Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Symela 1 Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Kraków, 26.04.2006 r. Konferencja Regionalna EUROPEJSKI WYMIAR KSZTAŁCENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Symela 1 Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Kraków, 26.04.2006 r. Konferencja Regionalna EUROPEJSKI WYMIAR KSZTAŁCENIA."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Symela 1 Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Kraków, r. Konferencja Regionalna EUROPEJSKI WYMIAR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO materiały

2 Krzysztof Symela 2 PLAN WYSTĄPIENIA 1.TENDENCJE I KIERUNKI ZMIAN NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY 2.INNOWACYJNOŚĆ W TWORZENIU OFERTY PROGRAMOWEJ 3.INNOWACYJNOŚĆ PROWADZĄCA DO POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 4.TWORZENIE ELASTYCZNEJ OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

3 Krzysztof Symela 3 Cywilizacja naukowo- techniczna Społeczeństwo usługowe Globalizacja gospodarki Osłabienie dominacji państwa Nowe formy zatrudnienia Problemy ochrony środowiska Starzenie się społeczeństwa Nowe wymagania wbiec pracowników Nauka przez całe życie Społeczeństwo informacyjne DOSTOSOWANIE EDUKACJI DO ZMIAN W ŚRODOWISKU PRACY

4 Krzysztof Symela 4 PRZEMIANY W KULTURZE PRACY KULTURA PRACY Kultura kompetencji Kultura jakości Kultura produkcji Lata siedemdziesiąte Lata osiemdziesiąte Lata współczesne Lata współczesne

5 Krzysztof Symela 5 UCZYĆ SIĘ ABY WIEDZIEĆ UCZYĆ SIĘ ABY DZIAŁAĆ UCZYĆ SIĘ ABY ŻYĆ WSPÓLNIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE UMIEJĘTNOŚCI - WIEDZA - POSTAWY CZTERY FILARY EDUKACJI UCZYĆ SIĘ ABY BYĆ Edukacja jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO pod przewodnictwem Jacquesa Delorsa. SOP, Warszawa 1998 KSZTAŁCENIE INCYDENTALNE KSZTAŁCENIE NIEFORMALNE KSZTAŁCENIE FORMALNE

6 Krzysztof Symela 6 LISTA UMIEJETNOŚCI KLUCZOWYCH Umiejętność komunikowania się, wyszukiwania i przetwarzania informacji; Gotowość do akceptacji zmian zachodzących w otoczeniu jednostek umiejętności przystosowania się do nich, szczególnie do zmian i zastosowań nowych technologii; Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji; Umiejętność korzystania ze swoich praw i obowiązków jako obywateli i konsumentów; Umiejętność samokształcenia i samorozwoju; Umiejętność porozumiewania się z innymi w różnych językach; Aktywność, zaradność, twórczość, odpowiedzialność, krytyczność, niezależność, samodzielność w pracy i działaniu; Poczucie obywatelstwa europejskiego i myślenia po europejsku. Lista uzgodniona przez Europejską Federację Związków Zawodowych (ETUC) oraz Europejską Federację Pracodawców (UNICE)

7 Krzysztof Symela 7 KOMPETENCJE KLUCZOWE Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady COM(2005) Porozumiewanie się w języku ojczystym 2. Porozumiewanie się w językach obcych 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 4. Kompetencje informatyczne 5. Zdolność uczenia się 6. Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe, społeczne i obywatelskie 7. Przedsiębiorczość 8. Ekspresja kulturowa Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie – Europejskie ramy referencyjne

8 Krzysztof Symela 8 CECHY OSOBY PRZEDSIĘ- BIORCZEJ Twórczość Skłonność do podejmowania ryzyka Wyjątkowość Innowacyjność Elastyczność Kreatywność Kreowanie wartość Zdolności reagowania Osobista inicjatywa Dyscyplina

9 Krzysztof Symela 9 SKŁADNIKI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (KWALIFIKACJE RZECZYWISTE) KWALIFIKACJE ZAWODOWE WIADOMOŚCI Pracownik/uczeń zna: … UMIEJĘTNOŚCI Pracownik/uczeń potrafi wykonać: … CECHY PSYCHOFIZYCZNE Pracownik/uczeń posiada: … wykazuje:... przejawia:... DOŚWIADCZENIE UPRAWNIENIA DO DZIAŁANIA MOTYWACJA, WARTOŚCI, WŁASNY WIZERUNEK MOTYWACJA, WARTOŚCI, WŁASNY WIZERUNEK RELACJE KWALIFIKACJE-KOMPETENCJE

