Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych"— Zapis prezentacji:

1 System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych
Poznań, 10 marzec 2010 r.

2 PLAN SPOTKANIA Cel spotkania Komunikacja Wprowadzenie do systemu EMCS
Podstawy prawne i specyfikacje EMCS PL Przedstawienie głównych funkcjonalności systemu w cyklu 1

3 Przekazanie informacji o terminach, systemie, działaniach do podjęcia
CEL SPOTKANIA I FORMA Przekazanie informacji o terminach, systemie, działaniach do podjęcia Ustalenie zasad kontaktu i współpracy Otwarta dyskusja, uwagi, komentarze

4 Co to jest EMCS?

5 

6 Excise Movement and Control System
Projekt wspólnotowy Cel: uproszczenie i informatyzacja procedur Stosowany do przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych Obligatoryjny dla wszystkich państw członkowskich i podmiotów w UE

7 Excise Movement and Control System
Zastąpienie papierowego dokumentu ADT jego elektroniczną formą Stosowany w połączeniu z procedurą eksportu oraz importu wyrobów akcyzowych Państwa członkowskie budują własne aplikacje na podstawie unijnych specyfikacji

8 AKTORZY Składy podatkowe, zarejestrowani wysyłający i zarejestrowani odbierający Podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty akcyzy (m.in. instytucje Wspólnot Europejskich, organizacje międzynarodowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne) Organy podatkowe (celne)

9 Projekt raportu odbioru
JAK DZIAŁA SYSTEM EMCS państwa wysyłającego EMCS państwa odbierającego e-AD Raport odbioru Projekt e-AD e-AD Raport odbioru e-AD Projekt raportu odbioru Raport odbioru Wysyłający Odbierający

10 Podstawy prawne Specyfikacje systemowe

11 PRAWO WSPÓLNOTOWE Dyrektywa Rady 2008/118/WE
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. WE L 197 z )

12 ROZPORZĄDZENIE 684/2009 zasady i procedury stosowane przy wymianie komunikatów struktura i wymagane dane zawarte w komunikatach elektronicznych wymienianych przez system EMCS (elektroniczny dokument administracyjny, unieważnienie, zmiana miejsca przeznaczenia, zawiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia, raport odbioru/raport wywozu) struktura i wymagane dane zawarte w formie papierowej dokumentu, stosowane w przypadku, gdy system jest niedostępny

13 PRAWO KRAJOWE Projekt ustawy z dnia 18 września 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw: wprowadza stosowanie systemu EMCS PL przepisy proceduralne i materialne (także w przypadku niedostępności systemu) nowe definicje: system, e-AD, dokument zastępujący e-AD, raport odbioru, dokument zastępujący raport odbioru, podmiot wysyłający, podmiot odbierający, …

14 PRAWO KRAJOWE cd Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW w sprawie zmiany miejsca przeznaczenia, podpisywania dokumentów przesłanych do systemu, struktury lokalnego numeru referencyjnego, informacji jakie powinny być wprowadzane do systemu oraz do e-AD lub do dokumentu zastępującego e-AD i sposób dostarczania przez podmioty dostarczania danych właściwemu naczelnikowi urzędu celnego celem wprowadzenia ich do systemu Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW w sprawie szczegółowych zasad postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz w przypadku, gdy System zostanie przywrócony

15 EMCS PL polska aplikacja EMCS

16 Wykorzystanie systemu Bachus Do przemieszczeń krajowych i unijnych
ZAŁOŻENIA Wykorzystanie systemu Bachus Do przemieszczeń krajowych i unijnych Wykonawca zewnętrzny (przetarg) Specyfikacja unijna + wymagania krajowe Zespół projektowy - 30 osób

17 TERMINY i FAZY UNIJNE Otrzymywanie e-AD, anulowania, wysyłanie raportu odbioru CYKL 0 – 1 IV 2010 r. Wysyłanie e-AD, anulowania, zmiana miejsca przeznaczenia CYKL 1 – 1 I 2011 r. Odrzucanie przemieszczenia, współpraca administracyjna, raport z kontroli/zdarzenia CYKL 2 – 1 I 2012 r.

