Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena Rezultatów Projektów Działania 2.1 i 2.3 SPO-WKP, po 18 miesiącach wyniki I rundy badania Sekcja Ewaluacji Warszawa, wrzesień 2007 © PARP 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena Rezultatów Projektów Działania 2.1 i 2.3 SPO-WKP, po 18 miesiącach wyniki I rundy badania Sekcja Ewaluacji Warszawa, wrzesień 2007 © PARP 2007."— Zapis prezentacji:

1 Ocena Rezultatów Projektów Działania 2.1 i 2.3 SPO-WKP, po 18 miesiącach wyniki I rundy badania Sekcja Ewaluacji Warszawa, wrzesień 2007 © PARP 2007

2 INFORMACJE O BADANIU (1/2) Niniejsza prezentacja przedstawia wyniki Oceny Rezultatów Projektów dwóch Działań SPO-WKP, po 18 miesiącach od zakończenia ich realizacji: Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje Czas: Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2007 r. Objęło ono projekty, rozliczone w okresie dla Działania 2.1: 1 czerwca 2005 – 25 stycznia 2006 dla Działanie 2.3 : 1 czerwca 2005 – 27 stycznia 2006 Plan badawczy: badanie składa się z 3 komponentów: Formularz szczegółowy – w którym Beneficjenci podawali wartości wskaźników (uprzednio założonych na etapie umowy o dofinansowanie), jakie udało im się osiągnąć dzięki realizacji projektu (wskaźniki unikalne dla projektu); Źródło: Baza Beneficjentów SPO-WKP Formularz ogólny – w którym Beneficjenci podawali wartości wskaźników potencjalnie wrażliwych na oddziaływanie zrealizowanego projektu (jeden zestaw wskaźników dla wszystkich BO); Źródło: Uzupełnienia SPO WKP Ankieta oceniająca – mierząca skuteczność realizacji Działań oraz ich efektywność, w subiektywnej ocenie Beneficjentów. © PARP 2007

3 Metodologia: Badanie przeprowadzono techniką ankiety internetowej (CAWI) Próba populacyjna: Nie losowano próby - zaproszenia do wypełnienia ankiety on-line wysłano do WSZYSTKICH Beneficjentów obu działań, jeśli w przypadku ich projektu(ów), od momentu rozliczenia upłynął okres około 18 miesięcy: Spośród 55 Beneficjentów Działania 2.1 na ankietę odpowiedziało 46 (84%) (błąd statystyczny* dla wyników z I rundy badania Działania 2.1 wyniósł 5,3% ) Spośród 242 Beneficjentów Działania 2.3 na ankietę odpowiedziało 222 (92%) (błąd statystyczny* dla wyników z I rundy badania Działania 2.3 wyniósł 1,8% ) Dane uzyskane z ankiet połączono z danymi z bazy Beneficjentów obu Działań. Jako zmienne kategorialne do porównań międzygrupowych potraktowano przede wszystkim informacje o: wysokości dotacji, województwie, w którym zrealizowano projekt, branży działalności, roku założenia oraz wielkości firmy. INFORMACJE O BADANIU (2/2) *) błąd losowy estymacji średniej wartości zmiennej dychotomicznej, na poziomie ufności 0,95, przy założeniu maksymalnej wariancji © PARP 2007

4 Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo © PARP 2007

5 W Działaniu 2.1 SPO-WKP (doradztwo) brały udział: głównie (70%) małe przedsiębiorstwa firmy średnio 11-letnie dominują przedsiębiorstwa handlowo usługowe (48%), pozostałe przedsiębiorstwa sektora przemysłowego (stanowiły ponad 1/3 Beneficjentów) oraz firmy sektora budowlanego (17%) Średnia wysokość dotacji wyniosła ok. 20 tys. PLN na firmę Najczęściej projekty realizowano w województwach: mazowieckim(22%) oraz dolnośląskim(13%), najrzadziej w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim (po 2%). Realizowane projekty obejmowały najczęściej doradztwo w zakresie jakości lub zasad prowadzenia przedsiębiorstwa w UE, ew. innowacji i nowych technologii. Blisko połowa Beneficjentów pochodziła z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Firmy te działały głównie na rynkach: regionalnym i krajowym. © PARP 2007 Działanie 2.1 DZIAŁANIE 2.1 PODSUMOWANIE (PROFIL BENEFICJENTÓW) źródło: baza Beneficjentów Działania 2.1

