Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej. Zatrudnienie –Struktura zatrudnienia –Zmiany poziomu zatrudnienia i przyczyny Wynagrodzenia –Finansowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej. Zatrudnienie –Struktura zatrudnienia –Zmiany poziomu zatrudnienia i przyczyny Wynagrodzenia –Finansowanie."— Zapis prezentacji:

1 Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej

2 Zatrudnienie –Struktura zatrudnienia –Zmiany poziomu zatrudnienia i przyczyny Wynagrodzenia –Finansowanie służby cywilnej –Poziom wynagrodzeń Agenda

3 Sekcja O w Unii Europejskiej

4 Służba cywilna – część administracji publicznej w tys. Dane za III kw. 2011 r.

5 Zatrudnienie w KSC wg grup stanowisk i kategorii urzędów Zatrudnienie w grupach stanowisk Zatrudnienie w grupach urzędów Wg stanu na dzień 31 XII 2011 r. Ponad połowa członków korpusu służby cywilnej ma wykształcenie wyższe!

6 Zatrudnienie w KSC wg grup stanowisk * W celu ujednolicenia danych dla wyższych stanowisk w służbie cywilnej, wyższe stanowiska w sc w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które są kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej – zostały ujęte jedynie w grupie wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Zatrudnienie i wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej w 2011 roku w podziale na grupy stanowisk Grupa stanowisk Zatrudnienie przeciętne ogółem w 2011 roku (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 XII 2011 r. (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) Liczba urzędników służby cywilnej wg stanu na dzień 31 XII 2011 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (w zł, brutto) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem wraz z DWR (w zł, brutto) Wyższe stanowiska w służbie cywilnej 1 6071 60163711 70612 488 w tym w MSZ*1071045612 62413 439 Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej 1 8061 7922659 0119 639 Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej 8 7038 8261 0586 4986 954 Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej 23 98924 0502 5355 1705 547 Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej 58 10257 8072 0343 8034 071 Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej 26 05625 435832 9413 141 Służba zagraniczna*, w tym: 2 5782 5345587 0237 529 Stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej* 2022046411 22911 983 Personel dyplomatyczno- konsularny 1 4281 3984177 2677 812 Personel pomocniczy948932775 7586 152 OGÓŁEM KSC122 842122 0467 1704 3274 632

7 Zatrudnienie w KSC wg kategorii urzędów Zatrudnienie i wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej w 2011 roku w podziale na grupy urzędów Grupa urzędów Zatrudnienie przeciętne ogółem w 2011 roku (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 XII 2011 r. (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) Liczba urzędników służby cywilnej wg stanu na dzień 31 XII 2011 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (w zł, brutto) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem wraz z DWR (w zł, brutto) Ministerstwa13 01612 6132 2766 3636 803 Urzędy centralne10 62810 7826025 3455 710 Urzędy wojewódzkie8 8768 8286123 9114 181 Wojewódzka administracja zespolona 15 26815 2571833 3693 621 Powiatowa administracja zespolona 8 7238 727262 6762 881 Izby skarbowe3 6923 6645924 7645 097 Urzędy skarbowe*38 76038 3411 404 4 206 (3 974) 4 496 (4 262) Urzędy kontroli skarbowej5 1375 1129065 8526 256 Pozostała administracja niezespolona i inne 17 39717 3732873 5833 850 Placówki zagraniczne1 3451 3492816 9617 491 OGÓŁEM KSC bez administracji skarbowej 75 25374 9294 2684 2624 567 Ogółem KSC w administracji skarbowej* 47 59047 1172 902 4 427 (4 238) 4 733 (4 542) OGÓŁEM KSC*122 842122 0467 170 4 327 (4 253) 4 632 (4 558) * Wartości w nawiasach dotyczą wynagrodzeń bez uwzględniania środków na wynagrodzenia prowizyjne.

