Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie zrównoważonego rozwoju – środki krajowe i europejskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie zrównoważonego rozwoju – środki krajowe i europejskie"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie zrównoważonego rozwoju – środki krajowe i europejskie
Niniejsza prezentacja powstała w ramach projektu „Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2 Programy Operacyjne, Priorytety i Działania w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w polityce strukturalnej

3 Poziom wykorzystania funduszy strukturalnych 2007-2013
Największym Programem Operacyjnym poświęconym finansowaniu działań w obszarze ochrony środowiska i przedsięwzięć ekorozwojowych w Polsce jest Program „Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013”. Nr priorytetu Nazwa priorytetu Budżet całkowity w mln EUR % realizacji według zawartych umów/ wydanych decyzji o dofinansowaniu 1 Gospodarka wodno-ściekowa 3 275,2 94,93 2 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 1,430,3 56,99 3 Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 655,0 21,24 4 Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 667,0 89,83 5 Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 105,6 73,49 6 Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 10 548,3 78,49 7 Transport przyjazny środowisku 12 062, 23,23 Największym Programem Operacyjnym poświęconym finansowaniu działań w obszarze ochrony środowiska i przedsięwzięć ekorozwojowych w Polsce jest Program „Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013”. Na slajdzie pokazano poziom wykorzystania środków w ramach poszczególnych priorytetów w drugiej połowie 2011 r.

4 Poziom wykorzystania funduszy strukturalnych 2007-2013 (cd.)
Nr priorytetu Nazwa priorytetu Budżet całkowity w mln EUR % realizacji według zawartych umów/ wydanych decyzji o dofinansowaniu 8 Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 3 465,3 54,32 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 1 403,0 39,20 10 Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 1 693,2 37,05 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe 576,4 98,07 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 411,8 91,08 13 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 588,2 100,59 Można się spodziewać natomiast otwarcia jeszcze szeregu konkursów z również wyczerpujących się środków dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Można spodziewać się natomiast otwarcia jeszcze szeregu konkursów z również wyczerpujących się środków dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

5 Pozyskiwanie informacji o aktualnych konkursach grantowych
Informacje o aktualnie ogłaszanych konkurach grantowych szybko się dezaktualizują. Najlepszym sposobem postępowania jest szukanie tego rodzaju wiadomości na oficjalnych serwisach instytucji publicznych. Informacje o konkursach grantowych i aktualizacje harmonogramu naboru wniosków najlepiej sprawdzać pod adresem: Informacje o aktualnie ogłaszanych konkurach szybko się dezaktualizują. Najlepszym sposobem postępowania jest szukanie tego rodzaju wiadomości na oficjalnych serwisach instytucji publicznych. Informacje o konkursach grantowych i aktualizacje harmonogramu naboru wniosków najlepiej sprawdzać pod adresem podanym na slajdzie. Dobrym źródłem wiadomości jest rozsyłany codziennie elektroniczny biuletyn informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Biuletyn informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

6 Wsparcie publiczne w przygotowaniu dużych projektów (1)
PROGRAM JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) Celem Programu jest udzielenie szerokiej pomocy doradczej, od momentu formułowania wstępnej koncepcji projektu do momentu składania wniosku o dofinansowanie w zakresie: weryfikacji przygotowanej dokumentacji (studium wykonalności, sposób wyliczenia poziomu dofinansowania, dokumentacja środowiskowa), analizy wybranych kwestii problemowych, doradztwa i wsparcia w rozwiązaniu kwestii istotnych dla przygotowania projektu (np. pomoc publiczna), wsparcia o charakterze horyzontalnym związanym z przygotowaniem dużych projektów (wytyczne dla projektów generujących dochód, programy pomocy publicznej); W przypadku dużych projektów infrastrukturalnych, gdy ogłoszony jest konkurs, jest już dużo za późno by przygotować całą niezbędną dokumentację. Proces przygotowania takich inwestycji trwa lata i jest projektem „samym w sobie”. Dlatego Komisja Europejska uruchomiła dwa specjalne programy, oferują wsparcie w tym zakresie, zasadniczo dla inwestycji miejskich. Należą do nich Program Jaspers i Jessica. Program Jaspers stanowi wsparcie ustanowione przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, celem udzielenie szerokiej pomocy doradczej, od momentu formułowania wstępnej koncepcji projektu do momentu składania wniosku o dofinansowanie w zakresie wymienionym na slajdzie.