6 Od czasu realizacji projektów (2005 r.) znacząco wzrósł poziom zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach (o 42%). Również udział kobiet wśród pracowników wzrósł z 27% do 29%. Prognozowany jest dalszy wzrost liczby pracowników. Przychody firm-Beneficjentów wzrosły w ciągu roku o 26% (najwięcej w średnich przedsiębiorstwach i tam, gdzie dotacja przekroczyła 15 000 PLN). Aż 70% przedsiębiorców spodziewa się dalszego wzrostu przychodów, a tylko 2% - spadku. Wartość nakładów inwestycyjnych wzrosła w 2006 roku bardzo znacząco, bo o dwie trzecie w stosunku do stanu z 2005 r. Najwyższy wzrost odnotowano w firmach średnich. Co trzeci przedsiębiorca spodziewa się w nadchodzącym roku podwyższenia nakładów na inwestycje (z czego 15% deklaruje ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost nakładów), co dziewiąty – spadku nakładów. © PARP 2007 DZIAŁANIE 2.1 PODSUMOWANIE (WSKAŹNIKI EKONOMICZNE) źródło: formularz ogólny Działanie 2.1

7 Wartość obrotu zagranicznego wzrosła w 2006 r. o ok. 30% w stosunku do 2005 r., zarówno w ramach eksportu, jak i importu. Co czwarty przedsiębiorca spodziewa się dalszego wzrostu wymiany handlowej eksport-import, a mniej niż 5% liczy się z jej osłabieniem. Podjętym działaniom przypisywany jest wpływ na zawarcie jedynie niewielkiej części (poniżej 1%) wszystkich zagranicznych kontraktów handlowych zawartych przez firmę. Co czwarta firma przewiduje zawarcie w ciągu roku nowych kontraktów handlowych w ramach eksportu, a co siódma – w ramach importu. Ponad jedna trzecia przedsiębiorców wyklucza jednak taką możliwość. © PARP 2007 źródło: formularz ogólny DZIAŁANIE 2.1 PODSUMOWANIE (WSKAŹNIKI EKONOMICZNE) Działanie 2.1

8 Firmy biorące udział w Działaniu 2.1 SPO-WKP miały na koncie średnio ok. trzy innowacje produktowe i nieco powyżej dwóch innowacji procesowych. Ponad jedna trzecia firm spodziewa się wprowadzenia w nadchodzącym roku innowacji produktowej, a jedna czwarta firm – procesowej (innowacji stosowanych w kraju nie dłużej niż 3 lata – niespełna jedna piąta firm). Średnio na dwie firmy przypada nieco ponad jeden certyfikat jakości – najczęściej certyfikaty posiadają firmy działające na rynku od ponad 10 lat. Tylko co dziewiąty Beneficjent spodziewa się uzyskania przez firmę certyfikatu w ciągu najbliższego roku, co trzeci nie liczy na to. W wyniku Działania 2.1 przygotowano średnio po 7 dokumentów strategicznych na firmę – najwięcej w średniej wielkości przedsiębiorstwach przemysłowych. Dokumenty te są wykorzystywane w całości, w połowie firm-Beneficjentów. © PARP 2007 źródło: formularz ogólny DZIAŁANIE 2.1 PODSUMOWANIE (WSKAŹNIKI EKONOMICZNE) Działanie 2.1

