Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.3 Rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.3 Rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Szkolenie dla Wnioskodawców Konkurs nr RPOWKP 94/IV/4.3/2013 Toruń, 22 kwietnia 2013 r. LPI BYDGOSZCZ

2 Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 27.05.2013 r. do dnia 07.06.2013 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

3 Cel działania: zwiększenie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce LPI BYDGOSZCZ

4 Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. LPI BYDGOSZCZ

5 Kwalifikowalność projektu: Zasięg geograficzny (Zasada generalna – musi być realizowany w granicach administracyjnych obszaru objętego programem): województwo kujawsko-pomorskie

6 LPI BYDGOSZCZ E - usługi - Usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe oraz usługi, w których czynności sprzedaży towarów dokonywane są za pomocą sieci (e-handel).

7 W zakres e-usług nie wchodzą: usługi nadawcze radiowe i telewizyjne; usługi telekomunikacyjne; usługi świadczone przez osoby takie jak prawnicy lub doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej; usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego; hurtownie danych off-line; 1/2

8 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji; centra wsparcia telefonicznego (ang. helpdesk); usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty; konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert; usługi telefoniczne z elementem wideo, znane też pod nazwą usług wideofonicznych; dostęp do Internetu i stron World Wide Web; usługi telefoniczne świadczone przez Internet. 2/2

9 art. 7 Rozporządzenia Wykonawczego RADY (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 77/1 z dnia 23 marca 2011 r.) Uszczegółowienie: Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi

10 Departament Polityki Regionalnej Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi E-usługa na przykładzie aukcji internetowej Model tradycyjny WystawcaKupujący Pośrednik np. dom aukcyjny Przyjęcie zlecenia, wybór oferenta, rejestracja transakcji

11 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi E-usługa na przykładzie aukcji internetowej E-usługa WystawcaKupujący Komputer, Internet Przyjęcie zlecenia, wybór oferenta, rejestracja transakcji

12 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi E-usługa na przykładzie e-edukacji Model tradycyjny

13 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi E-usługa na przykładzie e-edukacji E-usługa

14 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi E-usługa na przykładzie e-edukacji Błędne rozumienie e-usługi Internet, mail, poczta !To nie jest e-usługa!

15 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Przykładowe rodzaje projektów 1. Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci.

16 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi 2. Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający zastosowanie TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) w przedsiębiorstwie

17 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Polegają na usprawnieniu obrotu i obiegu informacji wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstw poprzez implementację aplikacji informatycznych skutkującym zwiększeniem efektywności realizowanych procesów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem zewnętrznym/biznesowym.

18 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi 3. Reorganizacja przedsiębiorstw tak by realizacja zadań pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie telepracy. Możliwość wykonywania pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy przy wykorzystaniu mediów elektronicznych – Internetu.

19 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Telepraca - praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca). art. 67 5 § 1 Kodeksu Pracy (Rozdział IIIb Zatrudnianie pracowników w formie telepracy)

20 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Rodzaje telepracy wykonywana w domu, a jej wyniki są przesyłane do firmy np. za pośrednictwem Internetu mieszana, w tej sytuacji pracownik może wykonywać swoją pracę przemiennie w kilku miejscach: dom, telecentrum, firma klienta, pracodawca świadczona poza miejscem zamieszkania, poza siedzibą firmy, w miejscu przeznaczonym do telepracy - telecentrum

21 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Art. 67 11. § 1. Pracodawca jest obowiązany: 1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniający wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego, 2) ubezpieczyć sprzęt, 3) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu, 4) zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w za-kresie obsługi sprzętu – chyba że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej, w odrębnej umowie, o której mowa w § 2. § 2. Pracodawca i telepracownik mogą, w odrębnej umowie, określić w szczególności: 1) zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika, spełniającego wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego, 2) zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy, 3) sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

22 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Najpopularniejsze zawody: telemarketing, akwizycja oraz informacja telefoniczna, ale również: praca nad słowem, obrazem, dźwiękiem, wolne zawody: artyści, pisarze, dziennikarze, architekci, graficy komputerowi, tworzenie stron WWW, programowanie, działalność marketingowa, telemarketing, badania rynku, copywriting, usługi księgowe, prawnicze, doradztwo.

