Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY Część I 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY Część I 2."— Zapis prezentacji:

1 1

2 EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY Część I 2

3 3

4 Wprowadzenie Wprowadzenie Co znaczy miłować? Co znaczy kochać? 4

5 VAgaph,seij Ku,rion to.n Qeo,n sou Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich i ze wszystkiej myśli swojej; a bliźniego swego jak siebie samego. Mt 22,36-40; Kpł 19; Pwt 6 5

6 Treść słowa avgapa/n ¢ agapân filei/n ¢ fileîn (w odróżnieniu od filei/n ¢ fileîn – kochać) oddajemy uroczystym miłować 6

7 fili,a ¢ filía fili,a ¢ filía KOCHANIE UCZUCIOWE ułomna przyjaźń 7

8 avga,ph ¢ agápē avga,ph ¢ agápē RZETELNOŚĆ której miarą jest oddawanie życia 8

9 1. Miłość Boga i bliźniego 9

10 I II 10

11 dotychczasową kolejność zmienił Przez trzy lata życia publicznego Jezus wyjaśniał Prawo Mojżeszowe (Wj 20; Pwt 5.6; Kpł 19) przy czym dotychczasową kolejność wykonania przykazań miłości Boga i bliźniego zmienił Mt 5,24; 22,37-40 11

12 I I II 12

13 I II I 13

14 Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego 14

15 plhsi,on ¢ plēsíon bliźni 15

16 prw/ton ¢ prōton kai. to,te ¢ kaì tóte prw/ton ¢ prōton najpierw miłość do człowieka kai. to,te ¢ kaì tóte a potem miłość do Boga Mt 5,24; 1 J 4,20 16

17 Kto nie miłuje brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. 1 J 4, 20 17

18 Miłość bliźniego jest warunkiem, który trzeba spełnić, by móc się zbliżyć do Boga. Miłość Boga jest pierwsza w zapisie przykazania, ale miłość bliźniego pierwsza w porządku wykonania. Św. Augustyn, godzina czytań w dniu 3 stycznia 18

19 PERSONA EST PROEXISTENTIA PERSONA EST PROEXISTENTIA Osoba to istnienie dla drugiej osoby Benedykt XVI

20 2. Misterium człowieczej biedy 20

21 evdw,kate, MOI evpoti,sate, ME sunhga,gete, ME perieba,lete, ME evpeske,yasqe, ME h;lqate pro,j ME Ku,rie( po,te se ei;domen …? t w/n evlaci,stwn ¢ tōn elachístōn vEMOI. evpoih,sate ¢ Emoì epoiēsate Byłem głodny, a daliście MI jeść evdw,kate, MOI Byłem spragniony, a daliście MI pić evpoti,sate, ME Byłem przybyszem, a przyjęliście MNIE sunhga,gete, ME Byłem nagi, a przyodzialiście MNIE perieba,lete, ME Byłem chory, a odwiedziliście MNIE evpeske,yasqe, ME Byłem w więzieniu, a przyszliście do MNIE! h;lqate pro,j ME – Ku,rie( po,te se ei;domen …? Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie...? – Zaprawdę powiadam wam: co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych t w/n evlaci,stwn ¢ tōn elachístōn z ostatnich vEMOI. evpoih,sate ¢ Emoì epoiēsate – uczyniliście MNIE Mt 25, 35-40 21

22 evmoi, moi, me, ¢ emoí moí mé Mnie! 22

23 w[j ¢ hōs W mowie eschatologicznej (Mt 25) okolicznik w[j ¢ hōs (jakby) nie pojawia się ani razu, chociaż by się takiego dodatku oczekiwało, jak np. w Mk 1,10: w[j ¢ hōs Jezus ujrzał Ducha w[j ¢ hōs JAKBY gołębicę 23

24 evmoi, moi, me, ¢ emoí moí mé Mnie! 24

25 Jezu Jezu Jezu Jezu Adamie ( Jezu ) Ewo ( Jezu ) Sławku ( Jezu ) Kasiu ( Jezu ) 25

26 evmoi, moi, me, ¢ emoí moí mé Mnie! 26

27 Mnie 27

28 28

29 Wyjaśnienie 29 29

30 3. Misterium Zwiastowania w całej rozciągłości 30

31 o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n ¢ ho lógos sàrx egéneto kaì eskēnōsen en hēmîn o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n ¢ ho lógos sàrx egéneto kaì eskēnōsen en hēmîn Słowo sárxem się stało i rozbiło namiot w nas J 1, 14 31 31