9 DZIAŁANIE 2.1 PODSUMOWANIE (OPINIE BENEFICJENTÓW) Opłacalność: zdaniem 85% przedsiębiorców, udział w Działaniu 2.1 SPO WKP wart był poniesionych nakładów – częściej twierdzili tak średni przedsiębiorcy. Współpraca z RIF i PARP układała się w większości przypadków dobrze lub bardzo dobrze. Odsetek niezadowolonych nie przekraczał 10%. Efekty nie przewidziane na etapie przygotowywania wniosku o dotację wystąpiły w co ósmym projekcie, a efekty negatywne – w 4% przypadków. Jednak większość przedsiębiorców nie odnotowała żadnych utrudnień. Jakość świadczonych w ramach Działania 2.1 usług doradczych oceniano zazwyczaj dobrze lub bardzo dobrze – ok. 10% stanowiły oceny neutralne. © PARP 2007 źródło: ankieta oceniająca Działanie 2.1

10 DZIAŁANIE 2.1 PODSUMOWANIE (OPINIE BENEFICJENTÓW) Projekty realizowane w ramach Działania 2.1 miały największy wpływ na rozwój przedsiębiorstw, nieco mniejszy – na ich konkurencyjność, a najmniejszy – na innowacyjność. Jednak wpływ na wszystkie te trzy aspekty był wysoki. W ani jednym przypadku nie stwierdzono, by projekt nie miał żadnego wpływu na rozwój przedsiębiorstwa – zwykle wpływ ten określano jako średni. Zazwyczaj potwierdzano wpływ (średni lub duży) projektu na konkurencyjność przedsiębiorstwa – w 2% firm nie stwierdzono takiego wpływu Większość zrealizowanych projektów miała wpływ na innowacyjność firmy (był to zwykle wpływ średni lub duży), 4% projektów nie miało na to wpływu. © PARP 2007 źródło: ankieta oceniająca Działanie 2.1

11 DZIAŁANIE 2.1 PODSUMOWANIE (OPINIE BENEFICJENTÓW) Efektywność wsparcia mierzono, pytając Beneficjentów o to, w jakim zakresie i terminie projekt byłby zrealizowany bez dotacji (deadweight effect) W 9% przypadków projekt w sytuacji braku dotacji nie byłby w ogóle realizowany, w połowie przypadków byłby zrealizowany w mniejszym zakresie, a w dwóch trzecich przypadków – w późniejszym terminie. Jeżeli realizacja projektu wpływała na wzrost sprzedaży firmy, poprawę konkurencyjności lub innowacyjności, to zwykle w zasięgu rynku lokalnego i regionalnego, rzadziej zaś – na rynkach: krajowym, unijnym i globalnym. Realizacja projektów najsilniej wpłynęła na podniesienie jakości i efektywności zarządzania w firmach; często również przyczyniała się do poprawy kwalifikacji kadr oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Najmniejszy był zaś wpływ Działania 2.1 SPO-WKP na rozwój współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi. © PARP 2007 źródło: ankieta oceniająca Działanie 2.1

12 DZIAŁANIE 2.1 PODSUMOWANIE (OPINIE BENEFICJENTÓW) Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, na które Działanie 2.1 miało największy wpływ, to: wzrost jakości produktów /usług (jak również poszerzenie oferty). Najmniejszy wpływ dotyczył wzrostu rozpoznawalności produktów /usług. Działaniami najczęściej podejmowanymi w firmach, już po rozliczeniu dotacji były: organizowanie szkoleń dla pracowników, inwestycje w środki trwałe, marketing i promocja, oraz unowocześnienie technologiczne firmy. © PARP 2007 źródło: ankieta oceniająca Działanie 2.1