7 Wsparcie publiczne w przygotowaniu dużych projektów (2)
Cele Programu JASPERS cd.: polepszenie jakości wniosków o dofinansowanie zatwierdzanych przez Komisję Europejską, wsparcie przy określaniu warunków dla konsultantów przygotowujących dokumentację (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia), wsparcie na etapie koncepcyjnym przygotowania projektów (analiza optymalnych rozwiązań instytucjonalnych, niezależna ocena przy wyborze wariantu realizacji, weryfikacja przyjętych założeń, identyfikacja pominiętych lub niedostatecznie uwzględnionych elementów krytycznych, weryfikacja na wczesnym etapie kwalifikowalności). Inicjatywa JASPERS wspiera przygotowanie tzw. projektów „dużych” w rozumieniu prawa wspólnotowego, tj. o wartości powyżej 25 mln euro w sektorze środowiska oraz powyżej 50 mln euro w sektorze transportu i innych sektorach. Inicjatywa JASPERS wspiera przygotowanie tzw. projektów „dużych” w rozumieniu prawa wspólnotowego, tj. o wartości powyżej 25 mln euro w sektorze środowiska oraz powyżej 50 mln euro w sektorze transportu i innych sektorach. Więcej informacji o Programie JASPERS można znaleźć pod adresem podanym na slajdzie.

8 Wsparcie publiczne w przygotowaniu dużych projektów (3)
PROGRAM JESSICA (Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas): oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dające możliwość lepszego wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. zakres wsparcia w ramach inicjatywy obejmuje szeroki krąg tematyczny – rozpoczynając od rewitalizacji, poprzez edukację, kulturę, turystykę, transport, kończąc na odnawialnych źródłach energii. projekty realizowane przy wsparciu z inicjatywy JESSICA powinny generować dochód. Współwystępowanie w tych projektach elementów komercyjnych z niekomercyjnymi ma umożliwić wypełnienie luki na rynku pomiędzy dotacjami a kredytami i innymi instrumentami bankowymi. Innym programem europejskim oferującym wsparcie w przygotowaniu inwestycji ekorozwojowych jest Program JESSIC. Akronim ten oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich opracowane przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Zakres wsparcia w ramach tej Inicjatywy obejmuje szeroki zakres tematyczny, począwszy od rewitalizacji, poprzez edukację, kulturę, turystykę, transport, kończąc na odnawialnych źródłach energii. JESSICA pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, czyli oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dając możliwość lepszego wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Istotnym elementem jest to, że projekty realizowane przy wsparciu z inicjatywy JESSICA powinny generować dochód. Współwystępowanie w tych projektach elementów komercyjnych z niekomercyjnymi ma umożliwić wypełnienie luki na rynku pomiędzy dotacjami a kredytami i innymi instrumentami bankowymi.

9 Wsparcie publiczne w przygotowaniu dużych projektów (4)
W Polsce Program JESSICA jest wdrażany regionalnie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Większość Regionalnych Programów Operacyjnych posiada zapisy umożliwiające wdrożenie inicjatywy, jednak dotychczas decyzję taką podjęło 5 województw: wielkopolskie, zachodniopomorskie, śląskie, pomorskie oraz mazowieckie. Środki przeznaczone na realizację inicjatywy JESSICA w Polsce wynoszą ponad 256 mln euro. Dwa najbardziej zaawansowane (także w Europie) we wdrażaniu instrumentu JESSICA regiony Więcej o programie JESSICA W Polsce JESSICA jest wdrażana regionalnie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Większość nich posiada zapisy umożliwiające wdrożenie inicjatywy, jednak dotychczas przedsięwzięcia w ramach tej inicjatywy podjęło tylko 5 województw: wielkopolskie, zachodniopomorskie, śląskie, pomorskie oraz mazowieckie. Środki przeznaczone na realizację inicjatywy JESSICA w Polsce wynoszą ponad 256 mln euro. Dwa najbardziej zaawansowane (także w Europie) we wdrażaniu instrumentu JESSICA regiony to województwo wielkopolskie i zachodniopomorskie. Więcej informacji nt. tego Programu znajduje się na stronie podanej na slajdzie.

