Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomyśl- Ateisto Świadku Jehowy Katoliku … koniec o mnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomyśl- Ateisto Świadku Jehowy Katoliku … koniec o mnie."— Zapis prezentacji:

1 Pomyśl- Ateisto Świadku Jehowy Katoliku koniec o mnie

2 Wierzysz, że Boga nie ma… … to jest twoje Credo…
ale pewności Jego nieistnienia mieć nie możesz, więc posłuchaj…

3 Nasza planeta istnieje już tak długo…
Czy słyszałeś żeby kiedykolwiek, gdziekolwiek na Ziemi, ktoś wykopał garnek gliniany nie uczyniony ludzką ręką? Jakie musi być prawdopodobieństwo, że taki garnek sam się ulepi i nada sobie odpowiedni kształt? a przecież w skorupie ziemskiej są wszystkie potrzebne składniki i pierwiastki potrzebne do stworzenia takiego garnka… Jakie jest prawdopodobieństwo, że Ziemia powstała sama z siebie, że rozwinęło się na niej życie bez ingerencji Stwórcy???

4 Mówisz- jeśli nie zrozumiem, nie uwierzę…
Powiedz, czy woda może jednocześnie wrzeć i zamarzać? Otóż- tak! Jest to możliwe, dzieje się tak w próżni… (wiadomości z fizyki na poziomie szkoły podstawowej) Tak często nie rozumiemy otaczającego nas świata i praw w nim rządzących… a porywamy się na zrozumienie Boga…

5 Mówisz- jak może istnieć Bóg, skoro na świecie jest tyle zła…
Zastanów się przeciwko czemu, przeciw Komu jest skierowane to zło? Z czym ono walczy, co usiłuje zniszczyć? Istniejące zło potwierdza istnienie nieskończonego DOBRA

6 28 grudnia1908r. Potworne trzęsienie ziemi nawiedziło Messynę
28 grudnia1908r. Potworne trzęsienie ziemi nawiedziło Messynę. Zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Trzy dni wcześniej w świątecznym wydaniu pisma włoskiego „ Il thelephono” zamieszczono bluźnierczą modlitwę do dzieciątka Jezus w formie nowenny… Znalazły się tam słowa- „ O Dzieciątko moje, Człowieku prawdziwy i Boże, z miłości dla Twego Krzyża odpowiedz na nasze wołanie; Jeśli Ty nie jesteś legendą i mitem, daj znak widomy przez trzęsienie ziemi” Nie wierzysz w Boga… nie chcesz Jego miłości i miłosierdzia… Bóg jest również SPRAWIEDLIWOŚCIĄ… Nie igraj z Nim…

7 Friedrich Nietzsche, walczący z Bogiem, głoszący teorię nadczłowieka… W swoim dziele „Tako rzecze Zaratustra” … podaje, co będzie się działo za sto lat w Europie jeśli będziemy żyć bez Boga: Utrata naczelnego miejsca w świecie i podporządkowanie siłom negatywnym Życie staje się bezsensowną męczarnią Cały świat popada w chaos Całkowity nihilizm Dążenie człowieka do samozniszczenia słowem i czynem Brak jakichkolwiek granic dla myśli, czynów… wszystko wolno Zamazanie poczucia winy i obciążonego sumienia Utrata poczucia bezpieczeństwa i ufności, popadanie w zupełną samotność Utrata pragnienia dobra i prawdy Friedrich Nietzsche żył bez Boga… Umarł obłąkany… zostawił nam również swój wiersz- Powróć znów ze wszystkimi mękami swoimi do ostatniego z samotników… O powróć, przyjdź. Przecież ku Tobie płyną wszystkie źródła mych łez, Ostatni mego serca płomień dla Ciebie zapłonął O powróć, przyjdź, nieznany Boże mój. Mój bólu, ostatnie szczęście moje…

