Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich"— Zapis prezentacji:

1 Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich

2 Analiza SWOT i rekomendacje
Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w wybranych gminach na temat partycypacji Analiza SWOT i rekomendacje

3

4 Budżet - wydatki

5 Główne kierunki wydatków budżetowych w gminach
Oświata (40 – 25% ) Pomoc społeczna (24 – 16,3 %) Rolnictwo i łowiectwo (21 – 4%) Administracja (17 – 9%) Kultura fizyczna, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura (1 - 5%) Zdrowie (0,2%)

6 Ludność

7 Kobiety na 100 mężczyzn Powiat 102 Wierzbica 101 Sawin 102 Ruda - Huta
Dorohusk Dubienka 100 Białopole Żmudź 99 Kamień 105 Wojsławice Leśniowice Powiat 102

8 Rada gminy

9 Władze gminy

10 Sołectwa

11 Dziedziny aktywności zawodowej kobiet w gminach:
Pomoc społeczna (100%) Władze (skarbnik ) Oświata (większość dyrektorów placówek to kobiety) Koła Gospodyń Wiejskich

12 Dokumenty programowe gmin
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2009 – 2015 Cel główny: dążenie do sytuacji stałego rozwoju gospodarczego i społecznego na terenie Gminy oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Cele strategiczne: Rozwój ekonomiczno-gospodarczy Gminy (wzmocnienie i rozwój sektora usług z wykorzystaniem walorów turystycznych Gminy); Wzrost jakości życia poprzez rozwój infrastruktury lokalnej i ochronę środowiska (inwestycje wodno-ściekowe, system segregacji odpadów, wprowadzanie rozwiązań energooszczędnych we wszystkich obiektach i inwestycjach gminnych itp.); Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy (rozwój gminnych świetlic, dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy, wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi, zwiększenie ilości imprez kulturalnych i sportowych)

13 Dokumenty programowe gmin
2. Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy na lata Problemy społeczne: pogłębiające się zjawisko ubóstwa rodzin, związane z bezrobociem, problemy egzystencji osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, niedostatek materialny rodzin szczególnie wielodzietnych, uzależnienie i przemoc w rodzinie. Cele: podjęcie działań pozwalających zachować spójność społeczną oraz przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu. Cel 1 : Integracja rodzin. Cel 2: Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych Cel 3: Stworzenie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukacje, kulturę i sport. Cel 4: Wsparcie osób bezrobotnych dotkniętych ubóstwem.

14 Dokumenty programowe gmin
3. Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyznaczający zasady współpracy samorządu z NGO oraz katalog zadań publicznych wykonywanych we współpracy z organizacjami. Gminny potencjał NGO: Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Kluby sportowe OSP

15 Analiza SWOT (ankiety kobiet)
Siły – największe atuty organizacji, kobiet aktywnych 1)Zgrany zespół znający lokalne potrzeby, cieszący się uznaniem w społeczeństwie, 2)Pracowitość, zaangażowanie 3)Kultywowanie ciekawych pomysłów, 4)Chęć niesienia pomocy innym 5)Długoletnie tradycje organizacji 6)Dobra współpraca z samorządem 7)Miejsce działalności w lokalnej szkole Słabości – najsłabsze punkty ograniczające rozwój organizacji, udział kobiet w podejmowaniu decyzji 1)Brak wiedzy o możliwościach finansowania, brak czasu, 2)Brak wiary w zrozumienie otoczenia, 3)Małe możliwości finansowe, 4)Niewielki dostęp do informacji, 5)Odpływ ludzi młodych do miast 6)Brak wiedzy o odpowiedzialności i kompetencjach władz 7)Słaba motywacja do działania (słomiany zapał, brak wiary w swoje możliwości) 8)Niechęć kobiet do kandydowania i działalności w samorządzie gminy 9)Niska świadomość społeczna

16 Analiza SWOT (ankiety kobiet)
Szanse – określenie zewnętrznych szans, które można wykorzystać by zmotywować kobiety do aktywności 1) Szkolenia i kursy, wykorzystywanie doświadczeń innych, 2) Pozyskanie funduszy na działalność, 3) Poparcie władz 4) Pobudzenie do aktywności 5) Zwalczanie własnych słabości, wzmocnienie poczucia własnej wartości 6) Nauka autoprezentacji, trening motywacji 7) Organizacja debat na temat równouprawnienia 8) Zwiększanie świadomości kobiet 9) Pojawiająca się promocja w mediach Zagrożenia – zewnętrzne ograniczenia, które utrudniają partycypacje kobiet 1) Trudna sytuacja ekonomiczna gmin wiejskich, brak zainteresowania społeczeństwa danym tematem 2) Brak szacunku dla twórczości ludowej wśród młodzieży 3) Trudna sytuacja na rynku pracy 4) Brak funduszy dla organizacji 5) Brak pozytywnych treści przekazywanych przez lokalne media 6) Mocne stereotypy – kobieta w kuchni 7) Trudna sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych 8) Brak funduszy na promocję 9) Mały udział kobiet w życiu samorządu 10) Mała wiedza o ekonomii społecznej

