Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych Poznań, 10 marzec 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych Poznań, 10 marzec 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych Poznań, 10 marzec 2010 r.

2 PLAN SPOTKANIA Cel spotkania Cel spotkania Komunikacja Komunikacja Wprowadzenie do systemu EMCS Wprowadzenie do systemu EMCS Podstawy prawne i specyfikacje Podstawy prawne i specyfikacje EMCS PL EMCS PL Przedstawienie głównych funkcjonalności systemu w cyklu 1 Przedstawienie głównych funkcjonalności systemu w cyklu 1

3 CEL SPOTKANIA I FORMA Przekazanie informacji o terminach, systemie, działaniach do podjęcia Przekazanie informacji o terminach, systemie, działaniach do podjęcia Ustalenie zasad kontaktu i współpracy Ustalenie zasad kontaktu i współpracy Otwarta dyskusja, uwagi, komentarze Otwarta dyskusja, uwagi, komentarze

4 Co to jest EMCS?

5

6 Excise Movement and Control System Projekt wspólnotowy Cel: uproszczenie i informatyzacja procedur Stosowany do przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych Obligatoryjny dla wszystkich państw członkowskich i podmiotów w UE

7 Excise Movement and Control System Zastąpienie papierowego dokumentu ADT jego elektroniczną formą Stosowany w połączeniu z procedurą eksportu oraz importu wyrobów akcyzowych Państwa członkowskie budują własne aplikacje na podstawie unijnych specyfikacji

8 AKTORZY Składy podatkowe, zarejestrowani wysyłający i zarejestrowani odbierający Podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty akcyzy (m.in. instytucje Wspólnot Europejskich, organizacje międzynarodowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne) Organy podatkowe (celne)

9 JAK DZIAŁA SYSTEM Wysyłający EMCS państwa wysyłającego EMCS państwa odbierającego Odbierający Projekt raportu odbioru Raport odbioru e-AD Projekt e-AD e-ADRaport odbioru

10 Podstawy prawne Specyfikacje systemowe

11 PRAWO WSPÓLNOTOWE Dyrektywa Rady 2008/118/WE Dyrektywa Rady 2008/118/WE Dyrektywa Rady 2008/118/WE Dyrektywa Rady 2008/118/WE Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. WE L 197 z ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. WE L 197 z )

12 zasady i procedury stosowane przy wymianie komunikatów zasady i procedury stosowane przy wymianie komunikatów struktura i wymagane dane zawarte w komunikatach elektronicznych wymienianych przez system EMCS (elektroniczny dokument administracyjny, unieważnienie, zmiana miejsca przeznaczenia, zawiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia, raport odbioru/raport wywozu) struktura i wymagane dane zawarte w komunikatach elektronicznych wymienianych przez system EMCS (elektroniczny dokument administracyjny, unieważnienie, zmiana miejsca przeznaczenia, zawiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia, raport odbioru/raport wywozu) struktura i wymagane dane zawarte w formie papierowej dokumentu, stosowane w przypadku, gdy system jest niedostępny struktura i wymagane dane zawarte w formie papierowej dokumentu, stosowane w przypadku, gdy system jest niedostępny struktura i wymagane dane zawarte w formie papierowej dokumentu, stosowane w przypadku, gdy system jest niedostępny struktura i wymagane dane zawarte w formie papierowej dokumentu, stosowane w przypadku, gdy system jest niedostępny ROZPORZĄDZENIE 684/2009

13 PRAWO KRAJOWE Projekt ustawy z dnia 18 września 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw: Projekt ustawy z dnia 18 września 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw: wprowadza stosowanie systemu EMCS PL wprowadza stosowanie systemu EMCS PL przepisy proceduralne i materialne (także w przypadku niedostępności systemu) przepisy proceduralne i materialne (także w przypadku niedostępności systemu) nowe definicje: system, e-AD, dokument zastępujący e-AD, raport odbioru, dokument zastępujący raport odbioru, podmiot wysyłający, podmiot odbierający, … nowe definicje: system, e-AD, dokument zastępujący e-AD, raport odbioru, dokument zastępujący raport odbioru, podmiot wysyłający, podmiot odbierający, …

