Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku "(Nie)pamięć miasta czyli o czym pamięta się i zapomina w historii Białegostoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku "(Nie)pamięć miasta czyli o czym pamięta się i zapomina w historii Białegostoku."— Zapis prezentacji:

1 Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku "(Nie)pamięć miasta czyli o czym pamięta się i zapomina w historii Białegostoku i Lublina U ż yczone na licencji CC BY-NC 3.0

2 Pamięć społeczna/ zbiorowa Pami ęć społeczna to zespół wyobra ż e ń o przeszło ś ci grupy, a tak ż e wszystkie postacie i wydarzenia z tej przeszło ś ci, które s ą w najró ż niejszy sposób upami ę tniane, to równie ż rozmaite formy tego upami ę tniania (B. Szacka).

3 Orientacje temporalne Akceptacja 71% - 66,% Negacja 13% - 14% Z sentymentem my ś l ę o przeszło ś ci Akceptacja 52% - 45% Negacja 35% - 39% Ż yj ę głównie dniem dzisiejszym Akceptacja 81% - 75% Negacja 10% -13% Zawsze z nadziej ą patrz ę w przyszło ść

4 Orientacje temporalne - przyszłość Czas, o którym si ę nie my ś li Czas, przysparzaj ą cy kłopotów Czas, na który si ę czeka

5 Tradycja Tradycja to wa ż ny element ż ycia, powinno si ę o niej pami ę ta ć w pewnych momentach (powy ż ej 70%) Tradycja jest najwa ż niejszym drogowskazem, według którego powinno si ę post ę powa ć w ż yciu (powy ż ej 20%) Tradycja jest we współczesnym ś wiecie zb ę dnym balastem, od którego powinno si ę uwolni ć (powy ż ej 2%)

6 Erupcja pamięci Specyfika krajów postkomunistycznych – specyfika Polski Efekty globalizacji ekonomicznej i kulturowej Procesy demokratyzacji i upodmiotowienia mniejszo ś ci Przej ś cie od pami ę ci komunikacyjnej do kulturowej (II wojna ś wiatowa, Zagłada) Specyfika krajów postkomunistycznych – specyfika Polski Efekty globalizacji ekonomicznej i kulturowej Procesy demokratyzacji i upodmiotowienia mniejszo ś ci Przej ś cie od pami ę ci komunikacyjnej do kulturowej (II wojna ś wiatowa, Zagłada)

7 CBOS, 2009

8 Przemiany pamięci w Polsce Przywracanie pami ę ci narodowejPluralizacja dyskursuTeatralizacja upami ę tnieniaKomercjalizacja pami ę ci

9 http://tnn.pl/pm,3312.html T ę skni ę za Tob ą Ż ydzie – Białystok (autor: Rafał Betlejewski)

10 Pamięć w wersji pop

11 Badania Procesy kształtowania się pamięci lokalnej: Białystok-Lublin 2009-2011 Zespół: prof. Edmund Dmitrów, dr Katarzyna Sztop- Rutkowska, mgr Maciej Białous Badanie pami ę ci lokalnej na przykładzie dwóch wschodnich du ż ych miast urban studies 4 warstwy ź ródeł

12 Pami ęć lokalna Przestrze ń miejska Ś wiadomo ść elit symbolicznych Ź ródła zastane Ś wiadomo ść mieszka ń ców

13 Białystok&Lublin wielokulturowo ść, peryferyjno ść, wielko ść, regionalne metropolie, wspólnota dziejów Podobie ń stwa Białystok: miasto o krótkiej pami ę ci? Lublin: wielokulturowe miejsce pami ę ci ? Ró ż nice

14 Czy P. zdaniem w Lublinie/ Białymstoku w wystarczającym stopniu przypomina się o historii tego miasta?

15 Najważniejsze miejsca

16 Czy są wśród historycznych miejsc lub obiektów w P. mieście takie, które są P. zdaniem zaniedbane, a zasługują na ochronę?

