Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITOR BANKOWY12/2012 Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8–15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITOR BANKOWY12/2012 Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8–15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI)"— Zapis prezentacji:

1 MONITOR BANKOWY12/2012 Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8–15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-19 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Zrównoważone prognozy na 2013 rok Oczekiwania. 37 proc. placówek spodziewa się wzrostu stanu lokat a vista ogółem (spadek o 4 punkty w stosunku do wyniku z listopada), spadek przewiduje 16 proc. (-1), a 47 proc. (+4) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 34 proc. (=), korporacyjnych – 28 proc. (-2); spadek dla podmiotów indywidualnych przewiduje 17 proc. (+1), dla gospodarczych 20 proc. (+5). Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 21 p. (-3), dla gospodarstw domowych – 17 p. (-1), dla podmiotów gospodarczych – 8 p. (-7). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 41 proc. oddziałów (=), spadek przewiduje 16 proc. (+1), a 44 proc. (-1) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 41 proc. (+1), a instytucjonalnych – 25 proc. (-4); pogorszenia, odpowiednio, 15 proc. (=) i 19 proc. (+5). Salda prognozy wynoszą: ogółem 25 p. (-1), dla depozytów ludności 25 p. (=), natomiast dla podmiotów gospodarczych – 6 p. (-9). Depozyty złotowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 41 proc. placówek (wzrost o 7 punkt w stosunku do wyniku z listopada), ludności – w 34 proc. (+8), a podmiotów gospodarczych – w 31 proc. (+3). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 15 proc. placówek (-2); ludności – w 15 proc. (-4), podmiotów gospodarczych – w 17 proc. (-1). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek dla lokat łącznie wynoszą 27 p. (+10), dla klientów indywidualnych – 19 p. (+13), dla klientów korporacyjnych – 14 p. (+3). Lokaty terminowe rosły łącznie w 44 proc. placówek (wzrost o 1 p. w stosunku do wyniku z listopada). W segmencie gospodarstw domowych rosły w 43 proc. placówek (-1), a podmiotów gospodarczych – w 28 proc. placówek (=). Spadki wystąpiły łącznie w 15 proc. oddziałów (-1); ludności – w 13 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych – w 18 proc. (+3). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, dla depozytów terminowych ogółem wynoszą 29 p. (+2), dla gospodarstw domowych 30 p. (-1), a dla podmiotów gospodarczych – 10 p. (-3). Nieznaczna poprawa sytuacji miała miejsce na rynku kredytów konsumenckich, mieszkaniowych oraz kredytów o wartości do 1 mln euro udzielanych przedsiębiorstwom. W najbliższych miesiącach przewidywane są jednak spadki aktywności na tych rynkach. Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o spadku oprocentowania kredytów. Na rynku papierów wartościowych zanotowano niespodziewane ożywienie, największe na rynku obligacji. Ponad połowa badanych bankowców uważa, że sytuacja w bankowości w 2013 roku będzie gorsza niż obecnie, co czwarty respondent nie oczekuje zmian, poprawę przewiduje zaś 12 proc. badanych. Odnotowano bardzo wyraźny wzrost niepokojów związanych z sytuacją w 2013 roku. Dwie trzecie bankowców patrzy z lękiem i obawą na przyszły rok. Za główne czynniki sprzyjające rozwojowi rynku bankowego w 2012 roku uznano wzrost gospodarczy, wysokość marż odsetkowych, poziom stóp centralnych. Negatywny wpływ na kondycję sektora miały natomiast stopa bezrobocia, poziom zagrożonych należności i nieufność wobec sektora. Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do listopada o 0,8 p. i wynosi obecnie 17,3 p. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 17,0 p. i w stosunku do wyniku z listopada jest wyższy o 2,7 p. Skumulowany wskaźnik prognoz zmalał z 19,3 do 15,0 p. (-4,3 p.). Poprawę sytuacji ekonomicznej odnotowano w co czwartej placówce bankowej. W stosunku do listopada przewidywania w tym zakresie nie uległy większym zmianom. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), zmalał o 2,0 p. w stosunku do listopada i wynosi obecnie 14,3 p. Poprawiła się sytuacja na rynku bieżących depozytów złotowych, w największym stopniu na rynku klientów indywidualnych. Wyraźne pogorszenie spodziewane jest w odniesieni do depozytów podmiotów gospodarczych. Na rynkach depozytów walutowych, miesiąc upłynął pod znakiem stabilizacji i niewielkich spadków. W najbliższym czasie przewiduje się stabilizację sytuacji. Na rynkach kredytów złotowych w najbliższych miesiącach oczekuje się zdecydowanych spadków zarówno w kredytach dla ludności jak i podmiotów gospodarczych. PENGAB – wartości trendu cyklu Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-19 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

2 Monitor Bankowy 12/2012 2 Depozyty walutowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 17 proc. placówek (+3); w segmencie ludności – w 14 proc. (+1), podmiotów gospodarczych – 14 proc. (-1). Malały natomiast: ogółem w 9 proc. placówek (+1), dla ludności – w 8 proc. (+2) oraz dla firm – w 11 proc. (+3). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 8 p. (+2), dla lokat ludności – 6 p. (-1) i depozytów podmiotów gospodarczych – 3 p. (-4). Depozyty terminowe ogółem rosły w 12 proc. placówek (+1), malały w 10 proc. (+2) i nie zmieniły się w 78 proc. (-3). Depozyty ludności wzrosły w 13 proc. (+2), podmiotów gospodarczych – w 9 proc. (+1), zmalały, odpowiednio, w 9 proc. (+2) i 10 proc. (+3). Salda ocen kształtują się następująco: dla lokat ogółem 2 p. (-1), dla lokat klientów indywidualnych 4 p. (=), dla korporacyjnych -1 p. (-2). Oczekiwania. 13 proc. placówek (=) formułuje przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem, spadkowe 8 proc. (=), a 79 proc. (-1) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 12 proc. placówek (-1), podmiotów gospodarczych – 11 proc. (=). Spadek przewiduje, odpowiednio, 8 proc. (+1) i 7 proc. (-1). Salda prognoz są następujące: dla lokat ogółem 6 p. (+1), dla depozytów gospodarstw domowych – 4 p. (-3), dla lokat firm i instytucji – 5 p. (+2). 10 proc. placówek (-2) spodziewa się wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem, spadku – 9 proc. (+1), a 81 proc. nie przewiduje zmiany (+1). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 10 proc. placówek (-2), podmiotów gospodarczych – 6 proc. (-2); spadek, odpowiednio, 9 proc. (+1) i 8 proc. (-1). Salda prognoz wynoszą: dla lokat ogółem – 2 p. (-2), ludności – 2 p. (-3), podmiotów gospodarczych – -2 p. (-1). Kredyty złotowe Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 53 proc. placówek (+5), malała w 18 proc. (+1) i nie zmieniła się w 30 proc. (-5). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 44 proc. placówek (+1), a na cele gospodarcze – 37 proc. oddziałów (-1); spadek wystąpił, odpowiednio, w 18 proc. (=) i 21 proc. (+2). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 35 p. (+3), dla kredytów ludności – 25 p. (=), dla podmiotów gospodarczych – 16 p. (-3). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 46 proc. placówek (-9), w segmencie ludności – 43 proc. (-12), w grupie klientów korporacyjnych – 41 proc. (-3). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 18 proc. (+7), kredytów dla ludności – 16 proc. (+5), podmiotów gospodarczych – 20 proc. (+8). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 28 punktów (-16), dla kredytów ludności – 27 p. (-17), dla podmiotów gospodarczych – 21 p. (-11). Oprocentowanie kredytów Oprocentowanie kredytów nie zmieniło się w 51 proc. (-24), w 8 proc. wzrosło (-3), a w 41 proc. zmalało (+26). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 43 proc. placówek (-9), spadku – 54 proc. (+11), a wzrostu – 4 proc. (-2).