14 PRAWO KRAJOWE cd Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW w sprawie zmiany miejsca przeznaczenia, podpisywania dokumentów przesłanych do systemu, struktury lokalnego numeru referencyjnego, informacji jakie powinny być wprowadzane do systemu oraz do e-AD lub do dokumentu zastępującego e-AD i sposób dostarczania przez podmioty dostarczania danych właściwemu naczelnikowi urzędu celnego celem wprowadzenia ich do systemu Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW w sprawie zmiany miejsca przeznaczenia, podpisywania dokumentów przesłanych do systemu, struktury lokalnego numeru referencyjnego, informacji jakie powinny być wprowadzane do systemu oraz do e-AD lub do dokumentu zastępującego e-AD i sposób dostarczania przez podmioty dostarczania danych właściwemu naczelnikowi urzędu celnego celem wprowadzenia ich do systemu Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW w sprawie szczegółowych zasad postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz w przypadku, gdy System zostanie przywrócony Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW w sprawie szczegółowych zasad postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz w przypadku, gdy System zostanie przywrócony Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW

15 EMCS PL polska aplikacja EMCS

16 ZAŁOŻENIA Wykorzystanie systemu Bachus Wykorzystanie systemu Bachus Do przemieszczeń krajowych i unijnych Do przemieszczeń krajowych i unijnych Wykonawca zewnętrzny (przetarg) Wykonawca zewnętrzny (przetarg) Specyfikacja unijna + wymagania krajowe Specyfikacja unijna + wymagania krajowe Zespół projektowy - 30 osób Zespół projektowy - 30 osób

17 TERMINY i FAZY UNIJNE CYKL 2 – 1 I 2012 r. Odrzucanie przemieszczenia, współpraca administracyjna, raport z kontroli/zdarzenia CYKL 1 – 1 I 2011 r. Wysyłanie e-AD, anulowania, zmiana miejsca przeznaczenia CYKL 0 – 1 IV 2010 r. Otrzymywanie e-AD, anulowania, wysyłanie raportu odbioru

18 TERMIN DLA POLSKI, DANII I … 1 IV 2010 r XII 2010 r. przemieszczenia do Polski i Danii będą odbywać się tak jak obecnie – papierowy ADT 1 I 2011 r. - … EMCS stosowany we wszystkich krajach UE

19 STAN PRAC Przetarg ograniczony – 2 etapy Przetarg ograniczony – 2 etapy 1 etap zakończony 1 etap zakończony Przewidywany wybór wykonawcy – luty 2010 Przewidywany wybór wykonawcy – luty 2010 …

20 KONTROLA Analiza ryzyka w miejsce stałej kontroli (system ZISAR) Analiza ryzyka w miejsce stałej kontroli (system ZISAR) Spójność przepisów z zakresu systemu i kontroli Spójność przepisów z zakresu systemu i kontroli

21 WSPÓŁPRACA Z INNYMI SYSTEMAMI System Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy (SEED PL) System Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy (SEED PL) Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń (OSOZ) Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń (OSOZ) System kontroli eksportu/importu System kontroli eksportu/importu System analizy ryzyka ZISAR System analizy ryzyka ZISAR System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR Hurtownia danych ARIADNA Hurtownia danych ARIADNA

22 KOMUNIKACJA PODMIOTÓW Z EMCS PL Niewizualny interfejs komunikacyjny pomiędzy EMCS PL a podmiotem gospodarczym Niewizualny interfejs komunikacyjny pomiędzy EMCS PL a podmiotem gospodarczym Komunikacja via Komunikacja via

23 INTERFEJS NIEWIZUALNY Połączenie szyfrowanym kanałem https Połączenie szyfrowanym kanałem https Podmioty budują połączenie swoich systemów z EMCS PL Podmioty budują połączenie swoich systemów z EMCS PL

24 Darmowy kanał komunikacyjny Darmowy kanał komunikacyjny Generator komunikatów online/offline Generator komunikatów online/offline Zapisany komunikat przesyłany do EMCS PL za pomocą poczty elektronicznej Zapisany komunikat przesyłany do EMCS PL za pomocą poczty elektronicznej

25 Logiczny schemat komunikacyjny systemu EMCS PL Schemat

26 Przypadki użycia Cykl 1 (od 1 stycznia 2011)

27 Sprawdzenie projektu e-ADT wysyłający EMCS państwa wysyłającego Przesłanie projektu e-ADT Otrzymanie odmowy przyjęcia e-ADT Sprawdzenie z danymi importowymi Walidacja e-ADT SEED ISZTAR ZISAR Informacja o kontroli do podmiotu Przeprowadzenie kontroli OSOZ Brak kontroli Negatywne negatywne uc Otrzymanie e-ADT Negatywne Pozytywne Złożenie projektu e-ADT (UC2.01) slajd nr 1

