Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Błonkowata woda Ciśnienie hydrostatyczne Ciśnienie krytyczne Demineralizacja wody Destylacja woda Elektrownia wodna Energia geotermalna Geotermalne wody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Błonkowata woda Ciśnienie hydrostatyczne Ciśnienie krytyczne Demineralizacja wody Destylacja woda Elektrownia wodna Energia geotermalna Geotermalne wody."— Zapis prezentacji:

1

2 Błonkowata woda Ciśnienie hydrostatyczne Ciśnienie krytyczne Demineralizacja wody Destylacja woda Elektrownia wodna Energia geotermalna Geotermalne wody Gęstość wody Głębinowe wody Gruntowe wody Klasy czystości wód Krzepnięcie Kotłowa woda Miękka woda Mineralna woda Napięcie powierzchniowe Odwrócona osmoza Oligoceńska woda Opadowe wody Oszczędzanie wody Pamięć wody Pitna woda Płynące wody Podziemne wody Pogazowa woda Potrójny punkt Powierzchniowe wody Prawo Archimedesa Prawo Pascala Przemiany fazowe Przemysłowa woda Redestylowana woda Rozszerzalność cieplna Sedymentacja Sedymentacja Stany skupienia wód Stan stały Stan ciekły Stan ciekły Stan gazowy Stołowa woda Stojące wody Temperatura krytyczna Temperatura topnienia Twarda woda Właściwości fizyczne wody Woda Woda wodociągowa Wody mórz i oceanów Wody wgłębne Wody Zaskórne

3 Woda błonkowata, woda adhezyjna, związana woda podziemna; tworzy się (z wody ciekłej) na ziarnach skały, na warstewce wody higroskopijnej wtedy, gdy Otoczka adsorpcyjna pokrywa całą powierzchnię ziarna i ustaje proces wiązania cząsteczek pary wodnej; warstewka wody błonkowatej jest luźniej związana z podłożem mineralnym niż warstewka wody higroskopijnej. Woda Błonkowata zamarza w temperaturze nieco niższej niż 0°C, w niewielkim stopniu rozpuszcza inne substancje, nie bierze udziału w podziemnym krążeniu wód, nie może być pobierana przez rośliny. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3997239 http://www.moje.tatrynet.pl/foto/galeria/woda/6625.jpg

4 Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie wywierane przez słup wody. Zgodnie z kierunkiem działania siły ciężkości (ciężar). http://portalwiedzy.onet.pl/68794,,,,cisnienie_hydrostatyczne,haslo.html http://przyroda.osiedle.net.pl/obrazy/zrodlo.jpg

5 Ciśnienie krytyczne - ciśnienie pary nasyconej, w temperaturze krytycznej. Ciśnienie krytyczne wody wynosi 220,6 atm, a temperatura krytyczna 374 °C. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciśnienie_krytyczne http://overburner.w.interia.pl/wulkany/gejzer.jpg

6 Demineralizacja wody - usunięcie z wody rozpuszczonych w niej soli. http://pl.wikipedia.org/wiki/Demineralizacja http://www.zarowki-hurtownia.pl/ files/ photos/ large/1 1931652297167zdjecie _woda_demi _5l.jpg

7 Zmiękczanie wody, usuwanie związków powodujących twardość wody. Zmiękczanie wody może odbywać się metodami: destylacji, dekarbonizacji(strącenie soli wapnia i magnezu termicznie lub chemicznie, np. przy pomocy sody albo fosforanów), metodą jonitową, poprzez dodawanie związków chemicznych tworzących rozpuszczalne kompleksy z wapniem i magnezem. http://portalwiedzy.onet.pl/49808,,,,zmiekczanie_wody,haslo.html http://www.bionovo.pl/images/artykoly/image_01767.JPG

8 Elektrownia wodna to zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. Elektrownie wodne można podzielić na elektrownie przepływowe produkujące energię elektryczną oraz elektrownie szczytowo-pompowe, które służą głównie do magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej w inny sposób. http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_wodna

9 Energia geotermalna wody podziemne i wyziewy wulkaniczne mogą być źródłem dużych ilości ciepła. http://portalwiedzy.onet.pl/130189,,,,zjawiska_zwiazane_z_wulkanizmem,haslo.html http://hotnews.pl/zdjecia/Nauka/20070203040056.jpg

