Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami województwa małopolskiego Artur Dzigański Małopolski Kurator Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami województwa małopolskiego Artur Dzigański Małopolski Kurator Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 1 Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami województwa małopolskiego Artur Dzigański Małopolski Kurator Oświaty

2 2 Problemy do omówienia 1.Najważniejsze zadania Małopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2008/2009. 2.Priorytetowe zadania Ministra Edukacji Narodowej. 3.Priorytetowe zadania Małopolskiego Kuratora Oświaty. 4.Aktualna sytuacja i działania podejmowane w polskiej oświacie.

3 3 Najważniejsze zadania Małopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2008/2009 Wspieranie dyrektorów szkół i placówek przez wizytatorów, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem szkół, w tym w zakresie stosowania i nowelizowania wewnętrznego prawa oświatowego. Nie zwalnia to od kontroli poprawności działania szkół. Wsparcie dla doskonalenia zawodowego nauczycieli. Utrzymanie wysokiej pozycji szkół w zakresie wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz poprawa wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wspieranie szkół i placówek w zakresie pracy wychowawczej i opiekuńczej szkół.

4 4 Najważniejsze zadania Małopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2008/2009 Realizowanie zadań priorytetowych ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2008/2009. Realizowanie zadań priorytetowych Małopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2008/2009. Wspieranie dyrektorów szkół w projektowaniu i realizacji zadań pracy z uczniem zdolnym. Ponadto na podstawie sprawowanego nadzoru pedagogicznego, wizytacji, sporządzonych raportów z badań sformułowane zostały zadania i wnioski do pracy dla dyrektorów szkół. Przekazane zostały podczas narad oraz zostały opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

5 5 Priorytetowe zadania Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2008/2009 1.Diagnoza skuteczności realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. 2.Powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem powoływania i funkcjonowania innych (publicznych i niepublicznych) form wychowania przedszkolnego. 3.Stan opieki świetlicowej w szkołach w kontekście wprowadzanego obniżenia wieku obowiązku szkolnego.

6 6 Priorytetowe zadania Małopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2008/2009 1.Diagnoza stanu, warunków i efektów kształcenia zawodowego w szkołach niepublicznych: 1)analiza wyników egzaminów zewnętrznych, 2)ocena warunków technicznych i organizacyjnych, 3)diagnoza kwalifikacji kadry realizującej kształcenie zawodowe. 2.Diagnoza działań podejmowanych w szkołach wobec uczniów, których rodzice przebywają za granicą. 3.Diagnoza możliwości objęcia nauką szkolną sześciolatków.

7 7 Stypendia Prezesa Rady Ministrów Liczba szkół lub zespołów szkół dla młodzieży kończących się maturą 467 Liczba szkół lub zespołów szkół uprawnionych do złożenia wniosku 440 Liczba szkół lub zespołów szkół, w których uczniom przyznano stypendium 369 Liczba szkół lub zespołów szkół, które nie wystąpiły z wnioskiem ze względu na brak kandydata 71

8 8 Stypendia Ministra Edukacji Narodowej Liczba złożonych wniosków77 Liczba przyznanych stypendiów 49 Liczba stypendystów z LO30 Liczba stypendystów z technikum, w tym 1 z SOSW 15 Liczba stypendystów z zasadniczej szkoły zawodowej 1 Liczba stypendystów z gimnazjum3 V LO w Krakowie – 14 Zespół Szkół Łączności w Krakowie – 6 I LO w Krakowie, LO w Zakopanem po 2

9 9 AKTUALNA SYTUACJA I DZIAŁANIA PODEJMOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Główne cele zmian w edukacji: 1.Wzmocnienie pozycji zawodowej nauczyciela. 2.Upowszechnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, w tym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich. 3.Zapewnienie lepszego dostępu do edukacji najmłodszych dzieci przez obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do wieku 6 lat, co umożliwi wykorzystanie potencjału systemu szkolnego dla wyrównywania szans wczesnego odkrywania uzdolnień.

