Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV. Dofinansowanie na współpracę przedsiębiorstw oraz na nawiązywanie współpracy sektora nauki i biznesu III. Dofinansowanie na rozwój działalności i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV. Dofinansowanie na współpracę przedsiębiorstw oraz na nawiązywanie współpracy sektora nauki i biznesu III. Dofinansowanie na rozwój działalności i."— Zapis prezentacji:

1

2 IV. Dofinansowanie na współpracę przedsiębiorstw oraz na nawiązywanie współpracy sektora nauki i biznesu III. Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrażanie innowacji II. Dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową i infrastrukturę B+R I. Zasady finansowania projektów przedsiębiorstw w latach 2014-2020 2 Zakres prezentacji V. Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne VII. Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu VI. Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw VII. Źródła informacji

3 3 Zasady finansowania projektów przedsiębiorstw w latach 2014-2020 I.

4 4 Wsparcie dla przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, którego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności gospodarki, np. poprzez wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników prac badawczo- rozwojowych oraz zwiększenie wartości prywatnych nakładów na B+R Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, który wspiera inwestycje oraz rozwój kadr przedsiębiorstw, a także wzmacnia tzw. regionalne inteligentne specjalizacje (czyli branże, w których dany region się specjalizuje i które będą siłą napędową jego gospodarki) Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców to przede wszystkim: Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z funduszy unijnych m.in. w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (przede wszystkim dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych na budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci dostępowych do szybkiego Internetu, dla przedsiębiorców w zakresie tworzenia usług, treści i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne oraz dla firm chcących realizować projekty e-administracji we współpracy m.in. z administracją rządową), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (m.in. na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii). * wzrost znaczenia instrumentów finansowych

5 5 Pomoc de minimis Jedną z form wsparcia przedsiębiorców jest tzw. pomoc de minimis. Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu na handel między Państwami Członkowskimi. Może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach: na szkolenia, inwestycje ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych. Każdy przedsiębiorca ma ograniczoną kwotowo wartość pomocy de minimis jaką może otrzymać. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 tys. EUR w okresie 3 lat podatkowych (dany rok podatkowy oraz dwa poprzedzające lata podatkowe). Dla firm z sektora drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 tys. EUR*. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. Pomoc de minimis nie może być przyznana przedsiębiorcom działającym w niektórych sektorach (m.in. rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej produktów rolnych). Zmiany od 2014 r. (m.in.): zwiększenie pułapu pomocy dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR), dopuszczenie pomocy de minimis dla sektora węglowego. Od 1 stycznia 2014 r. zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. *Wyjątek stanowi sytuacja jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 200 tys. EUR.

6 6 Mapa pomocy regionalnej Mapa pomocy regionalnej określa regiony państwa członkowskiego, które kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach. *w województwie opolskim maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 35% Z dniem 1 lipca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. *maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców

7 7 Pomoc na B+R+I Nowa Perspektywa UE 2014-2020 stawia na intensywny rozwój działalności B+R+I (badawczo-rozwojowej i innowacyjnej). Jednak nie wszystkie branże i sektory mogą liczyć na równą pomoc z funduszy UE. Preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Dla Polski są wśród nich obszary związane ze zdrowiem, biogospodarką, ekoenergetyką, gospodarką odpadami i innowacyjnymi technologiami. Będzie też rosła rola współpracy biznesu z nauką, więcej będzie instrumentów zwrotnych, większa waga będzie przykładana do ochrony własności przemysłowej.

8 8 Specjalizacje inteligentne Krajowe inteligentne specjalizacje W dniu 8 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną część stanowi Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym (obszary B+R+I) oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. 18 inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe Regionalne inteligentne specjalizacje Specjalizacje regionalne, w tym specjalizacje inteligentne to wyjątkowe potencjały regionu, które mogą służyć zwiększaniu jego konkurencyjności. Są to dziedziny gospodarki, na które postawią regiony w latach 2014-2020. W województwie opolskim branże te zostały określone w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020

