFORMACJE DOTYCZĄCE OPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Szkolenie dla BP 30/ /12/2011 INFORMACJE DOTYCZĄCE OPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Kwota dokumentu brutto ………………………………………………. Kwota całej faktury brutto Harmonogram rzeczowo finansowy – pozycja nr …………………… numer pozycji wydatku w harmonogramie rzeczowo-finansowym Biznesplan – ………………………………………………………………. informacja pozwalającą na identyfikację wydatku z biznesplanem – np. str. 22, poz. 2. Faktury dotyczyć muszą wydatków ujętych w biznesplanie w tabeli 7.III Kwota kwalifikowalna ……………………………………………………... Kwota rozliczanego wydatku (pozycji budżetowej) Źródło finansowania ………………………………………………….. Proszę napisać, jaka część wydatku finansowana jest z dotacji/wkładu własnego dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na PLN po średnim kursie obowiązującym w dniu sprzedaży określonym na fakturze. 1. Przykład 2. 2książki vs. Opis KPiR

4 INFORMACJE DOTYCZĄCE OPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Szkolenie dla BP 30/ /12/2011 INFORMACJE DOTYCZĄCE OPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Finansowane w ramach POKL /12 na podstawie ………../W…………/MF Kwota dokumentu brutto Harmonogram rzeczowo finansowy Biznesplan Kwota kwalifikowalna Źródło finansowania 1. Przykład 2. 2książki vs. Opis KPiR

5 Oznakowanie Zakup współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Adaptacja lokalu została współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Remont lokalu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Oznakowanie c.d.

7 KTO: Perfekta, inne uprawnione instytucje
Kontrola Co najmniej 4 x w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy wsparcia RODZAJE: planowa, przy rozliczeniu, doraźna, niezapowiedziana, na prośbę Beneficjenta Pomocy. KTO: Perfekta, inne uprawnione instytucje

8 Kontrola ZAKRES: Dokumenty zakupowe związane z inwestycją.
Dokumenty związane z pomostówką + zestawienie wydatków Wyciąg z konta dokumenty ZUS, US Dokumenty związane z rejestracją DG/zmianami we wpisie do EDG, etc. Dokumenty sprzedażowe Ewidencja Środków Trwałych Książka Przychodów i Rozchodów Stan faktyczny inwestycji Oznakowanie Inne…

9 Szkolenie dla BP 30/ /12/2011 ZMIANY Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Beneficjenta pomocy, musi on przedstawić ten wniosek nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, w którym zmiana ta powinna wejść w życie. Wniosek o zmianę o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zostać rozpatrzony przez Beneficjenta w terminie 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Beneficjenta pomocy lub zostało zaakceptowane przez Beneficjenta. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, dopuszczalne są do wysokości nie przekraczającej 5% zakładanej wartości wydatku. Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wymagają sporządzania aneksu do Umowy, a jedynie poinformowania w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian. 3. Jesteś w sklepie – dzwonisz – akceptacja – kupujesz? 4. Zmiany +5% nie dotyczą środków obrotowych – max 10% wartości dotacji 5. Zmiana do 5 % procedura informacji.

10 ZMIANY Szkolenie dla BP 30/11 - 01/12/2011
WNIOSEK O ZMIANĘ W HARMONOGRAMIE RZECZOWO FINANSOWYM ORAZ W BIZNESPLANIE Nazwa firmy: (pełna nazwa firmy) Data złożenia wniosku: (data złożenia w biurze projektu) Wnioskowana zmiana dotyczy (terminu, ceny zakupu, inne – proszę wpisać jakie): ………………………………………………………………………………………………………………… Oświadczam, że powyższe zmiany wg mojej najlepszej wiedzy nie wpłyną negatywnie na efektywność ekonomiczną prowadzonej działalności gospodarczej. ………………………………………………… (Pieczątka i podpis) Wniosek w wersji elektronicznej na oraz papierowej podpisanej w biurze projektu wraz z uaktualnionym harmonogramem. 1 2 3 4 5 6 LP Dotyczy punktu w harmonogramie rzeczowo finansowym (numer, nazwa) Dotyczy punktu w biznesplanie Tabela 7 III., pkt. … Wymienić jedynie koszty kwalifikowalne (numer, strona, nazwa) Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Uzasadnienie 1. Przy-kład 3. komputer przenośny 3., strona 21, komputer przenośny - laptop Zakup komputera w styczniu 2013 za kwotę 2100 zł Zakup komputera w grudniu 2011 za kwotę 2100 zł W związku z przedłużonym remontem lokalu biurowego w celu przystosowania go do planowanej działalności, zakup komputera zostanie poczyniony w lutym 2013, ze względu na fakt iż w bieżącym miesiącu komputer nie był niezbędny.

11 Procedura zmiany 1 Wniosek + harmonogram -> najpóźniej 30 dni przed zaistnieniem zmiany 2 Rozpatrzenie do 7 dni -> informacja zwrotna 3 Podpisana wersja papierowa (wniosek+harmonogram) Podpisanie aneksu

12 Zestawienie wydatków NR FAKTURY DATA FAKTURY
Lp. nr dokumentu data wystawienia dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data zapłaty sposób zapłaty (G –gotówka, P –przelew, K - karta) nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie Kwota dokumentu brutto Kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT Uzasadnienie związku /braku związku wydatku z inwestycją 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NR FAKTURY DATA FAKTURY NR KSIĘGOWY (tzn numer pozycji w książce przychodów) Jeżeli karta lub przelew – należy podpiąć potwierdze nie zapłaty NAZWA / POZYCJA (ważne zwłaszcza, jeżeli faktura zawiera kilka pozycji) Całej faktury ZGODNA Z OPISEM NA ODWROCIE FAKTURY VAT od wydatków kwalifi- kowalnych NR POZYCJI W HARMONOGRAMIE I Specyfikacja techniczna (jeśli dotyczy) – info o dokonanych zmianach suma ogółem w PLN

13 Pytania …? Szkolenie dla BP 30/11 - 01/12/2011
Zdecydujmy się na kupno prezentów bożonarodzeniowych od drobnych przedsiębiorców, ze sklepu z rękodziełem, od sąsiada, który robi wszystko, aby utrzymać swój sklepik, od przyjaciółki, która wytwarza niepowtarzalne rzeczy, od tego, który oparł się globalizacji w naszych okolicach... Zróbmy tak, aby nasze pieniądze dotarły do zwykłych ludzi, którzy ich potrzebują, nie do firm międzynarodowych i wielkich przedsiębiorców, którzy płacą zbyt mało swoim pracownikom i przemieszczają firmy w inny koniec Świata. Robiąc tak - więcej osób będzie mogło przeżyć szczęśliwe Boże Narodzenie.


Pobierz ppt "Szkolenie dla BP 30/11 - 01/12/2011 Zasady prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach PO KL 6.2. MISJA: FIRMA POKL.06.02.00-12-048/12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google