Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1 Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Foresight dla Metropolii Silesia - Scenariusze rozwojowe i modele finansowania OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Katowice, 17.11.2011 r. mgr inż. Jan Bondaruk Główny Instytut Górnictwa

2 Projekt realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Okres realizacji Projektu:kwiecień 2009 – wrzesień 2011 Główny Instytut Górnictwa Lider i koordynator: Główny Instytut Górnictwa Politechnika Śląska w Gliwicach Partnerzy: Politechnika Śląska w Gliwicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wprowadzenie

3 ZADANIE II ZADANIE IV ZADANIE I Specjalistyczne analizy eksperckie, Powołanie paneli tematycznych Diagnoza stanu i uwarunkowań wdrażania nowoczesnych technologii w obszarze usług metropolitalnych Spotkania panelowe, Identyfikacja projektów pilotażowych wraz z określeniem zakresu prac B+R ZADANIE III Scenariusze technologicznego rozwoju usług metropolitalnych Rekomendacje strategiczne Spotkania panelowe, Propozycja systemu wdrażania foresightu Spotkania panelowe, tworzenie scenariuszy rozwoju usług metropolitalnych w perspektywie czasowej foresight Scenariusz rozwoju GOM. Priorytetowe metropolitalne usługi publiczne jako dziedziny wdrożeń technologicznych Raport cząstkowy (Sformułowanie wstępnej wizji przestrzeni publicznej GOM), Raport zbiorczy z Etapu I Raport cząstkowy (Identyfikacja potencjału technologicznego), Raport zbiorczy z Etapu II, Mapa innowacji technologicznych, Lista kluczowych czynników warunkujących aplikacje nowoczesnych technologii Raport cząstkowy (Zweryfikowane tezy dla scenariuszy), Raport cząstkowy z etapu III (Scenariusze rozwoju), Raport zbiorczy z Etapu III (Scenariusze zbiorcze wraz z mapami drogowymi) Rekomendacje, Raport końcowy i m onografia Schemat logiczny projektu

4 ZADANIE 1 Wyznaczenie priorytetowych obszarów aplikacyjnych wdrożeń technologicznych w usługach publicznych Warsztaty i analizy eksperckie Wyznaczenie obszarów aplikacji technologicznych, tj. obszarów zainteresowań PT ZADANIE 2 Diagnoza stanu i uwarunkowań wdrażania nowoczesnych technologii w obszarze usług metropolitalnych Badania ankietowe - identyfikacja potencjału technologicznego na obszarze GOM Prace w panelach tematycznych (analizy STEEP, SWOT, krzyżowa analiza wpływów ) Analiza potrzeb przedsiębiorczości (lista kluczowych czynników, mapy innowacji) Metodyka realizacji projektu ZADANIE 3 Opracowanie scenariuszy technologicznego rozwoju usług metropolitalnych Prace panelowe oraz badania ankietowe Delphi (2 tury) Wizje rozwoju technologicznego, wariantowe scenariusze uwarunkowań oraz scenariusze rozwoju technologicznego usług metropolitalnych w obszarach tematycznych ZADANIE 4 Opracowanie rekomendacji strategicznych Raporty cząstkowe, spotkania warsztatowe Opracowanie Raportu końcowego i monografii

5 PANEL GŁÓWNY (PG) PANEL GŁÓWNY (PG) - najwyższy organ merytoryczny Projektu, mający strategiczne znaczenie dla ostatecznych wyników Projektu. PANEL HORYZONTALNY (PH) PANEL HORYZONTALNY (PH) - organ merytoryczny Projektu, mający strategiczne znaczenie dla Projektu ze względu na integrację dorobku Paneli Tematycznych. PANELE TEMATYCZNE (PT): PANELE TEMATYCZNE (PT): PT1 – Transport, PT2 – Metropolitalne Usługi Zdrowotne, PT3 – Kultura, PT4 – Metropolitalne systemy zarządzania środowiskiem Podstawowe komórki merytoryczne Projektu, podejmujące prace analityczne i syntetyczne przy formułowaniu scenariuszy kierunków rozwoju usług publicznych i związanych z tym technologii. Do głównych zadań Paneli Tematycznych należało: –ocena stanu wiedzy, –przeanalizowanie metodami foresight poszczególnych obszarów i makrotematów, –przygotowanie tez do badania eksperckiego Delphi, –wypracowanie wizji rozwoju usług w danym obszarze tematycznym, Podział i zakres działań panelowych

6 Spotkania panelowe PT i PH 12 serii spotkań paneli tematycznych i horyzontalnego wraz z pracą indywidualną ekspertów (ok. 300 osób)

