Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prewencja wypadkowa ZUS Warszawa, 29 lutego 2012 r. Anna Sójka - Departament Prewencji i Rehabilitacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prewencja wypadkowa ZUS Warszawa, 29 lutego 2012 r. Anna Sójka - Departament Prewencji i Rehabilitacji."— Zapis prezentacji:

1 Prewencja wypadkowa ZUS Warszawa, 29 lutego 2012 r. Anna Sójka - Departament Prewencji i Rehabilitacji

2 2 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 2 Prewencja wypadkowa Od 1 stycznia 2003 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym

3 3 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 3 Prewencja wypadkowa - podstawa prawna Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prewencji wypadkowej określone są w art. 37 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

4 4 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 4 Prewencja wypadkowa – zadania ZUS Realizując zadania z zakresu prewencji wypadkowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych: zamawia materiały analityczne dotyczące przyczyn i skutków wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych zamawia prace naukowo-badawcze dotyczące ograniczenia i eliminacji przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe upowszechnia wiedzę o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom

5 5 Warszawa, 29 lutego 2012 r. W ustawie budżetowej określana jest corocznie kwota wydatków na prewencję wypadkową, w wysokości do 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym FUS na dany rok budżetowy Środki finansowe na realizację prewencji wypadkowej

6 6 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 6 6 Działania ZUS w zakresie prewencji wypadkowej Na realizację zadań z zakresu prewencji wypadkowej w latach 2003 - 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydatkował ponad 20 mln zł Kwota wydatków przewidziana na realizację zadań w 2012 r. wynosi 3,6 mln zł

7 7 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 7 Prewencja wypadkowa ZUS Największy obszar działalności Zakładu w ramach prewencji wypadkowej stanowi upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom

8 8 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 8 Prewencja wypadkowa ZUS Celem działań podejmowanych przez Zakład w ramach prewencji wypadkowej jest kształtowanie w świadomości pracodawców i pracowników właściwego podejścia w dziedzinie bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także propagowanie właściwych wzorców w tym zakresie

9 9 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 9 Prewencja wypadkowa ZUS Przykłady działań: szkolenia przeznaczone dla pracodawców oraz wyznaczonych przez nich pracowników publikacja i upowszechnianie materiałów informacyjnych m. in. broszur, ulotek, plakatów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy dofinansowanie konferencji i sympozjów naukowych

10 10 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 10 Prewencja wypadkowa ZUS – Oddziały Zarządzeniem nr 47 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lipca 2010 r. do organizowania działalności edukacyjnej w sprawach dotyczących prewencji wypadkowej, w tym w zakresie bhp wyznaczone zostały oddziały w: 1. Białymstoku, 2. Bydgoszczy, 3. Gdańsku, 4. Gorzowie Wielkopolskim, 5. Kielcach, 6. Krakowie, 7. Lublinie, 8. Łodzi I, 9. Olsztynie 10. Opolu 11. Poznaniu I, 12. Rzeszowie, 13. Sosnowcu, 14. Szczecinie, 15. Warszawie II 16. Wrocławiu

11 11 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 11 Prewencja wypadkowa ZUS - szkolenia W 2011 r. oddziały zorganizowały ponad 200 szkoleń i seminariów dotyczących tematyki bezpieczeństwa i skierowanych głównie do pracodawców. W szkoleniach wzięło udział ponad 4,5 tys. uczestników

12 12 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 12 Prewencja wypadkowa ZUS – szkolenia W latach 2003 – 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził łącznie 1 229 szkoleń, w których uczestniczyło 32 286 osób

13 13 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 13 Prewencja wypadkowa ZUS – przykłady działań Prowadząc prewencję wypadkową Zakład propaguje i wspiera inicjatywy w zakresie skutecznego zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie oraz wszelkie działania pracodawców na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy

14 14 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 14 Prewencja wypadkowa ZUS – środki ochrony indywidualnej W latach 2009 – 2011 Zakład zamówił prawie 1500 pakietów środków ochrony indywidualnej, które zostały przekazane przez oddziały pracodawcom - laureatom programów prewencyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa pracy, organizowanych przez Okręgowe Inspektoraty Pracy Rok Liczba pakietów środków ochrony indywidualnej 2009 406 2010 460 2011 611 Razem1 477

15 15 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 15 Prewencja wypadkowa ZUS – przykłady działań Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówił narzędzie umożliwiające interaktywną symulację komputerową zdarzeń wypadkowych przy pracy w budownictwie Narzędzie to stanowi materiał szkoleniowy oparty na scenariuszach autentycznych wypadków, które miały miejsce w pracy i przeznaczony jest dla pracodawców z branży budowlanej Aplikacja - na płycie CD, została załączona w formie insertu do Gazety Prawnej, Inspektora Pracy oraz do czasopisma ATEST.