10 Wody geotermalne są wodami o wysokich temperaturach, zgromadzonymi w zbiornikach podziemnych w postaci warstw geotermalnych (warstwy geotermalne są to warstwy skał, których pory i szczeliny wypełnia woda).Wysoka temperatura wód geotermalnych pochodzi Z wnętrza Ziemi. W płynnej magmie, z której zbudowany jest płaszcz naszej planety, gromadzone są olbrzymie ilości energii cieplnej. http://www.geotermia-uniejow.pl/?lang=pl&action=strona&ids=1&idm=1&idst=11 http://bi.gazeta.pl/im/0/5867/z5867700X.jpg

11 Gęstość wody jest zależna od temperatury. http://www.gim1.rabawyzna.pl/u s/Editor/Image/LOGO1.jpg http://tabelechemiczne.chemical forum.eu/gestosc_woda.html

12 Wody głębinowe to wody podziemne występujące głęboko pod powierzchnią ziemi, izolowane od niej całkowicie. Nie są odnawialne. Z reguły mają wysoką mineralizację i z tego względu nie nadają się do celów konsumpcyjnych. Często są zasolone. http://www.hydropure.com.pl/woda/images/21.jpg http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_głębinowe

13 Wody gruntowe, występujące głębiej, w strefie saturacji, nad którą znajduje się strefa aeracji, pełniąca rolę filtra dla zasilających te wody opadów atmosferycznych, wykorzystywane głównie w rolnictwie, a także do celów komunalnych. http://d.wiadomosci24.pl/g2/a1/b9/fd/103108_1247229954_dda4_p.jpeg

14 Klasy jakości wód – sposób oceny stanu jakościowego wód stosowany w Polsce. Klasyfikacja jakości wód podlegała zmianom, a różne typy wód są klasyfikowane w nieco odmienny sposób. Przez kilkadziesiąt lat wody powierzchniowe były dzielone na klasy czystości, a nie jakości. Wyróżniano trzy klasy czystości: I, II, III i wody pozaklasowe (NON). Równolegle istniały systemy klasyfikacji wód podziemnych (cztery klasy jakości) i wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia (trzy kategorie). http://www.mmtrojmiasto.pl/rep/newsph/2806/8672.3.jpg http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasy_czystości_wód

15 Krzepnięcie - proces przechodzenia ciała ze stanu ciekłego w stan stały. Krzepnięcie wielu substancji zachodzi w określonej temperaturze zwanej temperaturą krzepnięcia (dla wody 0°C). W miejscu styku substancji w stanie stałym i stanie ciekłym w cieczy i w ciele stałym podczas krzepnięcia i topnienia jest taka sama temperatura zwana temperaturą topnienia. Temperatura topnienia jest podawana jako wielkość charakterystyczna dla wielu substancji. Temperatura topnienia (krzepnięcia) zależy nieznacznie od ciśnienia. Krzepnięciu towarzyszy wydzielanie ciepła co jest równoważne temu, że krzepnięcie przy stałym ciśnieniu wymaga doprowadzenia ciepła z krzepnącej substancji. http://portalwiedzy.onet.pl/27208,,,,krzepniecie,haslo.html

16 Woda kotłowa jest to woda o małej twardości używana do zasilania kotłów parowych, kotłowni wodnych, chłodni kominowych, wież chłodniczych, urządzeń wyparnych, przemysłowych instalacji myjących i płuczących. Jej odpowiedni skład zapewnia bezawaryjną i ekonomiczną pracę kotła, pozwala uzyskać optymalną jakości pary oraz ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie osadzanie się kamienia, korozja, częste odsalanie oraz wysokie zużycie środków do korekty chemicznej prowadzi do dużych strat ekonomicznych. http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_kotłowa http://www.sefako.com.pl/pub/Image/plomienicowe/KDprzekroj.jpg

17 Woda miękka – woda posiadająca niskie stężenie minerałów. Przeciwieństwo wody twardej. Posiadająca odczyn lekko kwaśny. http://www.nsik.com.pl/archiwum/189/img/31_2.jpg http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_miękka