17 Wnioski: Wyszczególnienie działań jakie należałoby podejmować, aby zwiększyć partycypację i aktywność lokalną kobiet 1) Promować udział kobiet w wyborach samorządowych (kobiety powinny wybierać i kandydować); 2) Organizować dla kobiet w szkoleniach o tematyce przeciwdziałania dyskryminacji; 3) Rozwijać usługi, które odciążą kobiety; 4) Poprawić zatrudnienie kobiet; 5) Promować zasady dostępności środków finansowych dla organizacji; 6) Zwiększyć zainteresowanie tematem ogółu społeczeństwa; 7) Promować aktywność kobiet wśród władz; 8) Zwiększyć dostęp do kształcenia ustawicznego dla kobiet; 9) Zorganizować warsztaty motywacyjne dla kobiet, zwiększające wiarę we własne możliwości; 10) Zwiększyć dostęp do informacji, w tym informacji o różnych przedsięwzięciach kierowanych do kobiet; 11) Prowadzić działania służące przełamaniu stereotypów dotyczących roli kobiet; 13) Zwiększyć dostęp do różnych form opieki nad dzieckiem; 14) Podejmować inicjatywy pobudzające kobiety do aktywności; 16) Promować kobiety aktywne.

18 Analiza SWOT (ankiety samorządu)
Słabości – punkty ograniczające partycypacje i aktywność lokalna kobiet 1) Utrwalone wzorce (postawa bierna, roszczeniowa) 2) Trudna sytuacja ekonomiczna 3) Słabe lub brak wykształcenia 4) Bezrobocie 5) Słaba wymiana informacji 6) Słaba motywacja społeczeństwa do wprowadzania zmian 7) Niski poziom wzajemnego zaufania 8) Słabe utożsamienie się mieszkańców z regionem 9) Niewystarczająca promocja 10) Brak powszechnego dostępu do internetu 11) Brak zainteresowania aktywnością ze strony młodych kobiet 12) Niska świadomość korzyści wynikających z aktywności społecznej 13) Starzenie się społeczeństwa, odpływ młodzieży Siły – atuty gminy wspierające partycypację i lokalną aktywność kobiet 1) Działalność lokalnych liderek 2) Kreatywność liderów 3) Dobra współpraca z samorządem 4) Wspólna organizacja lokalnych imprez (dożynki, festyny) 5) Wsparcie jst dla lokalnych przedsięwzięć (organizacyjne, finansowe) 6) Funkcjonujące domy kultury i świetlice 7) Realizacja wielu projektów aktywizacyjnych dla mieszkańców 8) Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej 9) Organizacja spotkań z mieszkańcami 10) Prowadzenie profilaktyki zdrowia

19 Analiza SWOT (ankiety samorządu)
Szanse – czynniki motywujące kobiety do aktywności i udziału w życiu publicznym 1) Oferta szkoleń z możliwością podjęcia zatrudnienia 2) Działania promocyjne min na stronie internetowej 3) Zwiększenie dostępności informacji 4) Organizacja spotkań o szerszym zasięgu (poza jedna miejscowość) 5) Promocja ekonomii społecznej 6) Upowszechnianie instrumentów rynku pracy 7) Włączanie grup nieformalnych do organizacji życia społecznego, 8) Włączanie do działań aktywizacyjnych podmiotów publicznych (szkoła, administracja, pomoc społeczna) Zagrożenia – zewnętrzne ograniczenia utrudniające partycypacje kobiet 1) Trudna sytuacja na rynku pracy, pogarszająca się sytuacja na rynku pracy 2) Brak komunikacji publicznej w gminie, 3) Niedostateczna dostępność funduszy 4) Trudna sytuacja ekonomiczna 5) Bierność, mała wiara w skuteczność działań

20 Wnioski: Określenie najczęściej występujących płaszczyzn współpracy samorządu z lokalnymi organizacjami: 1) Organizacja różnych spotkań (festyny); 2) Wsparcie finansowe i organizacyjne; 3) Wspólne tworzenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi; 4) Tworzenie i utrzymanie domów kultury, świetlic wiejskich; 5) Aktywizacja sołectw dla tworzenia nieformalnych grup podejmujących różne formy aktywności; 6) Wsparcie infrastrukturalne dla organizacji i grup nieformalnych (nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń); 7) Konsultacje lokalnych działań;

21 Rekomendacje dla samorządu – jakie działania powinny być podejmowane przez samorząd aby wzmocnić udział kobiet w życiu publicznym: 1) Wzmocnić promocję zdrowia, 2) Stworzyć możliwości uczestniczenia w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym, 3) Upowszechnić wsparcie finansowe dla organizacji; 4) Większe wsparcie infrastrukturalne (pomieszczenia); 5) Uruchomić punkty konsultacyjne dla lokalnych organizacji oferujące min. pomoc w pozyskaniu środków pomocowych na rozwój działalności Kół Gospodyń Wiejskich; 6) Rozwijać sieć świetlic wiejskich lub innych miejsc spotkań lokalnej społeczności

22 Deklarację współpracy przy realizacji projektu podpisali wójtowie siedmiu gmin zapewniając tym samym dostęp do gminnej infrastruktury (sale szkoleniowe, sprzęt audiowizualny i komputerowy), umożliwiając działania promocyjne na gminnych stronach internetowych i tablicach ogłoszeń. Wierzbica Żmudź Kamień Leśniowice Wojsławice Dorohusk Białopole Dubienka

23 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella
ul Zawalna 21, Dubienka Tel ,


Pobierz ppt "Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google