Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji SEN O POTĘDZE czy CIEMNOŚĆ WIDZĘ ? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji SEN O POTĘDZE czy CIEMNOŚĆ WIDZĘ ? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji."— Zapis prezentacji:

1 1/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji SEN O POTĘDZE czy CIEMNOŚĆ WIDZĘ ? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Inauguracja roku akademickiego w Politechnice Białostockiej Wykład inauguracyjny Białystok, 4 października 2013 r. Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania http://www.glitter-pic.de/augen/017-see-the-darkness.jpg.html

2 2/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Plan wykładu 1.Istota i pojęcie innowacji 2.Zależność pomiędzy poziomem rozwoju społeczno- gospodarczego a innowacyjnością 3.Bez iluzji. Gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy? 4.Scenariusze rozwoju innowacyjności podlaskiej 5.Polityka innowacyjna 6.Imperatyw nowego paradygmatu rozwoju województwa 7.Strategia innowacji czy zapaści? 8.Specjalizacje inteligentne inaczej 9.Nieoczywiste kierunki rozwoju 10.Zwiastuny zmian czy fantomy? 11.Podsumowanie Źródło: http://www.jointcommissioninternational.org/Common/Images/custom/JCIC/Seoul2009/Website%20Agenda.jpg

3 3/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Pojęcie innowacji Innowacja oznacza obiektywne udoskonalenie właściwości produktu, procesu bądź systemu organizacyjnego w stosunku do produktów, procesów i metod organizacji dotychczas istniejących. [http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9cSCICdnoG ncf4EGTB3KXWgVsv0Z9HutezH_mb640hWDEfjiYy w&t=1&usg=__xSEDT_Ad3gVMlzBwkq8PLL-zfoE=] Innowacje powstają w wyniku działalności innowacyjnej obejmującej szereg działań o charakterze badawczym (naukowym), technicznym, organizacyjnym, finansowym, handlowym i marketingowym. [http://www.inkubator tsl.pl/obj.php/act=show/id/26] [Na podstawie: GUS Portal Informacyjny http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm? id=POJ-205.htm]

4 4/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Relatywność innowacji INNOWACJE ABSOLUTNE Produkty i procesy nowe w skali światowej Produkty i procesy nowe w skali kraju lub rynku Produkty i procesy nowe tylko dla danego przedsiębiorstwa, lecz już wdrożone w innych przedsiębiorstwach, dziedzinach działalności lub krajach http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIOWtK46I9- hrkjlThyt7A9qkjF72jQAumEeEuMkMYzEXOOuyugA INNOWACJE IMITACYJNE

5 5/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Samo odkrycie nowości nie jest jeszcze innowacją, dopiero wdrożenie nowości do praktyki tworzy innowację. Istota innowacji http://www.netquake.net/2012/12/samsung-to-release-new- flexible-displays-with-sizes-between-55-and-55-inches/ http://spie.org/x31616.xml http://www.spicytec.com/2011/07/fujitsu-flexible-amoled-notebook.html Innowacja jest motorem rozwoju społeczno-ekonomicznego! Oferuje szeroki wachlarz możliwości w kontekście zrównoważonego rozwoju, tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania produktywności, usprawniania procesów operacyjnych i, co kluczowe, spełniania potrzeb społeczeństwa. Na podstawie: W. Cellary, Innowacyjność i nauka to nie to samo…, http://www.innowacje.lubuskie.pl/prezentacje,item10340,10406.html;

6 6/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Innowacyjność motorem rozwoju – UE Źródło: opracowanie własne na podstawie: wskaźnik SII - Innovation Union Scoreboard 2013; wskaźnik HDI http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_in_Europe_by_Human_Development_Index.

7 7/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Innowacyjność motorem rozwoju – województwa Źródło: opracowanie własne, dane za: EUROSTAT; B. Plawgo i in., Regionalne systemy innowacji. Raport z badań, PARP, Warszawa 2013, s. 58.