8 Pomyśl- Ateisto Świadku Jehowy Katoliku koniec o mnie

9 Mówisz- należy opierać się na samej Biblii, a nie na Tradycji…
A co na to Biblia? " Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przykazałem, z a c h o w u j e c i e    t r a d y c j ę" 1Kor 11:2 " Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i t r z y m a j c i e   się  t r a d y c j i..." 2 Tes 2:15 " Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według  t r a d y c j i, którą przejęliście od nas" 2 Tes 3:6 Zanim powstały księgi czy to ST, czy NT była tradycja, czyli przekazy ustne z pokolenia na pokolenie... Ewangelie spisano kilkadziesiąt lat po obecności Chrystusa na ziemi.... niektóre Księgi ST były pisane z opóźnieniem kilkusetletnim... Gdyby nie przetrwała tradycja ustna... nikt by nie spisał historii Biblijnych...

10 Mówisz- Jezus nie jest Bogiem
A co na to Biblia? świadectwo Ojca o Synu: ”Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie mi Synem Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży... Do Syna zaś: Tron, Twój, B o ż e  na wieki wieków, berło sprawiedliwości, berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, B o ż e, Bóg Twój Oraz: Tyś, Panie, na początku posadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa...(Hebr.1:5-10) a kto nakazał oddawać cześć Synowi równą czci Ojca??? "aby wszyscy oddawali cześć Synowi t a k  j a k  oddają cześć Ojcu"(Jan 5:23) a kto wybawił naród z Egiptu? " Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan ( w Wlg jest Jezus), który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli; i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności..."(Juda 5)

11 za co Żydzi tyle razy chcieli Jezusa ukamienować
za co Żydzi tyle razy chcieli Jezusa ukamienować??? „ Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem  u w a ż a s z   s i e b i e z a    B o g a” (Jan, 10:33)· ” Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem,  c z y n i ą c  s i ę r ó w n y m B o g u "(Jan 5:18) "... Zanim Abraham stał się J a  J e s t e m "(J.8:58) - i za te słowa także Żydzi chcieli Go ukamienować, oni rozumieli je dobrze... co odpowiedział Jezus szatanowi, gdy ten Go kusił??? " Nie będziesz kusił P a n a  B o g a  swego"(Mt.4:7) "Ukazała się, bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom, i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały w i e l k i  e g o  B o g a  i Z b a w i c i e l a   naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas..."(Tyt.2:11-13) i znów coś z Tradycji- jaka była wiara apostołów i pierwszych chrześcijan- świadectwo z 111 roku zarządcy Bitynii, Pliniusza Młodszego. W jednym z listów do Trajana skarży się na chrześcijan, „ których liczba w Bitynii ciągle wzrasta Sami chrześcijanie zdają się nie robić nic złego. Gromadzą się tylko w wyznaczony dzień wcześnie rano, by śpiewać hymn na cześć Chrystusa j a k o B o g a..."

12 Ojciec jest Stwórcą i Syn jest Stwórcą… List do Kolosan 1:16 "bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne wszystko p r z e z  Niego i dla Niego zostało stworzone" Ojciec jest „Początkiem i Końcem” i Syn również… Apokalipsa 1:17,18 " Przestań się lękać J a m  jest PIERWSZY I OSTATNI, i żyjący Byłem umarły a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani" Apokalipsa 2:8 "...To mówi PIERWSZY I OSTATNI, który był martwy a ożył" Apokalipsa 22:13 " Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec" Chrystus jest Bogiem współistotnym Ojcu, ani uczniowie ani nikt z ludzi nie jest równy Bogu, nie jest Bogiem...

13 Mówisz- Duch Św. to nie osoba, to czynna moc Boża… jaki sens mają w takim razie cytaty: (Za 4:6) Nie siła, nie moc, ale Duch mój [dokończy dzieła] - mówi Pan Zastępów (Mi 3:8) Ja zaś zaprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego… (Dz 10:38) Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. (Łk 4:14) Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei… (Dz 1:8) ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc (1 Kor 1:18) Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia Duch Św. to Trzecia Osoba Trójcy Świętej (Dz 5:3-4) Ananiaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu… Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.

