Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY Część I

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY Część I"— Zapis prezentacji:

1

2 EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY Część I

3

4 Wprowadzenie Co znaczy „miłować”? Co znaczy „kochać”?

5 VAgaph,seij Ku,rion to.n Qeo,n sou
Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich i ze wszystkiej myśli swojej; a bliźniego swego jak siebie samego. Mt 22,36-40; Kpł 19; Pwt 6 5

6 (w odróżnieniu od filei/n ¢ fileîn – „kochać”)
Treść słowa avgapa/n ¢ agapân (w odróżnieniu od filei/n ¢ fileîn – „kochać”) oddajemy uroczystym miłować 6

7 fili,a ¢ filía KOCHANIE UCZUCIOWE ułomna przyjaźń

8 avga,ph ¢ agápē RZETELNOŚĆ której miarą jest oddawanie życia

9 1. Miłość Boga i bliźniego

10 I II

11 Przez trzy lata życia publicznego Jezus wyjaśniał Prawo Mojżeszowe (Wj 20; Pwt 5.6; Kpł 19) przy czym dotychczasową kolejność wykonania przykazań miłości Boga i bliźniego zmienił Mt 5,24; 22,

12 I II

13 II I

14 bliźniego swego jak siebie samego
Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego 14

15 plhsi,on ¢ plēsíon bliźni

16 prw/ton ¢ prōton najpierw miłość do człowieka kai
prw/ton ¢ prōton najpierw miłość do człowieka kai. to,te ¢ kaì tóte a potem miłość do Boga Mt 5,24; 1 J 4,

17 Kto nie miłuje brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. 1 J 4, 20

18 Miłość bliźniego jest warunkiem, który trzeba spełnić, by móc się zbliżyć do Boga.   Miłość Boga jest pierwsza w zapisie przykazania, ale miłość bliźniego pierwsza w porządku wykonania Św. Augustyn, godzina czytań w dniu 3 stycznia

19 PERSONA EST PROEXISTENTIA Osoba to istnienie dla drugiej osoby
PERSONA EST PROEXISTENTIA Osoba to istnienie dla drugiej osoby Benedykt XVI

20 2. Misterium człowieczej biedy

21 Byłem głodny, a daliście MI jeść evdw,kate, MOI Byłem spragniony, a daliście MI pić evpoti,sate, ME Byłem przybyszem, a przyjęliście MNIE sunhga,gete, ME Byłem nagi, a przyodzialiście MNIE perieba,lete, ME Byłem chory, a odwiedziliście MNIE evpeske,yasqe, ME Byłem w więzieniu, a przyszliście do MNIE! h;lqate pro,j ME – Ku,rie( po,te se ei;domen…? Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie...? – Zaprawdę powiadam wam: co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych tw/n evlaci,stwn ¢ tōn elachístōn „z ostatnich” vEMOI. evpoih,sate ¢ Emoì epoiēsate – uczyniliście MNIE Mt 25,

22 evmoi, • moi, • me, ¢ emoí • moí • mé Mnie!

23 W mowie eschatologicznej (Mt 25) okolicznik w[j ¢ hōs („jakby”) nie pojawia się ani razu, chociaż by się takiego dodatku oczekiwało, jak np. w Mk 1,10: „Jezus ujrzał Ducha w[j ¢ hōs JAKBY gołębicę” 23

24 evmoi, • moi, • me, ¢ emoí • moí • mé Mnie!

25 Adamie (Jezu) Ewo (Jezu) Sławku (Jezu) Kasiu (Jezu)

26 evmoi, • moi, • me, ¢ emoí • moí • mé
Mnie!

