Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYKŁAD KIERUNKOWYCH PRZEKSZTAŁCEŃ W DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBIE ZDROWIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYKŁAD KIERUNKOWYCH PRZEKSZTAŁCEŃ W DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBIE ZDROWIA"— Zapis prezentacji:

1 PRZYKŁAD KIERUNKOWYCH PRZEKSZTAŁCEŃ W DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBIE ZDROWIA
SPÓŁKA Z O.O. PRZYKŁAD KIERUNKOWYCH PRZEKSZTAŁCEŃ W DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBIE ZDROWIA mgr Jerzy Więcek – Prezes Zarządu Czerwiec 2009

2 SP. Z O.O. PLAN PREZENTACJI: CHARAKTERYSTYKA STANU ORGANIZACYJNO –EKONOMICZNEGO JEDNOSTEK PRZEJMOWANYCH DZIAŁANIA PRAWNO - ORGANIZACYJNE LIKWIDOWANYCH SP ZOZ-ów EFEKTY KRÓTKOOKRESOWE ZMIAN PLANY INWESTYCYJNE NA LATA Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

3 Zasady restrukturyzacji likwidowanych SP ZOZ-ów
SP. Z O.O. Zasady restrukturyzacji likwidowanych SP ZOZ-ów w Rościszowie, Kudowie Zdroju, Szczawnie Zdroju, Dusznikach Zdroju wynikające z Uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XX/257/07, XX/258/07, XX/259/07, XX/260/07 z dnia 28 grudnia 2007r. 1. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości określonych księgą rejestrową zapewnia Spółka Sanatoria Dolnośląskie z siedzibą w Sokołowsku. 2. Pracownicy Zespołu z dniem 1 lipca 2008 roku stają się w trybie art. 231 kodeksu pracy, pracownikami Spółki z siedzibą w Sokołowsku. 3. Zobowiązania Zespołu po zakończeniu czynności likwidacyjnych stają się zobowiązaniami Województwa Dolnośląskiego. 4. Z dniem zakończenia działalności medycznej pozbawia się SP ZOZ mienia, w tym w szczególności prawa do nieruchomości wykorzystywanych dla jego działalności statutowej, należności, środków pieniężnych w kasie oraz na rachunkach bankowych, a także zapasów. 5. Mienie o którym mowa w pkt. 2 Województwo Dolnośląskie wnosi z dniem 1 lipca 2008 roku jako wkład do Spółki z siedzibą w Sokołowsku. 6. Spółka staje się podmiotem praw i obowiązków likwidowanego Zespołu za wyjątkiem zobowiązań, które przejmie samorząd Województwa Dolnośląskiego Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

4 LOKALIZACJA JEDNOSTEK
SP. Z O.O. LOKALIZACJA JEDNOSTEK 20 km 40 km 55 km 65 km Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

5 Argumenty, które przemawiały za koniecznością przekształceń
SP. Z O.O. Argumenty, które przemawiały za koniecznością przekształceń niezadowolenie z istniejącego stanu, niezbilansowanie przychodów z kosztami (ciągłe zadłużanie), nieefektywne zarządzanie, odsunięcie lokalnych grup interesów od wpływu na zarządzanie szpitalami, sanatoriami, zdjęcie bezpośredniej odpowiedzialności Samorządu Wojewódzkiego za dalszy los jednostek, konieczność poddania prawom gospodarki rynkowej szpitali i sanatoriów, które powinny być typowymi przedsiębiorstwami, przerwanie procederu ciągłego dofinansowywania bieżącej działalności SP ZOZ- ów, co dla samorządu oznacza obniżenie kosztów zarówno finansowych jak i społecznych, brak celów strategicznych i planów długookresowych, brak określonej polityki w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, nieskoordynowane, niepotrzebne zakupy sprzętu, w wielu przypadkach bezczynność i brak koncepcji dyrektorów zarządzających, fikcyjna odpowiedzialność dyrektorów SP ZOZ za zadłużenie jednostek (brak restrykcji za zadłużenie), bariery biurokratyczno - administracyjne związane z prawidłowym gospodarowaniem majątkiem. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