14 Jeżeli nawet z ust apostołów nie wyszło słowo Trójca,
to jednak wszystko, co czynili odnosili do jedynego Boga w trzech Osobach... szli na cały świat chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego... nauczali: „... w Duchu Świętym się módlcie, w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa...” (Judy 20) pozdrawiali: „ Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” (II Kor. 13: 13) przy chrzcie Jezusa widzimy działanie trzech Osób- Duch Święty zstępujący w postaci gołębicy, Ojciec wydający świadectwo o Synu... i wiele, wiele innych... Jednak Trójca Św. to tajemnica, dogmat, tajemnic Bożych zwykły śmiertelnik nie rozgryzie, tu jest miejsce na wiarę- albo się dogmat przyjmuje, albo odrzuca...

15 Podstawą Chrześcijaństwa jest prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa-, bo przecież gdyby On nie Zmartwychwstał, daremną byłaby nasza wiara Chrześcijaństwo rozpoczęło się od głoszenia tej prawdy, za tę prawdę umierali apostołowie, tę samą prawdą żyje i współcześnie Kościół Katolicki i nie tylko- cały świat chrześcijański. Gdyby Chrystus  t y l k o  umarł i na tym się skończyło nie byłoby chrześcijaństwa!!! A jak było po śmierci Jezusa, przed Zmartwychwstaniem... przede wszystkim zawiedziona nadzieja... widać ja na każdym kroku--- uczniowie w drodze do Emaus: "A  m y ś m y  s i ę  s p o d z i e w a l i...„ (Łk. 24:21) to znaczy, że teraz już niczego się nie spodziewają,,,, kobiety, które znalazły pusty grób, tylko ich "przeraziły"... …i co tych ludzi tak nagle odmieniło, co odmieniło garstkę przestraszonych, zagubionych uczniów Ukrzyżowanego, w nieustraszonych Apostołów Chrystusa Zmartwychwstałego??? Ich nowa postawa wyrasta z niezłomnego przekonania, że Ten, który umarł- Żyje- i to jest ta radosna nowina, ta Ewangelia, z którą wyruszają na cały świat!!! …i o tym świadczyli uczniowie:" Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, a my wszyscy jesteśmy tego ś w i a d k a m i"(Dz.2:32) Chrześcijaństwo narodziło się z niezłomnego przekonania uczniów, że ich Mistrz Zmartwychwstał i Żyje, bo- jak mówi św. Paweł- jeśli nie Zmartwychwstał, to" daremne jest nasze nauczanie, próżna jest wasza wiara"(1Kor. 15:14)

16 Nie będziesz miał innych bogów obok mnie
Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą Nikt tego fragmentu z Dekalogu nie wyrywa- wręcz przeciwnie- on mieści się w przykazaniu: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną... Katolicy uznają rozszerzoną wersję tego przykazania mówimy: "nie będziesz miał innych bogów obok mnie”, nie ograniczamy się tylko do czynienia sobie bóstwa z rzeźby, obrazu, ale również... z pieniędzy, komputera :-) i innych. Dlatego mówimy ogólnie- nie będziesz miał bogów innych... po co wymieniać (tym bardziej, że w tych czasach takich bożków jest o wiele więcej, niż kiedy Mojżesz dostał Tablice... Jedynie ludzka chęć przybliżenia sobie Boga powoduje, że czcimy obrazy, lecz nie oddajemy im boskiej czci- one są jedynie nieudolnym symbolem... a teraz posłuchaj Ten sam Bóg, który zabronił czynić rzeźby i oddawać im czci boskiej...  do Mojżesza mówi " dwa też cheruby ze złota kute uczynisz po obu stronach wyroczni... "(Wyjścia 25:18-20, 30) Ten sam Bóg także do Mojżesza:" Uczyń węża miedzianego i postaw go na znak...„ (Liczb 21:7-9) Obraz to tylko symbol, szanuję go i czczę ze względu na Osobę, którą przedstawia. Nie czczę deski, płótna, itp. Chrześcijanie malowali obrazy przedstawiające Chrystusa, prawie od początku... Sam Chrystus zostawił swój wizerunek- chusta Weroniki...