23 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi 4. Tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji wspierających rozwój gospodarczy firm z sektora MŚP.

24 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Przykłady 1.Logistyka - internetowa giełda ładunków i pojazdów, 2.Handel – internetowy system wymiany informacji o stanach magazynowych i zamawiania towarów, 3.Budownictwo – internetowy bank mas ziemnych, 4.Portale o charakterze branżowym.

25 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Z wyłączeniem projektów MŚP polegających na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstwa.

26 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Adresaci działania Mikro przedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, działające minimum 12 miesięcy.

27 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA 500 000,00 PLN Mikro przedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa do 70 % do 60 % do 50 %

28 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Pomoc publiczna Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599), Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599), Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562). Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562). W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy zastosowaniu instrumentu elastyczności wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1535). W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy zastosowaniu instrumentu elastyczności wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1535).

29 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Regionalna pomoc inwestycyjna Poziom dofinansowania: Do 70% - mikroprzedsiębiorstwa Do 60% - małe przedsiębiorstwa Do 50% - średnie przedsiębiorstwa Do 50% - przedsiębiorstwa działające w sektorze transportu (PKD transportowe) Do 50% - koszty prac związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych świadczonych przez doradców zewnętrznych

30 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Regionalna pomoc inwestycyjna

31 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Regionalna pomoc inwestycyjna Wydatki kwalifikowalne w ramach nowej inwestycji

32 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Pomoc de minimis Całkowita wartość pomocy de minimis uzyskanej przez beneficjenta pomocy nie może przekroczyć wysokości: 200 tys. euro, lub 100 tys. euro – w przypadku beneficjenta pomocy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego W okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat kalendarzowych go poprzedzających.

33 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Pomoc de minimis W przypadku projektów objętych pomocą de minimis złożonych w odpowiedzi na konkurs Nr RPOWKP 94/IV/4.3/2013 kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2007 roku.

34 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Pomoc de minimis Koszty kwalifikowalne: Załącznik VI do URPO

35 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Pomoc na szkolenia Pomoc może być udzielana na szkolenia realizowane po rozpoczęciu realizacji projektu.

36 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Pomoc na szkolenia

37 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi

38 Pomoc na szkolenia

39 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Pomoc na szkolenia Pomoc może być udzielana na szkolenia realizowane po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu.

40 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Kwalifikowalność wydatków: Ogólne wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

41 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi -wydatki związane z wynajęciem instytucji zewnętrznych, którym zlecono zarządzanie projektem i jego obsługę, -wydatki osobowe i bezosobowe na wykonanie zadań związanych z realizacją projektu (w tym prowadzenie projektu, zarządzanie projektem i jego obsługę), dotyczące pracownika/-ów lub zleceniobiorcy/-ów, - wydatki na informację i promocję projektu integralnie związane z realizacją inwestycji.

42 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Przez wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą należy rozumieć wydatki poniesione przez Beneficjenta na niezbędne działania prowadzone równolegle z realizacją projektu i nie są działaniami związanymi z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz nie stanowią zadań związanych z rzeczową realizacją projektu.