18 TERMIN DLA POLSKI, DANII I …
1 IV 2010 r XII 2010 r. przemieszczenia do Polski i Danii będą odbywać się tak jak obecnie – papierowy ADT EMCS stosowany we wszystkich krajach UE 1 I 2011 r. - …

19 Przetarg ograniczony – 2 etapy 1 etap zakończony
STAN PRAC Przetarg ograniczony – 2 etapy 1 etap zakończony Przewidywany wybór wykonawcy – luty 2010

20 Analiza ryzyka w miejsce stałej kontroli (system ZISAR)
KONTROLA Analiza ryzyka w miejsce stałej kontroli (system ZISAR) Spójność przepisów z zakresu systemu i kontroli

21 WSPÓŁPRACA Z INNYMI SYSTEMAMI
System Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy (SEED PL) Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń (OSOZ) System kontroli eksportu/importu System analizy ryzyka ZISAR System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR Hurtownia danych ARIADNA

22 KOMUNIKACJA PODMIOTÓW Z EMCS PL
Niewizualny interfejs komunikacyjny pomiędzy EMCS PL a podmiotem gospodarczym Komunikacja via

23 INTERFEJS NIEWIZUALNY
Połączenie szyfrowanym kanałem https Podmioty budują połączenie swoich systemów z EMCS PL

24 Darmowy kanał komunikacyjny Generator komunikatów online/offline
Darmowy kanał komunikacyjny Generator komunikatów online/offline Zapisany komunikat przesyłany do EMCS PL za pomocą poczty elektronicznej

25 Logiczny schemat komunikacyjny systemu EMCS PL

26 Przypadki użycia Cykl 1 (od 1 stycznia 2011)

27 Złożenie projektu e-ADT (UC2.01) slajd nr 1
EMCS państwa wysyłającego wysyłający Sprawdzenie projektu e-ADT Przesłanie projektu e-ADT Negatywne SEED Informacja o kontroli do podmiotu Negatywne ISZTAR ZISAR Otrzymanie odmowy przyjęcia e-ADT uc Przeprowadzenie kontroli Otrzymanie e-ADT Negatywne Pozytywne Brak kontroli negatywne OSOZ Sprawdzenie z danymi importowymi Walidacja e-ADT

28 Złożenie projektu ADT (UC 2.01) slajd nr 2
EMCS państwa wysyłającego EMCS państwa odbierającego wysyłający odbierający Otrzymanie e-ADT Otrzymanie e-ADT Walidacja e-ADT Odbierający otrzymuje e-ADT e-ADT zwalidowany ZISAR Informacja o kontroli Wyroby gotowe do wysłania Brak kontroli Kontrola Rozpoczęcie przekazywania Otrzymanie powiadomienia Odbierający otrzymuje wyroby Oczekiwanie na raport odbioru Wprowadzenie wyników kontroli Powiadomienie o przybyciu przesyłki Oczekiwanie na raport odbioru

29 Złożenie raportu odbioru (UC 2.06)
EMCS państwa odbierającego EMCS państwa wysyłającego odbierający wysyłający Odbierający otrzymuje wyroby Przesłanie projektu raportu odbioru Sprawdzenie projektu raportu odbioru Walidowanie raportu odbioru Otrzymanie raportu odbioru Otrzymanie odmowy raportu raportu Wysyłający otrzymał raport odbioru Odbierający otrzymał potwierdzenie otrzymania raportu odbioru Przemieszczenie zakończone Przemieszczenie zakończone Przemieszczenie odrzucone Przemieszczenie odrzucone Przemieszczenie częściowo zakończone Przemieszczenie częściowo zakończone

