Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Olga Kurek konsultacje: AFD + wtorek 10:00-12:00 pok. 302.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Olga Kurek konsultacje: AFD + wtorek 10:00-12:00 pok. 302."— Zapis prezentacji:

1 mgr Olga Kurek e-mail: okurek@wsiz.rzeszow.pl konsultacje: AFD + wtorek 10:00-12:00 pok. 302

2 Zjawisko czasu wolnego i jego społeczne rozumienie. Historia problematyki czasu wolnego. Współczesna infrastruktura czasu wolnego (najczęstsze formy spędzania czasu wolnego). Czas wolny jako element kapitału społecznego. Patologie czasu wolnego. Syndrom braku czasu we współczesnym społeczeństwie. Czas wolny w badaniach empirycznych.

3 Wstęp do socjologii N. Goodman, Wstęp do socjologii, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1992. Wprowadzenie do socjologii Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008. Socjologia Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004. Czas wolny i jego problematyka społeczno- wychowawcza A. Kamiński, Czas wolny i jego problematyka społeczno- wychowawcza, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965. Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktura J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktura, Warszawa 2006, ss. 204-216 (Dramat czasu wolnego, albo dlaczego nie można tracić czasu). Czas wolny. Konsument, rynek, marketing M. Bombol, A. Dąbrowska, Czas wolny. Konsument, rynek, marketing, Warszawa 2003.

4 W skład oceny końcowej wchodzą następujące kryteria: Obecność – 10 p. Aktywność – 20p. Przygotowanie prezentacji – 20p. (dla osób chętnych) Kolokwium zaliczeniowe – 50p. Ocena końcowa wynika z następujących przedziałów punktowych: 91 p. -100 p. – bdb (5,0) 81 p. – 90 p. - +db (4,5) 71 p. - 80 p. – db (4,0) 61 p. – 70 p. - +dst (3,5) 51 p. – 60 p. – dst (3,0) 0 p. – 50 p. – ndst (2,0)

5 TEMAT: Czas wolny w badaniach naukowych oraz komercyjnych. CEL: Przedstawić i omówić wyniki badań dotyczących formy spędzania wolnego czasu przez Polaków oraz mieszkańców Unii Europejskiej z podaniem źródeł, czasu i miejsca oraz metody przeprowadzenia badania. FORMA: prezentacja multimedialna w PowerPoint podczas zajęć. TERMIN: 21.01.2012 SKŁAD GRUP: pojedynczo lub w grupach dwuosobowych. ŹRÓDŁA: CBOS, OBOP, Ministerstwo Sportu i Turystyki RP, Instytut Turystyki, itp.

6 Aby uzyskać zaliczenie z kursu Distance Learning, należy: trzy dowolne ćwiczenia/zagadnienia/zadania z kursu DL 1. Wybrać trzy dowolne ćwiczenia/zagadnienia/zadania z kursu DL i ich rozwiązania wysłać w trzech odrębnych postach na AFD. 1 godzinie CZATU 3. Wziąć udział 1 godzinie CZATU.

7

8

9 SOCJOLOGIA bada grupy społeczne instytucje społeczne funkcjonowanie społeczeństwa zmiany społeczne procesy społeczne struktury społeczne

10 Socjologia kultury Socjologia prawa Socjologia medycyny Socjologia miasta (wsi) Socjologia gospodarki Socjologia Internetu Socjologia konfliktu Socjologia czasu wolnego Socjologia czasu wolnego Socjologia polityki Socjologia wychowania Socjologia organizacji Socjologia turystyki Socjologia wiedzy Socjologia pracy Mikrosocjologia Makrosocjologia

11 Interakcje społeczne Socjalizacja Czas wolny Czas wolny Kontrola społeczna Grupy społeczne Organizacje Naród Podziały społeczne Styl życia Styl życia Ruchliwość społeczna Instytucje Kultura Kultura masowa Mass media Religia Edukacja Globalizacja Rodzina Dewiacje, przestępczość Migracje Migracje Praca socjalna, ubóstwo, patologie Demografia