27 Mnie

28

29 Wyjaśnienie

30 3. Misterium Zwiastowania w całej rozciągłości

31 o` lo,goj sa. rx evge,neto kai
o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n ¢ ho lógos sàrx egéneto kaì eskēnōsen en hēmîn Słowo „sárx’em” się stało i rozbiło namiot w nas J 1,

32 Stworzenie, któremu na imię a;nqrwpoj (sa,rx) ¢ ánthrōpos (sárx) – jedność ducha, psychiki i ciała – pneu/ma ¢ pneũma ! yuch, ¢ psychē ! sw/ma ¢ sōma 1Tes 5,23 stało się „namiotem” skhnh, ¢ skēnē Drugiej Osoby Trójcy Świętej J 1,

33 Spełnia się proroctwo Izajasza:
Narody pojmą coś niesłychanego Iz 52,15 33

34 Słowo RUNĘŁO na świat h[lato ¢ hēlato Mdr 18,15 (J 4,14) 34

35 o` lo,goj sa. rx evge,neto kai
o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n ¢ ho lógos sàrx egéneto kaì eskēnōsen en hēmîn Słowo „sárx’em” się stało i rozbiło namiot w nas J 1,

36 Misterium chwili zwiastowania trwa
Misterium chwili zwiastowania trwa. Logos, Syn Boży, stale rozbija namiot w swoim stworzeniu, jakim jest a;nqrwpoj (sa,rx) – ánthrōpos (sárx)

37 Stworzenie, któremu na imię a;nqrwpoj (sa,rx) ¢ ánthrōpos (sárx) – jedność ducha, psychiki i ciała – pneu/ma ¢ pneũma ! yuch, ¢ psychē ! sw/ma ¢ sōma 1Tes 5,23 stało się „namiotem” skhnh, ¢ skēnē Drugiej Osoby Trójcy Świętej J 1,

38 Zaprawdę powiadam wam: co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych tw/n evlaci,stwn ¢ tōn elachístōn „z ostatnich” vEMOI. evpoih,sate ¢ Emoì epoiēsate – uczyniliście MNIE Mt 25, 35-40

39 evmoi, • moi, • me, ¢ emoí • moí • mé Mnie!

40 Mnie

41

42 4. Misterium symfonii (Mt 18,19; Łk 15,25)

43 Zaprawdę powiadam wam, jeśli du,o ¢ dýo dwoje z was na ziemi sumfwnh,swsin ¢ symfōnēsōsin (consenserint) wejdzie ze sobą w symfonię – i tak prosić będą – to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w Niebie Mt 18,

44 Bo gdzie są dwaj, albo trzej, zebrani w imię moje, evkei/ eivmi evn me,sw| auvtw/n ¢ ekeî eimì en mésō autōn tam Jestem wśród nich Mt 18,20

45 Gdy du,o ¢ dýo dwoje sumfwnh,swsin ¢ symfōnēsōsin idzie do każdej miejscowości w symfonii, idzie z nimi „Królestwo Boże”– sam Jezus. Obecny między nimi, leczy choroby i wypędza złe duchy Mt 10,

46 Symfonia różnych instrumentów następuje wtedy, gdy każdy z nich dostroi się do kamertonu

47 do Boskiego Kamertonu: do Jezusa
Symfonia uczniów i tym samym budowa „twierdzy zewnętrznej” następuje tylko wtedy, gdy każdy dostraja się do Boskiego Kamertonu: do Jezusa

48 Symfonia uczniów sprowadza łaski licznych uzdrowień, nade wszystko jednak łaski nowych odniesień we wspólnocie

49 Owocem Ducha Pneu/ma ¢ Pneúma jest: miłość radość pokój cierpliwość uprzejmość dobroć wierność łagodność opanowanie Ga 5,19-23

50

51 5. Misterium komunii

52 Przykazanie nowe daję wam, abyście się miłowali WZAJEMNIE avllh,louj ¢ allēlous (1), tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (2). Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się miłowali avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (3) J 13,34-35

53 To jest moje przykazanie: abyście avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (4) się miłowali. Nikt nie ma większej miłości nad tę: jeśli ktoś życie swoje oddaje za fi,louj ¢ fílous przyjaciół (I) swoich. Wy jesteście Moimi fi,loi ¢ fíloi przyjaciółmi (II), jeśli czynicie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was fi,louj ¢ fílous przyjaciółmi (III), albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego J 15,12-16

