Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 1 października 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 1 października 2015."— Zapis prezentacji:

1 MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 1 października 2015 r. I Opolskie Forum Mikroretencji

2 ZAKRES WYSTĄPIENIA 1.Wprowadzenie – nowe wyzwania w gospodarce wodnej 2.Zasoby wodne Polski 3.Co to jest mała (mikro, naturalna) retencja 4.Zbiorniki wodne, systemy melioracyjne 5.Zarządzanie małą retencją 6.Podsumowanie I Opolskie Forum Mikroretencji

3 POBÓR WODY [mld m 3 ] WyszczególnieniePobór Zużycie bezzwrotne Przemysł7,5012,250 Sieć wodociągowa1,5220,304 Ujęcia ze studni0,4200,336 Stawy rybne1,0020,100 Nawodnienia rolnicze i lasy 0,0810,073 Razem10,5263,970 BILANS WODNY POLSKI P = Q + H PrzychódOpad P = 192,4 mld m 3 Rozchód Odpływ rzeczny (roczny) Q = 58,6 mld m 3 Odpływ rzeczny (okres wegetacji) Q = 10 mld m 3 Ewapotranspiracja w tym: H = 133,8 mld m 3 użytki rolneH u = 65,0 mld m 3 lasyH l = 50,0 mldm 3 pozostałeH p = 18,8 mld m 3 ZASOBY Współczynnik zasobów wodnych 1680 m 3 /rok/mieszkańca Średnia europejska  4000 m 3 /rok/mieszkańca Egipt400 m 3 /rok/mieszkańca Potrzeby nawodnień (bezzwrotne) przy prawdopodobieństwie wystąpienia suszy 20% Uprawy Pełne pokrycie potrzeb Częściowe pokrycie potrzeb Uprawy polowe 5,6402%0,112 Sady i warzywa 0,82060%0,492 Użytki zielone 2,11520%0,423 Razem8,5751,027 BILANS I POBÓR WODY ZASOBY WODNE POLSKI I Opolskie Forum Mikroretencji

4 Zasoby wodneSystemy i metody Retencja krajobrazowa (siedliskowa) Systemy kształtujące właściwą strukturę użytkowania gruntów poprzez: 1.układ pól ornych, użytków zielonych, lasów, użytków ekologicznych, oczek wodnych 2.zalesienia, tworzenie pasów ochronnych, zadrzewień, zakrzaczeń, tworzenie bruzd i tarasów 3.zwiększenie powierzchni mokradeł, torfowisk, bagien Retencja glebowa Systemy uprawowe kształtujące gospodarowanie wodą w profilu gleby: 1.poprawa struktury gleby, zabiegi agromelioracyjne, wapnowanie, prawidłowa agrotechnika, odpowiedni płodozmian, zwiększenie zawartości próchnicy w glebie Wody gruntowe i podziemne Systemy uprawowo - melioracyjne ograniczające odpływ powierzchniowy: 1.ograniczenie spływu powierzchniowego 2.zwiększenie przepuszczalności gleb 3.zabiegi przeciwerozyjne, fitomelioracyjne i agromelioracyjne 4.regulowanie odpływu z sieci drenarskiej 5.stawy i studnie infiltracyjne, w tym dla odprowadzania wód deszczowych uszczelnionych powierzchni Wody powierzchniowe Hydrotechniczne systemy rozrządu i magazynowanie wód: 1.małe zbiorniki wodne 2.regulacja odpływu ze stawów, oczek wodnych 3.gromadzenie wody w rowach melioracyjnych, kanałach, itp. 4.retencjonowanie odpływów z systemów drenarskich 5.zwiększenie retencji dolinowej SYSTEMY I METODY RETENCJONOWANIA ZASOBÓW WODY

5 Mała (naturalna, mikro) retencja wodna Zagospodarowanie przestrzenne, użytkowanie zlewni, zalesienia, roślinne strefy buforowe, renaturyzacja terenów mokradłowych, Zwiększenie retencji glebowej, poprawa struktury gleb, rotacja roślin, zwiększenie części organicznych w glebie, rolnictwo ekologiczne Retencjonowanie wód podziemnych poprzez ograniczanie spływu powierzchniowego stosując metody nietechniczne Retencja wód powierzchniowych: odbudowa naturalnych zbiorników wodnych(stawy, oczka wodne), rewitalizacja rzek, Mikro- i małe zbiorniki wodne, sztuczne stawy, podpiętrzanie jezior Budowa stopni i jazów dla podwyższenia poziomu wody w rzece Gospodarka wodna na systemach melioracyjnych – regulacja odpływu z systemów odwadniających Sztuczne uzupełnianie warstw wodonośnych – budowa stawów i rowów infiltracyjnych Naturalne (nietechniczne) metody Techniczne elementy Odtwarzanie dolin rzecznych, przebudowa wałów przeciwpowodziowych, poldery Ograniczanie lub przechwytywanie spływów z powierzchni szczelnych I Opolskie Forum Mikroretencji