32 a;nqrwpoj ( sa,rx ) ¢ ánthrōpos ( sárx ) pneu/ma ¢ pneũma ! yuch, ¢ psychē ! sw/ma ¢ sōma skhnh, ¢ skēnē Stworzenie, któremu na imię a;nqrwpoj ( sa,rx ) ¢ ánthrōpos ( sárx ) – jedność ducha, psychiki i ciała – pneu/ma ¢ pneũma ! yuch, ¢ psychē ! sw/ma ¢ sōma 1Tes 5,23 stało się namiotem skhnh, ¢ skēnē Drugiej Osoby Trójcy Świętej J 1,14 32

33 Spełnia się proroctwo Izajasza: Narody pojmą coś niesłychanego Iz 52,15 33

34 Słowo RUNĘŁO na świat h[lato ¢ hēlato Mdr 18,15 (J 4,14) 34

35 o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n ¢ ho lógos sàrx egéneto kaì eskēnōsen en hēmîn o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n ¢ ho lógos sàrx egéneto kaì eskēnōsen en hēmîn Słowo sárxem się stało i rozbiło namiot w nas J 1, 14 35 35

36 a;nqrwpoj ( sa,rx ) – ánthrōpos (sárx) Misterium chwili zwiastowania trwa. Logos, Syn Boży, stale rozbija namiot w swoim stworzeniu, jakim jest a;nqrwpoj ( sa,rx ) – ánthrōpos (sárx) 36

37 a;nqrwpoj ( sa,rx ) ¢ ánthrōpos ( sárx ) pneu/ma ¢ pneũma ! yuch, ¢ psychē ! sw/ma ¢ sōma skhnh, ¢ skēnē Stworzenie, któremu na imię a;nqrwpoj ( sa,rx ) ¢ ánthrōpos ( sárx ) – jedność ducha, psychiki i ciała – pneu/ma ¢ pneũma ! yuch, ¢ psychē ! sw/ma ¢ sōma 1Tes 5,23 stało się namiotem skhnh, ¢ skēnē Drugiej Osoby Trójcy Świętej J 1,14 37

38 tw/n evlaci,stwn ¢ tōn elachístōn vEMOI. evpoih,sate ¢ Emoì epoiēsate Zaprawdę powiadam wam: co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych tw/n evlaci,stwn ¢ tōn elachístōn z ostatnich vEMOI. evpoih,sate ¢ Emoì epoiēsate – uczyniliście MNIE. Mt 25, 35-40 38

39 evmoi, moi, me, ¢ emoí moí mé Mnie! 39

40 Mnie 40

41 41

42 4. Misterium symfonii (Mt 18,19; Łk 15,25) 42

43 du,o ¢ dýo sumfwnh,swsin ¢ symfōnēsōsin Zaprawdę powiadam wam, jeśli du,o ¢ dýo dwoje z was na ziemi sumfwnh,swsin ¢ symfōnēsōsin (consenserint) wejdzie ze sobą w symfonię – i tak prosić będą – to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w Niebie Mt 18,19 43

44 evkei/ eivmi evn me,sw| auvtw/n ¢ ekeî eimì en mésō autōn Bo gdzie są dwaj, albo trzej, zebrani w imię moje, evkei/ eivmi evn me,sw| auvtw/n ¢ ekeî eimì en mésō autōn tam Jestem wśród nich Mt 18,20 44

45 du,o ¢ dýo sumfwnh,swsin ¢ symfōnēsōsin Gdy du,o ¢ dýo dwoje sumfwnh,swsin ¢ symfōnēsōsin idzie do każdej miejscowości w symfonii, idzie z nimi Królestwo Boże– sam Jezus. Obecny między nimi, leczy choroby i wypędza złe duchy Mt 10,1-20 45

46 Symfonia Symfonia różnych instrumentów następuje wtedy, gdy każdy z nich dostroi się do kamertonu 46

47 Symfonia Symfonia uczniów i tym samym budowa twierdzy zewnętrznej następuje tylko wtedy, gdy każdy dostraja się do Boskiego Kamertonu: do Jezusa 47

48 Symfonia uczniów sprowadza łaski licznych uzdrowień, nade wszystko jednak łaski nowych odniesień we wspólnocie 48

49 Pneu/ma ¢ Pneúma Owocem Ducha Pneu/ma ¢ Pneúma jest: miłość radość pokój cierpliwość uprzejmość dobroć wierność łagodność opanowanie Ga 5,19-23 49