13 DZIAŁANIE 2.1 PODSUMOWANIE (OPINIE BENEFICJENTÓW) Pięciu na sześciu Beneficjentów Działania 2.1 śledzi informacje o programach dotacji unijnych. Najczęstszym źródłem informacji jest strona internetowa PARP (57%), informatorami są też firmy doradcze, inne niż wykonawca projektu (28%). Trzema najczęstszymi celami, na które przedsiębiorcy przeznaczali i planują przeznaczać środki pomocy publicznej, to: inwestycje, szkolenia i doradztwo. Działania służące zdobyciu informacji, jak pozyskać dotacje, najczęściej podejmowane przez przedsiębiorców zarówno przed uzyskaniem, jak i po rozliczeniu dotacji, to: uczestnictwo w szkoleniach dla MSP poświęconych pozyskiwaniu dotacji unijnych, stała współpraca z komercyjną firmą doradczą w zakresie dotacji, oraz korzystanie z pomocy konsultantów z PK/PKD. © PARP 2007 źródło: ankieta oceniająca Działanie 2.1

14 Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje © PARP 2007

15 W Działaniu 2.3 SPO-WKP (inwestycje) wzięły udział: głównie przedsiębiorstwa przemysłowe (usługowa była tylko co szósta firma) firmy średnio 10-letnie nieco więcej małych (47%), niż średnich przedsiębiorstw (43%) Połowa przyznanych dotacji mieściła się w zakresie 100-500 tys. PLN. Średnia wysokość dotacji – ok. 430 tys. PLN na firmę. Najczęściej projekty realizowano w województwach: wielkopolskim (15 %) oraz mazowieckim (11%), najrzadziej w województwach zachodniopomorskim (3%) oraz opolskim (2%). Duża część wspartych firm (30%) zlokalizowanych jest na wsi, ale aż połowa z nich działa na rynku ogólnokrajowym. Trzy czwarte realizowanych projektów obejmowało działania modernizacyjne, a co piąty: wdrażanie lub komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych. © PARP 2007 źródło: baza Beneficjentów Działania 2.3 SPO-WKP DZIAŁANIE 2.3 PODSUMOWANIE (PROFIL BENEFICJENTÓW) Działanie 2.3

16 Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach-Beneficjentach Działania 2.3 wzrósł od 2005 r. o 16%. Spodziewana jest kontynuacja wzrostu zatrudnienia o ponad 3 etaty do końca roku. Odnotowano wzrost wartości rocznych przychodów firm o 29% (2006 r. w stosunku do 2005 r.). Wzrost ten był nieco większy – o 44% - w małych przedsiębiorstwach, i niezależny od wysokości udzielonej dotacji. Trzy czwarte przedsiębiorców spodziewa się dalszego wzrostu przychodów. Poziom nakładów inwestycyjnych prawie nie zmienił się między 2005 a 2006 rokiem. Nie miała na to wpływu ani wielkość firmy, ani wysokość dotacji. Pomimo to połowa przedsiębiorców spodziewa się wzrostu nakładów na inwestycje w nadchodzącym roku (15% liczy się ze spadkiem tych nakładów). © PARP 2007 źródło: formularz ogólny DZIAŁANIE 2.3 PODSUMOWANIE (WSKAŹNIKI EKONOMICZNE) Działanie 2.3

17 Wartość sprzedaży eksportowej wzrosła w 2006 r. o 41%, a wartość zakupu towarów importowych wzrosła o 18%. Blisko połowa przedsiębiorców spodziewa się zwiększenia przychodów z eksportu w nadchodzącym roku, a więcej niż jedna czwarta liczy na wzrost wartości importu. Tylko niespełna 5% przewiduje spadek tych wskaźników. Realizacja projektu przyczyniła się – zdaniem badanych – do podpisania średnio 8 umów eksportowych na firmę, lecz tylko 0,6 umowy importowej. Zawarcie nowych kontraktów eksportowych w ciągu najbliższego roku przewiduje 45% firm, a zawarcie kontraktów importowych – 28% firm. © PARP 2007 źródło: formularz ogólny DZIAŁANIE 2.3 PODSUMOWANIE (WSKAŹNIKI EKONOMICZNE) Działanie 2.3