17 Mówisz- Eucharystia, to tylko pamiątka, symbol…
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam jest moje Ciało za życie świata… …jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mięli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie a Ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił- nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki( J 6;51, 53-58) Uwierz Chrystusowi, nie ograniczaj Go… skoro potrafił chleb rozmnażać, to i chleb w swoje mistyczne Ciało przemienić potrafi…

18 Czy ośmielisz się z Nim polemizować?
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej, ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę (Rodz. 3,15) Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że M a t k a mojego P a n a przychodzi do mnie? (Łk 1:41-43) Sam Duch Święty wydał świadectwo o Maryi- Matka Pana, czyli Matka Boża… Czy ośmielisz się z Nim polemizować?

19 Symbolem Chrześcijaństwa jest KRZYŻ, ty mówisz coś o palu… znak krzyża już w ST był symbolem ocalenia niewinnych… (Ez 9:4) Pan rzekł do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi Tertulian zmarły w 220r. pisał… grecka litera Tau, mająca kształt krzyża; ona to, jak prorokował Ezechiel, będzie na naszych czołach w prawdziwym i katolickim Jeruzalem Orygenes zm. 253 lub 264r. pisze… Kiedy wypytywaliśmy Hebrajczyków, czy na podstawie ojcowskiej tradycji mogliby podać nam informację o literze Tau, oto co usłyszeliśmy… według starej pisowni litera Tau przypomina swym kształtem krzyż i jest zapowiedzią tego znaku, który chrześcijanie kreślą na czole i który czynią wszyscy wierni, gdy przystępują do jakiejkolwiek pracy, zwłaszcza zaś zaczynając modły lub lekturę pism świętych. Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. (Ga 6:14)

20 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. (Mt 16:18) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. (Mt 16:19) A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. (Jn 21:15-16) Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał. (Łk 10:16)

21 Mówisz- Bóg powiedział „nie zabijaj…” a katolicy służą w wojsku, księża błogosławią wojsko…
(Kpł 26:7-8) Będziecie ścigać nieprzyjaciół, a oni upadną od miecza przed wami, tak że pięciu waszych będzie ścigać całą setkę, a setka waszych - dziesięć tysięcy. Wasi wrogowie upadną od miecza przed wami (Ne 4:8) Nie bójcie się ich! Na Pana wielkiego i strasznego pamiętajcie i walczcie za braci swoich, za synów swoich i córki, za żony swoje i domy! (1 Mch 3:2) Wsparli go wszyscy jego bracia i wszyscy, którzy przedtem przyłączyli się do jego ojca. Z radością prowadzili wojnę w obronie Izraela (Pwt 20:2-3) Gdy będziecie zaczynali walkę, wystąpi kapłan i przemówi do narodu, mówiąc mu: Słuchaj, Izraelu! Zaczynacie dzisiaj walkę przeciw wrogom waszym, niech trwoga przed nimi was nie ogarnia! Niech serce wam nie drży! Nie bójcie się, nie lękajcie się! Gdyby jakiś zbój napadł na twoją żonę, dziecko- czy stałbyś spokojnie i patrzał… nie broniłbyś ich? Czy Ojczyzny nie należy bronić? (Wj 22:1) Gdyby pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się w nocy i pobił go tak, iżby umarł, nie będzie winien krwi.