54 To wam przykazuję: abyście avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (5) się miłowali J 15,17

55 VEntolh, ¢ entolé Przykazanie

56 VEntolh.n kainh.n di,dwmi u`mi/n( i[na avgapa/te avllh,louj(
„Przykazanie” (bez jakiegokolwiek określenia wyjaśniającego, o jakie przykazanie chodzi) brzmi: VEntolh.n kainh.n di,dwmi u`mi/n( i[na avgapa/te avllh,louj( kaqw.j hvga,phsa u`ma/j J 13,34

57 PRZYKAZANIE NOWE DAJĘ WAM ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI
„Przykazanie” (bez określenia wyjaśniającego, o jakie przykazanie chodzi) brzmi: PRZYKAZANIE NOWE DAJĘ WAM ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM

58 Od J 13,34 do końca NT nowość słowna i nowość treści Objawienia: h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous

59 Dotąd – przez trzy lata – Jezus nauczał miłości bliźniego
vAga,ph tou/ plhsi,on ¢ Agápē toũ plēsíon 59

60 plhsi,on ¢ plēsíon bliźni, bliźniego

61 Teraz, w przeddzień śmierci,
Jezus wymaga miłości wzajemnej avga,ph eivj avllh,louj ¢ agápē eis allēlous 61

62 plhsi,on ¢ plēsíon bliźni

63 avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE

64 J 13,34

65 Od J 13,34 h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous miłość wzajemna o charakterze odpowiadającym nowej woli Jezusa

66 Nikt nie ma większej miłości nad tę: jeśli ktoś życie swoje oddaje za fi,louj przyjaciół swoich (I). Wy jesteście Moimi fi,loi przyjaciółmi (II), jeśli czynicie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was fi,louj przyjaciółmi (III), albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego J 15,12-16

67 sprowadza na ziemię relacje trynitarne Osób Boga w Trójcy Jedynego
Miłość wzajemna fi,loi przyjaciół Jezusa sprowadza na ziemię relacje trynitarne Osób Boga w Trójcy Jedynego

68 Miłość wzajemna według przykazania h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous w Listach Apostolskich będzie nazywana h` avga,ph eivj e`autou,j ¢ he agápē eis heautoús miłość jednych do drugich we wspólnocie (1 P 4,8) co w Bibliach polskich bywa błędnie przekładane: „miłość do siebie samych” (na skutek kojarzenia z przykazaniem: „Miłuj bliźniego, jak siebie samego”)

69 Miłość wzajemna, która stanowi istotę „przykazania” h` evntolh, ¢ he entolē (praeceptum) nie jest taka sama, jak ta, o której mowa w „przykazaniu miłości bliźniego” J 13, oraz 15,12-17

70 h` avga,ph eivj avllh,louj he agápē eis allēlous to całkowicie nowy rodzaj miłości: to miłość wzajemna we wnętrzu wspólnoty uczniów Jezusa

71 h` avga,ph eivj avllh,louj he agápē eis allēlous to miłość wzajemna, która jest możliwa tylko pośród uczniów Chrystusa, bo …

72 … bo jest to miłość ze względu na Jezusa – taka, jaką chce Jezus – jest to miłość mająca wymiar miłości Jezusa („tak jak”) – i przez to umożliwia Jego obecność jako Jestem — ZmartwychwstałegoTaumaturga

73 Ten rodzaj miłości jest możliwy wyłącznie pośród uczniów Jezusa.
Jezus zapowiada: – Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, eva.n avga,phn e;chte evn avllh,loij jeśli będziecie się wzajemnie miłowali J 13,35

74 Owocem Ducha Pneu/ma ¢ Pneúma jest: miłość radość pokój cierpliwość uprzejmość dobroć wierność łagodność opanowanie Ga 5,19-23

75 Gdy wszyscy prorokują, a wejdzie do waszego domu jakiś poganin lub zupełny ignorant a;pistoj h' ivdiw,thj ¢ ápistos ē idiōtēs będzie pouczony przez wszystkich, osądzony, jawne staną się tajniki jego serca, padnie wówczas na twarz i pokłoni się Bogu, oznajmiając: – ;Ontwj o` Qeo.j evn u`mi/n evstin ¢ óntōs ho Theòs en hymîn estín – Prawdziwie w waszym gronie jest Bóg! Kor 14, (Iz 45,14 i Za 8,23) •

