Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej. Zatrudnienie –Struktura zatrudnienia –Zmiany poziomu zatrudnienia i przyczyny Wynagrodzenia –Finansowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej. Zatrudnienie –Struktura zatrudnienia –Zmiany poziomu zatrudnienia i przyczyny Wynagrodzenia –Finansowanie."— Zapis prezentacji:

1 Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej

2 Zatrudnienie –Struktura zatrudnienia –Zmiany poziomu zatrudnienia i przyczyny Wynagrodzenia –Finansowanie służby cywilnej –Poziom wynagrodzeń Agenda

3 Sekcja O w Unii Europejskiej

4 Służba cywilna – część administracji publicznej w tys. Dane za III kw r.

5 Zatrudnienie w KSC wg grup stanowisk i kategorii urzędów Zatrudnienie w grupach stanowisk Zatrudnienie w grupach urzędów Wg stanu na dzień 31 XII 2011 r. Ponad połowa członków korpusu służby cywilnej ma wykształcenie wyższe!

6 Zatrudnienie w KSC wg grup stanowisk * W celu ujednolicenia danych dla wyższych stanowisk w służbie cywilnej, wyższe stanowiska w sc w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które są kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej – zostały ujęte jedynie w grupie wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Zatrudnienie i wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej w 2011 roku w podziale na grupy stanowisk Grupa stanowisk Zatrudnienie przeciętne ogółem w 2011 roku (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 XII 2011 r. (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) Liczba urzędników służby cywilnej wg stanu na dzień 31 XII 2011 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (w zł, brutto) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem wraz z DWR (w zł, brutto) Wyższe stanowiska w służbie cywilnej w tym w MSZ* Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej Służba zagraniczna*, w tym: Stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej* Personel dyplomatyczno- konsularny Personel pomocniczy OGÓŁEM KSC

7 Zatrudnienie w KSC wg kategorii urzędów Zatrudnienie i wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej w 2011 roku w podziale na grupy urzędów Grupa urzędów Zatrudnienie przeciętne ogółem w 2011 roku (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 XII 2011 r. (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) Liczba urzędników służby cywilnej wg stanu na dzień 31 XII 2011 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (w zł, brutto) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem wraz z DWR (w zł, brutto) Ministerstwa Urzędy centralne Urzędy wojewódzkie Wojewódzka administracja zespolona Powiatowa administracja zespolona Izby skarbowe Urzędy skarbowe* (3 974) (4 262) Urzędy kontroli skarbowej Pozostała administracja niezespolona i inne Placówki zagraniczne OGÓŁEM KSC bez administracji skarbowej Ogółem KSC w administracji skarbowej* (4 238) (4 542) OGÓŁEM KSC* (4 253) (4 558) * Wartości w nawiasach dotyczą wynagrodzeń bez uwzględniania środków na wynagrodzenia prowizyjne.

8 Zatrudnienie w KSC wg wieku Wg stanu na dzień 31 XII 2011 r.

9 Zatrudnienie w KSC wg płci Wg stanu na dzień 31 XII 2011 r.

10 Zmiana poziomu zatrudnienia w KSC Zatrudnienie na dzień 31 grudnia

11 Przyczyny zmian poziomu zatrudnienia w ostatnich latach W 2011 r. odnotowano pierwszy od 2006 r. spadek zatrudnienia wynikający z porównania danych na koniec każdego roku. W latach poprzednich zmiany poziomu zatrudnienia wynikały przede wszystkim z: realizacji, w latach procesu ucywilniania części etatów w służbach mundurowych (Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej), w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach ; wzmocnienia zadań Inspekcji Weterynaryjnej; powstania w dnu 15 listopada 2008 r. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z szesnastoma regionalnymi dyrekcjami; włączenia w 2010 r. do korpusu służby cywilnej części pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej; realizacji w 2010 r. procesu likwidacji gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych; utworzenia w 2009 r. Biura Rzecznika Praw Pacjenta; wzmocnienia etatowego obsługi projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; reorganizacji struktury wojskowych komend uzupełnień, skutkującej likwidacją części tychże jednostek; reorganizacji wykonywania zadań w administracji celnej przez członków KSC, skutkującej zmniejszeniem poziomu zatrudnienia członków KSC przy jednoczesnym wzmocnieniu etatowym funkcjonariuszy Służby Celnej.

12 Zmiana poziomu zatrudnienia w KSC wg kategorii urzędów -1,3% -1,1%

13 Przyczyny wzrostów poziomu zatrudnienia od 2010 r. zadania wynikające z uwarunkowań systemowych, w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych: -proces likwidacji gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych, który skutkował przejęciem części pracowników z likwidowanych podmiotów do korpusu służby cywilnej; -przejęcie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od 1 stycznia 2012 r. pracowników Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; zwiększenie zadań w związku z polską prezydencją w Unii Europejskiej; realizacja nowych zadań przez Inspekcję Transportu Drogowego związanych m.in. z obsługą systemu elektronicznego poboru opłat za przejazd po drogach krajowych oraz z przejęciem i obsługą stacjonarnych urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradarów); zatrudnienie operatorów numerów alarmowych w niektórych urzędach wojewódzkich; przejęcie przez Ministerstwo Zdrowia pracowników zlikwidowanego Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

14 realizacja obowiązku nałożonego przez Prezesa Rady Ministrów dotyczącego redukcji zatrudnienia do dnia 30 września 2011 r.; przeniesienie realizacji części projektów finansowanych ze środków unijnych z Ministerstwa Edukacji Narodowej do Ośrodka Rozwoju Edukacji (przeniesienie pracowników poza MEN); przeniesienie realizacji części projektów finansowanych ze środków unijnych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (przeniesienie pracowników poza MNiSW); przeniesienie części pracowników z Ministerstwa Finansów do Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów; zakończenie pracy zespołów realizujących zadania na rzecz Systemu Informacyjnego Statystyki Publicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – w Głównym Urzędzie Statystycznym; naturalna fluktuacja kadr (m.in. odejścia na emeryturę); nienawiązywanie ponowne wygasających umów o pracę na czas określony; dokonywane reorganizacje w ramach struktury urzędu. Przyczyny spadków poziomu zatrudnienia od 2010 r.