10 10 AKTUALNA SYTUACJA I DZIAŁANIA PODEJMOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Główne cele zmian w edukacji: 4.Reforma programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego ukierunkowana na precyzyjny opis efektów kształcenia na każdym etapie edukacyjnym oraz zwiększenie autonomii szkół w kreowaniu procesu kształcenia. 5.Poprawa jakości kształcenia zawodowego, zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz warunków uczenia się przez całe życie.

11 11 AKTUALNA SYTUACJA I DZIAŁANIA PODEJMOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Główne cele zmian w edukacji: 6.Otwarcie polskiego systemu edukacji na świat, działania na rzecz integracji cudzoziemców w polskim systemie oświaty i wspieranie nauczania polskich dzieci poza granicami Polski. 7. Poprawa jakości edukacji poprzez odbiurokratyzowanie nadzoru pedagogicznego i jasny podział zadań między organy prowadzące szkoły oraz organy sprawujące nadzór pedagogiczny, będący elementem racjonalnej decentralizacji części kompetencji państwa w obszarze oświaty i wychowania

12 12 Wzmocnienie pozycji zawodowej nauczyciela Wprowadzenie obowiązku ustalania w ustawie budżetowej odrębnej kwoty bazowej dla nauczycieli (ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela – Dz. U. Nr 247 poz. 1821). Wzrost kwoty bazowej w roku 2008 znacznie przewyższył kwoty bazowe dla innych grup zawodowych. Płace nauczycieli wzrosły o 10%. Proponowana skala podwyżek przewiduje, że pod koniec 2009 roku nauczyciele powinni zarabiać więcej o 400 zł (mianowani i dyplomowani) do ponad 500 zł (stażyści i kontraktowi). Projekt przewiduje dwukrotny wzrost płacy po 5% - od 1 stycznia i od 1 września. Podobna propozycja podwyżek jest przewidywana na 2010 rok.

13 13 Wzmocnienie pozycji zawodowej nauczyciela Państwo chce systematycznie podwyższać wynagrodzenie nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli początkujących, aby zachęcać młodych ludzi do podejmowania pracy w tym zawodzie. Równocześnie projektuje się zmiany w Karcie Nauczyciela zmierzające do wprowadzenia przepisu zobowiązującego nauczycieli do rejestrowania czasu pracy, nie tylko związanego z realizacją tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ale również czasu pracy wynikającego z realizacji zadań statutowych szkoły (ustalonych na podstawie art. 64 ustawy o systemie oświaty).

14 14 Wzmocnienie pozycji zawodowej nauczyciela Przewiduje się od 1 września 2009 r. wzrost tzw. obowiązkowego pensum o 1 godzinę (poza nauczycielami tzw. zerówek, szkół ponadgimnazjalnych i kolegiów nauczycielskich). Proponowany jest także zróżnicowanie pensum w zależności od stopnia organizacji szkoły. Odbywają się spotkania ze związkami zawodowymi, na których omawiane są sprawy: wynagradzania nauczycieli, czasu pracy nauczycieli, uprawnień emerytalnych, procedury przyjmowania regulaminów wynagradzania nauczycieli na poziomie Jednostek Samorządu Terytorialnego, zwiększania nakładów na oświatę.

15 15 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Wychowaniem przedszkolnym w Polsce objętych jest 47% dzieci w wieku 3 – 5 lat. Jest to najniższy wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego w krajach Unii Europejskiej. W 539 gminach nie ma ani jednego przedszkola. Zadanie upowszechnienia edukacji małych dzieci, w tym bezpłatnej edukacji dzieci 5-letnich, stanowi jedno z głównych zamierzeń resortu edukacji zaplanowanych na lata 2009 – 2011. W szczególności dotyczy to obszarów wiejskich. Z tego względu 2008 rok został w oświacie ogłoszony ROKIEM PRZEDSZKOLAKA.