76 TO JEST MOJE PRZYKAZANIE
„Przykazanie” (bez jakiegokolwiek określenia wyjaśniającego, o jakie przykazanie chodzi) brzmi: TO JEST MOJE PRZYKAZANIE ABYŚCIE SIĘ MIŁOWALI WZAJEMNIE JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM

77 avllh,louj allēlous wzajemnie (1) avllh,louj allēlous wzajemnie (2)

78 avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (1)
Pięciokrotne powtórzenie przykazania podczas Ostatniej Wieczerzy ma swoją wymowę (J 13, J 15,12-17) TO JEST MOJE PRZYKAZANIE ABYŚCIE SIĘ MIŁOWALI avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (1) avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (2) avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (3) avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (4) avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (5) TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM

79 zawarte jest PRAWO DAWNEGO PRZYMIERZA
Badania semickiej struktury tekstu J zwracają uwagę na jego powiązania z dwoma „Pięcioksięgami”: Pięcioksiąg Mojżesza 1. Księga Rodzaju 2. Księga Wyjścia 3. Księga Kapłańska 4. Księga Liczb 5. Księga Powtórzonego Prawa W tym „Pięcioksięgu” zawarte jest PRAWO DAWNEGO PRZYMIERZA

80 grecki wyraz evntolh,, ¢ entolē łaciński praeceptum przykazanie (bez jakiegokolwiek przymiotnika) w Nowym Testamencie i w patrystyce oznacza wyłącznie przykazanie, którego przedmiotem jest: miłość wzajemna h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous NOWE PRAWO NOWEJ RELIGII .

81 Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich
Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich. Lecz w Kościele raczej wolę powiedzieć pe,nte lo,gouj ¢ pénte lógous pięć słów według mojego rozeznania, by pouczyć innych, niż dziesięć tysięcy słów według daru języków Kor 14,18-19

82 avllh,louj allēlous wzajemnie (1) avllh,louj allēlous wzajemnie (2)

83 Niebezpieczeństwo „duchowych aborcji”, które we wspólnocie uniemożliwiają Świętą Obecność Jezusa pośród dwóch lub trzech

84 Ewangeliczna Symfonia uczniów, rzeczywistość miłości wzajemnej pojawia się wtedy, gdy na świadczoną mi dobroć – odpowiadam Kol 3,15

85 Euvca,ristoi gi,nesqe ¢ eucháristoi gínesthe Odpowiadajcie sobie nawzajem na miłość Bądźcie wdzięczni, by mogło w was mieszkać całe bogactwo Chrystusa Kol 3,15

86

87

88 BIS EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY Część I

89

90 Wprowadzenie Co znaczy „miłować”? Co znaczy „kochać”?

91 VAgaph,seij Ku,rion to.n Qeo,n sou
BIS VAgaph,seij Ku,rion to.n Qeo,n sou Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich i ze wszystkiej myśli swojej; a bliźniego swego jak siebie samego. Mt 22,36-40; Kpł 19; Pwt 6 91

92 (w odróżnieniu od filei/n ¢ fileîn – „kochać”)
BIS Treść słowa avgapa/n ¢ agapân (w odróżnieniu od filei/n ¢ fileîn – „kochać”) oddajemy uroczystym miłować 92

93 fili,a ¢ filía KOCHANIE UCZUCIOWE ułomna przyjaźń
BIS

94 BIS avga,ph ¢ agápē RZETELNOŚĆ której miarą jest oddawanie życia

95 1. Miłość Boga i bliźniego

96 BIS I II

97 BIS Przez trzy lata życia publicznego Jezus wyjaśniał Prawo Mojżeszowe (Wj 20; Pwt 5.6; Kpł 19) przy czym dotychczasową kolejność wykonania przykazań miłości Boga i bliźniego zmienił Mt 5,24; 22,