50 50

51 5. Misterium komunii 51

52 avllh,louj ¢ allēlous avllh,louj ¢ allēlous avllh,louj ¢ allēlous Przykazanie nowe daję wam, abyście się miłowali WZAJEMNIE avllh,louj ¢ allēlous (1), tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (2). Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się miłowali avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (3). J 13,34-35 52

53 avllh,louj ¢ allēlous ¢ fílous ¢ fíloi ¢ fílous To jest moje przykazanie: abyście avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (4) się miłowali. Nikt nie ma większej miłości nad tę: jeśli ktoś życie swoje oddaje za fi,louj ¢ fílous przyjaciół (I) swoich. Wy jesteście Moimi fi,loi ¢ fíloi przyjaciółmi (II), jeśli czynicie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was fi,louj ¢ fílous przyjaciółmi (III), albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. J 15,12-16 53

54 avllh,louj ¢ allēlous To wam przykazuję: abyście avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (5) się miłowali J 15,17 54

55 VEntolh, ¢ entolé VEntolh, ¢ entolé Przykazanie 55

56 56 Przykazanie (bez jakiegokolwiek określenia wyjaśniającego, o jakie przykazanie chodzi) brzmi: VEntolh.n kainh.n di,dwmi u`mi/n( i[na avgapa/te avllh,louj( kaqw.j hvga,phsa u`ma/j J 13,34

57 57 Przykazanie (bez określenia wyjaśniającego, o jakie przykazanie chodzi) brzmi: PRZYKAZANIE NOWE DAJĘ WAM ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM

58 J 13,34 h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous Od J 13,34 do końca NT nowość słowna i nowość treści Objawienia: h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous 58

59 Dotąd – przez trzy lata – Jezus nauczał miłości bliźniego vAga,ph tou/ plhsi,on vAga,ph tou/ plhsi,on ¢ Agápē toũ plēsíon 59

60 plhsi,on ¢ plēsíon bliźni, bliźniego 60

61 Teraz, w przeddzień śmierci, Jezus wymaga miłości wzajemnej avga,ph eivj avllh,louj ¢ agápē eis allēlous 61

62 plhsi,on ¢ plēsíon bliźni 62

63 avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE 63

64 64 J 13,34

65 J 13,34 Od J 13,34 h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous miłość wzajemna o charakterze odpowiadającym nowej woli Jezusa 65

66 I II III Nikt nie ma większej miłości nad tę: jeśli ktoś życie swoje oddaje za fi,louj przyjaciół swoich (I). Wy jesteście Moimi fi,loi przyjaciółmi (II), jeśli czynicie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was fi,louj przyjaciółmi (III), albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. J 15,12-16 66

67 Miłość wzajemna fi,loi przyjaciół Jezusa sprowadza na ziemię relacje trynitarne Osób Boga w Trójcy Jedynego 67

68 h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous h` avga,ph eivj e`autou,j ¢ he agápē eis heautoús Miłość wzajemna według przykazania h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous w Listach Apostolskich będzie nazywana h` avga,ph eivj e`autou,j ¢ he agápē eis heautoús miłość jednych do drugich we wspólnocie ( 1 P 4,8) co w Bibliach polskich bywa błędnie przekładane: miłość do siebie samych (na skutek kojarzenia z przykazaniem: Miłuj bliźniego, jak siebie samego) 68

69 h` evntolh, ¢ he entolē (praeceptum) Miłość wzajemna, która stanowi istotę przykazania h` evntolh, ¢ he entolē (praeceptum) nie jest taka sama, jak ta, o której mowa w przykazaniu miłości bliźniego J 13,31-35 oraz 15,12-17 69

70 h` avga,ph eivj avllh,louj he agápē eis allēlous h` avga,ph eivj avllh,louj he agápē eis allēlous to całkowicie nowy rodzaj miłości: to miłość wzajemna we wnętrzu wspólnoty uczniów Jezusa 70

71 h` avga,ph eivj avllh,louj he agápē eis allēlous h` avga,ph eivj avllh,louj he agápē eis allēlous to miłość wzajemna, która jest możliwa tylko pośród uczniów Chrystusa, bo … 71

72 … bo jest to miłość ze względu na Jezusa – taka, jaką chce Jezus – jest to miłość mająca wymiar miłości Jezusa (tak jak) – i przez to umożliwia Jego obecność Jestem jako Jestem ZmartwychwstałegoTaumaturga 72