28 EMCS państwa wysyłającego EMCS państwa odbierającego odbierający Walidacja e-ADT e-ADT zwalidowany Rozpoczęcie przekazywania Oczekiwanie na raport odbioru Otrzymanie e-ADT Oczekiwanie na raport odbioru Odbierający otrzymuje e-ADT wysyłający Otrzymanie e-ADT Wyroby gotowe do wysłania ZISAR KontrolaBrak kontroli Informacja o kontroli Powiadomienie o przybyciu przesyłki Otrzymanie powiadomienia Wprowadzenie wyników kontroli Odbierający otrzymuje wyroby Złożenie projektu ADT (UC 2.01) slajd nr 2

29 EMCS państwa wysyłającego EMCS państwa odbierającego odbierając y wysyłający Odbierający otrzymuje wyroby Przesłanie projektu raportu odbioru Otrzymanie odmowy raportu raportu Odbierający otrzymał potwierdzenie otrzymania raportu odbioru Sprawdzenie projektu raportu odbioru Walidowanie raportu odbioru Przemieszczenie zakończone Przemieszczenie odrzucone Przemieszczenie częściowo zakończone Otrzymanie raportu odbioru Przemieszczenie zakończone Przemieszczenie odrzucone Przemieszczenie częściowo zakończone Wysyłający otrzymał raport odbioru Złożenie raportu odbioru (UC 2.06)

30 wysyłający EMCS państwa odbierającego Wysyłający anuluje przemieszczenie Przesłanie projektu anulowania Otrzymanie Odmowy anulowania Otrzymanie anulowania Anulowanie przemieszczenia Sprawdzenie projektu anulowania Walidowanie anulowania e-ADT Otrzymanie anulowania Anulowanie przemieszczenia EMCS państwa wysyłającego odbierający Anulowanie przemieszczenia Otrzymanie anulowania Anulowanie e-ADT przez wysyłającego (UC 2.10)

31 wysyłający EMCS państwa odbierającego Wysyłający otrzymał wiadomość z przypomnieniem Wysyłanie wyjaśnień w przypadku opóźnienia Niewłaściwe wyjaśnienia Wygaśnięcie timera Przesłanie wyjaśnień w przypadku opóźnienia Sygnalizowanie opóźnienia Timer raportu odbioru wygasa Wyjaśnienia wysłane Wyjaśnienia otrzymane Otrzymanie flagi Sygnalizowane opóźnienia Otrzymane wyjaśnienia Przesłanie wyjaśnień w przypadku opóźnienia Odbierający otrzymał wiadomość z przypomnieniem Przesłanie wyjaśnień w przypadku opóźnienia Niewłaściwe wyjaśnienia Wyjaśnienia wysłane UC 2.06 EMCS państwa wysyłającego Odbierający Przypomnienie o braku raportu odbioru (UC 2.33)

32 wysyłający EMCS państwa pierwotnego odbierającego Wysyłający aktualizuje e-ADT Przesłanie projektu uaktualnienia Uaktualnienie odrzucone Otrzymanie uaktualnienia Oczekiwanie na raport odbioru Sprawdzenie projektu uaktualnienia Walidowanie uaktualnienia Rozpoczęcie przekazywania Oczekiwanie na raport odbioru Brak zmiany p.czł. odbierająceg o 123 EMCS państwa wysyłającego EMCS nowego państwa odbioru Zmiana miejsca przeznaczenia (UC 2.05)

33 EMCS państwa poprzedniego odbierająceg o Zmiana miejsca przeznaczenia Otrzymanie uaktualnienia e-ADT e-ADT zmieniony EMCS państwa nowego odbierająceg o 12 Otrzymanie uaktualnionego e-ADT Oczekiwanie na raport odbioru e-ADT Oczekiwanie na wyroby poprzedni odbierający nowy odbierając y Zmiana miejsca przeznaczenia (UC 2.05) cd

34 poprzedni odbierający Zmiana miejsca przeznaczenia Otrzymanie uaktualnienia e-ADT w niezmienionym p. czł. przeznaczenia niezmieniony odbierający 3 e-ADT Oczekiwanie na wyroby Oczekiwanie na wyroby e-ADT zmieniony EMCS państwa członkowskiego odbierającego nowy odbierający Zmiana miejsca przeznaczenia (UC 2.05) cd

35 EMCS państwa wysyłającego Timer dla zmiany miejsca przeznaczenia Wygaśnięcie timera Wysyłający otrzymał wiadomość z przypomnieniem wysyłający Przypomnienie uzupełnienia zmiany miejsca przeznaczenia (UC 2.17)

36 Eksportowe przypadki użycia Po zwolnieniu wyrobów do wywozu monitorowanie przemieszczenia odbywa się w ECS Po zwolnieniu wyrobów do wywozu monitorowanie przemieszczenia odbywa się w ECS System EMCS PL otrzymuje potwierdzenie wyprowadzenia wyrobów poza terytorium UE z ECS System EMCS PL otrzymuje potwierdzenie wyprowadzenia wyrobów poza terytorium UE z ECS