6 SP. Z O.O. Cele przekształceń: przekształcenie dotychczasowych jednostek działających w formie SP ZOZ-ów w jednostki niepubliczne utworzone przez Spółkę, stworzenie szans nowych możliwości rozwoju, rozwój usług komercyjnych, pełnopłatnych, dywersyfikacja źródeł przychodu, zniesienie barier paraliżujących i opóźniających proces decyzyjny (np. związanych ze zmianą statutu SP ZOZ-u i księgi rejestrowej), zniesienie wad systemowych SP ZOZ-ów, które są analogiczne jak w firmach państwowych: biurokracja, brak zdrowego rozsądku w prowadzeniu ekonomiki, przerosty zatrudnienia, bilansowanie przychodów z kosztami, przeznaczenie zysków na cele rozwojowe Spółki, prowadzenie przejrzystej polityki finansowej, prowadzenie działalności na postawie Kodeksu Spółek Handlowych z jasno określonym poziomem odpowiedzialności Zarządu i Rady Nadzorczej, podejmowanie opłacalnych przedsięwzięć, stworzenie warunków do przyszłej prywatyzacji Spółki. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

7 CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA PRZEJĘTYCH JEDNOSTEK dane z roku 2007
SP. Z O.O. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA PRZEJĘTYCH JEDNOSTEK dane z roku 2007 Przychód 1175,52 Koszty 1247,06 Strata - 71,54 Przychód 1557,00 Koszty 1560,70 Strata - 3,7 Przychód 1943,70 Koszty 1950,80 Strata - 7,10 Przychód 3522,90 Koszty 3594,50 Strata - 71,60 Przychód 6404,70 Koszty 6352,60 Zysk 52,10 Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

8 DANE ORGANIZACYJNE PRZEJĘTYCH JEDNOSTEK
SP. Z O.O. RAZEM: 604 RAZEM: 324 Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

9 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI 1. LECZENIE UZDROWISKOWE
SP. Z O.O. 1. LECZENIE UZDROWISKOWE Sanatorium Uzdrowiskowe „Azalia” w Szczawnie Zdroju choroby wewnętrzne, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, rehabilitacja medyczna, urologia, balneologia i medycyna fizykalna, choroby płuc, gastroenterologia, nefrologia, reumatologia Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit” w Dusznikach Zdroju choroby wewnętrzne, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, położnictwo i ginekologia, rehabilitacja medyczna, urologia, balneologia i medycyna fizykalna, choroby płuc, gastroenterologia, nefrologia, reumatologia 2. LECZENIE SZPITALNE Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy w Sokołowsku Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie 3. REHABILITACJA STACJONARNA DZIECI Z CHOROBAMI HEMATOLOGICZNYMI I ONKOLOGICZNYMI Szpital „Orlik” w Kudowie Zdroju 4. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Zakłady Opiekuńczo Lecznicze „Górnik” i „Odrodzenie” w Sokołowsku Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Rościszowie 5. OPIEKA PALIATYWNA Odział Medycyny Paliatywnej w Rościszowie 6. REHABILITACJA AMBULATORYJNA W SOKOŁOWSKU Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

10 STRUKTURA PRZYCHODÓW – NFZ I POZOSTAŁE
SP. Z O.O. STRUKTURA PRZYCHODÓW – NFZ I POZOSTAŁE Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

11 WYCIĄG Z HARMONOGRAMU CZYNNOŚCI
SP. Z O.O. WYCIĄG Z HARMONOGRAMU CZYNNOŚCI Miesiące 2008 I - II III IV V VI VII Prezes oraz Specjalista ds. organizacyjno-prawnych zmiany w umowie Spółki, w statucie i księdze rejestrowej NZOZ, - złożenie wniosków o zarejestrowanie zmian zmiana nazwy i umowy Spółki, wpis do KRS, zmiany w statucie NZOZ, w księgach rejestrowych, ustalenie z NFZ warunków przejęcia umów opracowanie i uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Spółki, informacja do NFZ o zmianach w księdze rejestrowej NZOZ „Sanatoria Dolnośląskie” informacja do Wydziału Ksiąg Wieczystych o zmianie nazwy, cesja zezwoleń na prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych (Duszniki Zdrój, Szczawno Zdrój) przekazanie pełnomocnictw menadżerom, wystąpienie do PCPR z informacją o dokonanych zmianach, wystąpienie w sprawie archiwizacji dokumentów przejęcie ZFŚS, wystąpienie o zezwolenie na organizację turnusów rehabilitacyjnych dla sanatoriów w Szczawnie Zdroju i w Dusznikach Zdroju, podpisywanie cesji umów z NFZ Likwidatorzy/ Menadżerowie wnioski o zmiany w rejestrze ZOZ, ustalenie z NFZ warunków przejęcia umów i dokonania rozliczeń turnusów przejściowych - wycena majątku trwałego w przejmowanych jednostkach - cesja umów z dostawcami mediów, środków medycznych, żywności umocowanie prawne do czynności w imieniu Spółki, przejęcie inwentaryzacją majątku zawiadomienie dostawców o przejęciu działalności likwidowanych SP ZOZ - ów Z-ca dyr. ds. lecznictwa - wizytacja jednostek i odbycie spotkań z kadrą medyczną Kudowa Zdrój i Duszniki Zdrój - wizytacja jednostek i odbycie spotkań z kadrą medyczną Szczawno Zdrój - wizytacja jednostek i odbycie spotkań z kadrą medyczną Rościszów ocena stanu usług medycznych, określenie kierunków rozwoju usług medycznych - ocena poziomu świadczonych usług medycznych, stanu wyposażenia medycznego itp.