22 Pomyśl- Ateisto Świadku Jehowy Katoliku koniec o mnie

23 Buduj dom swój zawsze na SKALE

24 …mój drogi… szatan również wierzy w Boga, tyle tylko, że mówi Mu- NIE
Mówisz- jestem wierzący, ale niepraktykujący… …mój drogi… szatan również wierzy w Boga, tyle tylko, że mówi Mu- NIE Jeśli wierzysz w Boga, lecz odrzucasz Sakramenty, które On ustanowił, odrzucasz Kościół, który On założył, to znaczy, że Boga lekceważysz… Skąd masz tyle odwagi, by lekceważyć Boga? Być może lepiej byłoby dla ciebie gdybyś był niewierzącym

25 Mówisz- Kościół TAK, ale księża NIE…
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał. (Łk 10:16) Czy myślisz, że księża spadają z nieba??? Jeśli masz syna, wychowuj go tak, aby jeśli zrodzi się w nim powołanie do kapłaństwa, nikt nie mógł na niego narzekać… Jeśli jesteś materialistą, pamiętaj, że twoje dziecko odziedziczy tę cechę po tobie… Wychowanie księży zaczyna się w rodzinach, jakie rodziny, jaka szkoła tacy nasi kapłani…

26 Mówisz- po co się modlić… skoro Bóg i tak tych modlitw nie wysłuchuje…
Bóg wysłuchuje każdej modlitwy, tyle tylko, że nieraz mówi- NIE On wie lepiej od nas, czego nam potrzeba Święta Monika modliła się około 20 lat o nawrócenie syna- uprosiła nie tylko nawrócenie… jej syn to wielki święty. Jest nim św. Augustyn. Nieraz potrzeba bardzo ufnej i… wytrwałej modlitwy

27 Mówisz- w niektórych wypadkach aborcja jest dopuszczalna…
A gdyby postawiono kwestię: Ojciec jest syfilitykiem, matka gruźliczką, mają już czworo dzieci, z których jedno jest ślepe, drugie umarło przy urodzeniu, trzecie jest głuchonieme, a czwarte gruźlicze. Pojawia się nowa ciąża. Czy radziłbyś ją przerwać? Jeżeli- tak… zabiłbyś Beethovena…

28 Czy słyszałeś kiedykolwiek o grzechu zaniedbania?
Zachwycasz się mądrością wyznawców innych religii. Mówisz- jak oni dobrze znają Pismo Święte… Co stoi na przeszkodzie temu, abyś i ty poznał Pismo Święte? Czy choć raz wziąłeś tę Księgę do ręki? Czy próbowałeś ją czytać? Czy czytasz jakieś książki poszerzające twoją wiedzę religijną? Jeśli nie, to co stoi temu na przeszkodzie? Czy słyszałeś kiedykolwiek o grzechu zaniedbania?

29 Słuchajcie, chrześcijanie
Słuchajcie, chrześcijanie! Byłem głodny- wy zaś dyskutowaliście o moim głodzie w swych humanitarnych organizacjach Byłem więźniem- wy zaś wyznaczyliście sobie spotkanie w kaplicach, aby tam modlić się o moje uwolnienie Byłem nagi- wy zaś rozważaliście z całą powagą moralny aspekt mojej nagości Byłem chory- wy zaś poklękaliście, aby dziękować Bogu za własne zdrowie Byłem bezdomny- wy zaś głosiliście mi kazania o bezpiecznym schronieniu w Przybytku Bożej Miłości Wygląda na to, że jesteście pobożni, bardzo szlachetni i całkiem blisko Boga. Lecz ja wciąż jeszcze jestem głodny, samotny, nagi, chory, uwięziony i bezdomny. I jest mi zimno…

30 Kroczmy z Chrystusem w Trzecie Tysiąclecie
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, (w razie potrzeby) wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz (2 Tm 4:1-2) Kroczmy z Chrystusem w Trzecie Tysiąclecie

31 Krocz zawsze mężnie do przodu, nawet gdybyś musiał iść pod wiatr… Pamiętaj… błogosławieni ubodzy w duchu, cisi, płaczący, ci którym urągają, których prześladują… Nie bój się mówić- NIE, nawet za cenę ośmieszenia Mów zawsze- TAK, nawet gdyby cię nazwali zacofanym

32 Pomyśl- Ateisto Świadku Jehowy Katoliku koniec o mnie

33 Autor: Anna Wyznanie: katolickie powrót koniec


Pobierz ppt "Pomyśl- Ateisto Świadku Jehowy Katoliku … koniec o mnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google