Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różnice i podobieństwa między szkołą w Polsce a na Węgrzech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różnice i podobieństwa między szkołą w Polsce a na Węgrzech."— Zapis prezentacji:

1 Różnice i podobieństwa między szkołą w Polsce a na Węgrzech.
Projekt edukacyjny Różnice i podobieństwa między szkołą w Polsce a na Węgrzech. Dusia

2 Informacje o obydwu państwach
Polska: Powierzchnia administracyjna: km² Liczba mieszkańców: 38 milionów Stolica: Warszawa Węgry: Powierzchnia administracyjna: km² Liczba mieszkańców: Stolica: Budapeszt Nowoczek

3 Godło i flaga Polski Nowoczek

4 Godło i flaga Węgier Nowoczek

5 Szkolnictwo Polska: Szkolnictwo w Polsce jest Wam dobrze znane a przynajmniej pierwsze szczeble edukacji, gdyż macie je już za sobą to: przedszkole i szkoła podstawowa. A teraz gimnazjum. Chciałybyśmy także przybliżyć dalsze szczeble, a na pewno przyda się Wam ta wiedza choćby w podjęciu decyzji, która towarzyszy każdemu trzecioklasiście, czyli którą szkołę wybrać. W Polsce rok szkolny zaczyna się we wrześniu i trwa do czerwca. Polski uczeń uczęszcza ok.285 dni do szkoły. Ucząc się od poniedziałku do piątku. Każda godzina lekcyjna trwa 45 min. Pomiędzy, którymi występują przerwy trwające 10 min i jedna śniadaniowa 15min. Węgry: Oficjalnym językiem nauczania jest język węgierski , ale liczba etnicznych i narodowych mniejszości (np. niemiecki , rumuński, słoweński ,serbski i chorwacki) posiada mniejszościowe edukacyjne instytucje z ich własnymi językami jako pierwszy lub drugi język nauczania na poziomie podstawowym i średnim nauczania. Ogólnie etap edukacji trwa do 16 roku życia w węgierskim systemie edukacji . Udział w szkole średniej , oferującej szeroką gamę programów, jest dość wysoki.  Sylwia o Polsce Żelka o Węgrzech

6 Szkolnictwo Hungary A Magyar is a national language, but a number of ethnic and national minorities are an official language of the teaching (e.g., Romanian, Slovenian, Serbian and Croatian German) has minority of educational institutions from their own tongues as first or with second language of teaching the teaching on the basic and average level. Generally the stage of the education lasts to 16 of year of age in an Hungarian educational system. Participation in the secondary school, offering the wide range of programs, is quite high.

7 Przedszkole Polska: Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Dziś „zerówka” dla dzieci 6-letnich jest obowiązkowa. „Zerówki” organizowane są w przedszkolach, ale również szkoły mają prawo do utworzenia takiego oddziału. Węgry: Przedszkole (óvoda) jest pierwszym etapem węgierskiego systemu edukacji. Każde dziecko od trzech do sześciu lat ma prawo do udziału w przedszkolu. Edukacja dzieci w wieku od pięciu lat jest obowiązkowa. Maksimum cztery godziny na dobę, dzieci mają być przygotowane do wymagań szkoły. Anita o Polsce Patrycja o Węgrzech

8 Przedszkole Hungary Nursery school is a first phase of an Hungarian educational system. Every child from three to six years has the right for the participation in the nursery school. The education of children in the century for five years is compulsory. At the most four hours for twenty-four hours, children are supposed to be prepared for requirements of the school.

9

10 Szkoła podstawowa - Polska
Sześcioletnia szkoła podzielona jest na dwa trzyletnie etapy. Na pierwszym etapie - w klasach I-III - realizowana jest edukacja wczesnoszkolna. Zajęcia odbywają się w formie kształcenia zintegrowanego, czyli bez podziału na przedmioty, a ich prowadzenie powierza się jednemu nauczycielowi-wychowawcy, choć naukę języka obcego, edukację muzyczną, edukację plastyczną, wychowanie fizyczne i zajęcia komputerowe można powierzyć nauczycielowi-specjaliście. W klasie VI uczniowie przystępują do sprawdzianu poziomu wiedzy i umiejętności, który jest jednakowy dla wszystkich uczniów. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują dostosowane arkusze. Mogą oni także zdawać egzamin w indywidualnie przystosowanych warunkach. Dusia