17 Czy należy chronić starą architekturę nawet, jeśli stanowi ona przeszkodę w rozwoju miasta?

18

19 Skąd przede wszystkim czerpie P. wiedzę na temat przeszłości miasta?

20 Tematy poruszane w rozmowach z rodziną i/ lub znajomymi Białystok II wojna ś wiatowa i okupacja miasta 40% Historia lokalna 19% Okres PRL 16% Tematy rocznicowe 8% Katy ń 7% Solidarno ść, stan wojenny i Okr ą gły Stół 7% Wspomnienia rodzinne 7% Powstanie Warszawskie 6% Lublin II wojna ś wiatowa i okupacja miasta 30% Historia lokalna 25% Okres PRL 12% Wspomnienia rodzinne 10% Powstanie Warszawskie 10% Majdanek 8% Tematy rocznicowe 8% Katy ń 7%

21 Duma i wstyd - Białystok Ród Branickich 22% Ruch oporu przeciwko okupantowi sowieckiemu 15% Ruch oporu przeciwko okupantowi niemieckiemu 11% Powojenna odbudowa miasta i wyzwolenie 11% Nie wiem/ trudno powiedzie ć 35% Okres II wojny ś wiatowej i okupacji, kolaboracja z wrogiem, 25% Dyskryminacja i Zagłada Ż ydów w czasie II wojny ś wiatowej 14% Konflikty etniczne i religijne 9% Okres stalinizmu 8% Odpowied ź negatywna 44%

22 Duma i wstyd - Lublin Unia Lubelska 68% Lubelski Lipiec 1980, powstanie Solidarno ś ci 15% Stolica tzw. Polski Lubelskiej (1944-1945)12% Renesans lubelski i złoty wiek 11% Cud lubelski (1949) 10% Ruch oporu przeciwko okupantowi niemieckiemu 9% Okres PRL, współpraca z władzami i słu ż b ą bezpiecze ń stwa 27% Manifest PKWN i okres tzw. Polski Lubelskiej 23% Bolesław Bierut 16% Dyskryminacja i Zagłada Ż ydów w czasie II wojny ś wiatowej 12% Odpowied ź negatywna 47% Nie wiem, trudno powiedzie ć 16%

23 Znane osoby związane z miastem Klemens Branicki 65% Ludwik Zamenhof 50% Ryszard Kaczorowski 36% Izabela Branicka 23% Józef Czechowicz 59% Biernat z Lublina 24% Jan Paweł II 16% Jan Kochanowski 10%

24 Białystok / Lublin był w przeszłości przede wszystkim polskim miastem.

25 Białystok / Lublin jest obecnie przede wszystkim polskim miastem o polskiej historii

26 Czy P. zdaniem grupy religijne i narodowe zamieszkujące Białystok/Lublin mają wspólną historię, czy raczej każda z nich ma historię własną?

27 Cyberpamięć Białystok&Lublin.pl

28 Internauta made in Poland 54,2 % Polaków (16,32 mln)kobiety=m ęż czy ź ni72% korzysta codziennie NetTrack (grudzie ń 2010 - luty 2011)

29 Wiek internautów

30 Dyskurs pamięci w internecie Pami ęć społeczna jako dyskurs Specyfika cyberpami ę ci: o Wielo ść dyskursów hyde park pami ę ci (wł ą czanie dyskursów prywatnych, niszowych, kontrdyskursów) o Wzmo ż ona interdyskursywno ść (fora, komentarze) o Kontrsepizacja tego, co zapominane czy zniekształcane w dominuj ą cym dyskursie o Szybka reakcja na zmiany

31 W Google to użytkownicy są Bogiem, a ich dane - Biblią ;) wybór z pierwszych wskaza ń w Google 22 stron do analizy nie s ą to artykuły w gazetach nie s ą to blogi i fora nie s ą to specjalistyczne strony dotycz ą ce mniejszo ś ci s ą to strony samorz ą dów, portale miejskie, przewodniki, wikipedia wybór z pierwszych wskaza ń w Google 22 stron do analizy nie s ą to artykuły w gazetach nie s ą to blogi i fora nie s ą to specjalistyczne strony dotycz ą ce mniejszo ś ci s ą to strony samorz ą dów, portale miejskie, przewodniki, wikipedia