73 Ten rodzaj miłości jest możliwy wyłącznie pośród uczniów Jezusa. Jezus zapowiada: eva.n avga,phn e;chte evn avllh,loij – Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, eva.n avga,phn e;chte evn avllh,loij jeśli będziecie się wzajemnie miłowali J 13,35 73

74 Pneu/ma ¢ Pneúma Owocem Ducha Pneu/ma ¢ Pneúma jest: miłość radość pokój cierpliwość uprzejmość dobroć wierność łagodność opanowanie Ga 5,19-23 74

75 a;pistoj h' ivdiw,thj ¢ ápistos ē idiōtēs ;Ontwj o` Qeo.j evn u`mi/n evstin ¢ óntōs ho Theòs en hymîn estín Gdy wszyscy prorokują, a wejdzie do waszego domu jakiś poganin lub zupełny ignorant a;pistoj h' ivdiw,thj ¢ ápistos ē idiōtēs będzie pouczony przez wszystkich, osądzony, jawne staną się tajniki jego serca, padnie wówczas na twarz i pokłoni się Bogu, oznajmiając: – ;Ontwj o` Qeo.j evn u`mi/n evstin ¢ óntōs ho Theòs en hymîn estín – Prawdziwie w waszym gronie jest Bóg! 1Kor 14, 24-25 (Iz 45,14 i Za 8,23) 75

76 76 Przykazanie (bez jakiegokolwiek określenia wyjaśniającego, o jakie przykazanie chodzi) brzmi: TO JEST MOJE PRZYKAZANIE ABYŚCIE SIĘ MIŁOWALI WZAJEMNIE JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM

77 77 avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (1) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (2) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (3) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (4) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (5)

78 Pięciokrotne powtórzenie przykazania podczas Ostatniej Wieczerzy ma swoją wymowę (J 13,31-35 + J 15,12-17) TO JEST MOJE PRZYKAZANIE ABYŚCIE SIĘ MIŁOWALI avllh,louj ¢ allēlous avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (1) a vllh,louj ¢ allēlous a vllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (2) avllh,louj ¢ allēlous avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (3) avllh,louj ¢ allēlous avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (4) avllh,louj ¢ allēlous avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (5) TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM 78

79 Badania semickiej struktury tekstu J 13-17 zwracają uwagę na jego powiązania z dwoma Pięcioksięgami: Pięcioksiąg Mojżesza 1. Księga Rodzaju 2. Księga Wyjścia 3. Księga Kapłańska 4. Księga Liczb 5. Księga Powtórzonego Prawa W tym Pięcioksięgu zawarte jest PRAWO DAWNEGO PRZYMIERZA 79

80 evntolh,, ¢ entolē praeceptum h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous grecki wyraz evntolh,, ¢ entolē łaciński praeceptum przykazanie (bez jakiegokolwiek przymiotnika) w Nowym Testamencie i w patrystyce oznacza wyłącznie przykazanie, którego przedmiotem jest: miłość wzajemna h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous NOWE PRAWO NOWEJ RELIGII. 80

81 pe,nte lo,gouj ¢ pénte lógous Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich. Lecz w Kościele raczej wolę powiedzieć pe,nte lo,gouj ¢ pénte lógous pięć słów według mojego rozeznania, by pouczyć innych, niż dziesięć tysięcy słów według daru języków 1 Kor 14,18-19 81

82 82 avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (1) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (2) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (3) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (4) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (5)

83 Niebezpieczeństwo duchowych aborcji, które we wspólnocie uniemożliwiają Świętą Obecność Jezusa pośród dwóch lub trzech 83

84 Symfonia – odpowiadam Ewangeliczna Symfonia uczniów, rzeczywistość miłości wzajemnej pojawia się wtedy, gdy na świadczoną mi dobroć – odpowiadam Kol 3,15

85 Euvca,ristoi gi,nesqe ¢ eucháristoi gínesthe Odpowiadajcie sobie nawzajem na miłość Euvca,ristoi gi,nesqe ¢ eucháristoi gínesthe Odpowiadajcie sobie nawzajem na miłość Bądźcie wdzięczni, by mogło w was mieszkać całe bogactwo Chrystusa Kol 3,15

86 86

87 87

88 EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY BIS EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY Część I 88

89 89

90 Wprowadzenie Wprowadzenie Co znaczy miłować? Co znaczy kochać? 90

91 BIS VAgaph,seij Ku,rion to.n Qeo,n sou Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich i ze wszystkiej myśli swojej; a bliźniego swego jak siebie samego. Mt 22,36-40; Kpł 19; Pwt 6 91