10 Spodziewane fundusze UE na lata 2014-2020
Podstawowe kierunki ewolucji polityki regionalnej: koncentracja na ograniczonej liczbie celów, silne ukierunkowanie na prorozwojowe przedsięwzięcia, istotne w skali kraju i Europy koncentracja na projektach wykorzystujących regionalne potencjały rozwoju, a jednocześnie przyczyniających się do osiągania celów Wspólnoty, wykorzystanie horyzontalnego i zintegrowanego charakteru polityki spójności, zwiększenie koordynacji działań pomiędzy polityką spójności i wspólną polityką rolną w celu wzmocnienia zintegrowanego podejścia do wspierania obszarów wiejskich, realizacja polityki spójności w oparciu o zarządzanie wieloszczeblowe, zwrócenie większej uwagi na efektywność wydatkowania środków, a nie jedynie szybkość absorpcji, konieczność kompleksowego zdefiniowania wskaźników rozwoju. Zapadły już wstępne decyzje o funduszach strukturalnych na lata Polska prawdopodobnie uzyska około 80 miliardów euro. To więcej niż środki przyznane na okres programowania , na który przeznaczono 67 mld EUR. Jednocześnie UE przyjęło nowe założenia polityki regionalnej na lata Podstawowe kierunki ewolucji polityki regionalnej wskazano na slajdzie. Najprawdopodobniej będzie mniej projektów o większej wartości. Wymagana będzie większa współpraca między różnymi jednostki administracyjnymi a duży nacisk będzie kładziony na efektywność zadań (czyli stosunek kosztów do korzyści) a nie na szybką absorpcję funduszy.

11 Możliwości dofinansowań przedsięwzięć proekologicznych ze środków krajowych

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1)
Programy priorytetowe dofinansowania NFOŚiGW: Odnawialne Źródła Energii i Kogeneracja System Zielonych Inwestycji – GIS Opracowanie programów ochrony powietrza Edukacja ekologiczna Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych Ochrona przyrody LIFE+ (Celem programu jest zwiększenie stopnia wykorzystania przez Polskę środków na rzecz ochrony środowiska i przyrody) V priorytet POIiŚ (Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych) KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska prowadzi cały szereg programów umożliwiających finansowanie przedsięwzięć ekorozwojowych w poszczególnych dziedzinach, zgodnych z celami określonymi w Prawie ochrony środowiska, takie jak: Odnawialne Źródła Energii i Kogeneracja; System Zielonych Inwestycji – GIS; Opracowanie programów ochrony powietrza; Edukacja ekologiczna; Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych; Ochrona przyrody; V priorytet POIiŚ (Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych); KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych).

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2)
Programy priorytetowe dofinansowania NFOŚiGW (cd.): Gospodarka wodna Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja skutków Monitoring środowiska i rozwój Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej Ochrona ziemi Geologia i górnictwo Ochrona wód Ekspertyzy Efektywne wykorzystanie energii Kolejne programy priorytetowe: Gospodarka Wodna; Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja skutków; Monitoring środowiska i rozwój Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej; Ochrona ziemi; Geologia i górnictwo; Ochrona wód; Ekspertyzy i prace badawcze na rzecz gospodarki wodnej oraz na rzecz wspierania systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000; Efektywne wykorzystanie energii. Programy priorytetowe są szczegółowo opisane na stronie