12 czas wolny wypoczynek relaks rozrywka rekreacja próżnowanie leniwy

13 zachowań ludzkich w czasie wolnym zajmuje się badaniem zachowań ludzkich w czasie wolnym; zdefiniowanie czasu wolnego jednym z głównych problemów badań socjologicznych nad zachowaniami ludzi w czasie wolnym jest zdefiniowanie czasu wolnego; badaniarozkwitły w drugiej połowie XX wieku badania na temat socjologii czasu wolnego rozkwitły w drugiej połowie XX wieku; początkowo badania te nie były traktowane zbyt poważnie, gdyż nie uważano badań nad czasem wolnym za równie ważne jak np. badania nad zachowaniami w pracy; ankiet wywiadach i grupach focusowych obecnie badania nad czasem wolnym coraz częściej opierają się nie tylko na danych z ankiet (często danych z ostatnich kilku dekad), ale także na wywiadach i grupach focusowych. socjologia turystyki socjologia sportu socjologia rekreacji podgałęzie: socjologia turystyki, socjologia sportu, socjologia rekreacji.

14

15 dysponuje człowiek po wykonaniu obowiązkowych czynności Czas wolny to czas, którym dysponuje człowiek po wykonaniu obowiązkowych czynności takich jak nauka, praca, czynności związane z codziennym życiem. [J. Dumazedier]. społeczeństwem przemysłowym Pojęcie i problem czasu wolnego pojawił się wraz ze społeczeństwem przemysłowym i związaną z nim standaryzacją produkcji. tradycyjnym nie rozgraniczano czasu wolnego i czasu pracy. W społeczeństwie tradycyjnym problem ten nie był istotny, gdyż nie rozgraniczano czasu wolnego i czasu pracy.

16 małe skupiska wiejskie miejsce zamieszkania było miejscem pracy czas wolny był przemieszany z czasem pracy praca i czas wolny był zdeterminowany rocznym cyklem przyrody (pory roku) oraz świętami religijnymi podział społeczeństwa na klasy społeczne, gdzie szlachta miała więcej czasu wolnego niż chłopi

17 wyjazdy ludzi do pracy do dużych miast rozdział miejsca zamieszkania i miejsca pracy podział czasu na pracę i czas wolny praca była wyznacznikiem stylu życia rozwój wiedzy powszechność edukacji

18 rozwój medycyny (dłuższe życie) - rozwój sfery usług rozwój komunikacji szybki rozwój wiedzy nowe zawody zwiększenie ilości czasu wolnego.

19

20 f. regeneracyjna f. kreatywna (rozwojowa) f. socjalizacyjna f. integrująca f. rozrywkowa

21

22 DETERMINANTY PODEJMOWANIA ZACHOWAŃ WOLNOCZASOWYCH czynniki społeczno- demograficzne (płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan cywilny) czynniki psychiczne (inteligencja, osobowość, temperament, zainteresowana, potrzeby) czynniki gospodarczo- ekonomiczne (sytuacja materialna, dochody, ilość czasu wolnego, dostępność do urządzeń rekreacyjnych, rodzaj wykonywanej pracy) czynniki biologiczne (stan zdrowia, poziom sprawności fizycznej, typ budowy somatycznej)

23

24 SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU samorozwójsportmajsterkowaniehodowlakolekcjonerstwo działalność społecznikowska działalność obywatelska praktyki religijne pielęgnacja hobby rozwój kulturalny pielęgnacja więzi

25 II) ZACHOWANIA SPOŁECZNE, A SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU

26 Jak należy rozumieć stwierdzenie Arystotelesa, iż człowiek z natury rzeczy stworzony jest życia w społeczeństwie? Jak należy rozumieć stwierdzenie Arystotelesa, iż człowiek z natury rzeczy stworzony jest życia w społeczeństwie?

27

28 … to złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek, istota biologiczna, staje się istotą społeczną, członkiem określonego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultury. … to złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek, istota biologiczna, staje się istotą społeczną, członkiem określonego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultury.

29 Jakie są zadania socjalizacji?

30 W toku socjalizacji człowiek poznaje i przyswaja sobie: umiejętności wzory zachowań normy wartości język zdolności do posługiwania się przedmiotami zdolności komunikacyjne itp.