18 Woda mineralna - naturalna woda wzbogacona w znacznym stopniu solami mineralnymi(lub innymi składnikami) w postaci jonów. Stężenie soli mineralnych musi wynosić co najmniej 1 g/l. Oprócz tego może zawierać rozpuszczone gazy pochodzenia naturalnego (dwutlenek węgla, siarkowodór). Najczęściej (w handlu detalicznym w Polsce wyłącznie) jest to woda wgłębna, która minerały pozyskała ze skał, przez które przepływała. Po raz pierwszy definicję wody mineralnej określono na Międzynarodowym Kongresie Balneologicznym w Bad.Nauheim w roku 1911. http://wapedia.mobi/pl/Woda_mineralna http://www.promenadasukcesu.pl/grafika/ostatni_numer/ok.jpg

19 Napięcie powierzchniowe to zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym, lub inną cieczą. Polega na powstawaniu dodatkowych sił działających na powierzchnię cieczy w sposób kurczący ją (przyciągający do wnętrza cieczy). Zjawisko to ma swoje źródło w siłach przyciągania pomiędzy molekułami cieczy. Występuje ono także zawsze na granicy faz termodynamicznych. http://www.zgapa.pl/zgapedia/Napi%C4%99cie_powierzchniowe.html http://www.firmasprzatajaca.pl/userfiles/image/Aktualnosci/magic%20maxx/foto2.jpg

20 Odwrócona osmoza – wymuszona dyfuzja rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu. W przeciwieństwie do osmozy spontanicznej, odwrócona osmoza zachodzi od roztworu o wyższym stężeniu substancji rozpuszczonej do roztworu o stężeniu niższym, czyli prowadzi do zwiększenia różnicy stężeń obu roztworów. http://pl.wikipedia.org/wiki/Odwrócona_osmoza http://www.geafiltration.com/pl/images/technologia/proces_osmozy.gif

21 Woda oligoceńska jest to woda artezyjska, mieszcząca się pomiędzy dwiema warstwami skał i czerpana z tzw. studni oligoceńskich. Nazwa wody pochodzi od średnio- i gruboziarnistych piasków glaukonitowych oligocenu, występujących na głębokości około 200 metrów w przypadku niecki mazowieckiej. http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_oligoceńska http://bi.gazeta.pl/im/6/4963/z4963026X.jpg

22 Woda opadowa - woda, która powstaje przez kondensację pary wodnej w atmosferze i spada na powierzchnię Ziemi w postaci opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu, gradu). Jej skład zależy od czystości powietrza, które napotyka podczas opadania - charakteryzuje się dużą zawartością gazów (tlenu, azotu, dwutlenku węgla) i może zawierać sadzę, pyłki roślinne, pył przemysłowy, mikroorganizmy, a także pewne ilości soli mineralnych. http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_opadowa http://republika.pl/blog_lp_4066226/5502810/tr/deszcz.jpg

23 Oszczędzanie wody – zagadnienie sozologii i sozoekonomiki obejmujący wszelkiego rodzaju działania zmierzające do minimalizacji strat w wykorzystaniu dobra naturalnego jakim jest woda. http://pl.wikipedia.org/wiki/Oszczędzanie_wody http://www.elmuzyka.edu.pl/ekozespoly2006/ochron1.gif

24 Pamięć wody – niepotwierdzona w recenzowanych czasopismach naukowych hipoteza dotycząca rzekomego gromadzenia i Przechowywania informacji przez wodę. Hipoteza głosi, że cząsteczki stykając się z cząsteczkami innych substancji przybierają charakterystyczne ułożenie lub drganie, stan ten jest zachowywany i przenoszony na następne cząstki wody pomimo wielokrotnego I ogromnego rozcieńczania jak i oddzielenia substancji zmieniających układ cząsteczek wody. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pamięć_wody http://jekos.home.pl/smakwody/wordpress/wp-content/uploads/2007/08/woda2.jpg

25 Woda pitna – czysta woda, która nadaje się do spożycia (bez zagrożenia dla zdrowia). Powinna ona zawierać odpowiednią ilość soli mineralnych (dlatego woda destylowana, mimo wysokiej czystości, nie nadaje się do celów konsumpcyjnych), a nie zawierać zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_pitna http://www.zdrowa-woda.eu/wp-content/uploads/2008/03/woda1.jpg

26 http://www.dfv.pl/tl_files/dfv/Poradniki/Szkola_dfv/dla_zaawansowanych/woda_plynaca/ woda_plynaca/wybrane/wodospad_600.jpg