92 BIS Treść słowa avgapa/n ¢ agapân filei/n ¢ fileîn (w odróżnieniu od filei/n ¢ fileîn – kochać) oddajemy uroczystym miłować 92

93 fili,a ¢ filía fili,a ¢ filía KOCHANIE UCZUCIOWE ułomna przyjaźń BIS 93

94 avga,ph ¢ agápē BIS avga,ph ¢ agápē RZETELNOŚĆ której miarą jest oddawanie życia 94

95 1. Miłość Boga i bliźniego 95

96 BIS I II 96

97 dotychczasową kolejność zmienił BIS Przez trzy lata życia publicznego Jezus wyjaśniał Prawo Mojżeszowe (Wj 20; Pwt 5.6; Kpł 19) przy czym dotychczasową kolejność wykonania przykazań miłości Boga i bliźniego zmienił Mt 5,24; 22,37-40 97

98 I BIS I II 98

99 I BIS II I 99

100 BIS Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego 100

101 BIS plhsi,on ¢ plēsíon bliźni 101

102 prw/ton ¢ prōton kai. to,te ¢ kaì tóte BIS prw/ton ¢ prōton najpierw miłość do człowieka kai. to,te ¢ kaì tóte a potem miłość do Boga Mt 5,24; 1 J 4,20 102

103 BIS Kto nie miłuje brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. 1 J 4, 20 103

104 BIS Miłość bliźniego jest warunkiem, który trzeba spełnić, by móc się zbliżyć do Boga. Miłość Boga jest pierwsza w zapisie przykazania, ale miłość bliźniego pierwsza w porządku wykonania. Św. Augustyn, godzina czytań w dniu 3 stycznia 104

105 PERSONA EST PROEXISTENTIA BIS PERSONA EST PROEXISTENTIA Osoba to istnienie dla drugiej osoby Benedykt XVI

106 2. Misterium człowieczej biedy BIS 2. Misterium człowieczej biedy 106

107 evdw,kate, MOI evpoti,sate, ME sunhga,gete, ME perieba,lete, ME evpeske,yasqe, ME h;lqate pro,j ME Ku,rie( po,te se ei;domen …? t w/n evlaci,stwn ¢ tōn elachístōn vEMOI. evpoih,sate ¢ Emoì epoiēsate BIS Byłem głodny, a daliście MI jeść evdw,kate, MOI Byłem spragniony, a daliście MI pić evpoti,sate, ME Byłem przybyszem, a przyjęliście MNIE sunhga,gete, ME Byłem nagi, a przyodzialiście MNIE perieba,lete, ME Byłem chory, a odwiedziliście MNIE evpeske,yasqe, ME Byłem w więzieniu, a przyszliście do MNIE! h;lqate pro,j ME – Ku,rie( po,te se ei;domen …? Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie...? – Zaprawdę powiadam wam: co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych t w/n evlaci,stwn ¢ tōn elachístōn z ostatnich vEMOI. evpoih,sate ¢ Emoì epoiēsate – uczyniliście MNIE Mt 25, 35-40 107

108 BIS evmoi, moi, me, ¢ emoí moí mé Mnie! 108

109 BIS w[j ¢ hōs W mowie eschatologicznej (Mt 25) okolicznik w[j ¢ hōs (jakby) nie pojawia się ani razu, chociaż by się takiego dodatku oczekiwało, jak np. w Mk 1,10: w[j ¢ hōs Jezus ujrzał Ducha w[j ¢ hōs JAKBY gołębicę 109

110 BIS evmoi, moi, me, ¢ emoí moí mé Mnie! 110

111 Jezu Jezu Jezu Jezu BIS Adamie ( Jezu ) Ewo ( Jezu ) Sławku ( Jezu ) Kasiu ( Jezu ) 111

112 BIS evmoi, moi, me, ¢ emoí moí mé Mnie! 112

113 BISMnie 113

114 114

115 BIS Wyjaśnienie 115 115

116 3. Misterium Zwiastowania w całej rozciągłości BIS 3. Misterium Zwiastowania w całej rozciągłości 116

117 o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n ¢ ho lógos sàrx egéneto kaì eskēnōsen en hēmîn BIS o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n ¢ ho lógos sàrx egéneto kaì eskēnōsen en hēmîn Słowo sárxem się stało i rozbiło namiot w nas J 1, 14 117 117