18 Ponad trzy czwarte projektów zakładało wprowadzenie innowacji produktowej – tyle samo zakładało wprowadzenie innowacji procesowej. Na jedną firmę przypadało średnio 7 innowacji produktowych i ponad dwie innowacje procesowe, wprowadzone po rozliczeniu pierwszego projektu dotowanego w ramach Działania 2.3. Blisko 60% przedsiębiorców spodziewa się wprowadzenia kolejnych innowacji w ciągu najbliższego roku. Wprowadzenie innowacji stosowanych w kraju nie dłużej niż 3 lata spodziewane jest dwukrotnie rzadziej (30%). Firmy objęte działaniem 2.3 posiadały średnio 1,6 certyfikatu jakości na firmę. Najwięcej certyfikatów posiadały przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego, średnie firmy, działające na rynku mniej niż 10 lat. Co trzecia firma planuje wprowadzenie certyfikatów w ciągu roku. © PARP 2007 źródło: formularz ogólny DZIAŁANIE 2.3 PODSUMOWANIE (WSKAŹNIKI EKONOMICZNE) Działanie 2.3

19 DZIAŁANIE 2.3 PODSUMOWANIE (OPINIE BENEFICJENTÓW) Opłacalność: udział w Działaniu 2.3 SPO-WKP opłacił się znacznej większości przedsiębiorców (tylko trzech na 222 było odmiennego zdania). Najbardziej opłacalny był dla przedsiębiorców z sektora przemysłowego i odbiorców dotacji powyżej 250 000 PLN. Współpraca firm z RIF i PARP układała się bardzo pomyślnie. Średnia ocena współpracy z oboma instytucjami, na skali od 1 (niedostateczny) do 6 (celujący) wyniosła 4+. W jednej siódmej przypadków dofinansowania na etapie wdrażania projektu pojawiły się efekty wcześniej nie przewidziane. Równie często dostrzegano pojawienie się czynników o negatywnym wpływie na efekt końcowy projektu. Prawie wszyscy przedsiębiorcy byli zadowoleni lub bardzo zadowoleni z realizacji projektu inwestycyjnego - 4% pozostało neutralnych w tej kwestii. Częściej zadowoleni byli średni przedsiębiorcy i odbiorcy dotacji powyżej 200 000 PLN. © PARP 2007 źródło: ankieta oceniająca Działanie 2.3

20 DZIAŁANIE 2.3 PODSUMOWANIE (OPINIE BENEFICJENTÓW) Realizowane w ramach Działania 2.3 SPO-WKP inwestycje najsilniej wpłynęły na rozwój przedsiębiorstw, nieco słabszy był ich wpływ na konkurencyjność i innowacyjność. Choć niektórzy przedsiębiorcy nie mieli zdania w tej kwestii, nikt nie stwierdził, że projekt nie miał wpływu na którykolwiek z tych czynników. W aż 99,5% przypadkach projekt wpłynął na rozwój przedsiębiorstwa – wpływ ten w połowie przypadków określono jako duży. Wpływ projektu na konkurencyjność przedsiębiorstwa potwierdziło 95% przedsiębiorców – zwykle był to duży wpływ. Sześciu na siedmiu przedsiębiorców odnotowało (zazwyczaj określany jako duży) wpływ na innowacyjność firmy. © PARP 2007 źródło: ankieta oceniająca Działanie 2.3

21 DZIAŁANIE 2.3 PODSUMOWANIE (OPINIE BENEFICJENTÓW) Według deklaracji Beneficjentów Działania 2.3 SPO-WKP, 6% projektów nie byłoby w ogóle zrealizowanych w przypadku braku dotacji, a blisko trzy czwarte byłoby zrealizowane w mniejszym zakresie lub w późniejszym terminie. Projekty inwestycyjne oddziaływały zwykle na wzrost sprzedaży, poprawę konkurencyjności lub innowacyjności w zasięgu rynków: lokalnego, regionalnego i krajowego, a rzadziej na rynkach unijnym i globalnym. Wpływ projektu na unowocześnienie technologiczne firmy i poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy odczuły niemal wszystkie firmy, zaś wpływ na wzrost potencjału inwestycyjnego - co druga. Najsłabszy był wpływ projektu na nawiązanie lub poszerzenie współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi. © PARP 2007 źródło: ankieta oceniająca Działanie 2.3