8 Zatrudnienie w KSC wg wieku Wg stanu na dzień 31 XII 2011 r.

9 Zatrudnienie w KSC wg płci Wg stanu na dzień 31 XII 2011 r.

10 Zmiana poziomu zatrudnienia w KSC Zatrudnienie na dzień 31 grudnia

11 Przyczyny zmian poziomu zatrudnienia w ostatnich latach W 2011 r. odnotowano pierwszy od 2006 r. spadek zatrudnienia wynikający z porównania danych na koniec każdego roku. W latach poprzednich zmiany poziomu zatrudnienia wynikały przede wszystkim z: realizacji, w latach 2007-2009 procesu ucywilniania części etatów w służbach mundurowych (Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej), w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009; wzmocnienia zadań Inspekcji Weterynaryjnej; powstania w dnu 15 listopada 2008 r. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z szesnastoma regionalnymi dyrekcjami; włączenia w 2010 r. do korpusu służby cywilnej części pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej; realizacji w 2010 r. procesu likwidacji gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych; utworzenia w 2009 r. Biura Rzecznika Praw Pacjenta; wzmocnienia etatowego obsługi projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; reorganizacji struktury wojskowych komend uzupełnień, skutkującej likwidacją części tychże jednostek; reorganizacji wykonywania zadań w administracji celnej przez członków KSC, skutkującej zmniejszeniem poziomu zatrudnienia członków KSC przy jednoczesnym wzmocnieniu etatowym funkcjonariuszy Służby Celnej.

12 Zmiana poziomu zatrudnienia w KSC wg kategorii urzędów -1,3% -1,1%

13 Przyczyny wzrostów poziomu zatrudnienia od 2010 r. zadania wynikające z uwarunkowań systemowych, w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych: -proces likwidacji gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych, który skutkował przejęciem części pracowników z likwidowanych podmiotów do korpusu służby cywilnej; -przejęcie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od 1 stycznia 2012 r. pracowników Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; zwiększenie zadań w związku z polską prezydencją w Unii Europejskiej; realizacja nowych zadań przez Inspekcję Transportu Drogowego związanych m.in. z obsługą systemu elektronicznego poboru opłat za przejazd po drogach krajowych oraz z przejęciem i obsługą stacjonarnych urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradarów); zatrudnienie operatorów numerów alarmowych w niektórych urzędach wojewódzkich; przejęcie przez Ministerstwo Zdrowia pracowników zlikwidowanego Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

14 realizacja obowiązku nałożonego przez Prezesa Rady Ministrów dotyczącego redukcji zatrudnienia do dnia 30 września 2011 r.; przeniesienie realizacji części projektów finansowanych ze środków unijnych z Ministerstwa Edukacji Narodowej do Ośrodka Rozwoju Edukacji (przeniesienie pracowników poza MEN); przeniesienie realizacji części projektów finansowanych ze środków unijnych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (przeniesienie pracowników poza MNiSW); przeniesienie części pracowników z Ministerstwa Finansów do Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów; zakończenie pracy zespołów realizujących zadania na rzecz Systemu Informacyjnego Statystyki Publicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – w Głównym Urzędzie Statystycznym; naturalna fluktuacja kadr (m.in. odejścia na emeryturę); nienawiązywanie ponowne wygasających umów o pracę na czas określony; dokonywane reorganizacje w ramach struktury urzędu. Przyczyny spadków poziomu zatrudnienia od 2010 r.

15 Fluktuacja zatrudnienia w KSC (odejścia)

16 W ustawie budżetowej na 2012 r. zaplanowano następujące wielkości dla służby cywilnej: Limit mianowań urzędników – 500 osób (bez zmian w stosunku do planu na 2011 rok); Środki na wynagrodzenia – w wysokości 6 857 884 tys. zł (o 0,8% więcej niż w planie na 2011 rok); Środki na szkolenia w służbie cywilnej – w wysokości 57 073 tys. zł (o 14 278 tys. zł, tj. o 20% mniej niż w planie na 2011 rok). Finansowanie służby cywilnej

17 Dane za 2011 r. (zmiana realna wobec 2010 r.) Wynagrodzenia w KSC wg kategorii urzędów (w zł, brutto) -0,5% -4,4% -3,3% -2,4% -2,1% 1,1% -1,1% -1,4% -2,5% -1,9% -0,7%

18 Realne spadki wynagrodzeń w KSC Korpus służby cywilnej Gospodarka narodowa Sektor przedsiębiorstw

19 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ministerstwach i KPRM w 2011 r. (w zł, brutto) Urząd Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez DWR Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z DWR Ministerstwo Spraw Zagranicznych7 4237 919 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego7 1427 607 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi7 0297 538 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów7 0207 502 Ministerstwo Finansów6 9537 451 Ministerstwo Edukacji Narodowej6 5767 077 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego6 5607 046 Ministerstwo Sportu i Turystyki6 5166 928 Ministerstwo Środowiska6 0326 476 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej6 0796 462 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego6 0156 456 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych*6 0226 428 Ministerstwo Gospodarki5 9946 149 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji*5 9826 384 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej*5 8846 276 Ministerstwo Obrony Narodowej5 7306 064 Ministerstwo Sprawiedliwości5 2955 709 Ministerstwo Zdrowia5 1305 511 Ministerstwo Skarbu Państwa4 8865 235 OGÓŁEM MINISTERSTWA6 3636 803 * W związku z likwidacją z dniem 18 listopada 2011 r. Ministerstwa Infrastruktury (z częściami budżetowymi 18, 21, 26 i 39) i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (z częściami budżetowymi 17, 27, 42 i 43) oraz powołaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (z częściami budżetowymi 17, 26, 27 i 43), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (z częścią budżetową 42) oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (z częściami budżetowymi 18, 21 i 39), w powyższym zestawieniu dane dla: - Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczą wynagrodzeń osób zatrudnionych w całym roku w częściach budżetowych 17, 26, 27 i 43; - Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczą wynagrodzeń osób zatrudnionych w całym roku w częściach budżetowych 18, 21 i 39; - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczą wynagrodzeń osób zatrudnionych w całym roku w części budżetowej 42.

