Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z nadzoru dyrektora I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Jolanta Lenart Zespół Szkół NR 1 w Jugowie 22 lutego 2012 Podstawa prawna : Rozporządzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z nadzoru dyrektora I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Jolanta Lenart Zespół Szkół NR 1 w Jugowie 22 lutego 2012 Podstawa prawna : Rozporządzenie."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z nadzoru dyrektora I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Jolanta Lenart Zespół Szkół NR 1 w Jugowie 22 lutego 2012 Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

2 Organizacja ewaluacji wewnętrznej : Diagnoza stopnia spełnienia wymagań w obszarze: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Cel ewaluacji- ocena zgodności pracy szkoły z przyjętą koncepcją. Wnioski: 1.Założenia koncepcji są realizowane. 2.Organizacja zajęć dodatkowych odpowiedzią na zainteresowania uczniów. 3.Uwzględnianie sugestii uczniów w sprawie tematyki zajęć, sposobu ich prowadzenia, terminów sprawdzianów. 4.Zajęcia w sali nr 8 tylko z grupami uczniów. zał. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół nr 1 w Jugowie rok szkolny 2011/2012 opracowany przez zespół ewaluacyjny w składzie: H. Gorla, B. Kalitowska, R. Moryc, K. Wacławik.

3 ANALIZA I BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA,KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA a) Analiza wyników nauczania po klasyfikacji śródrocznej : Średnia ocen za I semestr wynosi : 4,05 Bez oceny niedostatecznej sklasyfikowano 90,4% uczniów klas 4-6. Uczniowie z ocenami niedostatecznymi : 7 Klasa 4 : 3 Klasa 5 : 1 Klasa 6 : 3 klasa456 średnia4,14,153,92

4 Oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów: Uczniowie z ocenami niedostatecznymi : w klasie 4. 3 5. 1 6. 3 J.polskiJ. niemiecki Mat. Hist.Przyr.Tech. 411125 5111115 61315 Razem 222441 15

5 UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH: 4Natalia Knapik5wzorowe 4Krzysztof Białek5wzorowe 4Kaja Juszczak5wzorowe 4Jakub Litwiński4,9bardzo dobre 4Szymon Majkrzak4,8bardzo dobre 4Alicja Podstawka4,8wzorowe 4Jakub Brzeziński4,75bardzo dobre 4Natalia Chandrała4,75 wzorowe 4Oliwia Matulewicz4,75wzorowe 4Oliwia Szulc4,75wzorowe 5Karolina Miśkiewicz5,25wzorowe 5Ola Kisil5,08wzorowe 5Zosia Kościńska5wzorowe 5Natalia Muzyka 5 wzorowe 5656 Jarosław Siwek Tomasz Błażejczyk 4,82 5 wzorowe

6 b) Diagnoza przygotowania uczniów klasy 6. do sprawdzianu Próbny sprawdzian z Operonem odbył się 12.01.2012 r., przystąpiło do niego 22 uczniów. Średni wynik klasy-23,7p./40p.= 59% WSKAŹNIKI: Odsetek uczniów w szkole według uzyskanego wyniku: 4,5 % uczniów - wynik 30- 39,9% uzyskanych punktów, 27% - 40-49,9%, 22% - 50-59%, 27% - 60-79,9%, 18% 80-100%.. Mediana- 21 p. Najlepszy wynik- 34p. Najniższy - 13p. Załączniki – arkusze z opracowaniami sprawdzianu.

7 Zadania, których uczniowie nie wykonali: Zadanie nr 4 – umieszcza datę w przedziale czasowym, w w Zadanie nr 5- wykonuje obliczenia dotyczące czasu, w w Zadanie nr 16- opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego, ww Zadanie nr 18- odczytuje wiersz i rozumie jego sens, w w Zadanie nr 21- ustala sposób rozwiązania zadania i prezentacji tego rozwiązania, ko Zadanie nr 22- ustala sposób obliczenia kosztów zakupu, oblicza koszty zakupu z uwzględnieniem zakupu.r o Zadanie 23- wyraża własną opinię na podany temat, ko Zadanie 24- pisze opowiadanie, buduje tekst poprawny pod względem stylistycznym,językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym. R o Załączniki- arkusze odpowiedzi, kartoteka, wydruki z platformy OPERON.