30 Anulowanie e-ADT przez wysyłającego (UC 2.10)
wysyłający EMCS państwa wysyłającego EMCS państwa odbierającego odbierający Wysyłający anuluje przemieszczenie Przesłanie projektu anulowania Sprawdzenie projektu anulowania Otrzymanie Odmowy anulowania Walidowanie anulowania e-ADT Otrzymanie anulowania Otrzymanie anulowania Otrzymanie anulowania Anulowanie przemieszczenia Anulowanie przemieszczenia Anulowanie przemieszczenia

31 Przypomnienie o braku raportu odbioru (UC 2.33)
EMCS państwa wysyłającego EMCS państwa odbierającego wysyłający Odbierający Timer raportu odbioru wygasa Wysyłający otrzymał wiadomość z przypomnieniem Odbierający otrzymał wiadomość z przypomnieniem Wygaśnięcie timera Otrzymanie flagi Sygnalizowanie opóźnienia Sygnalizowane opóźnienia UC 2.06 Wysyłanie wyjaśnień w przypadku opóźnienia Przesłanie wyjaśnień w przypadku opóźnienia Przesłanie wyjaśnień w przypadku opóźnienia Otrzymane wyjaśnienia Niewłaściwe wyjaśnienia Przesłanie wyjaśnień w przypadku opóźnienia Wyjaśnienia wysłane Wyjaśnienia otrzymane Niewłaściwe wyjaśnienia Wyjaśnienia wysłane

32 Zmiana miejsca przeznaczenia (UC 2.05) EMCS nowego państwa odbioru
EMCS państwa pierwotnego odbierającego EMCS nowego państwa odbioru Brak zmiany p.czł. odbierającego EMCS państwa wysyłającego wysyłający Wysyłający aktualizuje e-ADT Sprawdzenie projektu uaktualnienia Przesłanie projektu uaktualnienia Uaktualnienie odrzucone Walidowanie uaktualnienia 1 2 3 Otrzymanie uaktualnienia Rozpoczęcie przekazywania Oczekiwanie na raport odbioru Oczekiwanie na raport odbioru

33 Zmiana miejsca przeznaczenia (UC 2.05) cd poprzedni odbierający
EMCS państwa poprzedniego odbierającego EMCS państwa nowego odbierającego nowy odbierający poprzedni odbierający 1 2 Otrzymanie uaktualnionego e-ADT Otrzymanie uaktualnienia e-ADT e-ADT zmieniony e-ADT Oczekiwanie na wyroby Oczekiwanie na raport odbioru Zmiana miejsca przeznaczenia

34 3 Zmiana miejsca przeznaczenia (UC 2.05) cd Otrzymanie
EMCS państwa członkowskiego odbierającego poprzedni odbierający nowy odbierający niezmieniony odbierający 3 Otrzymanie uaktualnienia e-ADT w niezmienionym p. czł. przeznaczenia Oczekiwanie na wyroby e-ADT zmieniony e-ADT Oczekiwanie na wyroby Zmiana miejsca przeznaczenia

35 Przypomnienie uzupełnienia zmiany miejsca przeznaczenia (UC 2.17)
EMCS państwa wysyłającego wysyłający Timer dla zmiany miejsca przeznaczenia Wysyłający otrzymał wiadomość z przypomnieniem Wygaśnięcie timera

36 Eksportowe przypadki użycia
Po zwolnieniu wyrobów do wywozu monitorowanie przemieszczenia odbywa się w ECS System EMCS PL otrzymuje potwierdzenie wyprowadzenia wyrobów poza terytorium UE z ECS

37 Eksport – odprawa w miejscu (UC 2.44)
EMCS państwa wysyłki wysyłający Wysyłający rozpoczyna przemieszczenie Sprawdzenie projektu e-ADT Przesłanie projektu e-ADT e-ADT odrzucony z uwagi na błędy Walidowanie e-ADT Przesłanie deklaracji eksportowej Sprawdzenie deklaracji eksp. z e-ADT Procedura celna Rejestrowanie wyników sprawdzenia Informacja o braku zgodności e-ADT z dekl. eksp. Brak zgodności e-ADT z deklaracją eksportową Informacja o zgodności e-ADT z deklaracją eksportową Zgodność e-ADT z deklaracją eksportową