16 16 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat i jest realizowane w: przedszkolach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz (od 1.09.2008) w innych formach wychowania przedszkolnego. (od 1.09.2008) w innych formach wychowania przedszkolnego. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Zapewnienie warunków do spełniania tego obowiązku jest zadaniem własnym gminy.

17 17 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów i innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7 poz. 38; Dz. U. Nr 104 poz. 667) wprowadziło możliwość poszerzenie oferty wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 5 lat przez Gminy (publiczne) oraz osoby fizyczne i osoby prawne (niepubliczne). Rozporządzenie przewiduje możliwość prowadzenia zajęć: w zespołach wychowania przedszkolnego (zajęcia w niektóre dni tygodnia), w zespołach wychowania przedszkolnego (zajęcia w niektóre dni tygodnia), w punktach przedszkolnych (zajęcia prowadzone codziennie) w punktach przedszkolnych (zajęcia prowadzone codziennie)

18 18 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Czas zajęć w punkcie przedszkolnym i zespole wychowania przedszkolnego wynosi co najmniej: 3 godziny w ciągu dnia, 3 godziny w ciągu dnia, 12 godzin w tygodniu. 12 godzin w tygodniu. Czas zajęć z tą grupą dzieci nie powinien być dłuższy w ciągu dnia niż 4 – 5 godzin. Liczebność grup wynosi od 3 do 25 dzieci. Podczas zajęć jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego w całości lub w części. Zajęcia prowadzi nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami.

19 19 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Punktom i zespołom wychowania przedszkolnego, zarówno publicznym jak i niepublicznym, nie nadaje się statutów. Należy jednak określić w formie dokumentu organizację punktu lub zespołu. Nie ma żadnego stanowiska kierowniczego. W przypadku publicznych punktów przedszkolnych i publicznych zespołów wychowania przedszkolnego można je powoływać w przedszkolach lub w szkołach podstawowych. Pracodawcą dla nauczyciela zatrudnionego w punkcie lub zespole będzie wówczas dyrektor przedszkola lub szkoły. Należy dokonać odpowiednich zapisów w statutach przedszkoli i szkół i nadać im nowe statuty.

20 20 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Zamierzeniem docelowym jest upowszechnienie wychowania przedszkolnego, w tym objęcie obowiązkową edukacją przedszkolną dzieci 5-letnich, które zmierza także do obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Od 1 września 2009 r. dzieci w wieku 5 lat będą miały prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. Zadaniem gminy będzie obowiązek zapewnienia bezpłatnej nauki przedszkolnej tym 5-latkom, który rodzice będą sobie tego życzyć.

21 21 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Od 1 września 2010 r. dzieci w wieku 5-lat będą miały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten można będzie realizować w: przedszkolu, przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowym, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowym, innej formie wychowania przedszkolnego. innej formie wychowania przedszkolnego.

22 22 EDUKACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Biorąc pod uwagę, że liczba dzieci 6-letnich jest najmniej liczna w 2009 roku, rok szkolny 2009/2010 jest najkorzystniejszą porą na rozpoczęcie planowanych zmian związanych z obniżeniem wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego od 6 roku życia. Obowiązek ten rozpocznie się od 1 września 2011 roku (rok szkolny 2011/2012). Od 1 września 2009 r. przez kolejne da lata szkolne (2009/2010 i 2010/2011) rodzice dziecka 6-letniego (rocznik urodzenia: 2003 i 2004) będą mogli zdecydować: czy zgłosić dziecko do obowiązkowej edukacji przedszkolnej, czy zgłosić dziecko do obowiązkowej edukacji przedszkolnej, czy też posłać dziecko do szkoły? czy też posłać dziecko do szkoły?