98 BIS I II

99 BIS II I

100 bliźniego swego jak siebie samego
BIS Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego 100

101 BIS plhsi,on ¢ plēsíon bliźni

102 BIS prw/ton ¢ prōton najpierw miłość do człowieka kai
BIS prw/ton ¢ prōton najpierw miłość do człowieka kai. to,te ¢ kaì tóte a potem miłość do Boga Mt 5,24; 1 J 4,

103 BIS Kto nie miłuje brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. 1 J 4, 20

104 BIS Miłość bliźniego jest warunkiem, który trzeba spełnić, by móc się zbliżyć do Boga.   Miłość Boga jest pierwsza w zapisie przykazania, ale miłość bliźniego pierwsza w porządku wykonania Św. Augustyn, godzina czytań w dniu 3 stycznia

105 BIS PERSONA EST PROEXISTENTIA Osoba to istnienie dla drugiej osoby
BIS PERSONA EST PROEXISTENTIA Osoba to istnienie dla drugiej osoby Benedykt XVI

106 BIS 2. Misterium człowieczej biedy

107 BIS Byłem głodny, a daliście MI jeść evdw,kate, MOI Byłem spragniony, a daliście MI pić evpoti,sate, ME Byłem przybyszem, a przyjęliście MNIE sunhga,gete, ME Byłem nagi, a przyodzialiście MNIE perieba,lete, ME Byłem chory, a odwiedziliście MNIE evpeske,yasqe, ME Byłem w więzieniu, a przyszliście do MNIE! h;lqate pro,j ME – Ku,rie( po,te se ei;domen…? Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie...? – Zaprawdę powiadam wam: co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych tw/n evlaci,stwn ¢ tōn elachístōn „z ostatnich” vEMOI. evpoih,sate ¢ Emoì epoiēsate – uczyniliście MNIE Mt 25,

108 BIS evmoi, • moi, • me, ¢ emoí • moí • mé Mnie!

109 BIS W mowie eschatologicznej (Mt 25) okolicznik w[j ¢ hōs („jakby”) nie pojawia się ani razu, chociaż by się takiego dodatku oczekiwało, jak np. w Mk 1,10: „Jezus ujrzał Ducha w[j ¢ hōs JAKBY gołębicę” 109

110 BIS evmoi, • moi, • me, ¢ emoí • moí • mé Mnie!

111 BIS Adamie (Jezu) Ewo (Jezu) Sławku (Jezu) Kasiu (Jezu)

112 evmoi, • moi, • me, ¢ emoí • moí • mé
BIS evmoi, • moi, • me, ¢ emoí • moí • mé Mnie!

113 BIS Mnie

114

115 BIS Wyjaśnienie

116 BIS 3. Misterium Zwiastowania w całej rozciągłości

117 BIS o` lo,goj sa. rx evge,neto kai
BIS o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n ¢ ho lógos sàrx egéneto kaì eskēnōsen en hēmîn Słowo „sárx’em” się stało i rozbiło namiot w nas J 1,

118 BIS Stworzenie, któremu na imię a;nqrwpoj (sa,rx) ¢ ánthrōpos (sárx) – jedność ducha, psychiki i ciała – pneu/ma ¢ pneũma ! yuch, ¢ psychē ! sw/ma ¢ sōma 1Tes 5,23 stało się „namiotem” skhnh, ¢ skēnē Drugiej Osoby Trójcy Świętej J 1,

119 Spełnia się proroctwo Izajasza:
BIS Spełnia się proroctwo Izajasza: Narody pojmą coś niesłychanego Iz 52,15 119

120 BIS Słowo RUNĘŁO na świat h[lato ¢ hēlato Mdr 18,15 (J 4,14) 120

121 BIS o` lo,goj sa. rx evge,neto kai
BIS o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n ¢ ho lógos sàrx egéneto kaì eskēnōsen en hēmîn Słowo „sárx’em” się stało i rozbiło namiot w nas J 1,

122 BIS Misterium chwili zwiastowania trwa
BIS Misterium chwili zwiastowania trwa. Logos, Syn Boży, stale rozbija namiot w swoim stworzeniu, jakim jest a;nqrwpoj (sa,rx) – ánthrōpos (sárx)