12 Specjalista ds. zamówień publicznych
Miesiące 2008 I - II III IV V VI VII Dział personalny - rozpoczęcie rekrutacji kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla - opracowanie Regulaminów Wynagradzania i Pracy przegląd dokumentacji kadrowo-płacowej, opracowanie systemu dystrybucji i przewozu przesyłek i dokumentów przygotowanie informacji dla związków zawodowych, doręczenie pracownikom informacji o zmianie pracodawcy, rekrutacja menadżerów wystąpienie do likwidatorów w sprawie RP-7 i PIT- 11, przegląd umów zleceń i kontraktów medycznych, uzgodnienia w sprawie ZFŚS - wprowadzenie danych pracowniczych do ewidencji, -przerejestrowanie pracowników w ZUS Główna księgowa - opracowanie nowych Zakładowych Zasad Polityki Rachunkowości wniosek o dokapitalizowanie Spółki, zakup i wdrożenie systemu do ewidencji środków trwałych - przegląd stanu finansowo-księgowego w przejmowanych jednostkach przedłożenie propozycji rozwiązań organizacyjnych w pionie finansowym, cesja umów ubezpieczeniowych uzgodnienia w sprawie ZFŚS, uzgodnienia z oddziałami NFZ i likwidatorami stanu przejmowanych należności uzgodnienia dotyczące przejmowanego majątku: nieruchomości i pozostałego Specjalista ds. zamówień publicznych opracowanie systemu obiegu dokumentów, wizytowanie jednostek w sprawie zamówień publicznych - raport w sprawie zamówień publicznych - opracowanie sytemu planowania i Regulaminu zamówień publicznych - opracowanie programu dofinansowań ze środków zewnętrznych powołanie zespołu ds. planowania i zasad oceny planów, przygotowanie wniosków do RPO Dział techniczny - ocena stanu obiektów oraz maszyn i urządzeń Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój ocena stanu obiektów oraz maszyn i urządzeń Szczawno Zdrój - ocena stanu obiektów oraz maszyn i urządzeń Rościszów - przejecie książek obiektów, DTR urządzeń - zmiany we wpisach ewidencji gruntów Informatycy - wdrożenie oprogramowania do obsługi FK, Kadry, inwentaryzacja zasobów telekomunikacyj- nych - opracowanie nowych rozwiązań informatycznych - przygotowanie sprzętu i oprogramowania dla jednostek - wdrożenie oprogramowania do obsługi ŚT, Ruch Chorych Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

13 STRUKTURA WARTOŚCI PRZEJĘTEGO APORTEM MAJĄTKU
SP. Z O.O. STRUKTURA WARTOŚCI PRZEJĘTEGO APORTEM MAJĄTKU Wartość ogółem: ,45 zł. GRUNTY 15,80% BUDYNKI I BUDOWLE 74,99% MASZYNY I URZĄDZENIA 1,91% WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA MEDYCZNE 1,76% ŚRODKI TRANSPORTU 0,10% SKŁADNIKI NISKOCENNE 2,06% ŚRODKI PIENIĘŻNE 3,38% Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