23 23 EDUKACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W okresie 3 lat wdrażania programu możliwe jest powstanie w szkole podstawowej oddziałów klas pierwszych złożonych z dzieci 7- i 6-letnich, jak i też oddziałów klas pierwszych z dzieci 6-letnich. Zależeć to będzie od decyzji rodziców, którzy będą decydować gdzie posłać w latach 2009/2010 i 2010/2011 dziecko – do przedszkola lub oddziału przedszkolnego czy też do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej. Na następnym slajdzie podano przykład organizacji szkoły podstawowej dwuciągowej przy zrównoważonej liczbie uczniów w poszczególnych latach szkolnych. Kolorem fioletowym oznaczono oddziały mieszane, a kolorem niebieskim oddziały od obowiązkowego wdrożenia reformy.

24 24 EDUKACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Rok szkolny Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VI 2008/2009 222222 2009/2010 222222 2010/2011 222222 2011/2012 2+222222 2012/2013 22+22222 2013/2014 222+2222 2014/2015 2222+222 2015/2016 22222+22

25 25 EDUKACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2008/2009 rokiem przygotowania do wprowadzenia zmiany związanej z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego. Służyć temu będzie przygotowywany program rządowy wspomagania organów prowadzących w realizacji zmian – Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w działaniach związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków dzieciom rozpoczynającym naukę szkolną. W budżecie Państwa zaplanowano na ten cel środki w wysokości 150 mln zł. (corocznie w rezerwach celowych po 50 mln rocznie).

26 26 EDUKACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przygotowane jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, które ułatwi zatrudnianie nauczycieli w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych oraz w świetlicach szkolnych. Działaniami wspierającymi są: zapewnienie miejsca dostosowanego do prowadzenia zajęć z dziećmi sześcioletnimi przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć dydaktycznych, zapewnienie opieki w szkole dla dzieci sześcioletnich w czasie ferii szkolnych. Przygotowanie dyrektorów szkół do nowej organizacji edukacji w szkole podstawowej [MEN przekazało do szkół podstawowych poradnik dyrektora szkoły pt. Jak organizować edukację w szkole podstawowej].

27 27 REFORMA PROGRAMOWA Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Przygotowana reforma programowa została ukierunkowana na precyzyjny opis efektów kształcenia na każdym etapie edukacyjnym oraz zwiększenia autonomii szkół w kreowaniu efektywnego procesu kształcenia. Połączenie podstaw programowych i standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w jeden dokument – podstawę programową sformułowaną w języku wymagań, dzięki czemu nauczyciele będą wiedzieć, czego mają nauczyć, a rodzice – co musi wiedzieć dziecko, aby dobrze zdać egzamin. Połączenie podstaw programowych i standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w jeden dokument – podstawę programową sformułowaną w języku wymagań, dzięki czemu nauczyciele będą wiedzieć, czego mają nauczyć, a rodzice – co musi wiedzieć dziecko, aby dobrze zdać egzamin. Przywrócenie nauczycielom prawa do swobodnego wyboru – stosownie do potrzeb i możliwości uczniów – programów nauczania i podręczników. Przywrócenie nauczycielom prawa do swobodnego wyboru – stosownie do potrzeb i możliwości uczniów – programów nauczania i podręczników.

28 28 REFORMA PROGRAMOWA Rok szkolnyZreformowane nauczania w szkołach 2009/2010 Przedszkole I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SPIII Gimnazjum 2012/2013IV SPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015VI SPIII LIII TIII ZSZ 2015/2016IV TI LU 2016/2017II LU

29 29 REFORMA PROGRAMOWA Zmiany zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego Od przyszłego roku szkolnego obowiązkowym egzaminem jest pisemny egzamin z matematyki. Od roku szkolnego 2014/2015 (dla LO i LP), od roku szkolnego 2015/2016 (dla T) od roku szkolnego 2016/2017 (dla LU) i od roku szkolnego 2017/2018 (dla TU) obowiązkowe będą egzaminy z: języka polskiego (pisemny i ustny), języka obcego nowożytnego (pisemny i ustny), matematyki (pisemny). Obowiązkowe egzaminy będą zdawane na poziomie podstawowym. Przedmioty dodatkowe będą zdawane na poziomie rozszerzonym.