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (3)
Dopłaty do kredytów komercyjnych - tryb ogólny: Wnioskodawca składa w NFOŚiGW „Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania kredytu”. We Wniosku podaje się kwotę dopłat ze środków NFOŚiGW do oprocentowania kredytu, wraz z proponowanym harmonogramem wypłat i spłat kredyt oraz wskazuje koszty, które mają być objęte dofinansowaniem. Decyzja określająca warunki dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w formie dopłat do oprocentowania kredytu udzielana jest na okres do 12 miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Zarząd. Integralną częścią decyzji jest harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia albo harmonogram projektu. Po uzyskaniu decyzji określającej warunki dofinansowania przedsięwzięcia wnioskodawca dokonuje wyboru banku Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW może również przybierać formę dopłat do kredytów komercyjnych. Dopłaty udzielane są w dwóch trybach: ogólnym oraz trybie dofinansowania kolektorów słonecznych. W trybie ogólnym Wnioskodawca składa w NFOŚiGW „Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania kredytu”. We Wniosku podaje się kwotę wnioskowanych dopłat ze środków NFOŚiGW do oprocentowania kredytu, wraz z proponowanym harmonogramem wypłat i spłat kredytu, zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia albo harmonogramem projektu oraz wskazuje koszty, które mają być objęte dofinansowaniem. Decyzja określająca warunki dofinansowania udzielana jest od daty podjęcia uchwały przez Zarząd. Integralną częścią decyzji jest harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia, albo harmonogram projektu. Po uzyskaniu decyzji określającej warunki dofinansowania przedsięwzięcia wnioskodawca dokonuje wyboru banku kierując się konkurencyjnością ofert i jeśli jest do tego zobowiązany, z zachowaniem zasad i trybu określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, zawierając z wybranym bankiem umowę kredytu.

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (4)
Tryb dofinansowania kolektorów słonecznych: Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym. Program Priorytetowy określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem. Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez wybrane banki na podstawie umów o współpracy. Więcej informacji na stronie: NFOŚiGW udziela również dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Program Priorytetowy NFOŚiGW określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem. Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez wybrane banki na podstawie umów o współpracy

16 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W Polsce działa 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z których każdy samodzielnie przygotowuje linie finansowe dotyczące: ochrony powietrza, ochrony wód, gospodarki wodnej, ochrony powierzchni Ziemi, działalności edukacyjnej. W Polsce działa 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z których każdy samodzielnie przygotowuje linie finansowe dotyczące: ochrony powietrza; ochrony wód; gospodarki wodnej; ochrony powierzchni Ziemi; działalności edukacyjnej.

17 Norweski Mechanizm Finansowy (1)
Fundusze Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG (ang. European Economic Area, EEA) Norweski Mechanizm Finansowy: Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne i publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce. Szczegółowe zasady kwalifikowalności zostaną określone w programach operacyjnych dla poszczególnych 19 obszarów wsparcia. Nacisk na wzmocnienie współpracy dwustronnej pomiędzy Państwami-Darczyńcami i Państwami-Beneficjentami. Jednym z narzędzi zacieśniania współpracy będzie partnerstwo na poziomie programu i na poziomie projektu - partnerzy będą mieli wpływ na kształt programu i jego wdrażanie. Oprócz funduszy pochodzących z środków UE, są też środki pochodzące od państw, które nie nalezą do UE, ale są z nią stowarzyszenie i są członami Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG. Należy do nich Norweski Mechanizm Finansowy, który najwięcej funduszy przeznacza na ochronę środowiska. W czerwcu 2011 r. podpisano Memorandum dotyczące Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz EOG, na mocy których Polska otrzyma drugą pulę środków w wysokości 578 mln euro w okresie do 30 kwietnia 2014 r., natomiast okres kwalifikowalności wydatków w ramach wyłonionych projektów zakończy się 30 kwietnia 2016 r. Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne i publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce. Szczegółowe zasady kwalifikowalności zostaną określone w programach operacyjnych dla poszczególnych 19 obszarów wsparcia. Jednym z narzędzi zacieśniania współpracy będzie partnerstwo na poziomie programu i na poziomie projektu - partnerzy będą mieli wpływ na kształt programu i jego wdrażanie.