11 Szkoła podstawowa - Węgry
Dzieci zaczynają szkołę podstawową , gdy osiągną dojrzałość szkoły, zwykle w roku, w którym mają 6 lat (7 jeśli urodzili się po 31 maja). Szkolnictwo podstawowe może trwać 4, 6 lub 8 lat. Tematy obejmują: literaturę, gramatykę, matematykę, muzykę i sztukę, a także wychowanie fizyczne i środowiskowe ( od 1-5 klasy ), biologia i geografia (od 6 klasy), chemia ( w 7 klasie ). Dodatkowo dwa języki obce, najczęściej angielski, niemiecki lub francuski. Nowoczek

12 Primary school - Hungary
Children are starting the primary education, when schools reach maturity, usually in the year, in which they are 6 years old (7 if were born on 31 May). The primary education can last 4, 6 or 8 years. Themes include: literature, grammar, mathematics, the music and the art, as well as the physical education and environmental (from 1-5 classes), biology and geography (from 6 classes), chemistry (in 7 for class). Additionally two foreign languages, most often, German or French English.

13

14 Gimnazjum - Polska Kształcenie w gimnazjum kończy się egzaminem gimnazjalnym, który zazwyczaj odbywa się w kwietniu i przystępują do niego uczniowie klas trzecich. Egzamin składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej. Część humanistyczna obejmuje arkusz z pytaniami z zakresu języka polskiego oraz arkusz z pytaniami z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na część matematyczno-przyrodniczą składa się arkusz z pytaniami z matematyki i arkusz z pytaniami z geografii, biologii, chemii i fizyki. Część dotycząca języka obcego nowożytnego obejmuje arkusz z pytaniami na poziomie podstawowym (obowiązkowy dla wszystkich zdających) i arkusz z pytaniami na poziomie rozszerzonym (obowiązkowy dla tych uczniów, którzy danego języka uczą się od szkoły podstawowej). Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, aby egzamin zdać. Wynik egzaminu jest jednak jednym z kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponad gimnazjalnej. Sylwia

15 Gimnazjum - Węgry Szkolnictwo zazwyczaj trwa 4 lata. Gimnazjum może też trwać 5, 6 lub 8 lat w zależności od wielu lat studenckich spędzonych w szkole podstawowej. Od 1997 numeracji lat w szkole średniej są po szkole podstawowej (tj. po 8. klasie szkoły podstawowej uczeń idzie do 9 klasy, która jest faktycznie 1. klasa szkoły średniej). Istnieją trzy rodzaje szkół: - Gimnazjum (przygotowuje studentów do szkolnictwa wyższego; uczy co najmniej 2 języków obcych) -Szakközépiskola (szkoła zawodowa, ale także przygotowuje się do szkolnictwa wyższego) -Szakmunkásképző Szakiskola Żelka

16 Junior secondary school - Hungary
The education usually lasts 4 years. Gimnázium can also last 5, 6 or 8 years depending on many student years spent at the primary school. From 1997 numberings of years at the secondary school they are after the primary education (i.e. after 8. for class of the primary education the pupil is going to 9 of class which is indeed 1. class of the secondary school). Three kinds of schools exist: - non-professional he is preparing students for the higher education; is teaching at least 2 foreign languages - vocational school, but is also preparing for the higher education - vocational school

17 Minęły czasy szczęśliwej prostoty, trzeba się uczyć, upłynął wiek złoty.
Żelka

18 Szkoły ponad gimnazjalne - Polska
Istnieją następujące rodzaje szkół ponad gimnazjalnych: zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących jak i w trzyletnich technikach uzupełniających.   trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólno zawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Anita

19 Szkoły ponadgimnazjalne - Węgry
Po ośmiolatce następuje czteroletnia szkoła średnia. Młodzież może się w niej uczyć całe cztery lata według programu ogólnokształcącego, ale może też po pierwszych dwóch latach nauki wybrać profil zawodowy. Oprócz tych szkół istnieją dwuletnie szkoły zawodowe, które jednak mają zanikać, ponieważ zakłada się, że wszyscy młodzi ludzie będą kończyć pełne szkoły średnie. Po zakończeniu nauki w szkole średniej uczeń zdaje egzamin końcowy - odpowiednik naszej matury. Jeżeli uczy się w klasie o profilu zawodowym, dodatkowo zdaje egzamin ze swojej zawodowej specjalności. Może też bez przystępowania do egzaminu końcowego zdać tylko egzamin zawodowy, ale w takim przypadku nie będzie mógł kontynuować nauki na wyższej uczelni. Patrycja