123 BIS Stworzenie, któremu na imię a;nqrwpoj (sa,rx) ¢ ánthrōpos (sárx) – jedność ducha, psychiki i ciała – pneu/ma ¢ pneũma ! yuch, ¢ psychē ! sw/ma ¢ sōma 1Tes 5,23 stało się „namiotem” skhnh, ¢ skēnē Drugiej Osoby Trójcy Świętej J 1,

124 BIS Zaprawdę powiadam wam: co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych tw/n evlaci,stwn ¢ tōn elachístōn „z ostatnich” vEMOI. evpoih,sate ¢ Emoì epoiēsate – uczyniliście MNIE Mt 25, 35-40

125 BIS evmoi, • moi, • me, ¢ emoí • moí • mé Mnie!

126 BIS Mnie

127

128 BIS 4. Misterium symfonii (Mt 18,19; Łk 15,25)

129 BIS Zaprawdę powiadam wam, jeśli du,o ¢ dýo dwoje z was na ziemi sumfwnh,swsin ¢ symfōnēsōsin (consenserint) wejdzie ze sobą w symfonię – i tak prosić będą – to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w Niebie Mt 18,

130 BIS Bo gdzie są dwaj, albo trzej, zebrani w imię moje, evkei/ eivmi evn me,sw| auvtw/n ¢ ekeî eimì en mésō autōn tam Jestem wśród nich Mt 18,20

131 BIS Gdy du,o ¢ dýo dwoje sumfwnh,swsin ¢ symfōnēsōsin idzie do każdej miejscowości w symfonii, idzie z nimi „Królestwo Boże”– sam Jezus. Obecny między nimi, leczy choroby i wypędza złe duchy Mt 10,

132 BIS Symfonia różnych instrumentów następuje wtedy, gdy każdy z nich dostroi się do kamertonu

133 do Boskiego Kamertonu: do Jezusa
BIS Symfonia uczniów i tym samym budowa „twierdzy zewnętrznej” następuje tylko wtedy, gdy każdy dostraja się do Boskiego Kamertonu: do Jezusa

134 BIS Symfonia uczniów sprowadza łaski licznych uzdrowień, nade wszystko jednak łaski nowych odniesień we wspólnocie

135 BIS Owocem Ducha Pneu/ma ¢ Pneúma jest:. miłość. radość. pokój
BIS Owocem Ducha Pneu/ma ¢ Pneúma jest: miłość radość pokój cierpliwość uprzejmość dobroć wierność łagodność opanowanie Ga 5,19-23

136

137 BIS 5. Misterium komunii

138 BIS Przykazanie nowe daję wam, abyście się miłowali WZAJEMNIE avllh,louj ¢ allēlous (1), tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (2). Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się miłowali avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (3) J 13,34-35

139 BIS To jest moje przykazanie: abyście avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (4) się miłowali. Nikt nie ma większej miłości nad tę: jeśli ktoś życie swoje oddaje za fi,louj ¢ fílous przyjaciół (I) swoich. Wy jesteście Moimi fi,loi ¢ fíloi przyjaciółmi (II), jeśli czynicie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was fi,louj ¢ fílous przyjaciółmi (III), albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego J 15,12-16

140 BIS To wam przykazuję: abyście avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE (5) się miłowali J 15,17

141 BIS VEntolh, ¢ entolé Przykazanie

142 VEntolh.n kainh.n di,dwmi u`mi/n( i[na avgapa/te avllh,louj(
BIS „Przykazanie” (bez jakiegokolwiek określenia wyjaśniającego, o jakie przykazanie chodzi) brzmi: VEntolh.n kainh.n di,dwmi u`mi/n( i[na avgapa/te avllh,louj( kaqw.j hvga,phsa u`ma/j J 13,34

143 PRZYKAZANIE NOWE DAJĘ WAM ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI
BIS „Przykazanie” (bez określenia wyjaśniającego, o jakie przykazanie chodzi) brzmi: PRZYKAZANIE NOWE DAJĘ WAM ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM

144 BIS Od J 13,34 do końca NT nowość słowna i nowość treści Objawienia: h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous

145 Dotąd – przez trzy lata – Jezus nauczał miłości bliźniego
BIS Dotąd – przez trzy lata – Jezus nauczał miłości bliźniego vAga,ph tou/ plhsi,on ¢ Agápē toũ plēsíon 145

146 BIS plhsi,on ¢ plēsíon bliźni, bliźniego

147 Teraz, w przeddzień śmierci,
BIS Teraz, w przeddzień śmierci, Jezus wymaga miłości wzajemnej avga,ph eivj avllh,louj ¢ agápē eis allēlous 147

148 BIS plhsi,on ¢ plēsíon bliźni

149 BIS avllh,louj ¢ allēlous WZAJEMNIE

150 BIS J 13,34

151 BIS Od J 13,34 h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous miłość wzajemna o charakterze odpowiadającym nowej woli Jezusa

152 BIS Nikt nie ma większej miłości nad tę: jeśli ktoś życie swoje oddaje za fi,louj przyjaciół swoich (I). Wy jesteście Moimi fi,loi przyjaciółmi (II), jeśli czynicie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was fi,louj przyjaciółmi (III), albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego J 15,12-16

153 sprowadza na ziemię relacje trynitarne Osób Boga w Trójcy Jedynego
BIS Miłość wzajemna fi,loi przyjaciół Jezusa sprowadza na ziemię relacje trynitarne Osób Boga w Trójcy Jedynego

154 BIS Miłość wzajemna według przykazania h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous w Listach Apostolskich będzie nazywana h` avga,ph eivj e`autou,j ¢ he agápē eis heautoús miłość jednych do drugich we wspólnocie (1 P 4,8) co w Bibliach polskich bywa błędnie przekładane: „miłość do siebie samych” (na skutek kojarzenia z przykazaniem: „Miłuj bliźniego, jak siebie samego”)

155 BIS Miłość wzajemna, która stanowi istotę „przykazania” h` evntolh, ¢ he entolē (praeceptum) nie jest taka sama, jak ta, o której mowa w „przykazaniu miłości bliźniego” J 13, oraz 15,12-17

156 BIS h` avga,ph eivj avllh,louj he agápē eis allēlous to całkowicie nowy rodzaj miłości: to miłość wzajemna we wnętrzu wspólnoty uczniów Jezusa

157 BIS h` avga,ph eivj avllh,louj he agápē eis allēlous to miłość wzajemna, która jest możliwa tylko pośród uczniów Chrystusa, bo …

158 jako Jestem — ZmartwychwstałegoTaumaturga
BIS … bo jest to miłość ze względu na Jezusa – taka, jaką chce Jezus – jest to miłość mająca wymiar miłości Jezusa („tak jak”) – i przez to umożliwia Jego obecność jako Jestem — ZmartwychwstałegoTaumaturga

159 BIS Ten rodzaj miłości jest możliwy wyłącznie pośród uczniów Jezusa.
Jezus zapowiada: – Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, eva.n avga,phn e;chte evn avllh,loij jeśli będziecie się wzajemnie miłowali J 13,35

160 BIS Owocem Ducha Pneu/ma ¢ Pneúma jest:. miłość. radość. pokój
BIS Owocem Ducha Pneu/ma ¢ Pneúma jest: miłość radość pokój cierpliwość uprzejmość dobroć wierność łagodność opanowanie Ga 5,19-23

161 BIS Gdy wszyscy prorokują, a wejdzie do waszego domu jakiś poganin lub zupełny ignorant a;pistoj h' ivdiw,thj ¢ ápistos ē idiōtēs będzie pouczony przez wszystkich, osądzony, jawne staną się tajniki jego serca, padnie wówczas na twarz i pokłoni się Bogu, oznajmiając: – ;Ontwj o` Qeo.j evn u`mi/n evstin ¢ óntōs ho Theòs en hymîn estín – Prawdziwie w waszym gronie jest Bóg! Kor 14, (Iz 45,14 i Za 8,23) •