38 Eksport – odprawa w urzędzie wywozu (UC 2.43) wysyłającego/eksportu
EMCS państwa wysyłającego/eksportu wysyłający przedstawiciel (odbiorca) Odbierający przesyła dekl. eksportową Sprawdzenie e-ADT z dekl. eksp. Procedura celna Zarejestrowanie wyników ze sprawdzenia w p. czł eksportu EMCS państwa eksportu Wyjaśnianie rozbieżności Zarejestr. w p. czł. wysyłki informacji o negatywnym wyniku sprawdzenia e-ADT z dekl. eksp. EMCS państwa wysyłki Informacja o braku zgodności e-ADT z dekl. eksp. Informacja o braku zgodności e-ADT z dekl. eksp Brak zgodności e-ADT z dekl. eksp. Informacja o zgodności e-ADT z dekl. eksportową Informacja o zgodności e-ADT z dekl. eksportową Zarejestr. w p. czł. wysyłki informacji o pozytywnym wyniku sprawdzenia e-ADT z dekl. eksp Zgodność e-ADT z dekl. eksportową

39 Eksport – potwierdzenie lub odmowa wyprowadzenia (UC 2.46)
EMCS państwa wysyłającego/eksportu wysyłający ECS Dostępność informacji o wynikach wyprowadzenia wyrobów Zarejestrowanie wyników wyprowadzenia wyrobów z p. czł eksportu Rejestrowanie wyników wyprowadzenia wyrobów z p. czł wysyłki Otrzymano raport wyprowadzenia Stwierdzono niedobory Wyjście odrzucone Wyjście potwierdzone

40 Korzyści stosowania systemu EMCS PL
* uproszczenie przemieszczania wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy dzięki zastosowaniu elektronicznego administracyjnego dokumentu towarzyszącego i rezygnacji ze stosowania dokumentów papierowych (w tym ręcznego wypełniania ADT, jego archiwizowania itp.); * możliwość szybszego zwolnienia zabezpieczenia akcyzowego dzięki niezwłocznemu potwierdzeniu zakończenia przemieszczania wyrobów; * możliwość automatycznego sprawdzenia kontrahentów, do których wysyłane są wyroby przed dokonaniem wysyłki wyrobów (poprzez bazę SEED); * bieżące monitorowanie przemieszczania wyrobów akcyzowych; * możliwość natychmiastowego potwierdzania elektronicznego ADT, umożliwiające otrzymanie wyrobów przez właściwego odbiorcę i minimalizujące ryzyko wprowadzenia nieprawidłowych danych; * możliwość integracji procesów w Systemie EMCS PL z innymi systemami m. in. takimi jak ECS/AES (System Kontroli Eksportu/Automatyczny System Eksportu) oraz OSOZ (Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń).

41 TESTY SYSTEMU EMCS PL Przed wprowadzeniem Systemu EMCS PL planowane jest przeprowadzenie testów Systemu, zarówno w celu zbadania prawidłowego działania aplikacji krajowej jak i jej współdziałania z aplikacją unijną. Szczegóły dotyczące uczestnictwa określonych podmiotów dokonujących przemieszczeń wyrobów akcyzowych w ww. testach zostaną określone w terminie późniejszym.

42 CEL SPOTKANIA ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY?
Czy coś jest niejasne? Czy materiał był kompletny i zadowalający? Czy jest chęć współpracy?

43 Kontakt HELPDESK tel. (42) 638 80 17 fax. (42) 638 80 50
Służba celna/Informatyzacja/EMCS Lokalny koordynator w IC w Poznaniu (61)


Pobierz ppt "System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google