9 9 Obszary rozwoju w województwie opolskim SkalaObszar Obszary rozwoju regionu Obszary o dużym znaczeniu dla rozwoju regionu Kluczowe obszary rozwoju z uwzględnieniem technologii i wiedzy regionalnej Chemiczny Budowlany wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi Maszynowy i elektromaszynowy Paliwowo-energetyczny Rolno-spożywczy Drzewno-papierniczy, w tym przemysł meblarski Metalowy i metalurgiczny Potencjalne kluczowe obszary rozwoju Usługi medyczne i rehabilitacyjne Usługi turystyczne Transport i logistyka Usługi edukacyjne Przemysł lekki Usługi finansowe Handel Obszary rozwoju w województwie opolskim

10 GRUPY TECHNOLOGII, PRODUKTÓW I PROCESÓW W RAMACH OBSZARÓW ROZWOJU WYSZCZEGÓLNIENIE A. Specjalizacje inteligentne Technologie chemiczne (zrównoważone) Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych Technologie chemiczne organiczne Chemia specjalistyczna Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych Zrównoważone technologie budownictwa i drewna Technologie budownictwa niskoenergetycznego Technologie cementu, wapna i betonu Technologie drewna Technologie przemysłu maszynowego i metalowego Technologie układów napędowych Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń Technologie metali Technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej) Technologie wytwarzania energii Technologie silników Technologie wysokich napięć Technologie rolno-spożywcze Technologie produkcji roślinnej Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka B. Potencjalnie specjalizacje inteligentne Procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (Life and environmental science) Produkty ochrony zdrowia Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny Proces organizacyjny systemu transportu intermodalnego przyjaznego środowisku Grupy kluczowych technologii priorytetowych

11 11 Dofinansowanie na działalność badawczo- rozwojową i infrastrukturę B+R II.

12 12 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego (…) Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego (…) Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet inwestycyjny 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy

13 13 Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego Cel szczegółowy 1: Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw Przykładowe typy projektów: –Projekty B+R przedsiębiorstw – wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań, głównie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym, itp.). Realizacja przedmiotowego instrumentu zapewni przedsiębiorcy możliwość doprowadzenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. Beneficjent może uzyskać wsparcie w zakresie wdrożenia wyników prac B+R z instrumentów dostępnych w III osi priorytetowej Programu. Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 B+R

14 14 Przykładowe typy projektów (c.d.): –Sektorowe programy B+R – programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej lub inicjatywy klastrowej), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R. W ramach programów sektorowych przedsiębiorstwa mogą współpracować z sektorem nauki (nie jest jednak konieczna współpraca w ramach konsorcjum). Przedsiębiorstwo – beneficjent projektu w ramach tego instrumentu, może uzyskać wsparcie w zakresie wdrożenia wyników prac B+R z instrumentów dostępnych w III osi priorytetowej Programu. B+R Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

15 15 Przykładowe typy projektów (c.d.): –Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych – wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze zaawansowanych technologii. Finansowanie obejmuje koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz inne koszty, związane z przygotowaniem wyników prac B+R do wdrożenia oraz oceną potencjału komercyjnego projektu. Utworzone zostaną wehikuły inwestycyjne, których celem będzie wyszukiwanie innowacyjnych pomysłów, pochodzących głównie ze środowiska jednostek naukowych w Polsce. Wehikuły inwestycyjne będą weryfikować racjonalność pomysłów na projekt B+R we wczesnej fazie rozwoju (seed). Ponadto planowane jest utworzenie instrumentu finansowego venture capital (VC). W jego ramach przewiduje się dokonywanie koinwestycji ze środków pozostających w dyspozycji podmiotu publicznego, zasilonego środkami POIR oraz funduszy typu venture capital (krajowych i zagranicznych), które będą wspólnie angażować środki na wejścia kapitałowe w innowacyjne przedsiębiorstwa realizujące projekty B+R i komercjalizujące ich wyniki. B+R Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