30 30 REFORMA PROGRAMOWA Zmiany zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego Wynik egzaminu (egzaminów) z przedmiotów dodatkowych nie będzie miał wpływu na zdanie matury (tak jak obecnie). Zrezygnowanie z możliwości dwujęzycznego zdawania przez absolwentów oddziałów dwujęzycznych, w ramach egzaminu maturalnego, tych przedmiotów, które nauczane są dwujęzycznie. Zmiana czasu trwania egzaminu pisemnego z matematyki ze 120 minut do 170 minut. Zmiana zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego i języka mniejszości narodowej na poziomie rozszerzonym.

31 31 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Został przygotowany projekt rozporządzenia i przekazany do ostatecznej konsultacji. W planach nauczania wprowadzono nowe obowiązkowe zajęcia (np. w gimnazjum drugi język obcy nowożytny), lub dodatkowe zajęcia do wyboru (np. zajęcia artystyczne, zajęcia praktyczno-techniczne, ekonomia w praktyce). Określono minimalne liczby godzin w cyklu kształcenia potrzebne na realizację podstawy programowej na każdym etapie kształcenia. Nie przewiduje się zmian w zasadach podziału na grupy przy nauczania z niektórych zajęć edukacyjnych. Szczegółowe omówienie, propozycje rozwiązań przekazano dyrektorom w książeczkach: Jak organizować edukację w szkole podstawowej?, Jak organizować edukację w gimnazjum i liceum?

32 32 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Aktualnie w szkolnictwie zawodowym: niedostosowanie kształcenia do potrzeb kwalifikacyjnych rynku pracy, kariera liniowa (wykształcenie, zatrudnienie i stopniowy awans zawodowy), małe zaangażowanie edukacyjne pracodawców, brak nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, starzenie się wyposażenia szkół do kształcenia zawodowego, brak integracji między kształceniem ogólnym i kształceniem zawodowym. Minister Edukacji Narodowej powołał zespół, którego zadaniem jest opracowanie propozycji koncepcji rozwiązań systemowych w szkolnictwie zawodowym.

33 33 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Jakie działania są podejmowane i oczekiwane: możliwości zatrudnienia osób nie będących nauczycielami, ale posiadających przygotowanie specjalistyczne, do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego z Kodeksu pracy lub umów cywilnoprawnych z odpowiednim wynagrodzeniem, rozwijanie poradnictwa edukacyjno-zawodowego, zatrudnianie doradców zawodowych, zwiększenie zaangażowania pracodawców do edukacji zawodowej, wzmocnienie i upowszechnianie kształcenia ustawicznego, wyposażanie centrów kształcenia praktycznego i centrów kształcenia ustawicznego i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych.

34 34 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Na bieżąco analizowane są przepisy oświatowe oraz zmiany wprowadzane w tych przepisach dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, aby były dostosowane do zmian w systemie edukacji ogólniedostępnej. W roku szkolnym 2007/2008 we wszystkich typach szkół specjalnych uczyło się: 122 939 uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, 72 931 uczniów w oddziałach integracyjnych i w oddziałach ogólniedostępnych, 2 937 uczniów spełniało obowiązek szkolny i obowiązek nauki w indywidualnym nauczaniu. Łącznie w formach kształcenia specjalnego obowiązek szkolny i obowiązek nauki spełniało 198 807 uczniów niepełnosprawnych.

35 35 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE W Ministerstwie Edukacji Narodowej powołany jest zespół ekspertów. Do zadań tego zespołu należy: przygotowanie debaty eksperckiej, opracowanie projektów zmian systemowych w zakresie kształcenia specjalnego, orzecznictwa i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zaplanowanie działań informacyjno-promocyjnych kierowanych do nauczycieli, rodziców, organów prowadzących, organów nadzoru pedagogicznego oraz organizacji pozarządowych. Wprowadzenie zmian przewidywane jest na lata 2009 i 2010.