20 Schools over secondary school - Hungary
A four-year-old secondary school is taking place after the eight-year-old. Young people can in it be taught four entire years according to the secondary school program, but a professional profile can also after two first years choose sciences. Apart from these schools two-year vocational schools however which are supposed to disappear exist, since is betting that all young people will be finishing full secondary schools. After the completion at the secondary school the pupil is taking sciences final exam - equivalent of our maturity examination. If he is studying in the class about the professional profile, additionally is sitting an examination in its professional specialization. Also without entering a final exam only a vocational qualifying examination can turn over, but if this is the case will not be able to carry the learning on on a university.

21 Matura w Polsce Matura - egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na wiele kierunków studiów wyższych. Aby zdać maturę trzeba uzyskać przynajmniej 30%. Matura nie jest jednak dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie - tę funkcję pełni świadectwo ukończenia szkoły średniej. zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie Polski. Każdy maturzysta musi podejść do egzaminu z: · język polski · język obcy nowożytny · matematyka Dusia

22 Matura na Węgrzech Maturę na Węgrzech érettségi (vizsga) zdaje się zazwyczaj po 12 lub 13 lat nauki. Każdy kandydat, który przystępuje matury otrzymuje dokument, który zawiera ich oceny, a które formalnie pozwala im iść na studia. Egzamin składa się od 2005 roku z pięciu przedmiotów. Każdy węgierski student musi podejść do egzaminu z: literatury węgierskiej i gramatyki, matematyki, historii, jednego języka obcego jednego przedmiotu do wyboru (może to być cokolwiek, czego nauczyli się wcześniej). Na Węgrzech, "badanie dojrzałości" ocenia wiedzę w pięciu klasach: doskonała (5), dobry (4), średnie (3), zdanie egzaminu (2) i nie zdanie (1). Nie ma egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazialnych, z wyjątkiem matury Nowoczek

23 Maturity examination in Hungary
Official date of the maturity examination in Hungary érettségi (vizsga), is after 12 or 13 years of the learning. Every candidate which is experiencing maturity examinations receives the document which contains their evaluations, and which formally lets them go to university. The examination paper consists from 2005 of five objects. Every Hungarian student must take an exam about: Hungarian literature and grammar, mathematicses, history, one foreign language one object to choose from (it can be anything what learnt earlier). In Hungary, "checking the ripeness" is assessing the knowledge in five classes: excellent (5), good (4), averages (3), passing an examination (2) and not turning over (1). There are no examinations at primary schools and secondary schools, except for the maturity examination

24

25 Uniwersytety - Polska Uniwersytety w Polsce – szkoły wyższe o statusie uniwersytetu funkcjonują w Polsce w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawę tę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie stosuje się jej natomiast do innych szkół wyższych i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, co oznacza możliwość stosowania nazwy uniwersytet na innych zasadach przez uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe. W Polsce istnieją obecnie 42 szkoły wyższe o statusie uniwersytetu. Sylwia

26 Najbardziej znane uniwersytety w Polsce
Żelka

27 Uniwersytet Jagielloński
ang. Jagiellonian University in Cracow Liczba studentów na rok 2008: 47,5 tys. Żelka

28 Uniwersytet Wrocławski
ang. University of Wrocław Liczba studentów na rok 2008: 36,9 tys. Żelka

29 Uniwersytet Warszawski
ang. University of Warsaw Liczba studentów na rok 2008: 55,9 tys. Żelka

30 Uniwersytet Śląski ang. University of Silesia
Liczba studentów na rok 2008: 33,1 tys. Żelka

31 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ang. Maria Curie-Skłodowska University Liczba studentów na rok 2008: 39,5 tys. Żelka

