Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tyle misji, ile dotacji Czy parki i inkubatory technologiczne mogą realizować swoją misję bez dotacji ? Konferencja SOOIIPP ŁÓDŹ, maj 2013 Marek Winkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tyle misji, ile dotacji Czy parki i inkubatory technologiczne mogą realizować swoją misję bez dotacji ? Konferencja SOOIIPP ŁÓDŹ, maj 2013 Marek Winkowski."— Zapis prezentacji:

1 Tyle misji, ile dotacji Czy parki i inkubatory technologiczne mogą realizować swoją misję bez dotacji ? Konferencja SOOIIPP ŁÓDŹ, maj 2013 Marek Winkowski – wiceprezes SOOIIPP

2 Dotacja a misja Dotacja – bezzwrotna pomoc finansowa przeznaczona na określony cel

3 Dotacja a misja Misja – powód, dla którego istnieje organizacja lub podejmowane jest określone działanie

4 Przykłady misji (w klasycznym rozumieniu) O charakterze publicznym, np. : –Religijne - szerzenie wiary –Oświatowe - szerzenie wiedzy –Militarne - podbijanie lub utrzymywanie określonych terytoriów

5 Przykłady misji Misja przedsiębiorstwa : – zespół założeń uzasadniających cel istnienia, zaspakajane potrzeby, a także definiujących wartości dodane dla klientów »Przykład - misja Kompanii Kolejowej w USA – połączenie wschodu i zachodu żelazną drogą i zapewnienie transportu ludzi, zwierząt oraz towarów Niestety, wierność misji stała się przyczyną upadku tej organizacji…

6 Misje publiczne a misje przedsiębiorstw Przyświeca im odmienna wizja Misje publiczne nie mają charakteru komercyjnego, misje przedsiębiorstw – zwykle mają taki charakter Misje publiczne skupiają się głównie na interesariuszach zewnętrznych, misje przedsiębiorstw – głównie na interesariuszach wewnętrznych A jakimi są misje parków i inkubatorów technologicznych??

7 Park technologiczny Park technologiczny ( definicja z Ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 363, Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177 art. 2, p. 15, oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1537 – to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi w a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 363Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1537

8 Inkubator technologiczny Inkubator technologiczny – wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostka, która realizuje, we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi, program którego głównym celem jest pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku

9 Misje parków i inkubatorów technologicznych Przekształcanie wiedzy w produkty o wysokiej wartości dodanej

10 Przekształcanie wiedzy w produkty Jednostki służące komercjalizacji wiedzy, np. CTT Parki i inkubatory technologiczne Nauka – wytwórca wiedzy Gospodarka – wytwórca produktów

11

12 Przedsiębiorstwo – w rozumieniu prawa wspólnotowego to każdy podmiot prowadzący działalnością gospodarczą tzn. OFERUJĄCY USŁUGI LUB TOWARY NA RYNKU, niezależnie od tego jaki jest jego status prawny, niezależnie od tego w jaki sposób jest finansowany

13 Wachlarz usług Udostępnianie nowoczesnej infrastruktury Usługi badawczo rozwojowe Usługi doradcze Pozyskiwanie zamówień, budowa konsorcjum pod ich realizację Szkolenia Pośrednictwo w kontaktach międzynarodowych

14 Rozwój i wykorzystanie zasobów wśród firm ulokowanych poza parkiem 25% Firma 1 25% Firma 2 25% Firma 3 25% Firma 4 Koszty sytuacji no-Park: 2 + 2 + 2 + 2 = 8 100% Poziom wykorzystania środków 25% Koszty sytuacji Park: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 Pełne wykorzystanie środków Rozwój i wykorzystanie zasobów wśród firm ulokowanych w parku

15 Parki i inkubatory technologiczne Są przedsiębiorstwami Posiadają odbiorców usług Dzięki efektowi synergii obniżają koszty działania

16 W warunkach europejskich nie pojawiły się parki lub inkubatory technologiczne, które bez korzystania ze środków publicznych prowadziłyby w sposób kompleksowy usługi zgodne z ich misją. Dlaczego w USA jest inaczej??