8 C c) Efekty wychowania na podstawie klasyfikacji zachowania uczniów: Frekwencja na zakończenie pierwszego semestru wyniosła –91,4 %.Uczniowie opuścili 1017godzin. Na jednego ucznia przypada 14 opuszczonych godzin ( 4-6) Uczniowie opuścili 442 dni. Na jednego ucznia przypada 8,5 dnia nieobecności.(1-3) Oceny z zachowania : Najczęstsze przykłady zachowań negatywnych w szkole: agresja werbalna, fizyczna ( szturchanie, popychanie, prowokowanie sytuacji konfliktowych) zwłaszcza w klasach 1-3. brak motywacji do wykonywania zadań, nie chce mi się systematyczne nieprzynoszenie potrzebnych przyborów, nagminne nieodrabianie zadań domowych, manifestowanie niechęci do nauki, skupianie się na przewinieniach innych.( dzieci klas I-III). wzorowebardzo dobre dobrepoprawnenieodpo - wiednie naganne 252216910

9 Kontrola Zakres kontroli: 1. Przestrzeganie zasad oceniania. 2. Prowadzenie dokumentacji przebiegu oceniania. 3.Monitorowanie wdrażania podstawy programowej. 4. Ocena znajomości prawa wewnątrzszkolnego. 5. Dyscyplina pracy. Ad. 1 Stwierdzono zapisy w dziennikach niespójne z WSO. 2. Dokumentacja prowadzona prawidłowo. Zdarzają się przypadki niewłaściwych zapisów tematów lekcji- zbyt krótki, lakoniczny zapis.( temat lekcji musi wskazywać jej cel). 3. Kontrola dokumentacji potwierdza realizację poszczególnych edukacji w zakresie umożliwiającym uzyskanie limitów po zakończeniu I etapu. 4. Nauczyciele znają prawo wewnątrzszkolne. 5. Punktualność rozpoczynania zajęć w sali gimnastycznej.

10 2. Monitorowanie pracy szkoły w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego A) Podstawowa dokumentacja nauczyciela w zakresie planowania pracy dydaktycznej: Większość nauczycieli we wrześniu opracowała plany pracy dydaktycznej oraz wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne. Wymagania są dostępne na szkolnej stronie w w w. B) Monitorowanie pracy szkoły w zakresie pracy z uczniami, dla których opracowano KIPU. Nawiązanie współpracy z poradnią. C) Monitorowanie realizacji godzin karcianych- zrealizowano 345h( zajęcia opiekuńcze, dyd.-wyrównawcze, koła zainteresowań, SKS, ) D) Obserwacje lekcji: zaplanowano 19, przeprowadzono 16( monitorowanie osiągnięć uczniów, wychowanków, motywowanie ich i wspieranie w procesie uczenia się, wspieranie ich w nabywaniu umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz umiejętności pisania, ocenianie ucznia wg jego możliwości, wyrównanie szans, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, indywidualizacja procesu edukacji, sposób komunikowania się z uczniami).

11 Wnioski po obserwacji : 1.Praca dydaktyczna jest planowana, zgodna z obowiązującą w danej klasie podstawą programową. 2.Widoczna jest staranność w opracowaniu lekcji, dobór właściwych metod nauczania i form pracy uczniów. 3.Zauważa się u niektórych nauczycieli braki warsztatowe, nieznajomość zasad OK. 4. Niestosowanie zasady opisów n p. doświadczeń, problemów matematycznych jako ćwiczeń w pisaniu. 5.Wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad sobą, zapoznawanie ich z technikami uczenia się, zapamiętywania, uczenie odpowiedzialności za własną naukę.

12 Wspomaganie 1. Przekazywano informacje n t. zmian w prawie oświatowym. 2.Przeszkolono nauczycieli w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania( dzienników lekcyjnych, arkuszy). 3. Zorganizowano szkoleniową radę n t. nowych zasad organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

13 Wnioski z nadzoru do pracy w II semestrze: 1. Procedury szkolne i ich przestrzeganie. 2. Wykorzystywanie szkolnej strony w w w jako platformy komunikacyjnej z rodzicami. 3. Wprowadzenie zmian w WSO w zakresie dokumentowania procesu nauczania. 4. Kontynuowanie działań w zakresie ewaluacji wewnętrznej (zespół ewaluacyjny). 5. Otoczenie szczególną opieką kl. 6- zmotywowanie do nauki, aktywności, nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami. 6.Zorganizowanie konkretnej pomocy uczennicom i uczniom z niepowodzeniami( wychowawcy we współpracy z rodzicami). 7. Wspieranie nauczycieli w poszukiwaniu innowacyjnych metod i form pracy. 8. Wdrożenie działań naprawiających sytuację wychowawczą w klasach I-III.

14 Dziękuję za uwagę! Jolanta Lenart 22.02.2012


Pobierz ppt "Sprawozdanie z nadzoru dyrektora I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Jolanta Lenart Zespół Szkół NR 1 w Jugowie 22 lutego 2012 Podstawa prawna : Rozporządzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google