18 Norweski Mechanizm Finansowy (2)
Zakres wsparcia w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego: Wsparcie rozwoju i stosowania technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS) – ok. 137 mln euro. Ochrona środowiska – ok. 110 mln euro, z czego 75 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Wsparcie otrzymają też działania na rzecz różnorodności biologicznej i ekosystemów, a także przedsięwzięcia służące wzmocnieniu monitoringu środowiska i działań kontrolnych Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (ok. 60 mln euro). Wsparcie obszaru zdrowia - dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (70 mln euro). Wsparcie polsko-norweskiej współpracy badawczej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, ochrony zdrowia i nauk społecznych (ok. 37 mln euro). Zakres wsparcia w ramach nowej perspektywy Norweskiego Mechanizmu Finansowego będzie szeroki. Największe środki zostaną przeznaczone na wsparcie rozwoju i stosowania technologii wychwytywania i składowania CO2. Na ten obszar zostanie skierowanych 137 mln euro. Na drugim miejscu pod względem wartości środków znalazła się ochrona środowiska, na którą przeznaczono 110 mln euro, z czego 75 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Wsparcie otrzymają też działania na rzecz różnorodności biologicznej i ekosystemów, a także przedsięwzięcia służące wzmocnieniu monitoringu środowiska i działań kontrolnych. Pozostałe kierunki wsparcia obejmują konserwację i rewitalizację dziedzictwa kulturowego, wsparcie w obszarze zdrowia, wsparcie polsko-norweskiej współpracy badawczej w zakresie zmian klimatycznych, ochrony zdrowia i nauk społecznych

19 Norweski Mechanizm Finansowy (3)
Inne działania objęte wsparciem ze środków NMF Funduszu Stypendialnego (10 mln euro); Program dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie (3 mln euro); Wsparcie obszaru Schengen i walki z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną (10 mln euro); Wsparcie wymiaru sprawiedliwości (ok. 14 mln euro); wsparcie Służby Więziennej (ok. 13 mln euro); Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (ok. 37 mln euro); Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego mający na celu promowanie godnej pracy i poprawę współpracy trójstronnej między organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi przy wspieraniu sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego (ok 3 mln euro); Program dotyczący lokalnych i regionalnych inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej, o wartości wsparcia ponad 9,5 mln euro.  Na slajdzie pokazano pozostałe kierunki wsparcia ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz wysokość przewidzianego wsparcia.

20 Punkt Informacyjny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Program Szwajcarski Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Fundusz Partnerski Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. program szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Krajową Instytucją Koordynującą w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej) - tam też znajduje się Punkt Informacyjny nt Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Obecnie są rozdzielane tylko środki dla organizacji pozarządowych oraz w ramach Programu Partnerskiego. Punkt Informacyjny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

21 Program Szwajcarski – Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (1)
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych – cele wsparcia: zwrócenie społeczeństwu uwagi, na poziomie lokalnym i regionalnym, na rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, promowanie partycypacyjnego modelu demokracji, rozwój aktywności i postaw obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli oraz równouprawnienia płci, propagowanie rządów prawa, a w szczególności – konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, promowanie włączania się obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, zachęcanie obywateli i organizacji pozarządowych do zaangażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego, udoskonalanie już funkcjonujących oraz/lub wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które będą miały za zadanie wspierać procesy demokratyczne oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów lokalnych, regionalnych i centralnych. Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie w ramach Funduszu udzielane będzie na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Cele i zakres działań objęte wsparciem w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych wymieniono na slajdzie.

22 Program Szwajcarski – Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (2)
Obszary finansowania: Edukacja obywatelska Działania kontrolne Partycypacja w polityce publicznej Obszary finansowania w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych obejmują trzy obszary: edukację obywatelską, działania kontrolne oraz partycypację w polityce publicznej. Kalendarz naboru wniosków oraz wartość alokacji pokazuje tabela na slajdzie.