8 8/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Bez iluzji – siła innowacji Polski na tle krajów UE Źródło: opracowanie własne na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2013, European Commission, s.79.

9 9/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Bez iluzji – siła innowacji województwa podlaskiego na tle pozostałych województw Źródło: opracowanie własne, dane za: B. Plawgo i in., Regionalne systemy innowacji. Raport z badań, PARP, Warszawa 2013, s. 58.

10 10/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Bez iluzji – pogłębianie luki rozwojowej (nie chowajmy głowy w piasek) http://www.123rf.com/photo_22236315_scared-businessman-hiding-on-the-ground-with-business-graph-down-concept.html Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL/GUS. PKB pc kraj – PKB pc wp

11 11/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Bez iluzji – potencjał innowacyjny województw Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Feltynowski, Ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych [w:] A. Nowakowska (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009, s. 25-40; dane za: B. Plawgo i in., Regionalne systemy innowacji. Raport z badań, PARP, Warszawa 2013, Zmiana pozycji 2003-2009 Pozycja 2003

12 12/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Polityka innowacyjna Na podstawie: W. Cellary, Innowacyjność i nauka to nie to samo…, http://www.innowacje.lubuskie.pl/prezentacje,item10340,10406.html; M. Sadowska, Rola władz publicznych we wspieraniu innowacyjności, demosEuropa Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2009. Kreowanie procesów innowacyjnych w regionach jest ważnym elementem zarządzania regionem, przyczyniającym się do jego rozwoju i służącym całej społeczności. Skuteczna polityka innowacyjności to taka, która doprowadzi do znaczących zmian gospodarczych

13 13/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Analiza SWOT – sytuacje decyzyjne Przeorientuj się. Szukaj na nowo swojego miejsca! Źródło: http://zverko.rs/2012/09/swot-analiza-kratka-skola-marketinga/

14 14/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Kluczowe czynniki sukcesu 1.Poziom infrastruktury B+R w regionie 2.Stan badań wdrożeniowych 3.Stan transferu technologii z nauki do gospodarki regionu 4.Stan wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarce regionu I. Poziom potencjału badawczo-rozwojowego w regionie II. Efektywność sieci współpracy nauka-biznes-administracja 1.Poziom zaufania między podmiotami ze sfery nauki, biznesu i administracji 2.Stopień kooperacji w triadzie nauka-biznes-administracja 3.Poziom zbiurokratyzowania decyzji administracyjnych 4.Otwartość instytucji administracyjnych na wspieranie działań podmiotów opracowujących i wdrażających przełomowe technologie 5.Zrozumienie wzajemnych korzyści współpracy biznesu i sfery B+R