7 Główne czynniki rozwoju usług metropolitalnych 7. Wspólna (metropolitalna) polityka przestrzenna (I) 15. Atrakcyjność przestrzeni publicznej (II) 2. Jakość skomunikowania zewnętrznego (lotnicze, drogowe, kolejowe) (III) 8. Społeczna nośność i instytucjonalizacja idei metropolii (IV) 13. Spójność systemu promocji metropolii i jej usług (V) 9. Jakość asymilacji zewnętrznych środków finansowych na rozwój miast metropolii (VI) 14. Skłonność miast do przełamywania izolacjonizmu (partykularyzmu) komunalnego (VII) 3. Skłonność miast do kooperatywnego rozwoju (odchodzenia od hiperkonkurencji) (VIII)

8 Zidentyfikowane technologie – zestawienie

9 Założenia scenariusza rozwoju Warunkiem skutecznego zarządzania rozwojem usług metropolitalnych jest ustanowienie formuły prawnej i delimitacja Metropolii. Wysoka jakość i dostępność usług publicznych w przestrzeni metropolitalnej to koordynacja funkcjonowania i rozwoju nie tylko w skali poszczególnych miast ale także całej Metropolii. Plan zagospodarowania przestrzennego Metropolii, Metropolitalny wymiar e-administracji, Metropolitalny wymiar e-przestrzeni, Metropolitalny wymiar statystyki publicznej

10 Atrybuty metropolitalności, to: Generalne założenia scenariusza Zintegrowany multimodalny system transportu publicznego, koordynowany przez jeden podmiot metropolitalny Metropolitalny system gospodarki odpadami Metropolitalny wymiar bezpieczeństwa publicznego jako wydzielone, wybrane zadania służb Wybrane placówki świadczące specjalistyczne usługi zdrowotne - zarządzane z poziomu Metropolii Koordynacja z poziomu metropolitalnego lub mecenat wybranych działań w sferze kultury Spójny system zaopatrzenia Metropolii w energię, uwzględniający OZE

11 Scenariusze uwarunkowań zewnętrznych GOM w scenariuszu skok cywilizacyjny: Akceptacja społeczności metropolii dla budowania silnej pozycji konkurencyjnej Wspólna polityka przestrzenna miast Dobre wykorzystanie środków własnych metropolii i środków zewnętrznych Znaczący wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej Wzrost kapitału społecznego Aktywna współpraca miast na rzecz rozwoju metropolitalnych usług publicznych Rosnąca jakość skomunikowania zewnętrznego Instytucjonalizacja metropolii Promocja metropolii i jej usług Rozpoznawalna marka metropolii np. w dziedzinie kultury i medycyny GOM w scenariuszu twarde dostosowania: Dobra koniunktura zewnętrzna oraz rozwiązania systemowe i legislacyjne wymuszające proces przekształceń Metropolitalna polityka przestrzenna wdrażana (pomimo wewnętrznych oporów) Niewystarczający wzrost kapitału społecznego Niski poziom społecznej nośności idei metropolii Izolacjonistyczne nastawienie miast i przejawy hiperkonkurencji zamiast komplementarności Rozwój zewnętrznych systemów transportowych Lepsza jakość asymilacji zewnętrznych środków finansowych na rozwój Niski poziom procesu instytucjonalizacji Metropolii Metropolitalne organy decyzyjne ograniczające swoje działania do obowiązującego minimum prawnego

12 GOM w scenariuszu trudna modernizacja: Postępująca modernizacja kraju pomimo globalnego kryzysu i dezintegracji struktur międzynarodowych Rozwój miast Metropolii możliwy dzięki ogólnokrajowym reformom wspierającym przedsiębiorczość i innowacyjność Konkurencyjność Metropolii budowana głównie z pozycji poszczególnych miast. Brak wspólnej polityki przestrzennej - tendencja do pogarszania się jakości przestrzeni publicznej Stagnacja procesu instytucjonalizacji Metropolii Brak nacisku na wytwarzanie i pozyskiwanie wspólnych środków finansowych Metropolii - zewnętrzne fundusze pozyskiwane na rozwój poszczególnych miast a nie na realizację zadań metropolitalnych Podtrzymywana jakość zewnętrznych połączeń transportowych Oddolne inicjatywy na rzecz integracji usług publicznych i komplementarny rozwój miast w GOM Scenariusze uwarunkowań zewnętrznych GOM w scenariuszu słabnący rozwój: Zmarnowana szansa, pomimo niezłej koniunktury zewnętrznej, na systemowe zmiany wspierające metropolizację obszarów miejskich oraz na reformy, które pomogłyby zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki Brak znaczącego wzrostu kapitału społecznego i kreatywności ludzi Skutek: niedokończona modernizacja gospodarki w środkowej części województwa śląskiego, zarzucona idea wspólnej polityki rozwoju, w tym polityki przestrzennej Brak działań na rzecz instytucjonalizacji metropolii, brak prób integracji i promocji ponadmiejskich usług publicznych w perspektywie 2030 roku wizja usług metropolitalnych nie urzeczywistni się