27 Wody podziemne – wody, zalegające pod powierzchnią Ziemi na różnych głębokościach, powstałe na skutek różnych procesów geologicznych. Ich łączna objętość wynosi ok. 60 000 tys. km³, co stanowi ok. 4,12 ogólnej objętości zasobów hydrosfery Ziemi. Strefa nasycenia wodami podziemnymi nosi nazwę strefy saturacji, i położona jest poniżej strefy nasycenia powietrzem glebowym i innymi gazami czyli strefy aeracji. http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_podziemna http://www.playamayanews.com/images/stories/area_info/yax_mul.jpg

28 Woda pogazowa – uboczny produkt otrzymywany w procesie suchej destylacji węgla (koksowanie węgla). Zawiera wodę oraz amoniak i sole amonowe (głównie węglan amonu) oraz inne związki w mniejszych ilościach. Jako produkt uboczny jest neutralizowana kwasem siarkowym(VI) w wyniku czego otrzymuje się siarczan(VI) amonu, który jest używany jako nawóz sztuczny. Używana jest także do otrzymywania amoniaku. http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_pogazowa http://www.owoc.gda.pl/fotki/ochronasrodowiska/jowita/woda/woda3b.jpg

29 Punkt potrójny – stan, w jakim dana substancja może istnieć w trzech stanach skupienia równocześnie w równowadze termodynamicznej. Punkt ten określony jest przez temperaturę i ciśnienie punktu potrójnego. Na diagramie fazowym, ukazującym zależności ciśnienia od temperatury stanów równowagi faz, jest to punkt przecięcia krzywych równowagi fazowej substancji odpowiadający stanowi równowagi trwałej trzech stanów skupienia (ciało stałe, ciecz, gaz). http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Stany_diag.png/300px-Stany_diag.png http://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_potrójny

30 Wody powierzchniowe – wody występujące na powierzchni ziemi, łatwe do bezpośredniego ujęcia (czerpania). Dzielimy je na: *słone (morza, oceany), słone jeziora – zajmują 97 procent wód, *słonawe (brakkiczne) – wody w ujściach rzek, a także wody Bałtyku, *słodkie (większość wód śródlądowych) – zajmują pozostałe 3 procent wód a są to: płynące (rzeki, strumienie),stojące (jeziora, stawy). http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_powierzchniowe http://www.mrozy.pl/img/oczko_1.jpg

31 Prawo Archimedesa – podstawowe prawo hydro- i aerostatyki określające siłę wyporu. Nazwa prawa wywodzi się od jego odkrywcy Archimedesa z Syrakuz. Wersja współczesna: Na ciało zanurzone w płynie (cieczy, gazie lub plazmie) działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartego płynu. Siła ta jest wypadkową wszystkich sił parcia płynu na ciało. Stara wersja prawa: Ciało zanurzone w cieczy lub gazie traci pozornie na ciężarze tyle, ile waży ciecz lub gaz wyparty przez to ciało. http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Archimedesa http://s.blomedia.pl/wykopwykop.pl/846/archimedes.jpg

32 Prawo Pascala -Ciśnienie zewnętrzne wywierane na ciecz lub gaz znajdujące się w naczyniu zamkniętym rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach. http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Pascala http://kurcabatomasz7.w.interia.pl/obrazy/parch.bmp

33 Przemiana fazowa (przejście fazowe) to taka zmiana układu fizycznego lub chemicznego, Której towarzyszy skokowa zmiana parametrów układu, np. ciepła właściwego układu lub jego składowych. Przykłady: topnienie i krzepnięcie, wrzenie, parowanie i skraplanie, sublimacja i resublimacja. http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemiana_fazowa http://sciaga.onet.pl/_i/Fizykasciaga/sublimacja.jpg

34 Woda przemysłowa jest to woda zazwyczaj piątej klasy czystości, której skład chemiczny lub bakteriologiczny nie zezwala na używanie jej do celów spożywczych ani w gospodarstwie domowym, ale może być używana w celach technologicznych. Zwykle nie jest ona poddawana procesom oczyszczania, czasem zaś specjalnie preparowana. http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_przemysłowa http://www.powen.pl/temp/uploads/image/nowosci/OZ_prac_OZ-400.jpg

35 Woda redestylowana (woda podwójnie destylowana, łac. aqua bidestilata) - woda poddana dwukrotnie destylacji w celu usunięcia zanieczyszczeń pozostałych po pierwszym procesie. Jednak nawet tak oczyszczona woda zawiera pewną (bardzo niewielką) Ilość rozpuszczonych związków chemicznych i jej twardość wynosi około 0,04 mval/dm 3, co jednak nie przeszkadza w większości zastosowań. http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_redestylowana http://media7.mojageneracja.pl/oioiyuyiuy/mediumk1uo8q554844473a9f39415161.jpg