16 16 Beneficjenci I osi POIR mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie: –internacjonalizacji wyników działalności B+R, związanych z ich komercjalizacją na rynkach zagranicznych, –tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej, –ochrony własności intelektualnej (poza granicami kraju), z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi, –wzornictwa, –rozwoju kadr (w ramach cross financingu). Typy beneficjentów: –przedsiębiorstwa; –konsorcja przedsiębiorstw; –podmiot wdrażający instrument finansowy. B+R * Fundusze venture capital (VC) oferują wsparcie kapitałowe małym, ale już prężnie funkcjonującym spółkom [podczas gdy przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju to obszar zainteresowania aniołów biznesu i funduszy typu seed]. Jeśli pomysł na biznes zyska uznanie zespołu inwestycyjnego funduszu, to firma może liczyć na dofinansowanie w wysokości od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów euro. W zamian za to fundusz zostaje udziałowcem firmy. planuje się zastosowanie instrumentu finans. typu venture capital* Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

17 17 Oś Priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem zkolnictwa wyższego Cel szczegółowy 2 Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Przykładowe typy projektów: –Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych. Podstawą oceny projektu jest agenda badawcza, którą przedsiębiorstwo będzie realizować z wykorzystaniem infrastruktury badawczej wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu. Czynnikami decydującymi o przyznaniu wsparcia będą m.in.: plan wykorzystania wytworzonej infrastruktury, poziom nakładów na działalność B+R, wielkość zatrudnienia pracowników zaangażowanych w działalność B+R. Realizacja agendy badawczej przez przedsiębiorstwo będzie monitorowana w trakcie realizacji projektu oraz oceniana po jego zakończeniu. Niezrealizowanie agendy badawczej przez przedsiębiorstwo skutkuje obowiązkiem proporcjonalnego zwrotu dofinansowania. Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę badawczą (w ramach cross financingu). B+R Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

18 18 Przykładowe typy projektów (c.d.): –Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii – wsparcie w ramach instrumentu kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem technologii w formie patentu lub nieopatentowanej wiedzy technicznej oraz realizację inwestycji rozwojowej opartej o implementację pozyskanej technologii. W ramach instrumentu stworzony zostanie bank technologii zbudowany z patentów oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, pozyskanej z zasobów przedsiębiorstw, w szczególności spoza sektora MSP. Dodatkowo przewiduje się stworzenie instrumentu finansowego, który zapewni finansowanie inwestycji rozwojowych polegających na wdrożeniu pozyskanego rozwiązania. Planowany instrument finansowy może mieć formę funduszu koinwestycyjnego, który będzie angażował się kapitałowo równolegle z inwestorami prywatnymi. Instrument zapewni kompleksowe wsparcie dla MSP w procesie pozyskania oraz implementacji rozwiązań technologicznych o wysokim potencjale innowacyjnym. B+R Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

19 19 Przykładowe typy projektów (c.d.): –Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – usługi proinnowacyjne świadczone przez IOB na rzecz MŚP. Usługi te powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców oraz w sposób kompleksowy przyczyniać się do powstawania innowacji (od badań do komercjalizacji). Zastosowane mechanizmy wsparcia mają charakter popytowy i są odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R+I. Przewiduje się możliwość wsparcia Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) w zakresie internacjonalizacji oraz rozwoju współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Działania tego typu obejmować mogą wsparcie usług doradczych związanych z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie. Możliwe jest także wspieranie ekspansji międzynarodowej klastra związanej ze zwiększaniem internacjonalizacji jego działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, marketingiem, brandingiem, sieciowaniem krajowym i międzynarodowym (wsparcie działań realizowanych przez koordynatora KKK na rzecz członków klastra). B+R W POIR przewidziano preferencje skierowane do aktorów tzw. krajowych klastrów kluczowych, czyli inicjatyw klastrowych posiadających największy potencjał rozwojowy w skali kraju, a także w skali międzynarodowej. Zostaną one wyselekcjonowane w trybie otwartego konkursu w oparciu o jakościową ocenę według ustalonych kryteriów. Wybór klastrów kluczowych będzie powiązany z procesem określania i monitorowania strategii inteligentnej specjalizacji Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