31 Naśladowanie – związane z obserwowaniem zachowań a następnie odwzorowywaniem ich Identyfikacja – odnoszenie się do wzorów osobowych, autorytetów, idoli Internalizacja – przyswajanie elementów kultury, które w tym procesie przekształcają się w prywatne, indywidualne przekonania, poglądy, motywacje, aspiracje, predyspozycje, kanony moralne itp. Wychowanie – stosowanie tzw. wzmocnień pozytywnych i negatywnych (nagród i kar) by nauczyć tych sposobów zachowań i umiejętności, które są oczekiwane od jednostki w danej zbiorowości

32 SOCJALIZACJA PIERWOTNA - człowiek przechodzi ją w dzieciństwie, najczęściej w rodzinie SOCJALIZACJA PIERWOTNA - człowiek przechodzi ją w dzieciństwie, najczęściej w rodzinie SOCJALIZACJA WTÓRNA - wprowadza człowieka w poszczególne segmenty życia, dokonują jej grupy rówieśnicze, szkoła, itd. SOCJALIZACJA WTÓRNA - wprowadza człowieka w poszczególne segmenty życia, dokonują jej grupy rówieśnicze, szkoła, itd. RESOCJALIZACJA - przebudowa osobowości i zmiana tożsamości RESOCJALIZACJA - przebudowa osobowości i zmiana tożsamości

33 POZYCJE I ROLE SPOŁECZNE

34 POZYCJA SPOŁECZNA ROLA SPOŁECZNA DEFINICJA : Zbiór praw i obowiązków wiążących każdego, kto zajmuje daną pozycję społeczną, bez względu na cechy osobiste RODZAJE : Role przypisane (np. rola dziecka) Role przypisane (np. rola dziecka) Role osiągane (np. rola studenta) Role osiągane (np. rola studenta) ELEMENTY KONSTRUOWANIA ROLI : zachowania nakazane zachowania zakazane margines swobody DEFINICJA: Sposób usytuowania człowieka w zbiorowości. We współczesnym społeczeństwie każdy człowiek należy do wielu zbiorowości i w każdej z nich zajmuje jakąś pozycję: w rodzinie może być ojcem czy dzieckiem, w szkole – nauczycielem, uczniem, woźnym, w szpitalu – lekarzem, pacjentem, w klubie sportowym – zawodnikiem, kapitanem, trenerem. Każdy człowiek zajmuje w swoim życiu wiele pozycji (jednocześnie lub kolejno) – tyle, do ilu zbiorowości należy.

35

36

37 KONFORMIZM

38 X AB C

39

40

41 zmiana zachowania naciskiem zmiana zachowania lub opinii danej osoby spowodowana rzeczywistym lub wyobrażonym naciskiem ze strony jakiejś osoby lub grupy osób.

42 Uleganie Uleganie - gdy istnieje wyraźny konflikt między przekonaniem jednostki a presją grupy, w wyniku którego jednostka podporządkowuje się grupie. Nie kradnę, bo mnie złapią lub uznają za złodzieja. Identyfikacja Identyfikacja - gdy jednostce zależy, aby być podobnym do jakiejś grupy lub jakiejś osoby (jednostka identyfikuje się z tą grupą), to jej zachowania dopasowują się do wyobrażeń o tej jednostce. Nie kradnę, bo inteligentne osoby nie kradną. Internalizacja Internalizacja to najgłębsza forma konformizmu, polega na uznaniu pewnych norm i wartości za własne. Nie kradnę, bo to jest złe.

43 Z jakich powodów ludzie postępują konformistycznie? Z jakich powodów ludzie postępują konformistycznie?

44 lęk przed odrzuceniem lęk przed odrzuceniem obawa przed sankcjami obawa przed sankcjami pragnienie posiadania racji pragnienie posiadania racji

45 Jakie czynniki zewnętrzne potęgują zachowania konformistyczne? Jakie czynniki zewnętrzne potęgują zachowania konformistyczne?

46 jednomyślność grupy wpływ autorytetu = lidera opinii osobowość jednostki skład grupy liczebność grupy poczucie bezpieczeństwa jednostki niska samoocena płeć

47 Czym jest NONKOFORMIZM i ANTYKONFORMIZM? Czym jest NONKOFORMIZM i ANTYKONFORMIZM?

48 Nonkonformizm Nonkonformizm – postawa krytyczna wobec zasad, zachowań i norm społecznych, grupowych, przeciwstawiająca im własny system wartości. Antykonformizm Antykonformizm - postawa społeczna, która nakazuje kwestionować ogólnie przyjęte reguły i wzory postępowania. Stoi w opozycji do konformizmu, jest radykalną formą nonkonformizmu.

49


Pobierz ppt "Mgr Olga Kurek konsultacje: AFD + wtorek 10:00-12:00 pok. 302."

Podobne prezentacje


Reklamy Google