Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedliska przyrodnicze Europy i Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedliska przyrodnicze Europy i Polski"— Zapis prezentacji:

1 Siedliska przyrodnicze Europy i Polski
Wstęp Dział 90xx – Lasy i bory strefy borealnej

2 9 – Lasy i bory W części tej wymieniono 5 poddziałów oraz 81 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 17 z nich występuje na terenie Polski 90 – lasy borealne (8) 91 – lasy strefy umiarkowanej (37) 92 – śródziemnomorskie lasy wiecznie zielone (13) 93 - śródziemnomorskie lasy twardolistne (10) 94 – bory górskie strefy umiarkowanej (3) 95 – bory górskie obszaru śródziemnomorskiego i Makaronezji (10).

3 Siedliska leśne – uwagi ogólne
(Sub)natural woodland vegetation comprising native species forming forests of tall trees, with typical undergrowth, and meeting the following criteria: rare or residual, and / or hosting species of Community interest - forests of native species; - forests with a high degree of naturalness; - forests of tall trees and high forest; - presence of old and dead trees; - forests with a substantial area; - forests having benefited from continuous sustainable management over a significant period. Criteria accepted by the Scientific Working Group (21-22 June 1993)

4 Lasy strefy borelnej 8 podtypów zróżnicowanych w zależności od czynników ekologicznych i głównych gatunków panujących drzew We florze zauważalny udział elementów arktyczno-borealnych i o charakterze subkontynentalnym Liczne nawiązania do flory środkowoeuropejskiej.

5

6 9010 * Western Taïga Lasy borealne o charakterze naturalnym, także słabo zmienione wskutek gospodarki leśnej Silnie zróżnicowane w zależności od gradientu klimatycznego (osie N-S oraz E-W) Do typu siedliska zaliczamy Naturalne, stare bory świerkowe Naturalne, stare bory sosnowe Naturalne, stare bory mieszane Stare lasy liściaste (brzozowo-topolowe) Wypaleniska podlegające naturalnej regeneracji oraz młode lasy ulegające sukcesji na wypaleniskach

7 9010 * Western Taïga Bory sosnowe - Pinus sylvestris, Vaccinium vitis-idaea, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Pleurozium schreberi, Cladonia spp.; Bory świerkowe i mieszane - Picea abies, Pinus sylvestris, Betula spp., Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Maianthenum bifolium, Oxalis acetosella, Trientalis europea, Dicranum spp., Pleurozum schreberi, Hylocomium splendens; Lasy liściaste - Betula spp., Populus tremula, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Agrostis capillaris, Equisetum sylvaticum. Porosty- Evernia divaricata, Lobaria pulmonaria. Liczne grzyby.

8

9 Bardzo licznie reprezentowane porosty i grzyby.
9020 * Fennoscandian hemiboreal natural old broad-leaved deciduous forests (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus or Ulmus) rich in epiphytes Mieszane lasy liściaste strefy borealnej odpowiednik grądów strefy umiarkowanej. Gatunki: Allium ursinum, Anemone nemorosa, Corylus avellana, Dentaria bulbifera, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Mercurialis perennis, Milium effusum, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum; Mszaki: Antitrichia curtipendula, Homalia trichomanoides, Orthotrichum spp., Porella platyphylla, Zygodon spp. Bardzo licznie reprezentowane porosty i grzyby.

10

11 9030 * Natural forests of primary succession stages of land upheaval coast
Siedlisko obejmuje różne typy zbiorowisk pionierskich zarośli i lasów z udziałem Betula sp., Populus sp., Salix sp., Hippophae rhamnoides, a także Pinus sylvestris i Picea abies na wypiętrzających się północnych wybrzeżach Bałtyku. Borealny odpowiednik siedliska 2180 na podłożach skalnych i na bagnach - głównie gleby bielicowe, ale także inicjalne i torfowe.

12

13 9040 Nordic subalpine/subarctic forests with Betula pubescens ssp
9040 Nordic subalpine/subarctic forests with Betula pubescens ssp. czerepanovii Subalpejskie lasy z wysokogórską brzozą omszoną. Postaci ubogie: Cladonia spp., Dicranum spp., Empetrum hermaphroditum, Hylocomium splendens, Linnea borealis, Pleurozium schreberi, Stereocaulon paschale, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus; Postaci bogate: Aconitum lycoctonum, Cicerbita alpina, Cornus suecica, Geranium sylvaticum, Gymnocarpium dryopteris, Hierochloë odorata, Melica nutans, Rubus saxatilis, Trollius europaeus

14

15 9050 Fennoscandian herb-rich forests with Picea abies
Bogate w gatunki bylin i traw bory świerkowe na podłożach żyznych gleb brunatnych lub nawapiennych, rozwijające się w korzystnych warunkach wodnych; najczęściej na wyżej położonych terasach cieków, w dolnych partiach jarów i wąwozów, oraz na stokach gdzie zachodzi sedymentacja materiału organicznego. Silnie zróżnicowane – kilkanaście podtypów – od suchych aż po silnie wilgotne.

