Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Konferencja Regionalna EUROPEJSKI WYMIAR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Kraków, r. materiały Krzysztof Symela

2 TENDENCJE I KIERUNKI ZMIAN NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY
PLAN WYSTĄPIENIA TENDENCJE I KIERUNKI ZMIAN NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY INNOWACYJNOŚĆ W TWORZENIU OFERTY PROGRAMOWEJ INNOWACYJNOŚĆ PROWADZĄCA DO POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TWORZENIE ELASTYCZNEJ OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Krzysztof Symela

3 DOSTOSOWANIE EDUKACJI DO ZMIAN W ŚRODOWISKU PRACY
Cywilizacja naukowo-techniczna Społeczeństwo usługowe Globalizacja gospodarki Osłabienie dominacji państwa Nowe formy zatrudnienia Problemy ochrony środowiska Starzenie się społeczeństwa Nowe wymagania wbiec pracowników Nauka przez całe życie Społeczeństwo informacyjne DOSTOSOWANIE EDUKACJI DO ZMIAN W ŚRODOWISKU PRACY Krzysztof Symela

4 PRZEMIANY W KULTURZE PRACY
KULTURA PRACY Kultura kompetencji Kultura jakości Kultura produkcji Lata siedemdziesiąte Lata osiemdziesiąte Lata współczesne Krzysztof Symela

5 KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZTERY FILARY EDUKACJI
KSZTAŁCENIE FORMALNE KWALIFIKACJE ZAWODOWE UMIEJĘTNOŚCI - WIEDZA - POSTAWY KSZTAŁCENIE NIEFORMALNE KSZTAŁCENIE INCYDENTALNE UCZYĆ SIĘ ABY WIEDZIEĆ UCZYĆ SIĘ ABY DZIAŁAĆ UCZYĆ SIĘ ABY ŻYĆ WSPÓLNIE UCZYĆ SIĘ ABY BYĆ CZTERY FILARY EDUKACJI Edukacja jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa. SOP, Warszawa 1998 Krzysztof Symela

6 LISTA UMIEJETNOŚCI KLUCZOWYCH
Umiejętność komunikowania się, wyszukiwania i przetwarzania informacji; Gotowość do akceptacji zmian zachodzących w otoczeniu jednostek umiejętności przystosowania się do nich, szczególnie do zmian i zastosowań nowych technologii; Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji; Umiejętność korzystania ze swoich praw i obowiązków jako obywateli i konsumentów; Umiejętność samokształcenia i samorozwoju; Umiejętność porozumiewania się z innymi w różnych językach; Aktywność, zaradność, twórczość, odpowiedzialność, krytyczność, niezależność, samodzielność w pracy i działaniu; Poczucie obywatelstwa europejskiego i myślenia „po europejsku”. Lista uzgodniona przez Europejską Federację Związków Zawodowych (ETUC) oraz  Europejską Federację Pracodawców (UNICE) Krzysztof Symela

7 KOMPETENCJE KLUCZOWE Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady 10. 11
KOMPETENCJE KLUCZOWE Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady COM(2005)548 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym 5. Zdolność uczenia się 2. Porozumiewanie się w językach obcych 6. Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe, społeczne i obywatelskie 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 7. Przedsiębiorczość 4. Kompetencje informatyczne 8. Ekspresja kulturowa Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie – Europejskie ramy referencyjne Krzysztof Symela

8 CECHY OSOBY PRZEDSIĘ-BIORCZEJ Skłonność do podejmowania ryzyka
Kreatywność Dyscyplina Elastyczność CECHY OSOBY PRZEDSIĘ-BIORCZEJ Innowacyjność Osobista inicjatywa Zdolności reagowania Wyjątkowość Skłonność do podejmowania ryzyka Kreowanie wartość Twórczość Krzysztof Symela

9 SKŁADNIKI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (KWALIFIKACJE RZECZYWISTE)
ZAWODOWE WIADOMOŚCI Pracownik/uczeń zna: … UMIEJĘTNOŚCI Pracownik/uczeń potrafi wykonać: … CECHY PSYCHOFIZYCZNE Pracownik/uczeń posiada: … wykazuje: ... przejawia: ... DOŚWIADCZENIE UPRAWNIENIA DO DZIAŁANIA MOTYWACJA, WARTOŚCI, WŁASNY WIZERUNEK RELACJE KWALIFIKACJE-KOMPETENCJE Krzysztof Symela