22 DZIAŁANIE 2.3 PODSUMOWANIE (OPINIE BENEFICJENTÓW) Działanie 2.3 SPO-WKP przełożyło się na takie czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, jak: wzrost jakości oraz poszerzenie oferty produktów i usług, obniżenie kosztów, oraz wzrost rentowności firmy. W firmach, które otrzymały dotację, po zakończeniu udziału w projekcie najczęściej podejmowano następujące działania: inwestycje w środki trwałe, unowocześnienie technologiczne firmy i organizacja szkoleń dla pracowników. © PARP 2007 źródło: ankieta oceniająca Działanie 2.3

23 DZIAŁANIE 2.3 PODSUMOWANIE (OPINIE BENEFICJENTÓW) Aż 92% przedsiębiorców śledzi ofertę dotacji dla przedsiębiorstw. Głównym źródłem informacji jest strona internetowa PARP, a inne popularne źródła to: konferencje i szkolenia, prasa, oraz strona internetowa RIF i inne strony WWW. Prawie wszyscy Beneficjenci Działania 2.3 SPO-WKP zamierzają w przyszłości skorzystać z pomocy publicznej na inwestycje. Dwie na trzy firmy chcą też skorzystać z dotacji na szkolenia, a dwie piąte - na doradztwo. Najczęściej podejmowane przez firmy działania służące zdobyciu informacji o pozyskiwaniu dotacji to uczestnictwo w szkoleniach i seminariach dla MSP poświęconych pozyskiwaniu dotacji, korzystanie z pomocy konsultantów z PK/PKD, i stała współpraca z komercyjną firmą doradczą w zakresie dotacji UE. © PARP 2007 źródło: ankieta oceniająca Działanie 2.3

24 OCENA PORÓWNAWCZA: Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje © PARP 2007

25 Dla potrzeb oceny porównawczej Działań 2.1 i 2.3 SPO-WKP zestawiono pary najważniejszych wskaźników efektywności, uzyskane dla obu Działań. Porównując efekty obu działań, należy pamiętać, że dotacje przyznawane w ramach Działania 2.3 były ponad 20-krotnie wyższe niż w ramach Działania 2.1 Działanie 2.1 SPO WKP, (wsparcie na doradztwo), w porównaniu z Działaniem 2.3, miało większy wpływ na: wzrost poziomu zatrudnienia i wzrost względnego zatrudnienia kobiet wzrost wartości zakupów importowych wzrost nakładów inwestycyjnych efektywność: nieco większy odsetek projektów, które bez dotacji nie byłyby w ogóle zrealizowane © PARP 2007 Działanie 2.1 Działanie 2.3 PORÓWNANIE DZIAŁAŃ 2.1 i 2.3 PODSUMOWANIE źródło: formularz ogólny

26 Działanie 2.3 SPO WKP (wsparcie na inwestycje) silniej przełożyło się na: wzrost wartości łącznych przychodów netto firmy wzrost wartości sprzedaży eksportowej większa średnia liczba kontraktów eksportowych i importowych, podpisanych dzięki realizacji projektu wyższa ogólna ocena opłacalności projektu wyższe zadowolenie przedsiębiorców z realizacji projektu wyższa ocena współpracy z RIF i PARP większy wpływ na rozwój firmy, jej konkurencyjność i innowacyjność (subiektywna ocena przedsiębiorców) większy odsetek projektów, które bez dotacji byłyby zrealizowane w mniejszym zakresie lub w późniejszym terminie większy odsetek przedsiębiorców, śledzących obecnie ofertę dotacji unijnych © PARP 2007 PORÓWNANIE DZIAŁAŃ 2.1 i 2.3 PODSUMOWANIE źródło: formularz ogólny Działanie 2.1 Działanie 2.3