118 a;nqrwpoj ( sa,rx ) ¢ ánthrōpos ( sárx ) pneu/ma ¢ pneũma ! yuch, ¢ psychē ! sw/ma ¢ sōma skhnh, ¢ skēnē BIS Stworzenie, któremu na imię a;nqrwpoj ( sa,rx ) ¢ ánthrōpos ( sárx ) – jedność ducha, psychiki i ciała – pneu/ma ¢ pneũma ! yuch, ¢ psychē ! sw/ma ¢ sōma 1Tes 5,23 stało się namiotem skhnh, ¢ skēnē Drugiej Osoby Trójcy Świętej J 1,14 118

119 BIS Spełnia się proroctwo Izajasza: Narody pojmą coś niesłychanego Iz 52,15 119

120 BIS Słowo RUNĘŁO na świat h[lato ¢ hēlato Mdr 18,15 (J 4,14) 120

121 o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n ¢ ho lógos sàrx egéneto kaì eskēnōsen en hēmîn BIS o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n ¢ ho lógos sàrx egéneto kaì eskēnōsen en hēmîn Słowo sárxem się stało i rozbiło namiot w nas J 1, 14 121 121

122 a;nqrwpoj ( sa,rx ) – ánthrōpos (sárx) BIS Misterium chwili zwiastowania trwa. Logos, Syn Boży, stale rozbija namiot w swoim stworzeniu, jakim jest a;nqrwpoj ( sa,rx ) – ánthrōpos (sárx) 122

123 a;nqrwpoj ( sa,rx ) ¢ ánthrōpos ( sárx ) pneu/ma ¢ pneũma ! yuch, ¢ psychē ! sw/ma ¢ sōma skhnh, ¢ skēnē BIS Stworzenie, któremu na imię a;nqrwpoj ( sa,rx ) ¢ ánthrōpos ( sárx ) – jedność ducha, psychiki i ciała – pneu/ma ¢ pneũma ! yuch, ¢ psychē ! sw/ma ¢ sōma 1Tes 5,23 stało się namiotem skhnh, ¢ skēnē Drugiej Osoby Trójcy Świętej J 1,14 123

124 tw/n evlaci,stwn ¢ tōn elachístōn vEMOI. evpoih,sate ¢ Emoì epoiēsate BIS Zaprawdę powiadam wam: co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych tw/n evlaci,stwn ¢ tōn elachístōn z ostatnich vEMOI. evpoih,sate ¢ Emoì epoiēsate – uczyniliście MNIE. Mt 25, 35-40 124

125 BIS evmoi, moi, me, ¢ emoí moí mé Mnie! 125

126 BIS Mnie 126

127 127

128 4. Misterium symfonii (Mt 18,19; Łk 15,25) BIS 4. Misterium symfonii (Mt 18,19; Łk 15,25) 128

129 du,o ¢ dýo sumfwnh,swsin ¢ symfōnēsōsin BIS Zaprawdę powiadam wam, jeśli du,o ¢ dýo dwoje z was na ziemi sumfwnh,swsin ¢ symfōnēsōsin (consenserint) wejdzie ze sobą w symfonię – i tak prosić będą – to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w Niebie Mt 18,19 129

130 evkei/ eivmi evn me,sw| auvtw/n ¢ ekeî eimì en mésō autōn BIS Bo gdzie są dwaj, albo trzej, zebrani w imię moje, evkei/ eivmi evn me,sw| auvtw/n ¢ ekeî eimì en mésō autōn tam Jestem wśród nich Mt 18,20 130

131 du,o ¢ dýo sumfwnh,swsin ¢ symfōnēsōsin BIS Gdy du,o ¢ dýo dwoje sumfwnh,swsin ¢ symfōnēsōsin idzie do każdej miejscowości w symfonii, idzie z nimi Królestwo Boże– sam Jezus. Obecny między nimi, leczy choroby i wypędza złe duchy Mt 10,1-20 131

132 BIS Symfonia Symfonia różnych instrumentów następuje wtedy, gdy każdy z nich dostroi się do kamertonu 132

133 BIS Symfonia Symfonia uczniów i tym samym budowa twierdzy zewnętrznej następuje tylko wtedy, gdy każdy dostraja się do Boskiego Kamertonu: do Jezusa 133

134 Symfonia BIS Symfonia uczniów sprowadza łaski licznych uzdrowień, nade wszystko jednak łaski nowych odniesień we wspólnocie 134

135 Pneu/ma ¢ Pneúma BIS Owocem Ducha Pneu/ma ¢ Pneúma jest: miłość radość pokój cierpliwość uprzejmość dobroć wierność łagodność opanowanie Ga 5,19-23 135