23 Program Szwajcarski – Fundusz Partnerski (1)
Działania w ramach Funduszu Partnerskiego powinny mieć na celu między innymi: promowanie i wymianę najlepszych praktyk i/lub przekazanie know-how lub wiedzy w obrębie partnerskich podmiotów/instytucji, zapewnienie transferu wiedzy i doświadczeń szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji i partnerów społecznych polskim władzom lokalnym i regionalnym, instytucjom i partnerom społecznym w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i udziału w procesie podejmowania dotyczących konkretnych przedsięwziąć takich jak działania informacyjne, konsultacje społeczne i negocjacje z partnerami społecznymi, współpracę polskich i szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji, partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu i/lub podregionu. Celem Funduszu Partnerskiego jest promowanie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi oraz tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy polskich i szwajcarskich władz lokalnych i regionalnych, instytucji i partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu lub podregionu. W ramach Funduszu Partnerskiego Wnioskodawcy mają możliwość realizacji projektów nastawionych na zacieśnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią. Fundusz Partnerski stworzy również szansę na realizację projektów o charakterze lokalnym lub regionalnym w obrębie różnych sektorów tematycznych mających na celu wymianę najlepszych praktyk oraz transfer pomiędzy regionami.

24 Program Szwajcarski – Fundusz Partnerski (2)
Działania objęte dofinansowaniem w ramach Funduszu Partnerskiego: projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie partnerstw, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie jednostki samorządowe, instytucje i partnerów społecznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk i/lub przekazanie know-how lub wiedzy w obrębie partnerskich podmiotów /instytucji; projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie partnerstw, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie jednostki samorządowe instytucje i partnerów społecznych w celu zapewnienia transferu wiedzy i doświadczeń szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji i partnerów społecznych w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących konkretnych przedsięwzięć takich jak działania informacyjne, konsultacje społeczne i negocjacje z partnerami społecznymi, projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie sieci współpracy polskich i szwajcarskich jednostek samorządowych instytucji, partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu i/lub podregionu. Projekty składane w ramach Funduszu Partnerskiego muszą realizować założenia i cele Funduszu Partnerskiego, którymi są promocja i umacnianie współpracy pomiędzy polskimi i szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego szczebla lokalnego lub regionalnego, instytucjami i partnerami społecznymi, oraz być zgodne z jednym z kwalifikowalnych działań wymienionych na slajdzie.

25 Finansowanie inwestycji ekologicznych ze środków bankowych

26 Bank Ochrony Środowiska
Priorytety: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Termomodernizacja Eliminacja niskiej emisji Kredyty preferencyjne na ochronę środowiska: Kredyty ze środków Banku z dopłatami do odsetek Kredyty ze środków donatorów Kredyty w ramach wspólnego finansowania Program doradczy w zakresie inwestycji ekologicznych Priorytety Banku Ochrony Środowiska to: wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii; termomodernizacja; eliminacja niskiej emisji. Bank udziela kredytów preferencyjnych na ochronę środowiska. Są to kredyty z dopłatami do odsetek, kredyty ze środków donatorów, kredyty w ramach wspólnego finansowania. Kredyty komercyjne udzielane są gdy nie ma możliwości skorzystania z kredytu preferencyjnego.

27 Bank Gospodarstwa Krajowego (1)
Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR) Termomodernizacja budynków mieszkalnych Całkowita lub częściowa zamiana źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej Kogeneracji dla właścicieli i zarządców obiektów, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Udzielane jest wsparcie dla inwestorów (umorzenie części kredytu) w wysokości 20% wykorzystanej kwoty kredytu jednak nie więcej niż: 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza dwoma funduszami, które mają charakter pomocy częściowo bezzwrotnej lub udzielanej na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe i powiązanych pośrednio z ochroną środowiska. Są to: Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR) oraz Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), która zastąpiła dotychczasową ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął działalność Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przejął aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji. W ramach funduszu finansowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz całkowita lub częściowa zamiana źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji dla właścicieli i zarządców obiektów, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

