Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Language Project 2004/2005 „Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates-Comenius.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Language Project 2004/2005 „Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates-Comenius."— Zapis prezentacji:

1 Language Project 2004/2005 „Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates-Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.”

2 Zespol Szkol Technicznych in Mielec, Poland
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri ”Europa” in Roccasecca, Italy and Zespol Szkol Technicznych in Mielec, Poland

3 Poland and Italy: Meeting at Montecassino
Polska i Włochy: Spotkanie pod Monte Cassino

4 or, The Spirit of the Shrine
And there, uplifted like a passing cloud that pauses on a mountain summit high, Monte Cassino’ s convent rears its proud and venerable walls against the sky Ed ivi, in alto, qual fugace nube che si libra posando in cima al monte, le sue mura superbe e venerate Montecassino verso il ciel solleva. Henry W. Longfellow and Montecassino; or, The Spirit of the Shrine A tam, uniesiony jak płynąca chmura, która przystaje na górskim szczycie wysoko, Klasztor Monte Cassino buduje swoje dumne i obnażone mury na tle nieba.

5 remanants of a preexisting Roman fortification of the
The Montecassino Monastery was founded by St. Benedict about 529 of Christian Era on the remanants of a preexisting Roman fortification of the municipium Casinum. Il Monastero di Montecassino fu fondato da San Benedetto nel 529 D.C. sui resti di una fortificazione romana del Municipium Casinum Klasztor Monte Cassino został założony przez św. Benedykta około 529r. n.e. na pozostałościach wcześniejszej fortyfikacji rzymskiej municipium Casinum. Archivio dell’Abbazia The archive of the Abbey Archiwum Opactwa

6 Though the ages, the abbey was looked upon as a place of holiness, culture and art for which it became renowned on worldwide level. Attraverso i secoli, l’abbazia è stata considerata un luogo sacro, di cultura e di arte, caratteristiche che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. Przez wieki Opactwo było postrzegane jako miejsce świętości, kultury i sztuki za co stało się sławne na całym świecie. A postcard of the 1930s Cartolina postale anni ’30 Pocztówka z lat 30-tych XX w.

7 The front of Cassino, the Gustav Line.
foto CDSC The front of Cassino, the Gustav Line. Il Fronte di Cassino, la Linea Gustav. Front Cassino, Linia Gustawa.

8 The bombardment of Montecassino Il bombardamento di Montecassino
Bombardowanie Monte Cassino foto CDSC

9 foto CDSC …in February 15,1944, during the final stage of world war II, in only three hours, Montecassino was reduced to a heap of debris under which many refugees met their death. …il 15 febbraio 1944, durante l’ultimo attacco della II guerra Mondiale, in solo tre ore Montecassino fu ridotta in un cumulo di macerie sotto le quali molti rifugiati trovarono la morte. … 15 lutego 1944r. podczas końcowego etapu II wojny światowej, w zaledwie trzy godziny, Monte Cassino zostało zamienione w ruiny, pod którymi zginęło wielu uciekinierów.

10 After the bombardment Dopo il bombardamento Po zbombardowaniu
foto CDSC

11 … solo un cumulo di macerie … jedynie ruiny
foto CDSC … only a heap of debris … solo un cumulo di macerie … jedynie ruiny

12 A Polish soldier’s drawing Disegno realizzato da un soldato polacco
foto S. Saragosa A Polish soldier’s drawing Disegno realizzato da un soldato polacco Rysunek polskiego żołnierza

13 The Rocca Janula and Montecassino Abbey
foto S. Saragosa The Rocca Janula and Montecassino Abbey Rocca Janula e l’Abbazia di Montecassino Rocca Janula i Opactwo Monte Cassino