32 Uniwersytety - Węgry Szkolnictwo wyższe na Węgrzech sięga 1367, kiedy Ludwik Wielki założył pierwszy węgierski uniwersytet w mieście Pécs . Rok akademicki na Węgrzech rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w czerwcu. Szkolnictwo wyższe jest podzielone między szkoły i uniwersytety. Studia I stopnia – trwające 3 lub 4 lata – prowadzą do zdobycia tytułu licencjackiego. Po studiach II stopnia – rocznych lub dwuletnich – zostaje się magistrem. Dłużej – 5 semestrów trwają studia nauczycielskie. Studia III stopnia – co najmniej trzyletnie – kończą się zdobyciem dyplomu doktora . Uczelnie oferują też ścieżkę zintegrowaną – pięcio - lub sześcioletnie studia prowadzące do zdobycia dyplomu magistra w takich dziedzinach jak : medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, architektura, prawo i niektórych dziedzinach artystycznych. Zanim studenci stopnia, muszą zdać egzamin pośredni poziom języka w języku obcym ich wyboru. Angielski i niemiecki są najbardziej popularne. Liczba hiszpańsko-uczących się rośnie w ostatnich latach. Najbardziej popularnymi kierunkami są : medycyna, stomatologia, inżynieria rolnicza i ekonomia. Anita

33 Universities - Hungary
The higher education in Hungary dates back 1367, when Ludwik Wielki founded the first Hungarian university in the Pécs city. The academic year in Hungary is starting in September, and is finishing in June. The higher education is divided between schools and universities. Studies of the first degree - lasting 3 or 4 years - are leading for getting the bachelor's degree. After studies of the second degree - annual or two-year - is staying with master's degree. Longer - colleges of education last 5 semesters. The III studies of the step - to say the least three-year-old - are ending with getting the diploma of the Doctor. Colleges offer also an integrated path - pięcio - or studies lasting for six years leading for getting the diploma of the master's degree in such fields as: medicine, dentistry, pharmacy, veterinary science, architecture, law and some artistic fields. Before students of the step, must pass an indirect examination level of the tongue in a foreign language of their choice. English and the German are most popular. These are the most popular directions: medicine, dentistry, agricultural engineering and economics.

34 Najbardziej znane uniwersytety na Węgrzech
Patrycja

35 Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie
Liczba studentów: Patrcyja

36 Uniwersytet Technologii i Ekonomii w Budapeszcie
Liczba studentów : 24000 Patrcyja

37 Uniwersytet Medyczny im. Semmelweisa w Budapeszcie
Liczba studentów: Patrycja

38 Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie
Liczba studentów: 32 000 Patrycja

39 Licencjat Licencjat – stopień naukowy o różnym znaczeniu zależnie od kraju, w którym jest nadawany. W Polsce jest to tytuł zawodowy nadawany obecnie absolwentom studiów I stopnia; tytuł ten oznacza wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na studiach I stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury i kończy się obroną pracy dyplomowej. Studia licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów, a studia inżynierskie co najmniej siedem semestrów. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach II stopnia. Dusia

40 Magister Magister ,mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia, a w przypadku niektórych kierunków: farmacja, prawo, psychologia, teologia spec. Kapłańska – studiów jednolitych oraz wcześniejszym uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu magisterskiego. Jest to również tytuł zwyczajowy używany w stosunku do farmaceutów podobnie jak tytuł doktora używany przez lekarzy. Po ukończeniu niektórych kierunków nadawane są tytuły równorzędne tytułowi magistra: tytuł lekarza po ukończeniu kierunku lekarskiego, lekarza dentysty po stomatologii oraz lekarza weterynarii po weterynarii, które to kierunki faktycznie są studiami magisterskimi. Nauka na studiach II stopnia wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia, trwa trzy lub cztery semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej. Ukończenie studiów II stopnia pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich. Nowoczek

41

42 Dzień szkolny W Polsce: Na Węgrzech :
Dzień szkolny do tej pory jest wam bardzo dobrze znany, jednak w szkołach średnich często lekcje zaczynają się o różnej porze, raz wcześnie rano, a raz około 10, a kończą się nawet o 16. Na studiach dziennych wykłady trwają około 2-3 godzin dziennie, a na zaocznych około 8 godzin z małymi przerwami. Na Węgrzech : Dzień szkolny wygląda podobnie jak u nas. Lekcje rozpoczynają się około ósmej, a kończą się zazwyczaj między 14,a 15. Zarówno przedmioty w szkole niczym się nie różnią. Jedyną różnicą jest to, że nauczyciele nie prowadzą dodatkowych kółek. Sylwia Polska Żelka Węgry

43 School day in Hungary The school day is similar as in Poland. Lessons are starting at about eight, and are usually ending between 14, and 15. Both objects at school differ in nothing. The fact that teachers don't run additional clubs is the only difference.