27 © PARP 2007 WSKAŹNIK Działanie 2.1 Działanie 2.3 zmiana poziomu zatrudnienia między 2005 r. a VI.2007 r. zmiana udziału % kobiet wśród pracowników między 2005 r. a VI.2007 r. zmiana wartości przychodów netto firmy między 2005 r. a 2006 r. zmiana wartości sprzedaży eksportowej między 2005 r. a 2006 r. średnia liczba kontraktów eksportowych, podpisanych dzięki realizacji projektu zmiana wartości zakupów importowych między 2005 r. a 2006 r. średnia liczba kontraktów importowych, podpisanych dzięki realizacji projektu zmiana wartości nakładów inwestycyjnych między 2005 r. a 2006 r. średnia wysokość dotacji: wzrost o 42% wzrost o 2% wzrost o 26% wzrost o 31% 0,24 kontraktów wzrost o 30% 0,02 kontraktów wzrost o 67% 20 360 PLN / firmę wzrost o 16% wzrost o 1% wzrost o 29% wzrost o 41% 8,0 kontraktów wzrost o 18% 0,6 kontraktów brak zmian (0%) 433 100 PLN / firmę Działanie 2.1 Działanie 2.3

28 © PARP 2007 wskaźnik Działanie 2.1 Działanie 2.3 OPŁACALNOŚĆ: odsetek firm, dla których program wart był poniesionych nakładów ZADOWOLENIE: odsetek przedsiębiorców bardzo zadowolonych z realizacji projektu WSPÓŁPRACA Z RIF: średnia ocena współpracy z RIF na skali od 1 do 6 WSPÓŁPRACA Z PARP: średnia ocena współpracy z PARP na skali od 1 do 6 WPŁYW NA ROZWÓJ FIRMY: % przypadków, w których projekt miał wpływ na rozwój firmy WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ: % p-ów mających wpływ na konkurencyjność firmy WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ: % p-ów mających wpływ na innowacyjność firmy średnia wysokość dotacji: 81% 26% 4,0 4,2 85% 72% 57% 20 360 PLN / firmę 99% 30% 4,5 4,3 99,5% 95% 87% 433 100 PLN / firmę Działanie 2.1 Działanie 2.3

29 © PARP 2007 wskaźnik Działanie 2.1 Działanie 2.3 odsetek projektów, które bez dotacji nie byłyby w ogóle zrealizowane odsetek projektów, które bez dotacji byłyby zrealizowane w mniejszym zakresie odsetek projektów, które bez dotacji byłyby zrealizowane w późniejszym terminie aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa, na który projekt miał największy wpływ czynnik wzrostu konkurencyjności firmy, na który projekt miał największy wpływ działania rozwojowe najczęściej podejmo- wane przez firmę po rozliczeniu dotacji odsetek przedsiębiorstw, śledzących na bieżąco ofertę dotacji dla przedsiębiorstw średnia wysokość dotacji: 9% 50% 65% podniesienie jakości i efektywności zarządzania (67%) wzrost jakości produktów lub usług (74%) organizowanie szkoleń dla pracowników (91%) 83% 20 360 PLN / firmę 6% 71% 72% unowocześnienie technologiczne firmy (91%) wzrost jakości produktów lub usług (96%) inwestycje w środki trwałe (98%) 92% 433 100 PLN / firmę Działanie 2.1 Działanie 2.3


Pobierz ppt "Ocena Rezultatów Projektów Działania 2.1 i 2.3 SPO-WKP, po 18 miesiącach wyniki I rundy badania Sekcja Ewaluacji Warszawa, wrzesień 2007 © PARP 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google