16 16 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 16 Interaktywna symulacja komputerowa zdarzeń wypadkowych przy pracy w budownictwie

17 17 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 17 Interaktywna symulacja komputerowa zdarzeń wypadkowych przy pracy w budownictwie 1.Wypadek ciężki przy pracach na wysokości, 2.Wypadek ciężki przy prowadzeniu prac rozbiórkowych, 3.Wypadek ciężki przy pracach transportowych, 4.Wypadek ciężki przy pracach transportowych (Przygniecenie wiązką drutu zbrojeniowego), 5.Wypadek ciężki przy pracach ziemnych. Scenariusze wypadków w aplikacji:

18 18 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 18 Prewencja wypadkowa ZUS – przykłady działań Tematyka animacji: właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń instalacji przeciwwybuchowej, prezentacja wypadków związanych z transportem przenośnikami, zagrożenie związane z wybuchem pyłu węglowego. Zakład zamówił wykonanie aplikacji zawierającej filmy (animacje) szkoleniowe, dotyczące zagrożenia występujące w górnictwie do dystrybucji na płycie CD/DVD Animacje: przedstawiają m. in. rzeczywiste sytuacje związane z wypadkiem, odwzorowując ciąg zdarzeń z zastosowaniem praw mechaniki opisujących rzeczywisty świat uświadamiają odbiorcom skutki niewłaściwego sposobu postępowania przedstawiają bezpieczny sposób prowadzenia robót górniczych, bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń górniczych

19 19 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 19 Prewencja wypadkowa ZUS – przykłady działań W latach 2009 – 2011 ZUS, we współpracy z PIP, prowadził społeczną kampanię informacyjną Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki i poślizgnięcia

20 20 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 20 Prewencja wypadkowa ZUS – przykłady działań W 2009 Zakład zamówił emisję spotu: A Ty, jakie ślady zostawisz po sobie na ziemi? Nie lekceważ zagrożeń. Pracuj bezpiecznie na wysokości. W 2010 Zakład zamówił emisję spotu: Nieumyślne spowodowanie śmierci na budowie - cena do 5 lat pozbawienia wolności i dożywocie we własnym sumieniu. Szanuj życie. Bezpieczna praca na wysokości. 2009 TV, 2010 Radio i TV W grupie docelowej 34,4% widziało spot co najmniej 3 razy

21 21 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 21 Prewencja wypadkowa ZUS – przykłady działań W 2011 Zakład zamówił emisję spotu: Skuteczną ochronę zapewnią rzetelne szkolenia nadzór nad pracownikami. Szanuj życie. 2011 TV W grupie docelowej 41,5% widziało spot co najmniej 3 razy

22 Prewencja wypadkowa ZUS – przykłady działań Wyniki badania - podsumowanie 22 Warszawa, 29 lutego 2012 r. Zakład zamówił badanie ewaluacyjne kampanii Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki i poślizgnięcia Z kampanią spotkało się w sumie 80% badanych Kampania była nie tylko zauważona, ale jak się okazuje, powinna również odnieść wymierny efekt w poprawie bezpieczeństwa pracy. W efekcie kampanii respondenci zamierzają przede wszystkim zwrócić większą uwagę na bezpośredni nadzór w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Tylko nieliczni badani stwierdzili, że nie zamierzają podjąć jakichkolwiek działań.

23 Prewencja wypadkowa ZUS – przykłady działań 23 Warszawa, 29 lutego 2012 r. Wyniki badania Pyt. Proszę powiedzieć, jakie odczucia ma Pan/i wobec kampanii pt. Szanuj życie. Bezpieczna praca na wysokości?

24 24 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 24 Prewencja wypadkowa ZUS – przykłady działań Wykonane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych analizy i prace naukowo-badawcze oraz materiały propagujące wiedzę o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom, publikujemy na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl

25 25 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 25 Inne zadania realizowane przez ZUS Ze środków funduszu wypadkowego ZUS pokrywa koszty skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, związane ze świadczeniami zdrowotnymi z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, na które ubezpieczony został skierowany przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadzącego, nierefundowane na podstawie odrębnych przepisów (art. 23. ust. 1 ustawy wypadkowej) Świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych udzielają świadczeniodawcy, z którymi dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 23. ust. 3 ustawy wypadkowej)

26 26 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 26 Inne zadania realizowane przez ZUS Ze środków funduszu wypadkowego ZUS pokrywa również koszty: wyrobów medycznych (przedmiotów ortopedycznych) w wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy określonego w przepisach art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 6 ust. 1 pkt 11) i art. 23. ust. 2 ustawy wypadkowej) poniesione w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu i środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie (art. 21 ustawy wypadkowej)

27 27 Warszawa, 29 lutego 2012 r. 27 Prewencja i Rehabilitacja Zakład jest wydawcą kwartalnika Prewencja i Rehabilitacja, w którym publikowane są artykuły poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianej prewencji rentowej i wypadkowej Serwis ZUS – Biblioteka

28 28 Departament Prewencji i Rehabilitacji Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prewencja wypadkowa ZUS Warszawa, 29 lutego 2012 r. Anna Sójka - Departament Prewencji i Rehabilitacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google