15 15/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Scenariusze rozwoju innowacyjności podlaskiej WYSOKI potencjał badawczo-rozwojowy EFEKTYWNE regionalne sieci współpracy podmiotów N-B-A NIEEFEKTYWNE regionalne sieci współpracy podmiotów N-B-A NISKI potencjał badawczo-rozwojowy Scenariusz ambiwalencji rozwojowej Scenariusz niemocy rozwojowejScenariusz ograniczeń rozwojowych ZOSIA SAMOSIA Scenariusz nowych szans rozwojowych SEN O POTĘDZE CIEMNOŚĆ WIDZĘW POGONI ZA INNOWACJĄ 1.Następuje radykalny wzrost potencjału badawczo-rozwojowego w województwie podlaskim. 2.Podmioty administracji publicznej, jednostki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa tworzą silne i efektywne sieci współpracy. 3.Innowacyjne przedsiębiorstwa wzmacniają swoją pozycję w wybranych przez siebie rynkowych niszach i odnoszą sukcesy na rynkach krajowych i zagranicznych 4.Władze regionu dostrzegają potrzebę oparcia rozwoju regionu na przełomowych technologiach i upatrują w tym szansy na społeczno-gospodarczy skok rozwojowy. 5.Efektywne wykorzystanie nowych instrumentów polityki państwa i Unii Europejskiej pobudza innowacyjność województwa. 6.Następuje napływ wybitnych specjalistów spoza regionu, wokół których powstają silne i dynamiczne zespoły o ponadregionalnym znaczeniu. 7.Region staje u progu epokowej szansy nadrobienia cywilizacyjnego zapóźnienia względem reszty kraju i lepiej rozwiniętych państw Europy. 1.W regionie kształtują się silne ośrodki badawcze z powodzeniem pozyskujące znaczne fundusze na infrastrukturę, laboratoria i badania ze źródeł publicznych (krajowych i europejskich). 2.Rozwój kierunków badawczych bardziej o charakterze teoretyczno-poznawczym niż aplikacyjnym. 3.Słaba kooperacja w triadzie nauka-administracja-biznes i dysfunkcyjne mechanizmy transferu technologii 4.Brak zainteresowania lokalnego biznesu innowacyjnymi technologiami. 5.Innowacyjne technologie tworzone w regionie są komercjalizowane poza nim. 6.Przełomowe technologie to jedynie wątek poboczny w regionalnej strategii rozwoju. 7.Rozwój regionu toczy się starym, powolnym rytmem. 1.Barierę postępu stanowią niskie nakłady (względem reszty kraju) na badania i rozwój oraz niska atrakcyjność regionu dla polskich i zagranicznych naukowców. 2.Władze samorządowe, przedsiębiorstwa, uczelnie oraz organizacje pozarządowe rozumieją potrzebę współpracy w celu podnoszeniu konkurencyjności regionu. 3.Rośnie liczba wspólnych projektów badawczych, powstają nowe kierunki studiów realizowane wspólnie przez uczelnie z dużym udziałem przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. 4.Podlaski inno-entuzjazm jest mocno schładzany słabą pozycją na rynku specjalistycznych kadr oraz niewystarczająco wysokim poziomem naukowym i potencjałem biznesowym realizowanych projektów. 5.Na tle niskiej kondycji ekonomicznej regionu, wciąż niewielkie są możliwości gospodarczego wykorzystania badań i przełomowych technologii w gospodarce województwa, szczególnie w nowych branżach. 1.Nie nastąpił istotny wzrost potencjału B+R województwa. 2.Przełomowe technologie pozostają na marginesie zainteresowania zarówno naukowców, jak i przedsiębiorców. 3.Lokalne władze, biznes i środowiska akademickie nie zdołały wypracować wspólnej wizji rozwojowej dla zapóźnionego cywilizacyjnie regionu i przekonać do tej wizji społeczeństwa. 4.Województwo podlaskie konsekwentnie okupuje końcówki rankingów zamożności, atrakcyjności inwestycyjnej, innowacyjności gospodarki oraz nakładów na B+R. 5.Przedsiębiorstwa tylko sporadycznie przejawiają ambicje kreowania unikalnej wartości dodanej swoich produktów opartych na przełomowych technologiach. 6.Z powodu braku prężnych sieci współpracy w triadzie administracja-biznes-nauka region traci (często bezpowrotnie) szansę, jaką daje unijna i krajowa polityka wspierania innowacyjnych przedsięwzięć.

16 16/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Nakłady na B+R w województwie podlaskim na tle kraju Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych z BDL/GUS.gar nakłady na B+R pc kraj – nakłady na B+R pc wp

17 17/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Wskaźnik współpracy przedsiębiorstw Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL/GUS

18 18/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji www.kultowecytaty.pl/glowna/10-ciemnosc-widze-ciemnosc-ciemnosc-widze.html

19 19/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji http://mistwalkerphotography.wordpress.com/2012/04/11/a-light-in-the-darkness/

20 20/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Nowy paradygmat rozwoju województwa Oparcie strategii rozwoju regionu na logice sprzężenia nadążnego, wytyczającego trajektorię rozwoju, która nie naśladuje innych, ale zmierza w kierunku, gdzie znajdą się w przyszłości liderzy. Gdy rozwój tradycyjnych branż nie powoduje przyspieszenia rozwoju regionu - promowanie, rozwijanie i wdrażanie przełomowych technologii. http://www.philipmelling.co.uk/workshops.htm

21 21/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Strategia rozwoju województwa podlaskiego Podlaskie ZIELONE Podlaskie OTWARTE Podlaskie DOSTĘPNE Podlaskie PRZEDSIĘBIORCZE WYEDUKOWANE KREATYWNE PRODUKTYWNE WSPÓŁPRACUJĄCE Źródło: opracowanie własne za: Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok 2013.