43 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Do wydatków związanych z zarządzaniem projektem i jego obsługą można zaliczyć: a) wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi, wynikającymi z Prawa budowlanego, b) koszty ogólne, o których mowa w § 19 niniejszych Wytycznych: Do katalogu kosztów ogólnych należą: a) koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych dla realizacji projektu, w proporcji odpowiedniej do rzeczywistego wykorzystania powierzchni biurowej dla celów realizacji projektu: - koszty wynajmu, dzierżawy nieruchomości lub jej części, - koszty mediów (elektryczność, gaz, ogrzewanie, woda, itp.), - koszty sprzątania i ochrony pomieszczeń; b) koszty administracyjne: - opłaty za telefony (stacjonarne i komórkowe), Internet, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty skarbowe i notarialne, BHP,

44 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi - usługi bankowe, w tym koszty związane z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych, - koszty ubezpieczeń majątkowych, - zakup materiałów biurowych. c) koszty osobowe i bezosobowe związane z wynagrodzeniem pracownika/pracowników oraz osób związanych z wdrażaniem projektu dotyczące pracownika/pracowników nowozatrudnionego/ych, oddelegowanego/ych lub któremu/ym zlecono (dodatkowo) prowadzenie projektu wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, d) koszty związane z personelem zaangażowanym w projekt, obejmujące, np. delegacje osób zaangażowanych w projekcie inne niż koszty osobowe i bezosobowe związane z wynagrodzeniem pracownika/pracowników,

45 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi e) zakup usług zewnętrznych, obejmujących: - usługi księgowe, audytu, usługi finansowe, usługi prawne, - zakup ogłoszeń prasowych, - usługi drukarskie, usługi kopiowania dokumentów.

46 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi c) środki trwałe z zastrzeżeniem § 27 niniejszych Wytycznych, § 27.1 Wydatek poniesiony na zakup środka trwałego13, niezbędnego dla realizacji projektu bądź dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu, który nie będzie na stałe zainstalowany w projekcie (np. komputer używany wyłącznie na potrzeby realizacji projektu), kwalifikuje się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym (z zachowaniem warunków określonych w § 13 niniejszych Wytycznych), w okresie, w którym środek trwały będzie wykorzystywany do realizacji projektu. Oznacza to, iż wartość rezydualna (księgowa wartość likwidacyjna) środków trwałych po zakończeniu realizacji projektu nie jest wydatkiem kwalifikowalnym. 3. W przypadku zlecenia zarządzania projektem i jego obsługę podmiotowi zewnętrznemu, zgodnie z § 26 ust. 2 lit. b) niniejszych Wytycznych zakup środków trwałych, w tym niskowartościowych środków trwałych dla/przez podmiot zewnętrzny jest wydatkiem niekwalifikowanym, gdyż wybrany podmiot zewnętrzny winien posiadać odpowiedni potencjał do zarządzania projektem.

47 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi d) wydatki związane z zakupem i instalacją informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie realizacji projektu; e) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone za zgodą IZ RPO WK-P na wniosek Beneficjenta, f) wydatki na audyt projektu, g) wydatki na działania służące informacji o projekcie, z zastrzeżeniem § 30 niniejszych Wytycznych. § 30. 1. Wydatki na działania służące informacji o projekcie, wymagane przepisami art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile tak stanowi umowa o dofinansowanie projektu oraz Wytyczne dla Beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 przygotowane przez IZ RPO WK-P.

48 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Całkowita kwota planowanych kosztów zarządzania projektem i jego obsługą netto (brutto w przypadku gdy VAT jest wydatkiem kwalifikowanym dla Beneficjenta), w ramach kategorii wskazanych w pkt 3 lit. b-e: b) koszty ogólne, c) środki trwałe, d) wydatki związane z zakupem i instalacją informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie realizacji projektu; e) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone za zgodą IZ RPO WK-P na wniosek Beneficjenta nie może przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

49 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wnioskodawca wybiera te wskaźniki, które w najwłaściwszy sposób będą odzwierciedlać specyfikę przedsięwzięcia oraz jego cele. Każdy wnioskodawca ma obowiązek wybrać wszystkie te wskaźniki, które powstaną w wyniku realizacji projektu. WSKAŹNIKI

50 Dziękuję za uwagę Czesław Wiszniewski LPI Bydgoszcz c.wiszniewski@kujawsko-pomorskie.pl Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.3 Rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google