20 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w urzędach centralnych w 2011 r. (w zł, brutto) Urząd Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez DWR Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z DWR Urząd Lotnictwa Cywilnego6 4686 910 Wyższy Urząd Górniczy6 3986 858 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad6 1466 569 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska6 1616 555 Urząd Regulacji Energetyki6 0636 536 Urząd Zamówień Publicznych6 0416 408 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska5 7896 196 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej5 7496 169 Główny Urząd Geodezji i Kartografii5 6255 960 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych5 5615 944 Główny Inspektorat Farmaceutyczny5 4675 862 Główny Inspektorat Sanitarny5 4025 712 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów5 2825 644 Urząd Transportu Kolejowego5 2535 567 Urząd Komunikacji Elektronicznej5 1895 533 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego5 1165 467 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej5 0235 369 Główny Urząd Miar4 9295 258 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta5 0455 240 Państwowa Agencja Atomistyki4 8855 221 Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa4 7525 120 Główny Inspektorat Weterynarii4 7425 071 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych4 6014 899 Główny Inspektorat Transportu Drogowego4 6594 792 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych4 4924 788 Biuro do spraw Substancji Chemicznych4 4584 737 Główny Urząd Statystyczny4 3664 669 Urząd do Spraw Cudzoziemców4 3514 659 Komenda Główna Policji4 1954 520 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych4 1564 435 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej3 6973 958 Komenda Główna Straży Granicznej3 5183 786 OGÓŁEM URZĘDY CENTRALNE 5 3455 710

21 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w urzędach wojewódzkich w 2011 r. (w zł, brutto) Urząd Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez DWR Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z DWR Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie4 2924 595 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie4 2384 515 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach4 0684 353 Kujawsko-pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy4 0504 333 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie4 0314 318 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu3 9834 265 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie4 0014 245 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku3 9274 146 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie3 8624 123 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku3 8074 065 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu3 7714 039 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie3 6843 942 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi3 6363 907 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach3 6013 842 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim3 3963 636 Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu3 3413 575 OGÓŁEM URZĘDY WOJEWÓDZKIE3 9114 181

22 Środki na nagrody z funduszu nagród w służbie cywilnej w 2011 r. (w tys. zł) Kategoria Wysokość środków na nagrody z funduszu nagród (w tys. zł) Udział środków na nagrody w funduszu wynagrodzeń ogółem (w %) Ministerstwa108 23710,9% Urzędy Centralne70 48710,3% Urzędy Wojewódzkie40 6879,8% Wojewódzka Administracja Zespolona43 9077,1% Powiatowa Administracja Zespolona14 1975,1% Izby Skarbowe25 71312,2% Urzędy Skarbowe156 0688,0% Urzędy Kontroli Skarbowej47 59313,2% Pozostała Administracja Niezespolona i inne59 6348,0% Placówki Zagraniczne5 6615,0% OGÓŁEM KSC 572 1839,0%

23 Wynagrodzenia w KSC na tle sektora biznesowego Stanowiska wsparciaStanowiska specjalistyczneStanowiska zarządzające Źródło: Badanie przeprowadzone w 2010 r. przez firmę HRM Partners S.A. dla KPRM. Dane pochodzą z badania wynagrodzeń w służbie cywilnej w porównaniu do pozostałej administracji publicznej oraz sektorach gospodarki. Badaniem objęto wynagrodzenia 38 364 pracowników w 93 organizacjach.

24 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz wyższe stanowiska w służbie cywilnej – w ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich w 2011 r. (w zł, brutto) Wynagrodzenie wyższych stanowisk w KSC a wynagrodzenie kierowniczych stanowisk państwowych

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej. Zatrudnienie –Struktura zatrudnienia –Zmiany poziomu zatrudnienia i przyczyny Wynagrodzenia –Finansowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google