136 136

137 5. Misterium komunii BIS 5. Misterium komunii 137

138 avllh,louj ¢ allēlous avllh,louj ¢ allēlous avllh,louj ¢ allēlous BIS Przykazanie nowe daję wam, abyście się miłowali WZAJEMNIE avllh,louj ¢ allēlous (1), tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (2). Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się miłowali avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (3). J 13,34-35 138

139 avllh,louj ¢ allēlous ¢ fílous ¢ fíloi ¢ fílous BIS To jest moje przykazanie: abyście avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (4) się miłowali. Nikt nie ma większej miłości nad tę: jeśli ktoś życie swoje oddaje za fi,louj ¢ fílous przyjaciół (I) swoich. Wy jesteście Moimi fi,loi ¢ fíloi przyjaciółmi (II), jeśli czynicie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was fi,louj ¢ fílous przyjaciółmi (III), albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. J 15,12-16 139

140 avllh,louj ¢ allēlous BIS To wam przykazuję: abyście avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (5) się miłowali J 15,17 140

141 VEntolh, ¢ entolé BIS VEntolh, ¢ entolé Przykazanie 141

142 142 BIS Przykazanie (bez jakiegokolwiek określenia wyjaśniającego, o jakie przykazanie chodzi) brzmi: VEntolh.n kainh.n di,dwmi u`mi/n( i[na avgapa/te avllh,louj( kaqw.j hvga,phsa u`ma/j J 13,34

143 143 BIS Przykazanie (bez określenia wyjaśniającego, o jakie przykazanie chodzi) brzmi: PRZYKAZANIE NOWE DAJĘ WAM ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM

144 J 13,34 h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous BIS Od J 13,34 do końca NT nowość słowna i nowość treści Objawienia: h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous 144

145 BIS Dotąd – przez trzy lata – Jezus nauczał miłości bliźniego vAga,ph tou/ plhsi,on vAga,ph tou/ plhsi,on ¢ Agápē toũ plēsíon 145

146 BIS plhsi,on ¢ plēsíon bliźni, bliźniego 146

147 BIS Teraz, w przeddzień śmierci, Jezus wymaga miłości wzajemnej avga,ph eivj avllh,louj ¢ agápē eis allēlous 147

148 BIS plhsi,on ¢ plēsíon bliźni 148

149 BISavllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE 149

150 150 BIS J 13,34

151 BIS J 13,34 Od J 13,34 h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous miłość wzajemna o charakterze odpowiadającym nowej woli Jezusa 151

152 I II III BIS Nikt nie ma większej miłości nad tę: jeśli ktoś życie swoje oddaje za fi,louj przyjaciół swoich (I). Wy jesteście Moimi fi,loi przyjaciółmi (II), jeśli czynicie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was fi,louj przyjaciółmi (III), albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. J 15,12-16 152

153 BIS Miłość wzajemna fi,loi przyjaciół Jezusa sprowadza na ziemię relacje trynitarne Osób Boga w Trójcy Jedynego 153

154 h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous h` avga,ph eivj e`autou,j ¢ he agápē eis heautoús BIS Miłość wzajemna według przykazania h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous w Listach Apostolskich będzie nazywana h` avga,ph eivj e`autou,j ¢ he agápē eis heautoús miłość jednych do drugich we wspólnocie ( 1 P 4,8) co w Bibliach polskich bywa błędnie przekładane: miłość do siebie samych (na skutek kojarzenia z przykazaniem: Miłuj bliźniego, jak siebie samego) 154

155 h` evntolh, ¢ he entolē (praeceptum) BIS Miłość wzajemna, która stanowi istotę przykazania h` evntolh, ¢ he entolē (praeceptum) nie jest taka sama, jak ta, o której mowa w przykazaniu miłości bliźniego J 13,31-35 oraz 15,12-17 155

156 h` avga,ph eivj avllh,louj he agápē eis allēlous BIS h` avga,ph eivj avllh,louj he agápē eis allēlous to całkowicie nowy rodzaj miłości: to miłość wzajemna we wnętrzu wspólnoty uczniów Jezusa 156

157 h` avga,ph eivj avllh,louj he agápē eis allēlous BIS h` avga,ph eivj avllh,louj he agápē eis allēlous to miłość wzajemna, która jest możliwa tylko pośród uczniów Chrystusa, bo … 157

158 BIS … bo jest to miłość ze względu na Jezusa – taka, jaką chce Jezus – jest to miłość mająca wymiar miłości Jezusa (tak jak) – i przez to umożliwia Jego obecność Jestem jako Jestem ZmartwychwstałegoTaumaturga 158