13 Scenariusz rozwoju usług metropolitalnych (SC) – kluczowe zagadnienia Wykorzystana szansa! – jakościowa zmiana dla mieszkańców GOM

14 Scenariusz rozwoju usług metropolitalnych (SC) – kluczowe zagadnienia Do roku 2015: Powinny zostać stworzone ramy instytucjonalne, organizacyjne i formuła finansowania rozwoju Metropolii i jednoznaczna delimitacja obszaru. Wielkiemu przyśpieszeniu powinna ulec integracja usług publicznych na poziomie ponadlokalnym, przy aktywnym wsparciu rozwiązań legislacyjnych przez oddolną inicjatywę władz miast i przychylne nastawienie środowisk gospodarczych. Środki zewnętrzne na rozwój usług pozyskiwane powinny być z uwzględnieniem skali metropolitalnej. Pierwsze pozytywne skutki przyśpieszenia procesu metropolizacji powinny być widoczne we wszystkich obszarach usług. W większości obszarów usług pojawić się powinien metropolitalny poziom zarządzania. Wymiar metropolitalny powinny uzyskać m.in.: usługi administracyjne (w tym e-administracja) oraz administrowanie niektórymi specjalistycznymi usługami zdrowotnymi.

15 Do roku 2015: Zaawansowane powinny być prace nad metropolitalnym planem zagospodarowania przestrzennego, a do czasu jego uchwalenia polityka rozwoju i polityka przestrzenna Metropolii kształtowana powinna być w oparciu o strategię rozwoju GZM z 2010 roku i nowo opracowane studium zagospodarowania przestrzennego GOM. Zbudowane powinny zostać organizacyjne zręby metropolitalnego systemu gospodarki odpadami, zaawansowane powinny być prace nad utworzeniem brakujących kluczowych obiektów infrastrukturalnych. Postępującej integracji Metropolii towarzyszyć powinny coraz lepsze działania promocyjne, aby można było mówić o wdrożonym systemie promocji oraz kształtowania wizerunku Metropolii w kraju i zagranicą. Powinna zostać zapewniona bardzo dobra zewnętrzna dostępność GOM jako rezultat modernizacji infrastruktury liniowej i rozwoju silnych ośrodków logistyczno-transportowych. Scenariusz rozwoju usług metropolitalnych (SC) – kluczowe zagadnienia

16 Marką metropolii są ogólnodostępne przestrzenie publiczne o wysokich walorach, kształtowane na poziomie metropolii, a nie poszczególnych miast; Dla poszczególnych rodzajów usług różne miasta mogą być centrami poziom specjalizacji miast jest miarą metropolizacji; W przypadku, gdy nie nastąpi szybka zmiana nastawienia władz i mieszkańców oraz szybka instytucjonalizacja metropolii, zmarnowana zostanie szansa na dokonanie skoku cywilizacyjnego w sferze usług publicznych. Skuteczna metropolizacja poprawa jakości życia mieszkańców Scenariusz rozwoju usług metropolitalnych (SC) – kluczowe zagadnienia

17 Scenariusz rozwoju usług metropolitalnych – kluczowe zagadnienia

18 wariant 1 wariant 2 wariant 3 budżetGOMbudżetGOM udział w PIT udział w CIT budżetGOMbudżetGOM udział w podatku centralnym udział w podatku lokalnym budżetGOMbudżetGOM dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetów samorządowych PTU podatek katastralny System y finansow ania rozwoju GOM

19 budżetGOMbudżetGOM składka członkowska samoopodatkowanie podatek metropolitalny transfery wyrównawcze - konieczność przeprowadzenia licznych zmian legislacyjnych + + gwarancja częściowej samodzielności obszaru metropolitalnego + stabilność fiskalna dzięki dużej dywersyfikacji źródeł dochodów + neutralność dla dochodów państwa i samorządu SŁABE STRONY MOCNE STRONY Systemy finansowania rozwoju GOM Wariant 4

20 symboliczny wymiar składki członkowskiej uszczuplenie dochodów budżetowych powiatów grodzkich deficytowe finansowanie części zadań publicznych kryteria wymiaru składki członkowskiej stała i równa dla wszystkich zobiektywizowane kryterium społeczne i/lub ekonomiczne przypadek Zagłębia Ruhry 87% ogółu dochodów obszaru metropolitalnego pochodzi ze składek i darowizn Składka członkowska

21 Transakcja kupna-sprzedaży na terenie GOM wartość netto transakcji wartość netto transakcji 1 000 PLN stawka PTU 23% stawka PTU 23% dodatek metropolitalny do PTU +2% stawki PTU +0,46 pp. dodatek metropolitalny do PTU +2% stawki PTU +0,46 pp. PRZEDPO budżetpaństwa wartość brutto transakcji 1 230 PLN budżetpaństwa wartość brutto transakcji 1 234,60 PLN o 0,37% o 0,37% 230 1000 230 1000 4,60 GOM PTU = 23% PTU = 23,46% Podatek metropolitalny Dodatek metropolitalny do podatku od towarów i usług