32 Megapanel Gemius/PBI, sierpień 2010

33 Wielokulturowa pamięć w liczbach Ż ydzi 115 judaizm, synagoga 54 Zagłada 18 protestanci 20 idea wielokulturowo ś ci 15 prawosławie 10 Lublin Ż ydzi 115 judaizm, synagoga 40 Zagłada 32 idea wielokulturowo ś ci 12 prawosławie 11 Białystok

34 Syjonizm 2 Chanajki 4 Bund 5 Główna synagoga 10 Pogrom białostocki 11 Powstanie w getcie 12 Ludwik Zamenhof 21 Esperanto 34 Białystok

35 Syjonizm 1 Jarmarki 3 Drukarnia ż ydowska 4 Chasydyzm 6 Sejm Czterech Ziem 8 Majdanek 10 Jesziwa M ę drców Lublina 11 dzielnica ż ydowska 21 Lublin

36 Pamięć online LUBLIN Konkretne miejsce w przestrzeni Judaizm (jesziwa, chasydzi, synagogi) Zagłada (Majdanek) BIAŁYSTOK Esperanto i Ludwik Zamenhof Powstanie w getcie Pogrom białostocki BIAŁYSTOK Esperanto i Ludwik Zamenhof Powstanie w getcie Pogrom białostocki

37 Pamięć offline LUBLIN Ś wiecka kultura ż ydowska Okres powojenny Widz ą cy z Lublina Stosunki pl.- ż yd. w czasie II wojny ś wiatowej LUBLIN Ś wiecka kultura ż ydowska Okres powojenny Widz ą cy z Lublina Stosunki pl.- ż yd. w czasie II wojny ś wiatowej BIAŁYSTOK Ś wiecka kultura ż ydowska Okres powojenny Ż ydzi a przemysł Konflikty etniczne Stosunki pl.- ż yd. w czasie II wojny ś wiatowej BIAŁYSTOK Ś wiecka kultura ż ydowska Okres powojenny Ż ydzi a przemysł Konflikty etniczne Stosunki pl.- ż yd. w czasie II wojny ś wiatowej

38 Cyberpamięć - podsumowanie Dominuje klasyczny typ pami ę ci lokalnej region –naród: Widoczna wci ąż jest polskocentryczno ść : martyrologia polska od powsta ń do II wojny ś wiatowej; podkre ś lanie polsko ś ci terenów wschodnich; odniesienie si ę do struktur pa ń stwa polskiego; skupienie si ę na polskiej kulturze; Wielokulturowo ść jest elementem wł ą czanym, ale nie jest to naturalna cz ęść narracji historycznej Lublin: wielokulturowo ść w przeszło ś ci, Białystok: wielokulturowo ść obecnie Białystok: nowe miejsce pami ę ci – powstanie Esperanto i Ludwik Zamenhof Idealizacja wielokulturowo ś ci

39 Miejsca puste Przestrze ń lubelska mówi. To przestrze ń tego co jest, co istnieje, co wypełnia, oraz przestrze ń miejsc pustych. I w przeciwie ń stwie do formuły sera szwajcarskiego, gdzie puste miejsce nie daje smaku, w Lublinie miejsca te znacz ą. A mo ż e nawet mówi ą jeszcze bardziej ni ż te wypełnione. Tak si ę zło ż yło - i to jest przestrzeni lubelskiej wła ś ciwo ść podstawowa, ż e wła ś nie miejsca centralne, o najwi ę kszej no ś no ś ci semantycznej i semiotycznej s ą dzisiaj puste Władysław Panas

40 Dziękuję za uwagę sztop@yahoo.com

41


Pobierz ppt "Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku "(Nie)pamięć miasta czyli o czym pamięta się i zapomina w historii Białegostoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google