44

45

46 Dni wolne i święta – Polska
· 1 stycznia - Nowy Rok · 6 stycznia – Święto Trzech Króli · Wielkanoc · Poniedziałek Wielkanocny · 1 maja Święto Pracy · 3 maja Święto Konstytucji 3-ego maja · Zielone Świątki · Boże Ciało · 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny · 14 października Dzień Edukacji Narodowej · 1 listopad Wszystkich Świętych · 11 listopada Dzień Niepodległości · 24 grudnia Wigilia · 25 grudnia Boże Narodzenie · 26 grudnia drugi dzień świąt · 31 grudnia Sylwester. Anita

47 Dni wolne i święta - Węgry
Istnieją dwa semestry w szkołach węgierskich. Rok szkolny rozpoczyna się na początku września, a kończy w czerwcu. Dwutygodniowa przerwa w okresie Bożego Narodzenia i Nowy Rok oraz około tygodnia przerwy w czasie Wielkanocy. Na Węgrzech uczniowie nie mają ferii zimowych, lecz za to mają ferie jesienne, które przypadają na koniec października i początek listopada. Wakacje podobnie jak w Polsce zaczynają się w czerwcu a kończą we wrześniu. Każde państwo obchodzi swoje święta podobnie jak Węgry. Większość świąt mają identyczne do naszych - polskich: · 1 stycznia -Nowy Rok · 15 marca -Rocznica Wiosny Ludów · Wielkanoc · 1 maja -Święto Pracy · Zielone Świątki · 20 sierpnia -Św. Stefana patrona Węgier · 23 października -Święto Niepodległości · 1 listopada -Wszystkich Świętych · 24 grudnia -Wigilia · grudnia -Boże Narodzenie · 31 grudnia -Sylwester. Patrycja

48 Holidays and holidays - Hungary
Two conditions exist in Hungarian schools. The school year is starting at the beginning of the September, and is finishing in June. There is a break two weeks in the period of the Christmas and the new year and about the week at Easter. In primary schools and averages he won't stop between these two notions (the second condition is starting in February), but colleges have six weeks of examining the period in December and January, which students can have certain holidays after passing an examination enough quickly from. In Hungary pupils don't have the winter holidays, but in turn have autumn holidays which are falling for the end of October and the beginning of November. Holidays as similarly as in Poland are beginning in June and are finishing in September. Every state is getting around its holidays similarly to Hungary. They have a majority of holidays identical to our - Polish: · 1 January - New Year · 15 March -Anniversary of the Springtime of Nations · Easter · 1 May -Labor Day · White Sunday · 20 August -St Stefan of the patron of Hungary · 23 October- Independence Day · 1 November -All Saints' Day · 24 December -Christmas Eve · December- God Birth · 31 December -New Year's Eve.

49 Zauważalną różnicą są na pewno różne imprezy szkolne.
Najważniejszą różnicą pomiędzy szkołą polską, a szkołą węgierską na pewno jest matura. Jak już wiemy w Polsce zdajemy obowiązkowo 3 przedmioty w tym dowolny wybrany język obcy. Za to na Węgrzech aż 5. Zauważalną różnicą są na pewno różne imprezy szkolne. Nie zbyt znacznie różnią się także przedmioty. Nie ma zbyt wielu różnic między szkolnictwem w naszym kraju a na Węgrzech. Dusia

50 W szkołach na całym świecie są podobieństwa i różnice w systemie edukacyjnym, w obyczajach i kulturze, najważniejsze jednak to uczyć się z przyjemnością, ponieważ wiedza jest kluczem do sukcesu!  Nowoczek

51 Jak to mówi stare powiedzenie: Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz!
A maturę bądź co bądź trzeba zdać! :D Sylwia

52 Przygotowały: Anita Kałużna Daria Kałwa Monika Nowak Patrycja Papaj
Sylwia Pietrzyk Monika Żelazna Pod opieką pani Marty Górniak. Żelka

53 Dziękujemy za uwagę! :D Żelka


Pobierz ppt "Różnice i podobieństwa między szkołą w Polsce a na Węgrzech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google