14 SP. Z O.O. DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE PODJĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ „SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” W OBSZARZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM ZMIANY W REJESTRACH SPÓŁKI: - KRS, - REJESTR ZOZ, - KSIĘGI WIECZYSTE CESJE UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA (ilość):39 - LECZNICTWO UZDROWISKOWE – 16 X 2, - LECZENIE SZPITALNE – 1, - AMULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE – 2, - OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA – 1, - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACZYJNE I OPIEKUŃCZE – 1, - ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE TLENOTERAPIA DOMOWA – 1, - REHABILITACJA LECZNICZA - 1 CESJE UMÓW Z KONTRAHENTAMI (ilość): 300 - MEDIA, - LEKI, - ŻYWNOŚĆ I INNE. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

15 SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI „SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE”
SP. Z O.O. PREZES ZARZĄDU Dyrektor Naczelny /D/ Sekretariat /DS/ Public relations /DP/ Specjalista ds.Organizacyjno-prawnych i Kontroli Wewnętrznej /DO/ Obsługa Prawna /DR/ Dział Marketingu Hotelarstwa i Żywienia /DM/ Dział informatyki i Telekomunikacji (IT) /DI/ Dział Techniczny /T/ Dział ds. Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych/DZ/ Dział Lecznictwa /L/ Dział Personalny /P/ Dział Ekonomiczno-Finansowy /E/ Menadżerowie oddziałów /M/ Naczelna Pielęgniarka/LN/ Pielęgniarka Epidemiologiczna /LE/ Specjaliści ds. Administracji Kadrowej /PA/ Główny Księgowy /EK/ Sanatorium Uzdrowiskowe „Azalia” w Szczawnie Zdroju /Msz/ Sanatoria Uzdrowiskowe „Azalia” w Szczawnie Zdroju /Lsz/ „Zimowit” w Dusznikach Zdroju /Ldu/ Specjaliści ds. Wynagrodzeń Pracowniczych /PW/ Dział Księgowości Finansowej i Majątkowej /EKK/ Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit” w Dusznikach Zdroju /Mdu/ Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci w Kudowie Zdroju /Lku/ Specjalista ds. Szkoleń /PS/ Specjalista ds. Rachunkowości Zarządczej Planowania i Analiz /EE/ Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci w Kudowie Zdroju /Mku/ Specjalistyczne szpitale Chorób Płuc W Sokołowsku /Lso/ W Rościszowie /Lro/ Specjalista ds. BHP /PB/ Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem /EM/ Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie /Mro/ Pracownie diagnostyczne Laboratoria /LL/ Pracownie RTG /LR/ Poradnie i Przych.Specj. /LP/ Specjalista ds. Rekrutacji Ocen Pracowniczych i Planowania Karier /PR/ Controlling /EC/ Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i ZOL-e w Sokołowsku /Mso/ Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

16 WYKAZ ZLIKWIDOWANYCH STANOWISK I DZIAŁÓW PO PRZEJĘCIU JEDNOSTEK
SP. Z O.O. WYKAZ ZLIKWIDOWANYCH STANOWISK I DZIAŁÓW PO PRZEJĘCIU JEDNOSTEK Dyrektorzy likwidowanych SP ZOZ, Działy finansowo – księgowe, Działy Kadr i Płac, Kierownicy Działów Technicznych, Pracownicy administracyjno – gospodarczy, Apteka, Pralnie. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

17 SP. Z O.O. STRUKTURA ILOŚCI ZATRUDNIONYCH W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTACH PRZED I PO POŁĄCZENIENIU Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

18 NOWOOPRACOWANE UREGULOWANIA WEWNĘTRZNE PO POŁĄCZENIU (REGULAMINY)
SP. Z O.O. NOWOOPRACOWANE UREGULOWANIA WEWNĘTRZNE PO POŁĄCZENIU (REGULAMINY) Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Instrukcja Inwentaryzacyjna, Instrukcja Kancelaryjna, Regulamin Kontroli Wewnętrznej, Zakładowe zasady polityki rachunkowości, System identyfikacji wizualnej, Kodeks etyczny oraz Misja i Wizja Spółki. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