3 . Monitor Bankowy 12/2012 3 Kredyty nieregularne (zagrożone) Wartość kredytów nieregularnych dla ludności wzrosła w 23 proc. placówek (-3), spadła w 10 proc. (-1) i nie zmieniła się w 66 proc. (+4). Saldo oceny było na poziomie 13 p. (-2). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 40 proc. placówek (+5), spadek – 11 proc. (+1), a 48 proc. (-8) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 29 p. (+4). Kredyty walutowe Kredyty walutowe rosły w 4 proc. placówek (+3), malały w 33 proc. (+7), a w 63 proc. (-10) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -28 p. (-4). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 3 proc. (-2) oddziałów, spadku – 34 proc. (+3), a 63 proc. (-1) nie oczekuje zmiany. Saldo prognozy wynosi -31 p. (-5). Kredyty o wartości do 1 mln euro udzielane firmom Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 17 proc. placówek (=), spadek – w 17 proc. (-4), a w 66 proc. nie odnotowano zmian (+4). Wskaźnik oceny netto wyniósł -1 p. (+2). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 17 proc. (-6), spadek 23 proc. (+4), a 60 proc. nie przewiduje zmiany (+2). Wskaźnik prognozy wynosi -7 p. (-11). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 47 proc. placówek (+4), spadek – w 19 proc. (+1), a w 34 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-5). Wskaźnik netto wynosi 27 p. (+2). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 44 proc. przedstawicieli placówek (-8), zmaleją według 17 proc. (+7), 39 proc. nie przewiduje zaś zmiany (+2). Wskaźnik prognozy wynosi 27 p. (-15). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 37 proc. placówek (+2), spadek – w 18 proc. (-2), a w 45 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (=). Wskaźnik oceny netto wyniósł 19 p. (+3). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 28 proc. placówek (-8), zmaleją według 27 proc. (+9), a 45 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wskaźnik prognozy wynosi 1 p. (-18). Akcje i obligacje Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 8 proc. placówek (+5), spadek – w 16 proc. (-8), brak zmian – w 76 proc. (+3). Saldo oceny wynosi -8 p. (+13). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 26 proc. placówek (+11), spadek – 8 proc. (-5), a 66 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (-5). Saldo oceny wyniosło 18 p. (+16). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 13 proc. (+4), spadku – 20 proc. (+4), a 67 proc. nie przewiduje zmiany (-7). Saldo prognozy wynosi -7 p. (=). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 20 proc. (+2), spadek – 9 proc. (-1), a 71 proc. spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie (-1). Saldo prognozy wynosi 11 p. (+4).

4 4 Monitor Bankowy 12/2012 4 Jednostki funduszy inwestycyjnych Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 20 proc. placówek (+4), spadek – 13 proc. (-6), a w 67 proc. nie stwierdzono zmian (+2). Saldo wynosi 7 p. (+10). Wzrost popytu przewiduje 17 proc. (-3), spadek 14 proc. (-1), a 68 proc. (+3) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 3 p. (-2). Polisy ubezpieczeń na życie Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 14 proc. placówek (-1), spadek – 12 proc. (-4), żadne zmiany nie wystąpiły w 74 proc. (+5). Saldo oceny wynosi 1 p. (+2). Wzrost popytu na polisy przewiduje 16 proc. (=), spadek 14 proc. (+4), a 71 proc. nie spodziewa się zmiany (-3). Saldo prognozy wynosi 2 p. (-5). Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe W 31 proc. placówek otworzono więcej ROR-ów niż w poprzednim miesiącu (-4), mniej – w 15 proc. (-7), liczba nowo otwieranych rachunków nie zmieniła się natomiast w 54 proc. oddziałów (+11). Saldo oceny wynosi 15 p. (+1). 35 proc. placówek przewiduje, że w najbliższym czasie zwiększy się liczba nowo otwieranych kont osobistych (-3), negatywnej zmiany spodziewa się 7 proc. (+1), a 58 proc. oczekuje utrzymania się zainteresowania tym produktem na obecnym poziomie (+2). Saldo prognozy wynosi 28 p. (-4). Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB 14,3 punktu) Poprawę ogólnej sytuacji ekonomicznej zauważyło 27 proc. przedstawicieli placówek (+1). Pogorszenie sytuacji nastąpiło w 8 proc. oddziałów (=), a w 65 proc. nie odnotowano zmian (-1). Saldo oceny wynosi 19 p. (+1). Poprawa kondycji ekonomicznej nastąpiła w 43 proc. banków spółdzielczych (-3), w 26 proc. banków z przewagą kapitału krajowego (+4) i w 22 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (=). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 28 proc. ankietowanych placówek (+1), pogorszenia – 18 proc. (+5), a 55 proc. nie przewiduje zmiany (-6). Wskaźnik prognozy netto wynosi 10 p. (-5). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – zmalał w porównaniu z wynikiem z listopada o 2,0 p. i wynosi obecnie 14,3 p. Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (17,3 punktu) Indeks PENGAB, traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych, zmalał o 0,8 p. w stosunku do listopada: z 18,1 p. do 17,3 p. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 19,7 p. i jest wyższy od poprzedniego o 2,7 p. Skumulowany wskaźnik prognoz zmalał z 19,3 do 15,0 p. (o 4,3 p.). Indeks PENGAB wzrósł w bankach z przewagą kapitału krajowego z 16,5 p. do 17,3 p. (+0,8), zmalał w bankach z przewagą kapitału zagranicznego z 12,6 do 10,2 p. (-2,4), a w bankach spółdzielczych z 32,7 p. do 32,1 p. (-0,6). Stopy procentowe Placówki przewidują na koniec 2012 roku następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 5,78 proc. (-0,26) redyskonta weksli – 4,56 proc. (-0,25) kredytu na cele gospodarcze – 10,25 proc. (-0,45 p.) lokaty trzymiesięcznej – 4,31 proc. (-0,19) Inflacja Bankowcy przewidują, że pod koniec 2012 roku (w okresie od grudnia 2011 do grudnia 2012 roku) inflacja wyniesie 4,32 proc. (dane uśrednione; dot. cen towarów i usług konsumpcyjnych). Mediana wynosi 3,98 proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 4,45 proc., banków z przewagą kapitału zagranicznego – na 4,33, banków spółdzielczych – na 4,05. Kurs dolara i euro Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro na koniec 2012 roku (poziom uśredniony) wynoszą: 3,21 dla ceny dolara (mediana – 3,19) i 4,14 dla ceny euro (mediana 4,13). W porównaniu ze stanem na koniec 2011 roku oznacza to, że złoty wzmocni się wobec dolara (o 19 groszy) oraz euro (o 34 groszy).

5 Miniony rok w porównaniu z rokiem wcześniejszym był... ? A jaki dla polskiej bankowości będzie nowy rok w porównaniu z obecnym? Czy nowy rok będzie Pana(i) zdaniem lepszy, taki sam czy gorszy od kończącego się roku? PYTANIA DODATKOWE Ocena bankowości w 2012 roku Ponad połowa bankowców sądzi, że miniony rok był raczej dobry dla bankowości, czterech na dziesięciu uważa go za przeciętny, jeden na dwudziestu ocenia go negatywnie. Oceny są zatem słabsze niż w dwóch wcześniejszych latach. Również zakres zmian został oceniony słabiej niż w zeszłym roku. Zarówno na poprawę jak i na pogorszenie w porównaniu z wcześniejszym rokiem wskazał co trzeci bankowiec. Od 2010 roku rysuje się coraz wyraźniejsza tendencja do negatywnych ocen w tym zakresie. Prognozy dla bankowości na 2013 rok Połowa bankowców uważa, że sytuacja bankowości w 2013 roku będzie gorsza niż obecnie, co trzeci respondent nie oczekuje zmian, poprawę przewiduje zaś 18 proc. badanych. Gorsze nastroje w sektorze odnotowano tylko w 2009 roku – po rozprzestrzenieniu się światowego kryzysu finansowego. Niemal dwie trzecie bankowców deklaruje, że patrzy z lękiem i obawą na 2013 rok. Charakterystyka bankowości w 2012 roku Pomimo gwałtownych zmian, których doświadczył sektor bankowy w ostatnich latach, natężenie pewnych zjawisk – elementów tworzących branżę – okazało się stałe. Obserwuje się na przykład ciągły wzrost zainteresowania klientów bankowością elektroniczną (90 proc.), choć tempo przemian nie jest tak duże jak w 2009 roku. Podobna jak w latach 2009-2010 była także liczba nowo otwieranych ROR-ów (wzrosła w dwóch trzecich placówek). Nieznacznie spadło zainteresowanie osób prowadzących działalność gospodarczą otwieraniem rachunków bankowych. Nieco mniej klientów niż wcześniej rezygnuje z usług banku (większy odsetek rezygnacji w 16 proc. placówek, mniejszy – w 17 proc.), w stopniu porównywalnym jak w zeszłym roku zmieniła się także liczba skarg klientów na usługi bankowe. W porównaniu z wcześniejszym okresem w mniejszej liczbie placówek odnotowano wzrost zainteresowania lokatami terminowymi ze strony klientów indywidualnych (57 wobec 72 proc. w 2011 roku). W porównaniu do wcześniejszych lat odnotowano spadek liczby placówek deklarujących wzrost udzielanych kredytów indywidualnych (z 71 w 2009 do 60 proc. Obecnie). Jednocześnie wzrosła liczba placówek, w których spadła akcja kredytowa (z 13 w 2010 do 23 proc.). Zmiany w tym obszarze wynikają prawdopodobnie w większej mierze z dynamiki rynku niż ze zjawiska odrzucania wniosków kredytowych przez banki (częściej na odmowy decydowało się w 2012 roku 53 proc. placówek, w 2011 roku – 48 proc., w 2010 roku – 52 proc.). Zwiększyło się tempo przyrastania kredytów nieregularnych: z 42 proc. w 2010 roku do 48 proc. obecnie). (...) Pana/-i zdaniem miniony rok był dla bankowości w Polsce... ? 5 Monitor Bankowy 12/2012 5 Czy Pan/i osobiście patrzy na przyszły rok… ?