6 WATER HARVESTING ZBIÓR WODY Source: Toshisuke Maruyama, Mashahiko Tomita et al., 1996 (Asakura Shoten) Conceptualization of water harvesting (example in Tunisia) I Opolskie Forum Mikroretencji

7 RETENCJONOWANIE WÓD W SYSTEMACH MELIORACYJNYCH I Opolskie Forum Mikroretencji Schemat urządzeń do regulacji odpływu wody w sieci drenarskiej (...) Nader więc ważną jest kwestya, aby te błota zamienić na łąki, a przez to podnieść bogactwo krajowe. (...) Encyklopedia rolnicza, 1899

8 SCHEMAT BIOFILTRA ZLOKALIZOWANEGO W ROZSZERZENIU CIEKU I Opolskie Forum Mikroretencji a)Plan sytuacyjny b)Przekrój poprzeczny A–A c)Widok ogólny 1.Rzeka 2.Wykop (biofiltr)

9 SCHEMAT BIOFILTRA ZLOKALIZOWANEGO W POBLIŻU ODBIORNIKA WÓD DRENARSKICH I Opolskie Forum Mikroretencji a)Plan sytuacyjny b)Przekrój poprzeczny A–A 1.Ciek (odbiornik wód drenarskich) 2.Staw kopany porośnięty roślinnością 3.Wylot wód drenarskich 4.Odprowadzenie oczyszczonych wód do cieku (rów otwarty lub rurociąg)

10 ZBIORNIKI WODNE – PROPOZYCJA KLASYFIKACJI I Opolskie Forum Mikroretencji

11 ZBIORNIKI KOPANE I Opolskie Forum Mikroretencji

12 RENATURYZACJA TERENÓW BAGIENNYCH I Opolskie Forum Mikroretencji

13 BUDOWLE PIĘTRZĄCE I Opolskie Forum Mikroretencji Przykładowe konstrukcje bystrotoków: a) typowy, b) ze zwiększoną szorstkością, c) tworzący mikrobaseny Przykłady budowli piętrzących wykonanych z gabionów i ścianek szczelnych: a) prosta budowla piętrząca, b) budowla tworząca kaskadę basenów

14 ZBIORNIKI KRAJOBRAZOWE (PRZYRODNICZE) I Opolskie Forum Mikroretencji

15 INSTYTUCJE A MAŁA RETENCJA INSTYTUCJA ZAKRES ZADAŃ ADMINISTRACJA RZĄDOWA, SAMORZĄD, RZGW, WZMiUW, PLANOWANIE Tworzenie prawa, stymulowanie działań Planowanie przestrzenne, zalesienia, utrzymanie obiektów państwowych Bilansowanie zasobów wodnych w granicach zlewni SPOŁECZEŃSTWO, ORGANIZACJE EKOLOGICZNE Odbudowa mokradeł, bagien Renaturyzacja cieków, regulacja odpływu, odbudowa oczek itp. Zabiegi przeciwerozyjne SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA, GMINY, MIASTA Urządzanie przestrzeni, ograniczanie spływu powierzchniowego, małe i mikro zbiorniki wodne OSOBY PRYWATNE I FIZYCZNE (ROLNICY) Układ pól, zabiegi agrotechniczne, agromelioracja, eksploatacja systemów melioracyjnych (regulowanie odpływu z sieci drenarskiej i rowów) małe i mikro zbiorniki I Opolskie Forum Mikroretencji

16 ZARZADZANIE MAŁĄ RETENCJĄ 1.Zlewniowe bilansowanie zasobów wodnych, z uwzględnieniem małej retencji, natomiast utrzymanie obiektów jest obowiązkiem właścicieli 2.Program rozwoju małej retencji powinien być oparty na tworzeniu warunków prawnych, ekonomicznych, merytorycznych stymulujących podejmowanie określonych działań. 3.Zwiększenie odpowiedzialności administracji państwowej i samorządowej w sterowaniu działaniami na rzecz małej retencji. Na przykład pomoc przy uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń dla podjęcia realizacji inwestycji. 4.Nowe zadania dla ośrodków doradztwa rolniczego przy współpracy z zarządami melioracji. Na przykład pomoc merytoryczna w wyborze konstrukcji obiektu i technologii wykonania. I Opolskie Forum Mikroretencji

17 PODSUMOWANIE 1.Mała retencja jest jednym z ważniejszych elementów gospodarki wodnej jako działanie ograniczające skutki suszy i powodzi, zwiększające biologiczna różnorodność i chroniącą jakość wody. 2.Programy rozwoju małej retencji muszą opierać się na stymulowaniu podejmowania przez różne organizacje i osoby prywatne, określonych działań dla poprawy bilansu wodnego. 3.Należy wprowadzać zlewniowe zarządzanie wodą Urząd – władza, która będzie panowała nad wszystkimi aspektami gospodarki wodnej, w tym działaniami dla zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni. 4.Prawo wodne powinno być dostosowane do nowych warunków. Prawo nie może utrudniać (uniemożliwiać) pożytecznych działań podejmowanych dla ochrony zasobów wodnych. I Opolskie Forum Mikroretencji

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I Opolskie Forum Mikroretencji


Pobierz ppt "MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 1 października 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google