14 Polish infantry charging up the Phantom Hill (Montecassino)
Polish flag over the ruins of the Montecassino monastery. The road to Rome was open. La bandiera polacca sventola sulle rovine del monastero di Montecassino. La via per Roma era aperta. Polska flaga nad ruinami Klasztoru Monte Cassino. Droga do Rzymu została otwarta. Polish infantry charging up the Phantom Hill (Montecassino) La fanteria polacca alla conquista della collina di Montecassino Polska piechota szarżująca pod Phantom Hill (Monte Cassino) foto Wikipedia, the free encyclopedia

15 Polski żołnierz gra Hejnał Mariacki w ruinach Klasztoru Monte Cassino.
A Polish soldier plays the Hejnal Mariacki in the Monte Cassino monastery ruins. Un trombettiere polacco suona il Hejnal Mariacki sulle rovine del Monastero. Polski żołnierz gra Hejnał Mariacki w ruinach Klasztoru Monte Cassino. Polish II Corps Insignia Distintivo del II Corpo di armata Polacca Insygnia II Korpusu Polskiego foto Wikipedia, the free encyclopedia

16 General Wladyslaw Anders
Commander of the Polish II Corps , after the war stayed in exile in Great Britain. Buried in Italy at the Polish Military cemetery at Montecassino. Comandante del secondo corpo dal , dopo la guerra andò in esilio in Gran Bretagna. Seppellito in Italia nel cimitero polacco a Montecassino. Dowódca II Korpusu Polskiego w latach Po wojnie przebywał na uchodźctwie w Wielkiej Brytanii. Pochowany we Włoszech na polskim cmentarzu wojskowym w Monte Cassino. foto Wikipedia, the free encyclopedia

17 … turning your eyes to the West,you will notice the War Cemetery where more than thousand Polish soldiers are buried, who lost their life in the battle preceding the liberation of the Montecassino Abbey on May 18,1944. … girando gli occhi ad ovest, tu noterai il cimitero militare dove più di mille soldati polacchi persero la vita nella battaglia prima della liberazione dell’Abbazia il 18 maggio 1944. … kierując oczy ku zachodowi, widzimy cmentarz wojenny, na którym pochowano więcej niż tysiąc polskich żołnierzy, którzy zginęli w bitwie poprzedzającej wyzwolenie Opactwa Monte Cassino w dniu 18 maja 1944r.

18 (from the inscription in the Cemetery)
“We Polish soldiers have given our body to Italy, our heart to Poland and our soul to god for our own and other people’s freedom.” (from the inscription in the Cemetery) “Noi soldati polacchi abbiamo dato il nostro corpo all’Italia, il nostro cuore alla Polonia e la nostra anima a Dio per la libertà nostra e degli altri popoli.” (da una iscrizione nel Cinitero) Foto A. Di Cuffa „My, żołnierze polscy, oddaliśmy ciało Włochom, serce Polsce, zaś duszę Bogu za naszą i innych ludzi wolność.” (z napisu znajdującego się na cmentarzu)

19 Foto A. Di Cuffa

20 Polish soldiers are praying on the ruins of the Monastery.
Soldati polacchi pregano sulle rovine del Monastero. Polscy żołnierze modlą się w ruinach Klasztoru. foto CDSC

21 foto CDSC In the1950s the Abbey was rebuilt according to the ancient aechitectural pattern and to the “where and as was” program of Abbot Ildefonso Rea, its reconstructor. Negli anni ’50, l’Abbazia viene ricostruita dall’Abate Ildefonso Rea secondo l’antico progetto architettonico “come e dove era”. W latach 50-tych Opactwo zostało odbudowane według starożytnego wzoru architektonicznego i projektu jego rekonstruktora Abbot Ildefonso Rea „come e dove era”.

22 After so many historical events Montecassino may truly be symbolized by a many centuries-old oak, which altough broken by the storm, always becomes green and alive again, stronger than ever: “succisa virescit”. Po tak wielu historycznych wydarzeniach, Monte Cassino może być prawdziwie symbolizowane przez wiekowy stary dąb, który chociaż złamany przez burzę, zawsze staje się zielony i wciąż żywy, silniejszy niż kiedykolwiek: „succisa virescit”. Foto A. Di Cuffa Dopo innumerevoli eventi storici, Montecassino può essere paragonata ad una quecria secolare che, nonostante sia stata continuamente colpita dalla tempesta, diventa sempre più viva, più verde e più forte che mai: “succisa virescit”.