162 TO JEST MOJE PRZYKAZANIE
BIS „Przykazanie” (bez jakiegokolwiek określenia wyjaśniającego, o jakie przykazanie chodzi) brzmi: TO JEST MOJE PRZYKAZANIE ABYŚCIE SIĘ MIŁOWALI WZAJEMNIE JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM

163 avllh,louj allēlous wzajemnie (1) avllh,louj allēlous wzajemnie (2)
BIS avllh,louj allēlous wzajemnie (1) avllh,louj allēlous wzajemnie (2) avllh,louj allēlous wzajemnie (3) avllh,louj allēlous wzajemnie (4) avllh,louj allēlous wzajemnie (5)

164 TO JEST MOJE PRZYKAZANIE ABYŚCIE SIĘ MIŁOWALI
BIS Pięciokrotne powtórzenie przykazania podczas Ostatniej Wieczerzy ma swoją wymowę (J 13, J 15,12-17) TO JEST MOJE PRZYKAZANIE ABYŚCIE SIĘ MIŁOWALI avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (1) avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (2) avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (3) avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (4) avllh,louj ¢ allēlous wzajemnie (5) TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM

165 zawarte jest PRAWO DAWNEGO PRZYMIERZA
BIS Badania semickiej struktury tekstu J zwracają uwagę na jego powiązania z dwoma „Pięcioksięgami”: Pięcioksiąg Mojżesza 1. Księga Rodzaju 2. Księga Wyjścia 3. Księga Kapłańska 4. Księga Liczb 5. Księga Powtórzonego Prawa W tym „Pięcioksięgu” zawarte jest PRAWO DAWNEGO PRZYMIERZA

166 BIS Grecki wyraz evntolh,, ¢ entolē łaciński praeceptum przykazanie (bez jakiegokolwiek przymiotnika) w Nowym Testamencie i w patrystyce oznacza wyłącznie przykazanie, którego przedmiotem jest: miłość wzajemna h` avga,ph eivj avllh,louj ¢ he agápē eis allēlous NOWE PRAWO NOWEJ RELIGII .

167 BIS Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich
BIS Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich. Lecz w Kościele raczej wolę powiedzieć pe,nte lo,gouj ¢ pénte lógous pięć słów według mojego rozeznania, by pouczyć innych, niż dziesięć tysięcy słów według daru języków Kor 14,18-19

168 avllh,louj allēlous wzajemnie (1) avllh,louj allēlous wzajemnie (2)
BIS avllh,louj allēlous wzajemnie (1) avllh,louj allēlous wzajemnie (2) avllh,louj allēlous wzajemnie (3) avllh,louj allēlous wzajemnie (4) avllh,louj allēlous wzajemnie (5)

169 BIS Niebezpieczeństwo „duchowych aborcji”, które we wspólnocie uniemożliwiają Świętą Obecność Jezusa pośród dwóch lub trzech

170 BIS Ewangeliczna Symfonia uczniów, rzeczywistość miłości wzajemnej pojawia się wtedy, gdy na świadczoną mi dobroć – odpowiadam Kol 3,15

171 BIS Euvca,ristoi gi,nesqe ¢ eucháristoi gínesthe Odpowiadajcie sobie nawzajem na miłość Bądźcie wdzięczni, by mogło w was mieszkać całe bogactwo Chrystusa Kol 3,15

172 BIS Euvca,ristoi gi,nesqe ¢ eucháristoi gínesthe Odpowiadajcie sobie nawzajem na miłość Bądźcie wdzięczni, by mogło w was mieszkać całe bogactwo Chrystusa Kol 3,15

173 BIS Euvca,ristoi gi,nesqe ¢ eucháristoi gínesthe Odpowiadajcie sobie nawzajem na miłość Bądźcie wdzięczni, by mogło w was mieszkać całe bogactwo Chrystusa Kol 3,15

174

175

176

177

178


Pobierz ppt "EWANGELICZNE KORZENIE WSPÓLNOTY Część I"

Podobne prezentacje


Reklamy Google