10 Przemiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w Polsce
Krzysztof Symela

11 UKŁAD KSZTAŁCENIA W SZKOLE ZAWODOWEJ
Krzysztof Symela

12 WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU
Wymagania formalne podjęcia prac programowych Wymagania naukowe, techniczne oraz procesu pracy Wymagania dydaktyczne, teorie doboru i konstrukcji programów nauczania PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU Plan nauczania dla zawodu Programy nauczania w układzie: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Standardy kwalifikacji zawodowych Przedmiotowym Modułowym Standardy wymagań egzaminacyjnych Szczegółowe cele kształcenia Materiał nauczania w formie haseł programowych Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Ramowy plan nauczania dla szkoły zawodowej Krzysztof Symela

13 ZAWÓD JAKO ZBIÓR ZADAŃ ZAWODOWYCH
Analiza treści pracy jako wymóg określania treści kształcenia zawodowego ZAWÓD JAKO ZBIÓR ZADAŃ ZAWODOWYCH Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Jednostki modułowe w programie nauczania dla zawodu Transformacja Krzysztof Symela

14 Krzysztof Symela

15 PRZYKŁAD Krzysztof Symela

16 PRZYKŁAD Krzysztof Symela

17 MODEL STANDARDU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (PAHRE 2000)
Odzwierciedlają stopień złożoności i trudności zadań zawodowych oraz odpowiedzialności za ich wykonanie (Poziomy od 1 do 5) P-5 POZIOMY KWALIFIKACJI P-4 Określają nazwy uznanych na rynku pracy zakresów kwalifikacyjnych (zakresów pracy) w danym zawodzie 1. Kwalifikacje ponadzawodowe 2. Kwalifikacje ogólnozawodowe 3. Kwalifikacje podstawowe dla zawodu 4. Kwalifikacje specjalistyczne dla zawodu P-3 SKŁADOWE KWALIFIKACJI Określają zakres przygotowania do działalności ponadzawodowej, ogólnozawodowej, zawodowej oraz specjalistycznej P-2 P-1 K-4 K-n K-1 K-2 K-3 TREŚĆ ZADANIA ZAWODOWEGO: Umiejętności (U) Wiadomości (W) Cechy psychofizyczne (P) RODZAJE KWALIFIKACJI Krzysztof Symela

18 LISTA OPARCOWANYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Krzysztof Symela

19 BAZA DANYCH MPiPS – STRONA GŁÓWNA
Krzysztof Symela

20 WSKAŹNIKI JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH
ISO TQM Kiedy instytucja osiąga cele i wyznaczone standardy Kiedy instytucja uzyskuje zasoby potrzebne do osiągania celów i standardów ? Kiedy instytucja potrafi dostosować się do zmieniających się wymagań Kiedy istnieje kultura doskonalenia, stałego usprawniania działania Kiedy funkcjonowanie instytucji opiera się na skutecznej komunikacji Kiedy klienci są usatysfakcjonowani WSDN Akredytacja Kiedy instytucja świadcząca usługi ma dobrą reputację WSO WSD Egzaminy zewnętrzne Krzysztof Symela

21 ISTOTA OCENY JAKOŚCI USŁUG
OCENA JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH Co oceniać? Czym oceniać? Kiedy oceniać? Po co oceniać? Np. Wiedza i umiejętności Efekty usługi Postawy klientów Metody oceny Techniki oceniania Narzędzia oceny Na wejściu W trakcie realizacji Po zakończeniu usługi Aby sprawdzać zgodność z wymaganiami standardu usługi Aby doskonalić jakość świadczonych usług Krzysztof Symela

22 Krzysztof Symela

23 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Polska Sieć Kształcenia Modułowego została utworzona w lutym 2002 r. przy wsparciu Funduszu projektu Leonardo da Vinci Nr PL/00/B/F/PP realizowanego przez Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu we współpracy z partnerami z Polski (ZST Mikołów, GCE Gliwice, FESTO Didactic Polska oraz z Włoch (ITC-ILO), Belgii (VDAB) i Wielkiej Brytanii (CamProf) Do sieci przystąpiło 70 instytucji z czego 23 posiada akredytację Krzysztof Symela

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Dodatkowe informacje: ITeE Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, Radom, dr inż. Krzysztof Symela, tel. (48) w Krzysztof Symela


Pobierz ppt "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google