20 20 Przykładowe typy projektów (c.d.): –Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw (c.d.) Wsparciem będą objęte projekty związane z ochroną własności intelektualnej. Wsparcie służy pokryciu kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego (z wyłączeniem zgłoszenia dotyczącego ochrony na terytorium Polski) oraz kosztów związanych z ochroną własności przemysłowej, a także prowadzeniem analiz czystości patentowej (freedom-to- operate), które są niezbędnym elementem skutecznej komercjalizacji technologii. Wsparcie obejmuje również działania zmierzające do wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących obrony praw własności przemysłowej prowadzonych przed właściwymi organami administracyjnymi. Z kolei wsparcie w postaci tzw. bonów na innowacje umożliwia rozwijanie kontaktów MSP z jednostkami naukowymi. Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu końcowego lub technologii produkcji. Wsparcie obejmuje projekty dotyczące: innowacji realizowanych przez firmy przemysłowe, innowacji w sektorze usług o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, a także innowacji nietechnologicznych. Projekty powinny umożliwiać włączanie w proces tworzenia nowych produktów i usług ich końcowych użytkowników, w celu zbadania odbioru projektowanych innowacji przez rynek. B+R Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

21 21 Przykładowe typy projektów (c.d.): –Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji – wsparcie obejmuje projekty o charakterze pilotażowym, które służą testowaniu nowych form wsparcia oraz mają na celu zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R+I. Instrumenty te mogą obejmować następujące działania: –opracowanie i testowanie nowych instrumentów służących wsparciu innowacyjności przedsiębiorstw, współpracy nauki z biznesem, w obszarze B+R+I oraz animowanie współpracy między przedsiębiorstwami, nauką, otoczeniem biznesu (partnerami społeczno- gospodarczymi) i administracją publiczną, –monitorowanie realizacji strategii krajowej inteligentnej specjalizacji, obejmujące m.in. ciągłe prowadzenie procesu przedsiębiorczego odkrywania, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące inteligentnej specjalizacji, wykorzystanie narzędzi informatycznych do monitoringu. B+R Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

22 22 Typy beneficjentów (m.in.): –przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw; –koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych; –podmiot wdrażający instrument finansowy. dotacje i instr. finansowe B+R Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

23 23 Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet inwestycyjny 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy Cel szczegółowy 6 Zwiększony poziom rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych Przykładowe typy projektów: –Badania naukowe i prace rozwojowe – wsparcie obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo- przemysłowe. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów, zapewnione będzie wsparcie w zakresie komercjalizacji wyników badań. Wsparcie kierowane jest na przedsięwzięcia realizowane w ramach procesu inteligentnej specjalizacji na poziomie krajowym lub regionalnym. Projekty powinny prowadzić do koncentracji potencjału najlepszych badaczy i zespołów badawczych (z jednostek naukowych i przedsiębiorstw) o uznanym dorobku naukowym w kraju i na świecie, a także osób o krótkim stażu badawczym – młodych naukowców, studentów i doktorantów – wokół najlepszych krajowych ośrodków naukowo-dydaktycznych i przedsiębiorstw prowadzących działalność naukową oraz B+R. Ponadto możliwe jest finansowanie prac B+R prowadzonych we współpracy z jednostkami naukowymi z innych państw oraz kosztów prac B+R wykonywanych poza granicami Polski, w przypadku, gdy stanowią one element projektu prowadzonego w Polsce. B+R Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

24 24 Przykładowe typy projektów (c.d.): –Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – wsparcie jest kierowane do wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczo- rozwojowej, o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Celem realizowanych projektów jest stworzenie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorstw i innych zainteresowanych podmiotów. Instrument kładzie nacisk na zwiększenie udziału przychodów od przedsiębiorstw w całości przychodów operatora infrastruktury. Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę badawczą (w ramach cross-financingu). B+R Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

