Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej."— Zapis prezentacji:

1 Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

2 Co to jest BIBLIOGRAFIA?? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

3 LITERATURA PODMIOTU (Bibliografia podmiotowa) - to wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne. LITERATURA PRZEDMIOTU (Bibliografia przedmiotowa) – to dokumenty, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach. Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute z interpretacji dzieł.

4 Na przykład przy temacie Motyw tańca śmierci w literaturze, literaturą podmiotu będzie Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią, natomiast przykładową literaturą przedmiotu Słownik mitów i symboli Władysława Kopalińskiego.

5 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura

6 ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki Jest to 10-cyfrowy symbol (od 2007 roku 13- cyfrowy) zawierający zakodowane informacje o książce. Od 2002 obowiązkowym elementem opisu bibliograficznego jest numer ISBN: Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. W książkach nie posiadających numeru ISBN ten element opisu pomijamy.

7 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc. prof. dr doc. mgr ks.

8 Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami: Wysokińska Zofia, Witkowska Janina Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, po tytule podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę): Ireneusz Ihnatowicz (i in.)

9 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

10 Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...) Tytuł: Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma! CogitoPan TadeuszCogito ale Pan Tadeusz

11 Wydanie 2 lub następne należy uwzględnić w opisie i zapisać cyframi arabskimi. Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr. Wydanie:

12 Jeśli daty nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określić i zapisać: [1999] lub ok.1999 Zawsze trzeba podać rok (datę) wydania.

13 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; :., - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

14 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy.

15 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej (ewentualnie w kolejności cytowania w tekście) i kolejno ponumerowane. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej (ewentualnie w kolejności cytowania w tekście) i kolejno ponumerowane.

16 Opis bibliograficzny książki

17 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN Przykład: Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 14. 2001. ISBN 83-01- 11069-4

18 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. 2003. ISBN 83-07-02948-1

19 Opis bibliograficzny pracy zbiorowej : Pisarze świata: słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zm. i rozsz. 1998. ISBN 83-01-12776-7

20 Opis bibliograficzny w przypadku więcej niż 3 autorów : Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Ireneusz Ihnatowicz (i in.). Wyd. 3 popr. 1996. ISBN 83-05- 12846-6

21 Opis bibliograficzny jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej: Poezja polska 1914-1939: antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Cz. 1. Wyd. 3 poszerz. 1984. ISBN 83-07-00395-4

22 Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki napisanej przez jednego autora: Opis całości książki (jak poprzednio). Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział

23 Przykład: Łuczak Maciej: Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. 2002. ISBN 83-7337-189-3. I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35 Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora.

24 Opis bibliograficzny rozprawy ( eseju, rozdziału) z pracy zbiorowej – elementy opisu: Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony zajęte przez rozdział

25 Przykład 1: Bajka Zbigniew: Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. Wyd. 2. 2000. ISBN 83-86957-01-8, s. 83- 102

26 Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów Stachura Edward: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. 1999. ISBN 83-05-12923-3, s. 380-381

27 Opis bibliograficzny wstępu do książki: Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: Opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony zajęte przez wstęp Drawicz Andrzej: Wstęp. W: Bułhakow Michaił: Mistrz i Małgorzata. Wyd.15. 1990. ISBN 83-73199- 00-4, s. V - LXXXIV

28 Opis bibliograficzny fragmentu Biblii: Księga Izajasza. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. 3 popr. 1980. ISBN 83-7015-047-0, s. 961- 1028 Cała księga :

29 Opis bibliograficzny fragmentu Biblii: Paweł (św.): Hymn o miłości. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. 3 popr. 1980. ISBN 83-7015-047-0, s. 1302 [1 Kor 13, 1-13] Fragment posiadający autora i własną nazwę: i własną nazwę:

30 Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma Rok, numer czasopisma, strony

31 Przykład: Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. Wiedza i Życie 2003, nr 3, s. 12-17

32 Opis bibliograficzny recenzji – elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki recenzowanej: Tytuł książki. Rec. Nazwisko i imię recenzenta: Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma Rok, nr, strony

33 Przykład recenzji : Lepianka Maciej: I w następnym dniu. Rec. Krzysztof Lipka: Granica realizmu i fantazji. Nowe Książki 1997, nr 7, s. 48

34 Opis bibliograficzny wywiadu – elementy opisu: Nazwisko i imię osoby z którą przeprowadzono wywiad: Tytuł wywiadu. Rozmowę przepr. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. Tytuł czasopisma rok, numer, strony

35 Przykład wywiadu: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. Polityka 2004, nr 3, s. 58-59

36 Opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych

37 Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. [dostęp 4 lutego 2010]. Dostępny w Internecie: Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. [dostęp 4 lutego 2010]. Dostępny w Internecie: Strona internetowa:

38 Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia. [online] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia. [online] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: Książka w Internecie:

39 Maria: Opis bibliograficzny. W: Biblioteka w Szkole. Forum Ogólne. [online]. [dostęp 6 kwietnia 2008]. Dostępny w Internecie. Maria: Opis bibliograficzny. W: Biblioteka w Szkole. Forum Ogólne. [online]. [dostęp 6 kwietnia 2008]. Dostępny w Internecie. Forum internetowe:

40 Opis bibliograficzny innych tekstów kultury

41 Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu (rzeźby, dzieła architektury): Jak opis rozdziału z książki: Jak opis rozdziału z książki: Vermer Johannes: Pracownia artysty [il.]. W: Rynck Patrick de: Jak czytać malarstwo. 2005. ISBN 83- 242-0467-9, s. 327 Caravaggio: Nawrócenie św. Pawła [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986. ISBN 83- 04-01811-X, nr il. XXXXIII

42 Opis bibliograficzny filmu: Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Film, 2000. 1 kas. VHS Tytuł filmu [Określenie dokumentu]. Odpowiedzialność główna. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Typ nośnika

43 Opis bibliograficzny utworu muzycznego : Nazwisko kompozytora/wykonawcy: Tytuł nagrania [rodzaj dokumentu]. Miejsce wydania: nazwa producenta, rok produkcji. Typ nośnika Schumann Robert: Marzenie [dokument dźwiękowy]. W: Muzyka nocą. Warszawa: Sound-Pol, 1999. 1 płyta CD

44 Opis bibliograficzny reklamy: Szczęście maluje się na twarzy. Truskawkowy żel myjący do twarzy... [reklama prasowa]. Filipinka 2004, nr 9, s. 5 A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [reklama telewizyjna]. Warszawa: TVP, 2005 Reklama mleka [dokument dźwiękowy]. Kraków: Radio RMF FM, 2007

45 Opis bibliograficzny programu telewizyjnego : Torbicka Grażyna: Kocham kino [program telewizyjny]. Warszawa: TVP2, [wyemitowano 18 listopada 2008, o 19.35]

46 Opis bibliograficzny programu radiowego: Nowak Katarzyna, Szwedowska Joanna: Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata [program radiowy]. Warszawa: Polskie Radio Dwójka, [nadano 18 listopada 2008, o 11.45]

47 Opis bibliograficzny map, planów : Tytuł. Skala. [Wydanie jeżeli kolejne]. Rok wydania Giżycko i okolice: mapa turystyczna. Skala 1: 15000. 1994

48 © 2010 BM Opracowano we współpracy z W-M Biblioteką Pedagogiczną w Giżycku. W pracy wykorzystano prezentację Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej opracowaną przez Gabrielę Bonk i Aleksandrę Stronkę. Oprac. graf. KG, BM


Pobierz ppt "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google