36 36 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Odrębnie, ale w ramach specjalnych potrzeb edukacyjnych, należy potraktować organizację kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie. Szkoły dla tych uczniów są organizowane w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW) i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii (MOS). Mimo zwiększenia w latach 2004-2008 liczby miejsc w tych Ośrodkach o 1911 nadal istnieją problemy do rozwiązania: zbyt mała liczba miejsc w stosunku do postanowień sądowych, tymczasowe umieszczanie nieletnich, zbyt długi okres pobytu w nich nieletnich. Przygotowywana jest nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz nowelizacje rozporządzeń MEN w sprawie tych placówek. Jedno rozporządzenie jest już opublikowane, a dwa kolejne są w fazie legislacji

37 37 OTWARCIE SYSTEMU EDUKACJI W związku z procesami emigracyjnymi jak i przybywaniem do Polski emigrantów powstało nowe zjawisko społeczne, które wymaga nowych rozwiązań systemowych. Dla dzieci polskich powracających z zagranicy, dla dzieci emigrantów konieczne są nowe rozwiązanie takie jak: zagwarantowanie możliwości nauki języka polskiego i kultury polskiej na emigracji, organizowanie nauki dla cudzoziemców nie znających języka polskiego, wprowadzanie do szkoły możliwości tworzenia oddziałów nauczających według programów z innych systemów edukacji, organizacja oddziałów międzynarodowych. Wspieranie integracji cudzoziemców w polskim systemie oświatowym poprzez rozszerzenie rozwiązań ułatwiających integrację dzieci imigrantów w środowisku szkolnym.

38 38 OTWARCIE SYSTEMU EDUKACJI Zmiana ustawy o systemie oświaty (wprowadzona zmianą z dnia 25 lipca br.) rozszerzyła katalog osób, do których kierowana jest pomoc w nauczaniu języka polskiego i kultury polskiej, również o dzieci pracowników migrujących. Gromadzone są informacje na temat ośrodków oświaty polonijnej i szkół nauczania języka polskiego i w języku polskim poza graniami Polski. Portal i strona internetowa: www.polska-szkola.pl;www.polska-szkola.pl Wspomniana zmiana ustawy wprowadziła także możliwość wymiany międzynarodowej bezpośrednio między szkołami, jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa dopuszcza możliwość wymiany uczniów i nauczycieli w ramach tych umów, jako realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz świadczenia pracy.

39 39 NOWY PODZIAŁ KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ Decentralizacja zarządzania. Jednoznaczne kompetencje. Zwiększenie autonomii JST. Dotychczasowe przepisy przewidują obowiązek współdziałania Kuratora Oświaty z organami Jednostek Samorządu Terytorialnego. 1)Zwolnienie JST z obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Kuratora przed ustaleniem planów sieci szkół, 2)Rezygnacja z obowiązku uzyskiwania opinii Kuratora Oświaty przez dyrektora liceum profilowanego lub szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe przed ustaleniem profili lub zawodu, 3)Odstąpienie od konieczności uzyskania pozytywnej opinii Kuratora w przypadku: łączenia szkół i placówek w zespół, likwidacji szkoły prowadzonej przez JST, 4)Zwolnienie Kuratora Oświaty z obowiązku opiniowania arkuszy organizacji pracy szkoły i placówki,

40 40 NOWY PODZIAŁ KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ 5)Zwolnienie organu prowadzącego z obowiązku uzyskiwania zgody Kuratora Oświaty na powierzenie stanowiska dyrektora szkoły osobie nie będącej nauczycielem, 6)Rezygnacja ze zgłaszania zastrzeżeń przez Kuratora Oświaty przy powierzeniu stanowiska dyrektora, 7)Zwolnienie organu prowadzącego szkołę z obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Kuratora Oświaty przed odwołaniem nauczyciela ze stanowiska dyrektora w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2, 8)Odstąpienie od centralnego ustalania regulaminu konkursu w drodze rozporządzenia, 9)Zwolnienie JST z obowiązku uzyskiwania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie realizacji art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela.

41 41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami województwa małopolskiego Artur Dzigański Małopolski Kurator Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google