Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kielce 09.11.2010r. BADANIE PLANOWANYCH ZMIAN W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA ORAZ POTRZEB INFORMACYJNYCH PRACODAWCÓW POWIATU PIŃCZOWSKIEGO, SKARŻYSKIEGO I MIASTA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kielce 09.11.2010r. BADANIE PLANOWANYCH ZMIAN W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA ORAZ POTRZEB INFORMACYJNYCH PRACODAWCÓW POWIATU PIŃCZOWSKIEGO, SKARŻYSKIEGO I MIASTA."— Zapis prezentacji:

1 Kielce 09.11.2010r. BADANIE PLANOWANYCH ZMIAN W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA ORAZ POTRZEB INFORMACYJNYCH PRACODAWCÓW POWIATU PIŃCZOWSKIEGO, SKARŻYSKIEGO I MIASTA KIELCE

2 Kielce 09.11.2010r. Celem badania było poznanie charakteru i skali zjawisk, które mogą mieć miejsce na rynku pracy w województwie świętokrzyskim do końca 2010 roku, ze szczególnym uwzględnieniem polityki kadrowej pracodawców w regionie (z wyłączeniem jednostek sektora publicznego, których polityka kadrowa nie jest podatna na wahania koniunkturalne w takim stopniu jak przedsiębiorstw komercyjnych).

3 Kielce 09.11.2010r. Do przeprowadzenia badania zostały wybrane 3 powiaty województwa świętokrzyskiego: skarżyski – posiadający cechy charakterystyczne dla podregionu kieleckiego, a jednocześnie mający najwyższą w regionie stopę bezrobocia. pińczowski – posiadający cechy charakterystyczne dla podregionu sandomiersko-jędrzejowskiego, a jednocześnie mający najniższą w regionie stopę bezrobocia. Kielce (p. grodzki) – wybrany ze względu na dużą koncentrację przedsiębiorstw mających poważny wpływ na obraz regionalnego rynku pracy.

4 Kielce 09.11.2010r. Podmioty podzielono ze względu na ilość zatrudnianych osób na dwie grupy: - podmioty małe tj. zatrudniające do 249 pracowników, - podmioty duże zatrudniające 250 i więcej osób. Wśród przedsiębiorców dużych zaplanowano przebadanie 100% podmiotów. Lista populacji została stworzona na podstawie informacji posiadanych przez pracowników lokalnych urzędów pracy. Wśród podmiotów małych wylosowana została próba proporcjonalna do ich ilości w badanym powiecie.

5 Kielce 09.11.2010r. W trakcie realizacji badania pojawiły się problemy wynikające z większej niż zakładano nieaktualności bazy danych REGON (przyjętej jako podstawa operatu dla próby w kategorii przedsiębiorstw małych). Odsetek niefunkcjonujących podmiotów wyniósł: - 19% w powiecie pińczowskim, - 34% w skarżyskim - 60% w Kielcach. Stąd dane, które udało się pozyskać są prezentowane ilościowo bez odniesienia do całej populacji, a jedynie do wielkości zrealizowanej części wylosowanej próby.

6 Kielce 09.11.2010r. Wśród badanych przedsiębiorstw z grupy małych dominowały podmioty z sektora mikro – 80% z nich stanowiły formy samozatrudnienia oraz zatrudniający mniej niż 10 pracowników Podmioty małe wg ilości zatrudnionych osób

7 Kielce 09.11.2010r. Udział podmiotów w rynku pracy badanych powiatów wg wielkości zatrudnienia

8 Kielce 09.11.2010r. Najczęściej spotykaną formą organizacyjno-prawną wśród badanych przedsiębiorstw była działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną. Najmniej liczne były jednostki budżetowe oraz spółdzielnie. Forma organizacyjno-prawna badanych podmiotów

9 Kielce 09.11.2010r. Udział poszczególnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw w badanych powiatach

10 Kielce 09.11.2010r.

11 Liczba osób planowanych do zwolnienia i zatrudnienia w badanych powiatach

12 Kielce 09.11.2010r. Spośród przebadanych niemal 300 przedsiębiorców: -74 zadeklarowało, że do końca bieżącego roku planuje ruchy kadrowe wpływające na stan zatrudnienia. Spośród nich: - 4 zadeklarowało zwolnienie łącznie 14 pracowników - 52 planuje zatrudnić w sumie 171 nowych pracowników.