36 Rozszerzalność cieplna, zmiana rozmiarów liniowych (rozszerzalność cieplna liniowa) oraz objętości rozszerzalność cieplna objętościowa) ciał na skutek zmiany temperatury. Liczbowo rozszerzalność cieplną opisuje w przybliżeniu wzór: x(T)=x(T 0 ){1+α(T-T 0 )}, gdzie x(T) - rozmiar ciała w temperaturze T, x(T 0 ) – jego rozmiar w temperaturze początkowej, α – współczynnik rozszerzalności cieplnej (dla większość substancji α>0, ale np. dla wody wartość α zależy od temperatury, W szczególności w zakresie od 0°C do 4°C ma wartości ujemne). http://portalwiedzy.onet.pl/26400,,,,rozszerzalnosc_cieplna,haslo.html http://aneksy.pwn.pl/podstawy_fizyki/img/obrazek_19_9.jpg

37 Sedymentacja (łac. sedimentum = osad) – proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności. Sedymentacji ulegają zawiesiny o gęstości większej niż gęstość cieczy. Sedymentacja prowadzi więc do rozdziału substancji niejednorodnych, a kryterium podziału jest gęstość. http://pl.wikipedia.org/wiki/Sedymentacja

38 Stan skupienia materii – podstawowa forma, w jakiej występuje substancja, określająca jej podstawowe własności fizyczne. Własności substancji wynikają z układu oraz zachowania, cząsteczek tworzących daną substancję. Bardziej precyzyjnym określeniem form występowania substancji jest faza materii. Dzielimy na: *Ciała Stałe *Ciecz *Gazy http://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_skupienia_materii http://gfx2.bryk.pl/text/00019/00019015.jpg

39 Ciało stałe - rodzaj fazy skondensowanej, każda substancja, która nie jest płynna, czyli nie Może samoistnie zmieniać swoich kształtów i rozmiaru po np. wlaniu jej do naczynia. Ciało stałe jest pojęciem mało precyzyjnym i mogą w nim występować w rzeczywistości różne stany skupienia materii zwane bardziej precyzyjnie fazami fizycznymi. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciało_stałe http://www.digitalphoto.pl/foto_galeria/4123_2008-0684_b.jpg

40 Ciecz – stan skupienia materii – pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu nie rozszerza się, aby wypełnić je całe. Powierzchnia styku cieczy z gazem lub próżnią nazywa się powierzchnią swobodną cieczy. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciecz http://dooktor.pl/image_atta/art/tW8w7WuC1tGNVMn2i55104JtVuSSUJ.jpg

41 Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Między cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania daleko zasięgowe, a jeśli, to bardzo słabe. Jedyny sposób, w jaki cząsteczki na siebie oddziałują, to zderzenia. Oprócz tego, jeśli gaz jest zamknięty w naczyniu, to tego cząsteczki stale zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone i stałe ciśnienie. http://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz http://sen-sennik.pl/wp-content/uploads/2008/09/para-wodna-sennik.jpg

42 Woda stołowa to produkt spożywczy w postaci czystej wody (gazowanej lub niegazowanej), konfekcjonowany zazwyczaj w butelkach. Jest ona naturalnie lub sztucznie mineralizowana. Wodę stołową otrzymuje się przez zmieszanie wody źródlanej lub pitnej wody podziemnej z naturalną wodą mineralną, solami naturalnymi lub innymi składnikami mineralnymi. http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_stołowa

43 Wody stojące to takie które znajdują się w zamkniętym zbiorniku wodnym. Nie dopływa do nich rzeka, źródło. Wiedza Własna :)

44 Temperatura krytyczna – temperatura, powyżej której zanika różnica gęstości między stanem gazowym a ciekłym danej substancji, a w związku z tym niemożliwe jest skroplenie gazu pomimo wzrostu ciśnienia. Mówi się, że taka substancja znajduje się w stanie nadkrytycznym. Temperaturze krytycznej odpowiada ciśnienie krytyczne. http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_krytyczna http://panoramix.ift.uni.wroc.pl/~bosy/symul/ising.png