22 budżetGOMbudżetGOM GOM budżet Metropolii funkcjonuje w oparciu o środki finansowe generowane w części powiatowej miast tworzących GOM budżet powiatu grodzkiego = budżet części gminnej + budżet części powiatowej - udział we wpływach z PIT i CIT - subwencja ogólna - dotacje celowe - wpływy z opłat - dochody z majątku - spadki, zapisy, darowizny - odsetki … … … - udział we wpływach z PIT i CIT - subwencja ogólna - dotacje celowe - wpływy z opłat - dochody z majątku - spadki, zapisy, darowizny - odsetki … … … samoopodatkowanie składka członkowska SYSDSGSJSHSKSM SPISLSISOSWSTSZ System zasilania finansowego GOM Wariant 5 Wariant 4

23 ustawowa gwarancja dostępu do rynków finansowych możliwość korzystania z przychodów zwrotnych minimalizacja ryzyka utraty płynności charakterystyka długu metropolitalnego promowanie emisji długu na finansowanie wydatków inwestycyjnych prawne oraz ekonomiczne granice zadłużania limit długu metropolitalnego limit kosztów obsługi długu metropolitalnego zasady emisji długu denominowanego w walucie krajowej i/lub euro procedura ratingu Finansowanie zadań metropolitalnych z przychodów zwrotnych

24 N EW P UBLIC M ANAGEMENT zarządzanie menadżerskie w sektorze publicznym kontrola wyników działalności konkurencja w sektorze publicznym standardy i mierniki działalności wzrost racjonalności i efektywności w gospodarowaniu środkami publicznymi programbudgeting budżetowanie zadaniowe w GOM performancebudgetingzero-basebudgeting Programowanie budżetowe

25 1.System zasilania finansowego obszaru metropolitalnego musi zapewniać stabilne i wydajne źródła dochodów do finansowania metropolitalnych usług publicznych wybór wariantu 4 lub wariantu 5. 2.Akt normatywny regulujący zasady funkcjonowania obszaru metropolitalnego powinien bezwzględnie zawierać zapis gwarantujący strukturze metropolitalnej dostęp do rynków finansowych i możliwość korzystania z przychodów zwrotnych. 3.Procedura planowania i wykonanie budżetu obszaru metropolitalnego powinny być realizowane w oparciu o zasady tzw. nowego zarządzania publicznego, co w efekcie umożliwi zwiększenie racjonalności i efektywności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Wnioski

26 Zasadniczym rezultatem projektu jest określenie kluczowych obszarów rozwoju technologicznego regionu w sferze usług publicznych prowadzących do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, a w konsekwencji …..całego regionu. Zainicjowanie wielopłaszczyznowego dialogu różnych grup i kluczowych aktorów życia społeczno – gospodarczego oraz wypracowanie jednolitej wizji funkcjonowania GOM w perspektywie roku 2030 Uzyskane wyniki projektu bezpośrednio wpłyną na proces tworzenia dynamicznie rozwijającego się wielkomiejskiego ośrodka, zdolnego do skutecznej konkurencji z innymi ośrodkami metropolitalnymi w kraju i w Europie. Rezultaty

27 lepsze formułowanie i wdrażanie polityk europejskich i krajowych, stworzenie władzom regionalnym i lokalnym warunków do prawidłowego definiowania celów rozwojowych z uwzględnieniem uwarunkowań i czynników kluczowych, wzbogacenie języka debaty publicznej odnośnie kształtowania polityki regionalnej, dostarczenie przedsiębiorstwom oraz organizacjom wspierających rozwój przedsiębiorczości informacji niezbędnych do prawidłowego określenia strategii działania w obszarze metropolitalnym, pełniejsze wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego regionu oraz mechanizmów transferu technologii i innowacji, określenie ram i warunków prawnych sprzyjających kształtowaniu się obszarów metropolitalnych w kraju. Zastosowanie praktyczne

28 Ankieta on-line Ogólnodostępna ankieta – zamieszczona na stronie internetowej projektu, aktywna do końca trwania projektu. Stan na dzień: 09.09.2011 Wyniki częściowe: dla prawie 35% ankietowanych wiąże Metropolię Śląsko – Zagłębiowską z działaniami na rzecz utworzenia metropolii na europejskim poziomie, kolejne 42% - z GZM lub dobrowolnym związkiem 14 miast. Natomiast prawie 20% w ogóle nie zna tego terminu. www.foresightgom.pl

29 Jan Bondaruk jbondaruk@gig.eu T: 32 259 24 66 F: 32 259 21 54 K: 512 293 850 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google