6 Związek Banków Polskich TNS Pentor SA ul. Kruczkowskiego 8 ul. Postępu 18B 00-380 Warszawa 02-676 Warszawa tel.(0-22) 48 68 180 tel.(0-22) 565 10 00 Copyright by Związek Banków Polskich & TNS Pentor SA, Warszawa 2011 Informacje o autorach: Marcin Idzik, doktor nauk ekonomicznych, Zuzanna Faizy Associate Director w TNS Pentor, TNS Pentor adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Charakterystyka bankowości w 2011 roku (cd.) Za największe stymulanty rozwoju bankowości w obecnym roku uznano wzrost gospodarczy (44 proc.) oraz – w dalszej kolejności – wysokość marż odsetkowych (39 proc.), poziom stóp centralnych (37 proc.) i przynależność do UE (32 proc.). W porównaniu z wcześniejszymi latami zmniejszyła się siła pozytywnego oddziaływania tempa wzrostu gospodarczego i przynależności do UE. Czynnikami, które najgorzej przysłużyły się kondycji banków, były stopa bezrobocia (53 proc.), poziom zagrożonych należności (35 proc.), nieufność wobec sektora (28 proc.), konkurencja między bankami (26 proc.). W porównaniu z wcześniejszym okresem uwagę zwraca przede wszystkim wzrost wskazań na wysokie bezrobocie. Według bankowców zmniejszyło się negatywne oddziaływanie wysokiej stopy inflacji, kursu złotego, problemów z płynnością na rynku międzybankowym oraz niskiego zaufania do banków. Wyniki finansowe sektora bankowego w 2012 roku Niespełna dwie trzecie bankowców uważa, że zysk banków w 2012 roku był generowany przede wszystkim przez redukcję kosztów, czterech na dziesięciu bankowców uważa, że źródłem wzrostu był głównie wzrost przychodów. W porównaniu do roku 2011 oznacza to wzrost znaczenia redukcji kosztów w całym równaniu – sytuacja kształtuje się obecnie podobnie jak w 2010 roku. Podobnie jak w zeszłym roku, źródłem wzrostów była przede wszystkim zintensyfikowana sprzedaż wśród dotychczasowych klientów (64 proc.). Co piąty badany upatruje głównego źródła wzrostów w pozyskiwaniu nowych klientów, co piaty – we wzroście cen usług bankowych. Czy w ubiegłym roku w Pana/-i placówce/banku wzrosła, nie zmieniła się czy zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem: Liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego Liczba ROR-ów Liczba indywidualnych lokat Liczba odmów udzielenia kredytu Liczba kredytów indywidualnych Liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą Liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych Liczba klientów rezygnujących z usług banku Liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych Najkorzystniejsze czynniki mające wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w danym roku Najmniej korzystne czynniki mające wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w danym roku Wyniki finansowe sektora bankowego [w danym roku] poprawiły się w porównaniu do roku poprzedniego. Co było głównym źródłem zysków banków w tym roku? A co według Pana/i generowało przychody banków? 6 Monitor Bankowy 12/2012 6


Pobierz ppt "MONITOR BANKOWY12/2012 Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8–15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google