10 Krzysztof Symela 10 Przemiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w Polsce

11 Krzysztof Symela 11 UKŁAD KSZTAŁCENIA W SZKOLE ZAWODOWEJ

12 Krzysztof Symela 12 WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Wymagania formalne podjęcia prac programowych Ramowy plan nauczania dla szkoły zawodowej PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU Plan nauczania dla zawodu Programy nauczania w układzie : Przedmiotowym Modułowym –Szczegółowe cele kształcenia –Materiał nauczania w formie haseł programowych –Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu –Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia –Szczegółowe cele kształcenia –Materiał nauczania w formie haseł programowych –Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu –Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Wymagania naukowe, techniczne oraz procesu pracy Standardy kwalifikacji zawodowych Standardy wymagań egzaminacyjnych Wymagania dydaktyczne, teorie doboru i konstrukcji programów nauczania

13 Krzysztof Symela 13 ZAWÓD JAKO ZBIÓR ZADAŃ ZAWODOWYCH Z1Z2Z3 Z4Z5 Z6 Z7Z8Z9 Jednostki modułowe w programie nauczania dla zawodu Transformacja Analiza treści pracy jako wymóg określania treści kształcenia zawodowego

14 Krzysztof Symela 14

15 15 PRZYKŁAD PRZYKŁAD

16 Krzysztof Symela 16 PRZYKŁAD PRZYKŁAD

17 Krzysztof Symela 17 MODEL STANDARDU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (PAHRE 2000) RODZAJE KWALIFIKACJI SKŁADOWE KWALIFIKACJI POZIOMY KWALIFIKACJI Określają nazwy uznanych na rynku pracy zakresów kwalifikacyjnych (zakresów pracy) w danym zawodzie Odzwierciedlają stopień złożoności i trudności zadań zawodowych oraz odpowiedzialności za ich wykonanie (Poziomy od 1 do 5) Określają zakres przygotowania do działalności ponadzawodowej, ogólnozawodowej, zawodowej oraz specjalistycznej P-5 P-4 K-4K-n 1. Kwalifikacje ponadzawodowe 2. Kwalifikacje ogólnozawodowe 3. Kwalifikacje podstawowe dla zawodu 4. Kwalifikacje specjalistyczne dla zawodu TREŚĆ ZADANIA ZAWODOWEGO : Umiejętności (U) Wiadomości (W) Cechy psychofizyczne (P) P-1 P-2 P-3 K-3 K-2K-1

18 Krzysztof Symela 18 LISTA OPARCOWANYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

19 Krzysztof Symela 19 BAZA DANYCH MPiPS – STRONA GŁÓWNA

20 Krzysztof Symela 20 WSKAŹNIKI JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH Kiedy instytucja osiąga cele i wyznaczone standardy Kiedy instytucja uzyskuje zasoby potrzebne do osiągania celów i standardów Kiedy istnieje kultura doskonalenia, stałego usprawniania działania Kiedy istnieje kultura doskonalenia, stałego usprawniania działania Kiedy klienci są usatysfakcjonowani Kiedy klienci są usatysfakcjonowani Kiedy funkcjonowanie instytucji opiera się na skutecznej komunikacji Kiedy funkcjonowanie instytucji opiera się na skutecznej komunikacji Kiedy instytucja świadcząca usługi ma dobrą reputację Kiedy instytucja świadcząca usługi ma dobrą reputację Kiedy instytucja potrafi dostosować się do zmieniających się wymagań Kiedy instytucja potrafi dostosować się do zmieniających się wymagań Akredytacja WSDN ? ISO TQM WSO WSD Egzaminy zewnętrzne

21 Krzysztof Symela 21 ISTOTA OCENY JAKOŚCI USŁUG OCENA JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH Co oceniać?Czym oceniać?Kiedy oceniać? Po co oceniać? Np. Wiedza i umiejętności Efekty usługi Postawy klientów Metody oceny Techniki oceniania Narzędzia oceny Na wejściu W trakcie realizacji Po zakończeniu usługi Aby sprawdzać zgodność z wymaganiami standardu usługi Aby doskonalić jakość świadczonych usług

22 Krzysztof Symela 22

23 Krzysztof Symela 23 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO Polska Sieć Kształcenia Modułowego została utworzona w lutym 2002 r. przy wsparciu Funduszu projektu Leonardo da Vinci Nr PL/00/B/F/PP realizowanego przez Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu we współpracy z partnerami z Polski (ZST Mikołów, GCE Gliwice, FESTO Didactic Polska oraz z Włoch (ITC- ILO), Belgii (VDAB) i Wielkiej Brytanii (CamProf) Do sieci przystąpiło 70 instytucji z czego 23 posiada akredytację

24 Krzysztof Symela 24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Dodatkowe informacje: ITeE Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, Radom, dr inż. Krzysztof Symela, Symela, tel. (48) w


Pobierz ppt "Krzysztof Symela 1 Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Kraków, 26.04.2006 r. Konferencja Regionalna EUROPEJSKI WYMIAR KSZTAŁCENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google