28 Bank Gospodarstwa Krajowego (2)
Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) Kredyty dla gmin i ich związków przeznaczone na finansowanie dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy UE: studium wykonalności inwestycji, analizę kosztów i korzyści pozostałą dokumentację projektową, analizy, ekspertyzy i studia niezbędne do przygotowania realizacji inwestycji. Preferencyjne kredyty mają na celu umożliwienie gminom i ich związkom finansowanie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych, przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych udzielane są kredyty dla gmin i ich związków przeznaczone na finansowanie dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Do projektów tych zalicza się studium wykonalności inwestycji, analizę kosztów i korzyści oraz pozostałą dokumentację projektową, analizy, ekspertyzy i studia niezbędne do przygotowania realizacji inwestycji. Preferencyjne kredyty mają na celu umożliwienie gminom i ich związkom finansowanie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych, przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

29 Finansowanie przez stronę trzecią TPF - firmę typu ESCO.
W ramach systemu ESCO (Energy Saving Company) inwestor spłaca koszt modernizacji z oszczędności w kosztach eksploatacji wynikających z działań modernizacyjnych. Tę formułę można realizować przy modernizacji: systemu cieplnego, gospodarki odpadami gospodarki wodno-ściekowej oświetlenia ulicznego urządzeń energetycznych w obiektach komunalnych, przemysłowych i zasobach mieszkaniowych W ramach systemu ESCO inwestor spłaca koszt modernizacji z oszczędności w kosztach eksploatacji wynikających z działań modernizacyjnych. Tą formułę można realizować przy modernizacji: systemu cieplnego; gospodarki odpadami; gospodarki wodno-ściekowej; oświetlenia ulicznego; urządzeń energetycznych w obiektach komunalnych, przemysłowych i zasobach mieszkaniowych. Skrót „ESCO” oznacza firmę oferującą usługi w zakresie finansowania działań zmniejszających zużycie energii. Jednak częściej jest w użyciu sformułowanie „finansowanie w trybie ESCO”, które charakteryzuje sposób przeprowadzenia inwestycji. Idea działania firm typu ESCO łączy w sobie pomoc techniczną z równoczesnym zapewnieniem środków finansowych w wysokości umożliwiającej przeprowadzenie prac poprawiających efektywność wykorzystania energii. Przy czym prace prowadzi podmiot niezależny od użytkowników. Spłata zobowiązań wobec firmy typu ESCO pochodzi z przychodów wygenerowanych za sprawą redukcji kosztów zakupu energii będącej efektem inwestycji modernizacyjnej.

30 Montaż finansowy projektów (1)
W montażu finansowym projektu dąży się do minimalizacji kosztu pozyskania kapitału. Kolejność branych pod uwagę źródeł finansowania powinna być następująca: Dotacje — w kolejności od źródeł z najmniejszym wymaganym wkładzie własnym; Finansowanie z opłat użytkowników lub z oszczędności – opisane wcześniej jako finansowanie przez stronę trzecią (TPF); Finansowanie z pożyczek częściowo umarzalnych lub o zerowym (lub bliskim zeru) koszcie kredytu; Finansowanie z środków własnych; Finansowanie z kredytu komercyjnego o możliwie najniższym koszcie pozyskania kapitału. W montażu finansowym projektu dąży się do minimalizacji kosztu pozyskania kapitału. Dlatego też, można przyjąć, że kolejność branych pod uwagę źródeł finansowania powinna być następująca: 1. Dotacje — w kolejności od źródeł z najmniejszym wymaganym wkładzie własnym; 2. Finansowanie z opłat użytkowników lub z oszczędności – opisane wcześniej jako finansowanie przez stronę trzecią (TPF); 3. Finansowanie z pożyczek częściowo umarzalnych lub o zerowym (lub bliskim zeru) koszcie kredytu; 4. Finansowanie z środków własnych; 5. Finansowanie z kredytu komercyjnego o możliwie najniższym koszcie kapitału.