13 Kielce 09.11.2010r. Jakie czynniki mają największy wpływ na planowane zatrudnienie

14 Kielce 09.11.2010r. Udział wiodących grup przyczyn zwiększenia zatrudnienia w badanych powiatach

15 Kielce 09.11.2010r. Najbardziej poszukiwane zawody

16 Kielce 09.11.2010r. Udział najbardziej poszukiwanych zawodów w badanych powiatach

17 Kielce 09.11.2010r. Do końca bieżącego roku na rynku pracy badanych powiatów nie należy się spodziewać gwałtownych zmian w strukturze zatrudnienia. Planowana liczba osób przyjmowanych do pracy przewyższy liczbę zwalnianych. Branżami w których występuje największe zapotrzebowanie na pracowników są budownictwo oraz usługi

18 Kielce 09.11.2010r. Działania publicznych służb zatrudnienia związane z programami aktywizacji bezrobotnych (zwłaszcza szkoleń) powinny wyjść naprzeciw popytowi na zawody i umiejętności. Baza danych rejestru REGON jest w znaczącym stopniu nieaktualna, co uniemożliwia prowadzenie, w oparciu o nią, reprezentatywnych badań.

19 Kielce 09.11.2010r.

20 W części badania poświęconej potrzebom informacyjnym pracodawców zadano respondentom 3 pytania: 1.Pierwsze z nich dotyczyło informacji jakich pracodawcy oczekują od publicznych służb zatrudnienia, oraz uszeregowanie ich według przydatności. 2.W kolejnym pytaniu poproszono respondentów o wskazanie, która z wymienionych informacji jest najtrudniejsza do pozyskania. 3.Trzecie pytanie dotyczyło kanałów przepływu informacji, z jakich najczęściej korzystają przedsiębiorcy w celu pozyskania poszukiwanych wiadomości dotyczących rynku pracy..

21 Kielce 09.11.2010r.

22 Udział najbardziej poszukiwanych informacji w badanych powiatach

23 Kielce 09.11.2010r.

24 Informacją najbardziej poszukiwaną były planowane inwestycje w regionie - wskazało na nią 173 przedsiębiorców. Jednocześnie informacja ta we wszystkich powiatach była najczęściej wskazywaną na 1 miejscu pod względem przydatności dla pracodawców. Uznana została ona również za najtrudniejszą do pozyskania.

25 Kielce 09.11.2010r. W mieście Kielce pracodawcy zwrócili uwagę również na informacje dotyczące możliwości zorganizowania miejsc pracy subsydiowanej. Potrzebę uzyskania takiej wiedzy zgłosiło 70 pracodawców- tyle samo ilu poszukiwało informacji o planowanych inwestycjach.

26 Kielce 09.11.2010r.

27 Udział najbardziej popularnych kanałów przepływu informacji w badanych powiatach

28 Kielce 09.11.2010r. Informacja najbardziej poszukiwana przez przedsiębiorców dotyczy planowanych inwestycji w regionie, jest ona uważana również za najbardziej niedostępną. W mieście Kielce pracodawcy poszukują również informacji dotyczącej możliwości zorganizowania nowych miejsc pracy w ramach aktywnych form wsparcia. Najczęściej wykorzystywanym przez przedsiębiorców kanałem informacji jest prasa lokalna.

29 Kielce 09.11.2010r. Władze samorządowe na szczeblu regionalnym i lokalnym powinny wzmocnić przekaz dotyczący planów inwestycyjnych, przy wykorzystaniu lokalnych środków przekazu. Publiczne służby zatrudnienia powinny zwrócić szczególną uwagę na informowanie pracodawców o zasadach i możliwościach tworzenia subsydiowanych miejsc pracy.

30 Kielce 09.11.2010r. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Ul. Witosa 86 tel. 41 36-41-600, fax 41 36-41-666 e-mail: wup@wup.kielce.pl www.wup.kielce.pl


Pobierz ppt "Kielce 09.11.2010r. BADANIE PLANOWANYCH ZMIAN W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA ORAZ POTRZEB INFORMACYJNYCH PRACODAWCÓW POWIATU PIŃCZOWSKIEGO, SKARŻYSKIEGO I MIASTA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google