23 Po 61 latach ponownie Polak papież Jan Paweł II oddał ciało Włochom, serce Polsce, zaś duszę Bogu. Było to 2.IV.2005r. w Watykanie. 61 years later, again a Pole Pope John Paul II gave his body to Italy, his heart to Poland and his soul to God. It happened on April 2, 2005 in the Vatican.

24 BIBLIOGRAPHY Iannetta Sabatino, Henry W.Longfellow and Montecassino,Cassino 2000. CDSC, Cassino immagini dal passato, Cassino 1999. CDSC, Cassino dal martirio alla rinascita, Cassino 1999. CDSC, Memoria e Monito, Cassino 2004. Abbazia di Montecassino, The Abbey of Montecassino, Montecassino 2002 www. Wikipedia, the free encyclopedia.com

25 Uczniowie ZST biorący udział w projekcie
Klasa IA LO /2005 wychowawca: mgr Jolanta Śpiewak Karolina Augustyn Agata Bożek Magdalena Draguła Monika Dubiel Michał Dykas Sylwia Garbacik Beata Kołek Natalia Krężel Szymon Krupnik Monika Pieróg Magdalena Piskor Sebastian Stan Joanna Trojak Jakub Wiciejowski Marta Zajączkowska Klaudia Bielat Anna Błach Paulina Chruściel Agnieszka Ciemięga Adam Czuchra Natalia Dykas Ewa Gromny Anna Gutkowska Diana Harla Agata Kołacz Karolina Litwin Monika Maziarska Hubert Mazur Justyna Modelska Katarzyna Mucha Ewelina Ogorzałek Daniel Paduch Joanna Partyka Grzegorz Pietras Bożena Płaza Sebastian Serwan Paulina Soboń Elżbieta Węgrzyn Joanna Wiącek

26 Nauczyciele ZST biorący udział w projekcie
Nadzór merytoryczny: mgr inż. Jan Myśliwiec Koordynator projektu: mgr Marek Paduch Współkoordynator: mgr Jolanta Śpiewak Asystenci projektu: mgr Dorota Niedbała mgr Beata Rębisz Grafika i skład: mgr inż. Paweł Skowron Członkowie projektu: ks. mgr Zbigniew Rusin ks. mgr Mirosław Żuchowski mgr Maria Rejman mgr Teresa Myśliwiec lic. Teresa Kocoń mgr Marcin Jaśkiewicz mgr Anna Dudek mgr Elżbieta Dubiel-Czekaj mgr Adam Jacak mgr Edyta Żelazko mgr Józefa Wrażeń mgr inż. Danuta Jarząb mgr Alicja Galica mgr Stanisław Rajda lic. Bożena Zborowska p. Maria Loc mgr Helena Pastuła mgr Małgorzata Przeworska mgr inż.Teresa Burek mgr Małgorzata Buś mgr Katarzyna Gajek

27 Coordinatrice del Progetto
Collaborazione di: Alunni Abatecola Loris Anderlucci Marika Capogrossi Ester Capogrossi Ilaria Danella Sara Di Traglia Mirco Fiorelli Anastasia Giannitelli Cristiana Leone Angelo Marcuccilli Giuseppe Prata Angelo Raponi Romeo Ripa Marco Sardelli Luana Viola Ilaria Docenti Coordinatrice del Progetto Capuano Iole Di Cuffa Annibale Nicosia Angelo Si ringrazia, inoltre, per la cortese collaborazione tutto il personale docente ed ATA dell’ITCG “EUROPA”

28 Monte Cassino Kraków Rzym Warszawa Watykan


Pobierz ppt "Language Project 2004/2005 „Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates-Comenius."

Podobne prezentacje


Reklamy Google