37 wysyłający EMCS państwa wysyłki Wysyłający rozpoczyna przemieszczenie e-ADT odrzucony z uwagi na błędy Przesłanie deklaracji eksportowej Procedura celna Sprawdzenie projektu e-ADT Walidowanie e-ADT Sprawdzenie deklaracji eksp. z e-ADT Rejestrowanie wyników sprawdzenia Przesłanie projektu e-ADT Informacja o braku zgodności e-ADT z dekl. eksp. Informacja o zgodności e-ADT z deklaracją eksportową Brak zgodności e-ADT z deklaracją eksportową Zgodność e-ADT z deklaracją eksportową Eksport – odprawa w miejscu (UC 2.44)

38 przedstawiciel (odbiorca ) EMCS państwa wysyłającego/eksportu Odbierający przesyła dekl. eksportową Informacja o zgodności e-ADT z dekl. eksportową Procedura celna Sprawdzenie e-ADT z dekl. eksp. Zarejestrowanie wyników ze sprawdzenia w p. czł eksportu Zarejestr. w p. czł. wysyłki informacji o negatywnym wyniku sprawdzenia e-ADT z dekl. eksp. Informacja o braku zgodności e-ADT z dekl. eksp. Wyjaśnianie rozbieżności Informacja o braku zgodności e-ADT z dekl. eksp Informacja o zgodności e-ADT z dekl. eksportową Brak zgodności e-ADT z dekl. eksp. Zarejestr. w p. czł. wysyłki informacji o pozytywnym wyniku sprawdzenia e-ADT z dekl. eksp Zgodność e-ADT z dekl. eksportową EMCS państwa eksportu EMCS państwa wysyłki wysyłający Eksport – odprawa w urzędzie wywozu (UC 2.43)

39 wysyłający Dostępność informacji o wynikach wyprowadzenia wyrobów Otrzymano raport wyprowadzenia Zarejestrowanie wyników wyprowadzenia wyrobów z p. czł eksportu Rejestrowanie wyników wyprowadzenia wyrobów z p. czł wysyłki Wyjście odrzucone Wyjście potwierdzone Stwierdzono niedobory ECS EMCS państwa wysyłającego/eksportu Eksport – potwierdzenie lub odmowa wyprowadzenia (UC 2.46)

40 Korzyści stosowania systemu EMCS PL * uproszczenie przemieszczania wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy dzięki zastosowaniu elektronicznego administracyjnego dokumentu towarzyszącego i rezygnacji ze stosowania dokumentów papierowych (w tym ręcznego wypełniania ADT, jego archiwizowania itp.); * możliwość szybszego zwolnienia zabezpieczenia akcyzowego dzięki niezwłocznemu potwierdzeniu zakończenia przemieszczania wyrobów; * możliwość automatycznego sprawdzenia kontrahentów, do których wysyłane są wyroby przed dokonaniem wysyłki wyrobów (poprzez bazę SEED); * bieżące monitorowanie przemieszczania wyrobów akcyzowych; * możliwość natychmiastowego potwierdzania elektronicznego ADT, umożliwiające otrzymanie wyrobów przez właściwego odbiorcę i minimalizujące ryzyko wprowadzenia nieprawidłowych danych; * możliwość integracji procesów w Systemie EMCS PL z innymi systemami m. in. takimi jak ECS/AES (System Kontroli Eksportu/Automatyczny System Eksportu) oraz OSOZ (Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń).

41 TESTY SYSTEMU EMCS PL Przed wprowadzeniem Systemu EMCS PL planowane jest przeprowadzenie testów Systemu, zarówno w celu zbadania prawidłowego działania aplikacji krajowej jak i jej współdziałania z aplikacją unijną. Szczegóły dotyczące uczestnictwa określonych podmiotów dokonujących przemieszczeń wyrobów akcyzowych w ww. testach zostaną określone w terminie późniejszym.

42 Czy coś jest niejasne? Czy coś jest niejasne? Czy materiał był kompletny i zadowalający? Czy materiał był kompletny i zadowalający? Czy jest chęć współpracy? Czy jest chęć współpracy? CEL SPOTKANIA ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY ?

43 HELPDESK HELPDESK tel. (42) fax. (42) Służba celna/Informatyzacja/EMCS Służba celna/Informatyzacja/EMCS Lokalny koordynator w IC w Poznaniu Lokalny koordynator w IC w Poznaniu (61) (61) Kontakt


Pobierz ppt "System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych Poznań, 10 marzec 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google