159 BIS Ten rodzaj miłości jest możliwy wyłącznie pośród uczniów Jezusa. Jezus zapowiada: eva.n avga,phn e;chte evn avllh,loij – Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, eva.n avga,phn e;chte evn avllh,loij jeśli będziecie się wzajemnie miłowali J 13,35 159

160 Pneu/ma ¢ Pneúma BIS Owocem Ducha Pneu/ma ¢ Pneúma jest: miłość radość pokój cierpliwość uprzejmość dobroć wierność łagodność opanowanie Ga 5,19-23 160

161 a;pistoj h' ivdiw,thj ¢ ápistos ē idiōtēs ;Ontwj o` Qeo.j evn u`mi/n evstin ¢ óntōs ho Theòs en hymîn estín BIS Gdy wszyscy prorokują, a wejdzie do waszego domu jakiś poganin lub zupełny ignorant a;pistoj h' ivdiw,thj ¢ ápistos ē idiōtēs będzie pouczony przez wszystkich, osądzony, jawne staną się tajniki jego serca, padnie wówczas na twarz i pokłoni się Bogu, oznajmiając: – ;Ontwj o` Qeo.j evn u`mi/n evstin ¢ óntōs ho Theòs en hymîn estín – Prawdziwie w waszym gronie jest Bóg! 1Kor 14, 24-25 (Iz 45,14 i Za 8,23) 161

162 162 BIS Przykazanie (bez jakiegokolwiek określenia wyjaśniającego, o jakie przykazanie chodzi) brzmi: TO JEST MOJE PRZYKAZANIE ABYŚCIE SIĘ MIŁOWALI WZAJEMNIE JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM

163 163 BIS avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (1) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (2) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (3) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (4) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (5)

164 BIS Pięciokrotne powtórzenie przykazania podczas Ostatniej Wieczerzy ma swoją wymowę (J 13,31-35 + J 15,12-17) TO JEST MOJE PRZYKAZANIE ABYŚCIE SIĘ MIŁOWALI avllh,louj ¢ allēlous avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (1) a vllh,louj ¢ allēlous a vllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (2) avllh,louj ¢ allēlous avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (3) avllh,louj ¢ allēlous avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (4) avllh,louj ¢ allēlous avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (5) TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM 164

165 BIS Badania semickiej struktury tekstu J 13-17 zwracają uwagę na jego powiązania z dwoma Pięcioksięgami: Pięcioksiąg Mojżesza 1. Księga Rodzaju 2. Księga Wyjścia 3. Księga Kapłańska 4. Księga Liczb 5. Księga Powtórzonego Prawa W tym Pięcioksięgu zawarte jest PRAWO DAWNEGO PRZYMIERZA 165

166 evntolh,, ¢ entolē praeceptum h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous BIS Grecki wyraz evntolh,, ¢ entolē łaciński praeceptum przykazanie (bez jakiegokolwiek przymiotnika) w Nowym Testamencie i w patrystyce oznacza wyłącznie przykazanie, którego przedmiotem jest: miłość wzajemna h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous NOWE PRAWO NOWEJ RELIGII. 166

167 pe,nte lo,gouj ¢ pénte lógous BIS Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich. Lecz w Kościele raczej wolę powiedzieć pe,nte lo,gouj ¢ pénte lógous pięć słów według mojego rozeznania, by pouczyć innych, niż dziesięć tysięcy słów według daru języków 1 Kor 14,18-19 167

168 168 BIS avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (1) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (2) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (3) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (4) avllh,louj allēlous avllh,louj allēlous wzajemnie (5)

169 BIS Niebezpieczeństwo duchowych aborcji, które we wspólnocie uniemożliwiają Świętą Obecność Jezusa pośród dwóch lub trzech 169

170 Symfonia – odpowiadam BIS Ewangeliczna Symfonia uczniów, rzeczywistość miłości wzajemnej pojawia się wtedy, gdy na świadczoną mi dobroć – odpowiadam Kol 3,15

171 Euvca,ristoi gi,nesqe ¢ eucháristoi gínesthe Odpowiadajcie sobie nawzajem na miłość BIS Euvca,ristoi gi,nesqe ¢ eucháristoi gínesthe Odpowiadajcie sobie nawzajem na miłość Bądźcie wdzięczni, by mogło w was mieszkać całe bogactwo Chrystusa Kol 3,15

172

173

174 174

175 175

176 176

177 177

178 178


Pobierz ppt "1. EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY Część I 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google