31 Montaż finansowy projektów (2)
W projektach komercyjnych zakłada się zazwyczaj, że projekt jest opłacalny jeśli czas zwrotu zainwestowanego kapitału wynosi około 3 lat. Menedżerowie samorządowi są jednak w zasadniczo innej sytuacji, ponieważ: realizowane projekty publiczne nie zawsze zakładają, że będą generować przychody gotówkowe. Przykładowo: za przejazd za most nie pobiera się myta korzyści z inwestycji mają często charakter rozproszony i są bardzo zróżnicowane. Analiza Kosztów i Korzyści – oszacowanie w wartościach pieniężnych różnego rodzaju kosztów i korzyści, jakie będą efektem realizacji planowanej inwestycji. W projektach komercyjnych zakłada się zazwyczaj, że projekt jest opłacalny jeśli czas zwrotu zainwestowanego kapitału wynosi około 3 lat. Menedżerowie samorządowi są jednak w zasadniczo innej sytuacji, ponieważ realizowane projekty publiczne nie zawsze zakładają, że będą generować przychody gotówkowe. Korzyści z inwestycji mają też często charakter rozproszony i są bardzo zróżnicowane. Specyfika projektów publicznych wymaga, aby wyliczając opłacalność różnego rodzaju inwestycji publicznych – w tym inwestycji w ochronę środowiska – dokonywać Analizy Kosztów i Korzyści (AKK). W ramach takiej analizy dokonuje się oszacowania w wartościach pieniężnych różnego rodzaju kosztów i korzyści, jakie będą efektem realizacji planowanej inwestycji. AKK jest częścią procedury sporządzania studiów wykonalności projektów publicznych. Właściwie to kluczowa informacja dla dysponentów funduszy publicznych, którzy na tej podstawie mogą wybrać projekty przynoszące największe korzyści dla społeczeństwa i środowiska. Można się spodziewać, że z biegiem lat precyzja co do wymogów stawianych projektom przedstawionych do sfinansowania z środków publicznych będzie rosnąć, a w raz z tym, rosnąć będzie znaczenie studium wykonalności.

32 Fundraising przedsięwzięć ekospołecznych
Projekty ekospołeczne projekty edukacyjne projekty konsultacji i debat publicznych Są przeciętnie znacznie tańsze od projektów inwestycyjnych Mogą być finansowane z funduszy promocyjnych firm – sponsorów, zbiórek publicznych oraz innych nietypowych form finansowania Nie zakładają zwrotu finansowego Mogą przynosić korzyści promocyjne oraz zwiększyć społeczny prestiż i akceptację społeczną sponsora Serwis prowadzony przez stowarzyszenie KLON/JAWOR Projekty ekospołeczne to najczęściej projekty edukacyjne oraz projekty konsultacji i debat publicznych. Są przeciętnie znacznie tańsze od projektów inwestycyjnych. Mogą być finansowane z funduszy promocyjnych firm – sponsorów, zbiórek publicznych oraz innych nietypowych form finansowania. Nie zakładają żadnego zwrotu finansowego. Mogą natomiast przynosić korzyści promocyjne oraz zwiększyć społeczny prestiż i akceptację społeczną sponsora. Fundraising dla projektów związanych z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju niczym się nie różni od wszelkich innych projektów społecznych. Informacje i wskazówki na temat praktycznych aspektów fundraisingu zawarto w wykładzie głównym. W zakresie zasad prowadzenia fundraisingu istnieje obecnie wiele organizacji i publikacji. Działa Polskie Stowarzyszenie Foundraisingu. Cennym źródłem o możliwych do pozyskania funduszach na cele społeczne jest działający od 10 już lat serwis prowadzony przez stowarzyszenie KLON/JAWOR.

33 Zapraszamy do zadawania pytań autorowi wykładu!
Link do wykładu oraz okienko dialogowe znajduje się tutaj: Niniejsza prezentacja powstała w ramach projektu „Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Pobierz ppt "Finansowanie zrównoważonego rozwoju – środki krajowe i europejskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google