16 9050 Fennoscandian herb-rich forests with Picea abies
Gatunki: Actaea spicata, A. erythrocarpa, Botrychium virginianum, Calypso bulbosa, Carex remota, Cicerbita alpina, Crepis paludosa, Cypripedium calceolus, Diplazium sibiricum, Epipogium aphyllum, Geranium sylvaticum, Impatiens noli-tangere, Matteuccia struthiopteris, Melica nutans, Milium effusum, Paris quadrifolia, Viola selkirkii; Mszaki: Brachythecium spp., Cirriphyllum piliferum, Eurhynchium spp., Plagiomnium spp.

17 9060 Coniferous forests on, or connected to, glaciofluvial eskers
Gatunki: Antennaria dioica, Anthyllis vulneraria subsp. fennica, Astragalus alpinus, Brachypodium pinnatum, Calamagrostis arundinacea, Carex ericetorum, C. pediformis, Dianthus arenarius, Fragaria vesca, Hierochloë australis, Hypochoeris maculata, Juniperus communis, Lathyrus niger, L. vernus, Melica nutans, Oxytropis campestris, Pinus sylvestris, Polygonatum odoratum, Pulsatilla patens, P. vernalis, Pteridium aquilinum, Rubus saxatilis, Silene nutans, Thymus serpyllum, Vaccinium vitis-idaea,Viola rupestris subsp. rupestris.

18 9060 Coniferous forests on, or connected to, glaciofluvial eskers
Lasy iglaste (sosnowe oraz świerkowe) związane z formami polodowcowych wałów i wzgórz żwirowo-piaskowcowych (esker = oz) Silna różnica między stokami północnymi a południowymi Na stokach południowych pojawiają się ekstrazonalnie gatunki kserotermiczne i stepowe. 6 podtypów – od skrajnie suchych (z Cladonia spp.) aż po żyzne i bogate w byliny.

19 9070 Fennoscandian wooded pastures
A vegetation complex in which the tree layer varies from sparse forest to small copses of trees and shrubs and patches of open grassland. These habitats have a representative mosaic of copses of trees (usually deciduous trees) and grassland with a long continuity of grazing. The tree layer consists either of deciduous broad-leaved species such as Quercus robur, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Betula spp., Alnus incana or conifers (Picea abies, Pinus sylvestris). Particularly in Sweden there are pastures with old, large oaks. A rich assemblage of threatened lichens, fungi, and invertebrates are associated with the bark and dead or decaying wood. The type also includes (particularly in Finland) deciduous forests established after slash-and-burn cultivation, that was a characteristic feature of the former land use in Finland

20 9070 Fennoscandian wooded pastures
Gatunki: Agrostis capillaris, Alnus incana, Antennaria dioica, Botrychium spp., Campanula persicifolia, Coeloglossum viride, Fragaria vesca, Geranium sylvaticum, Melampyrum cristatum, Prunella vulgaris, Ranunculus polyanthemos, Succisa pratensis, Veronica chamaedrys, Veronica officinalis.

21 9080 *Fennoscandian deciduous swamp woods
Bagienne lasy liściaste strefy borealnej, z dominacją Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula pubescens oraz Salix spp. Cechą typową jest występowanie wody na powierzchni gruntu w całym okresie wegetacyjnym i tworzenie struktury kępkowo-dolinkowej. W charakterystyce ekologicznej są wikariantem olesów strefy umiarkowanej, które same w sobie nie są chronionym typem siedliska, lecz podobnie jak 9080 często występują w kompleksie z siedliskiem 91E0.

22 9080 *Fennoscandian deciduous swamp woods
Gatunki: Carex caespitosa, C. diandra, C. disperma, C. elongata, C. loliacea, C. rhynchospora, C. tenuiflora, Calamagrostis canescens, C. chalybea, C. stricta, Calla palustris, Glyceria lithuanica, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia thyrsiflora, Lythrum salicaria, Solanum dulcamara, Thelypteris palustris. Mszaki: Calliergon cordifolium, Helodium blandowii, Pseudobryum cinclidioides, Spagnum squarrosum, S. teres, S. fimbriatum, S. riparium


Pobierz ppt "Siedliska przyrodnicze Europy i Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google