45 Temperatura topnienia – temperatura, w której kryształ zamienia się w ciecz. Jest to też Najwyższa możliwa temperatura, w której może rozpocząć się krystalizacja tej substancji. Krystalizacja zachodzi jednak często przy niższej temperaturze niż temperatura topnienia, co zależy od wielu czynników, np. obecności zarodków krystalizacji, tempa schładzania czy ciśnienia. http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_topnienia http://blog.koloda.pl/uploads/termometr-40.jpg

46 Woda twarda – woda zawierająca znaczne stężenie soli różnych metali, zwłaszcza wapnia i magnezu, np. chlorków, siarczanów (VI), wodorowęglanów wapnia i magnezu. Podczas gotowania wody twardej powstaje tzw. kamień kotłowy, tj. nierozpuszczalny osad węglanu wapnia lub magnezu. Taka woda może powodować różne usterki w urządzeniach elektrycznych, np. w pralce, czajniku elektrycznym itp. http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_twarda

47 Właściwości fizyczne wody Temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0°C =273,15 K Temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 100°C =373,15 K Gęstość w temperaturze 4°C= 1 kg/l. Temperatura krytyczna: 374°C = 647,15 K Ciśnienie krytyczne: 220,6 atm = 22.35 MPa Ciepło właściwe: 4187 J/(kg*K) = 1 kcal http://www.woda.ovh.org/Wlasciwosci.htm http://woda.strony4free.com/woda.jpg

48 Woda, tlenek wodoru (nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) –tlenekwodoruIUPAC związek chemiczny o wzorze H 2 O, występujący w warunkach standardowych w staniezwiązek chemicznyH Owarunkach standardowychstanie ciekłym ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym staniegazowympary wodnejstałym stanie skupienia skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić dolodem każdego stanu skupienia. http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda http://www.andreadoria.republika.pl/woda.jpg

49 Woda wodociągowa – woda dostarczana do mieszkań, za pośrednictwem komunalnej sieci wodociągowej. Jest to najczęściej uzdatniona woda rzeczna lub z ujęć podziemnych. http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_wodociągowa http://www.qdnet.pl/unas/Nr38/wodociag_polnocny1.jpg

50 Powłoka wód oceanicznych i morskich pokrywa 71% powierzchni całej Ziemi, co daje 361 mln km 2. W najgłębszym punkcie oceanicznym (tzw. Rów Mariański) głębokość przekracza 11 km! Wyróżniamy trzy lub cztery oceany (taki właśnie podział zastosowaliśmy w niniejszym serwisie): Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski oraz Ocean Arktyczny, który w przypadku podziału na 3 części jest włączony do Oceany Atlantyckiego jako Morze Arktyczne. W niniejszym serwisie nie są opracowane jeszcze wszystkie morza zatoki i cieśniny i z czasem będzie ich tutaj przybywać, ale obecnie można znaleźć już tutaj informacje o najpopularniejszych i znaczących wodach światowych. http://www.wody.edu.pl/ http://static.zooomr.com/images/2587476_19d2d24530.jpg

51 Wody wgłębne - to wody położone poniżej warstw nieprzepuszczalnych. Zazwyczaj są zasilane wodami przesiąkającymi przez szczeliny uskoków tektonicznych albo na wychodniach skał przepuszczalnych na powierzchnię (najczęściej). Ze względu na izolację od warunków zewnętrznych nie podlegają wahaniom temperatury lub zaznaczają się tylko zmiany sezonowe. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_wgłębne http://www.drawno.pl/pliki/drawno/Image/ATT00051.jpg

52 Wody zaskórne (prawidłowa nazwa: wody przypowierzchniowe) – wody podziemne, znajdujące się bardzo płytko pod powierzchnią ziemi. Wody te cechują się zmiennością temperatury i z reguły są zanieczyszczone. Z tego względu nie nadają się do celów spożywczych. Wody zaskórne powstają pod wpływem zmian temperatury i opadów atmosferycznych. Wody te są niezbędne do życia roślin. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_zaskórne http://www.centrum3.edu.lodz.pl/konkurs/12/grafiki/wody1.jpg

53 Prezentacja powstała na potrzebę sekcji informatycznej projektu: Aktywny w szkole, Aktywny w Życiu. Ewelina Niżnik kl. I c


Pobierz ppt "Błonkowata woda Ciśnienie hydrostatyczne Ciśnienie krytyczne Demineralizacja wody Destylacja woda Elektrownia wodna Energia geotermalna Geotermalne wody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google