19 INNE ZMIANY ORGANIZACYJNE
SP. Z O.O. INNE ZMIANY ORGANIZACYJNE Przejęcie przez Centralę Spółki w Sokołowsku całości spraw kadrowo płacowych, księgowych, ekonomiczno - finansowych, techniczno – inwestycyjnych i informatycznych. Powołanie wykwalifikowanej kadry menadżerskiej do kierowania przejętymi ośrodkami. Przejęcie całości majątku czterech likwidowanych SP ZOZ-ów. Dokonanie zmiany obiegu dokumentów finansowo – księgowych. Uruchomienie połączeń sieciowo - internetowych do monitorowania w czasie bieżącym prowadzonych operacji we wszystkich oddziałach Spółki. Wprowadzenie systemu łączności telefonicznej opartej o „Biznes Grupę”. Opracowanie systemu informacji wewnętrznej opartego na poczcie elektronicznej. Opracowanie dwóch dużych planów strategicznych: „Funkcjonowanie Spółki w świetle zmian kapitałowych „ Biznesplan inwestycyjny. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

20 Informatyka w sprawnym zarządzaniu spółką
SP. Z O.O. Informatyka w sprawnym zarządzaniu spółką Obieg dokumentów części administracyjnej (szarej) Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

21 Informatyka w sprawnym zarządzaniu spółką
SP. Z O.O. Informatyka w sprawnym zarządzaniu spółką Obieg dokumentów części medycznej (białej) Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

22 SP. Z O.O. WZROST PRZYCHODÓW W II PÓŁROCZU W PORÓWNANIU DO I PÓŁROCZA 2008 (w %) Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

23 SP. Z O.O. NAKŁADY NA ULEPSZENIA , REMONTY I ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH W II PÓŁROCZU 2008 R. REMONTY zł. ZAKUP SPRZĘTU zł. INWESTYCJE zł. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

24 SP. Z O.O. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH RPO ZŁOŻONE PRZEZ „SANTORIA DOLNOŚLĄSKIE” SP. Z O.O. „Poprawa standardu oraz rozszerzenie zakresu usług medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Sokołowsku” Priorytet nr 8: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku Działanie nr: 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej „Poprawa standardu oraz zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie” „Poprawa standardu oraz zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Laboratorium Szpitala Rehabilitacyjnego Hematologicznego dla Dzieci Orlik” Projekt przygotowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych. Schemat 1.1.D2: dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych miejscowościach uzdrowiskowych Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

25 PRZYCHODY I ZATRUDNIENIE W LATACH 2007 - 2009
SP. Z O.O. PRZYCHODY I ZATRUDNIENIE W LATACH ZATRUDNIENIE PRZYCHODY PRZYCHODY ZATRUDNIENIE Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

26 WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN OD STRONY DZIAŁU PERSONALNEGO
SP. Z O.O. WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN OD STRONY DZIAŁU PERSONALNEGO PO PRZEJĘCIU JEDNOSTEK Opracowanie i wdrożenie misji i wizji Spółki. Optymalizacja zatrudnienia i odpowiedni dobór kadr. Zmniejszenie zatrudnienia w grupie zawodowej pielęgniarek poprzez poprawę organizacji pracy – bardzo istotne ze względu braku na rynku pracy osób o takim wykształceniu. Centralizacja zarządzania- piony: personalny, ekonomiczny, lecznictwa, marketingu, techniczny, żywienia, informatycy. Wdrażanie nowoczesnych narzędzi HRM. Zinformatyzowanie i usprawnienie procesów kadrowych oraz komunikacji pomiędzy jednostkami. Nawiązanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi ( Urzędy Pracy, Uczelnie Wyższe, Szkoły Ponadgimnazjalne itp.)- pozyskiwanie kadry do Spółki. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

27 PLANOWANY ROZWÓJ BAZY ŁÓŻKOWEJ (HOTELOWEJ)
SP. Z O.O. PLANOWANY ROZWÓJ BAZY ŁÓŻKOWEJ (HOTELOWEJ) Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

28 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
SP. Z O.O. 2009 2010 2011 2012 2013 Razem Sokołowsko środki własne kredyt inwestycyjny Szczawno Zdrój Duszniki Zdrój Kudowa Zdrój Rościszów 90 000

29 Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

30 Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009

31 SP. Z O.O. Zespół pracowników Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. dziękuje za uwagę. Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - Czerwiec 2009


Pobierz ppt "PRZYKŁAD KIERUNKOWYCH PRZEKSZTAŁCEŃ W DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBIE ZDROWIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google