17 Przyczyny Klienci to głównie mikro, mali i średni przedsiębiorcy Przekształcanie wiedzy w produkty to działalność bardzo wysokiego ryzyka; MSP mają ograniczone rezerwy na tak wysoki jego poziom Większość usług świadczonych przez parki i inkubatory technologiczne to usługi nierentowne Zbyt mały popyt na poszczególne rodzaje usług będących ofertą parków i inkubatorów

18 Przykład dużego w skali Polski parku technologicznego – 145 mln zł aktywów Podstawowe dane ekonomiczne: –Przychody z najmu powierzchni 12,5 mln zł –Przychody z usług: Przychody z usług laboratoryjnych 1,2 mln zł Przychody z usług B + R 2,8 mln zł Inne usługi 0,5 mln zł Suma: 4,5 ml zł Przychody ogółem: 17 mln zł

19 Przykład c.d. Podstawowe dane ekonomiczne: –Koszty najmu powierzchni 10 mln zł –Koszty świadczonych usług 10,5 mln zł Koszty łącznie: 20,5 mln zł

20 Przykład c.d. Wynik: –Najem powierzchni: (12,5-10) 2,5 mln zł –Usługi: (4,5-10,5) -5 mln zł Koszt realizacji misji…

21

22 Efekty (1/3) 1500 wysokokwalifikowanych miejsc pracy 150 firm innowacyjnych, z czego ponad 50% to firmy nowopowstałe dzięki bazie materialnej stworzonej przez park i inkubatory Liczne nagrody krajowe i międzynarodowe otrzymywane przez firmy ulokowane w parku i inkubatorze

23 Efekty (2/3) Liczne nowe produkty wprowadzone na rynek, w tym kilka rozwiązań oryginalnych w skali światowej, m. in. : –Katalizatory olefinowe metafazy, –Fosfolipidy pochodzenia zwierzęcego, –Nowej generacji substancje lecznicze, których działanie opiera się na komórkach, macierzystych –Przestrzeń interaktywna.

24 Efekty (3/3) Wykonanie, dostarczenie i uruchomienie unikalnej w skali światowej instalacji do projektu XFEL – aport rzeczowy Polski do międzynarodowego projektu budowy lasera na swobodnych elektronach w Hamburgu

25 Zaprezentowane efekty to realizacja misji dzięki otrzymanej dotacji. Czy warto było?

26 Wnioski (1/4) Jeżeli parki oraz inkubatory technologiczne sprowadzą swoją działalność do wynajmu powierzchni, mogą wówczas funkcjonować bez dotacji jako komercyjne przedsiębiorstwa, podobnie jak firmy developerskie.

27 Wnioski (2/4) Pełnienie misji : Wiedzę przekształcamy w produkt o wysokiej wartości dodanej wymaga korzystania z dotacji lub istotnego zwielokrotnienia popytu na usługi związane z komercjalizacją wiedzy – w warunkach polskiej gospodarki.

28 Wnioski (3/4) Bezpośrednie dofinansowanie przedsiębiorstw przynosi ograniczone efekty w rozwoju oryginalnych wdrożeń, ponieważ przedsiębiorcy wybierają łatwiejsze, bardziej rentowne rozwiązanie polegające na innowacji imitacyjnej.

29 Wnioski (4/4) Rozwój gospodarki opartej na wiedzy uzasadnia dotowanie parków i inkubatorów technologicznych. Dotacjom tym jednak należy postawić wymogi podporządkowane misji :Wiedzę przekształcamy w produkt o wysokiej wartości dodanej oraz określić mierzalne cele.

30 Dziękuję za uwagę. Marek Winkowski wiceprezes zarządu SOOIIPP wiceprezes zarządu WPT S.A. winkowski@technologpark.pl


Pobierz ppt "Tyle misji, ile dotacji Czy parki i inkubatory technologiczne mogą realizować swoją misję bez dotacji ? Konferencja SOOIIPP ŁÓDŹ, maj 2013 Marek Winkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google