15 Fluktuacja zatrudnienia w KSC (odejścia)

16 W ustawie budżetowej na 2012 r. zaplanowano następujące wielkości dla służby cywilnej: Limit mianowań urzędników – 500 osób (bez zmian w stosunku do planu na 2011 rok); Środki na wynagrodzenia – w wysokości tys. zł (o 0,8% więcej niż w planie na 2011 rok); Środki na szkolenia w służbie cywilnej – w wysokości tys. zł (o tys. zł, tj. o 20% mniej niż w planie na 2011 rok). Finansowanie służby cywilnej

17 Dane za 2011 r. (zmiana realna wobec 2010 r.) Wynagrodzenia w KSC wg kategorii urzędów (w zł, brutto) -0,5% -4,4% -3,3% -2,4% -2,1% 1,1% -1,1% -1,4% -2,5% -1,9% -0,7%

18 Realne spadki wynagrodzeń w KSC Korpus służby cywilnej Gospodarka narodowa Sektor przedsiębiorstw

19 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ministerstwach i KPRM w 2011 r. (w zł, brutto) Urząd Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez DWR Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z DWR Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Ministerstwo Finansów Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych* Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji* Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej* Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Skarbu Państwa OGÓŁEM MINISTERSTWA * W związku z likwidacją z dniem 18 listopada 2011 r. Ministerstwa Infrastruktury (z częściami budżetowymi 18, 21, 26 i 39) i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (z częściami budżetowymi 17, 27, 42 i 43) oraz powołaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (z częściami budżetowymi 17, 26, 27 i 43), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (z częścią budżetową 42) oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (z częściami budżetowymi 18, 21 i 39), w powyższym zestawieniu dane dla: - Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczą wynagrodzeń osób zatrudnionych w całym roku w częściach budżetowych 17, 26, 27 i 43; - Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczą wynagrodzeń osób zatrudnionych w całym roku w częściach budżetowych 18, 21 i 39; - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczą wynagrodzeń osób zatrudnionych w całym roku w części budżetowej 42.

20 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w urzędach centralnych w 2011 r. (w zł, brutto) Urząd Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez DWR Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z DWR Urząd Lotnictwa Cywilnego Wyższy Urząd Górniczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Urząd Regulacji Energetyki Urząd Zamówień Publicznych Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Główny Urząd Geodezji i Kartografii Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Główny Inspektorat Farmaceutyczny Główny Inspektorat Sanitarny Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Transportu Kolejowego Urząd Komunikacji Elektronicznej Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Główny Urząd Miar Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Państwowa Agencja Atomistyki Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Główny Inspektorat Weterynarii Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Główny Inspektorat Transportu Drogowego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Biuro do spraw Substancji Chemicznych Główny Urząd Statystyczny Urząd do Spraw Cudzoziemców Komenda Główna Policji Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Straży Granicznej OGÓŁEM URZĘDY CENTRALNE

21 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w urzędach wojewódzkich w 2011 r. (w zł, brutto) Urząd Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez DWR Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z DWR Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Kujawsko-pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu OGÓŁEM URZĘDY WOJEWÓDZKIE

22 Środki na nagrody z funduszu nagród w służbie cywilnej w 2011 r. (w tys. zł) Kategoria Wysokość środków na nagrody z funduszu nagród (w tys. zł) Udział środków na nagrody w funduszu wynagrodzeń ogółem (w %) Ministerstwa ,9% Urzędy Centralne ,3% Urzędy Wojewódzkie ,8% Wojewódzka Administracja Zespolona ,1% Powiatowa Administracja Zespolona ,1% Izby Skarbowe ,2% Urzędy Skarbowe ,0% Urzędy Kontroli Skarbowej ,2% Pozostała Administracja Niezespolona i inne ,0% Placówki Zagraniczne5 6615,0% OGÓŁEM KSC ,0%

23 Wynagrodzenia w KSC na tle sektora biznesowego Stanowiska wsparciaStanowiska specjalistyczneStanowiska zarządzające Źródło: Badanie przeprowadzone w 2010 r. przez firmę HRM Partners S.A. dla KPRM. Dane pochodzą z badania wynagrodzeń w służbie cywilnej w porównaniu do pozostałej administracji publicznej oraz sektorach gospodarki. Badaniem objęto wynagrodzenia pracowników w 93 organizacjach.

24 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz wyższe stanowiska w służbie cywilnej – w ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich w 2011 r. (w zł, brutto) Wynagrodzenie wyższych stanowisk w KSC a wynagrodzenie kierowniczych stanowisk państwowych

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej. Zatrudnienie –Struktura zatrudnienia –Zmiany poziomu zatrudnienia i przyczyny Wynagrodzenia –Finansowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google