22 22/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego Produkcja rolnicza Ekologicznie i zielono Kierunek na wschód Źródło: dreamstime.com Branże niskoproduktywne i przegrane Przełomowe technologie przyszłości Przełomowe technologie przyszłości Źródło: opracowanie własne za: Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok 2013; Surfdaddy Orca, Nano-Bio- Info-Cogno: Paradigm for the Future, http://hpplusmagazine.com/2010/02/12/nano-bio-info-cogno-paradigm-for-the-future.

23 23/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Specjalizacja inteligentna inaczej Źródło: M. Ranga, A Triple Helix Systems horse for the Smart Specialisation carriage?, Triple Helix XI Conference Workshop Supercharging the Triple Helix: Smart Specialisation as a game changer, London, 8-10 July 2013. Słabość teoretyczna Marginalizacja funkcji uczelni wyższych Wewnętrzna niespójność w odniesieniu do oczekiwanej roli władz Inteligentna specjalizacja w istocie promuje regiony wiodące, a degraduje regiony słabe i peryferyjne

24 24/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Szansą Podlasia rozwój nieoczywisty Binsztok, A., Perechuda, K., Nowe funkcje informacji we współczesnych koncepcjach zarządzania. [w:] R. Borowiecki (red.), M. Kwieciński (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem: pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona, Kantor Wydawniczy "Zakamycze", Kraków 2003, s.37-52; K. Materska, Pozyskiwanie informacji gospodarczych, [dokument elektroniczny] http://bbc.uw.edu.pl/Content/41/10.pdf, data wejścia: 25.08.2013 Wykorzystywanie informacji pewnych, jednoznacznych, niewymagających pogłębionej reinterpretacji daje co najwyżej możność formułowania strategii naśladowczych, a nie innowacyjnych. Podstaw do budowania strategii, które może przynieść sukces należy upatrywać w informacjach śladowych, niepowtarzalnych, trudnych do natychmiastowej interpretacji i pochodzących z nieoczywistych źródeł. http://pl.depositphotos.com/ http://incb.net/

25 25/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Wskaźnik dobrostanu psychicznego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czaplicki, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego. Warszawa 2013, s. 449.

26 26/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Podsumowanie [http://doostaan.files.wordpress.com/ 2009/01/reading.jpg] 1.Skracanie dystansu rozwojowego województwa nie będzie możliwe w modelu dyfuzji naśladowczej. Nieodzowne staje się kształtowanie modelu dyfuzji kreatywnej. 2.Konieczne jest znaczące zwiększenie finansowania nauki oraz prac badawczo-rozwojowych. 3.Niezbędne jest wzmocnienie regionalnych sieci współpracy biznes-nauka-administracja. 4.Kształcenie na trzecim stopniu studiów na potrzeby sektora innowacji, a nie sektora nauki. 5.Kształtowanie przestrzeni publicznej wspierającej aktywność obywatelską i twórczą.

27 27/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Zwiastuny czy fantomy?

28 28/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji Dziękuję za uwagę! prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko Politechnika Białostocka e - mail : j. nazarko @ pb. edu. pl www.nazarko.pl http://weblogs.cltv.com/buess/realestate/homesplus/RE%20lingo.jpg


Pobierz ppt "1/28 J. Nazarko, Sen o potędze czy Ciemność widzę? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji SEN O POTĘDZE czy CIEMNOŚĆ WIDZĘ ? W poszukiwaniu podlaskiej innowacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google