25 25 Przykładowe typy projektów (c.d.): –Międzynarodowe agendy badawcze – tworzone w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Celem MAB jest realizacja wysokiej jakości badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych przez zespoły wybitnych naukowców zagranicznych i polskich. Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie: –identyfikowania programów i tematów badawczych, –polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R, –komercjalizacji wyników prac B+R. Liderem MAB, odpowiadającym za część organizacyjną MAB, jest naukowiec lub grupa naukowców, którzy osiągnęli sukcesy międzynarodowe w swojej dziedzinie. Zadaniem lidera MAB jest opracowanie wniosku zawierającego szczegółowy opis zakresu tematycznego MAB i jego funkcjonowania. Finansowanie MAB obejmuje koszty: prowadzenia prac B+R, w szczególności badań stosowanych i prac rozwojowych, funkcjonowania agendy, wykorzystania istniejącej infrastruktury, współpracy między partnerami, transferu wiedzy, a także koszty rozwoju kadry naukowej w zakresie związanym z realizowanymi przedsięwzięciami (np. szkolenia, staże, w szczególności ukierunkowane na wzrost potencjału kadr B+R w przedsiębiorstwach). B+R Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

26 26 Przykładowe typy projektów (c.d.): –Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R – instrument obejmuje realizację projektów polegających m.in. na: –rozwoju kadr B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego; –realizowaniu projektów badawczych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub osób mających przerwę w pracy badawczej; –prowadzeniu projektów badawczych przez doktorantów (studiujących m.in. w ramach międzynarodowych studiów doktoranckich) lub naukowców odbywających staże w przedsiębiorstwach oraz projektów badawczych realizowanych w ramach programów finansowania pierwszych zespołów badawczych przez uczonych na wczesnym etapie kariery naukowej; –podnoszeniu kwalifikacji kadr przedsiębiorstw poprzez wsparcie realizowanych przez nich projektów badawczych oraz ich staży w jednostkach naukowych (związanych z realizacją projektów badawczych, w tym zlecanych przez przedsiębiorstwa). Istotą instrumentów ukierunkowanych na zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R będzie zaangażowanie w jak największym stopniu przedsiębiorstw m.in. poprzez ich udział w określaniu tematyki prac B+R. Ponadto wspierane będą działania ukierunkowane na pozyskiwanie do pracy naukowej w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach uczonych, którzy posiadają przerwy w pracy. B+R Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

27 27 Typy beneficjentów (m.in.): –konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych; –konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni); –instytucje otoczenia biznesu. dotacje B+R Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

28 28 III. Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrażanie innowacji

29 29 Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

30 30 Oś III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości Cel szczegółowy 3 Zwiększone finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka Przykładowe typy projektów: Ostatecznymi odbiorami wsparcia są przedsiębiorstwa, które realizują projekty innowacyjne, w tym dotyczące wdrożeń wyników prac B+R. Projekty te mają przede wszystkim charakter inwestycyjny, gdyż związane są z komercjalizacją wyników prac B+R. Jednocześnie wspierane jest tworzenie i rozwój innowacyjnych firm, które na wczesnym etapie rozwoju potrzebują kapitału finansującego działania niezbędne dla uruchomienia produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług. W ocenie projektów realizowanych w III osi POIR będzie brane pod uwagę (tam gdzie jest to możliwe do oceny) czy projekty wpisują się w obszary wskazane w KIS. W wybranych działaniach, realizowanych w III osi POIR, przewiduje się możliwość kwalifikowania wydatków na rozwój kadr (w ramach cross-financingu). Innowacje Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

31 31 Przykładowe typy projektów (c.d.): Projekty realizowane w ramach celu szczegółowego 3 obejmują m.in.: -wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja), -zasilenie kapitałowe nowopowstałych firm, -inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy VC, m.in. w celu komercjalizacji wyników prac B+R, -inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa przy użyciu mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu, -wsparcie przedsiębiorstw poprzez instrument pożyczkowy w celu uzupełnienia wsparcia udziałowego udzielanego innowacyjnym start-up’om, -wsparcie przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych lub na rynku kapitałowym (na Giełdzie Papierów Wartościowych, rynku NewConnect oraz Catalyst) poprzez finansowanie usług doradczych oraz analiz rynkowych. Innowacje Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

32 32 Typy beneficjentów: -przedsiębiorstwa (MSP); -podmiot wdrażający instrument finansowy. dotacje i instr. finansowe Innowacje Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Fundusze venture capital (VC) oferują wsparcie kapitałowe małym, ale już prężnie funkcjonującym spółkom [podczas gdy przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju to obszar zainteresowania aniołów biznesu i funduszy typu seed]. Jeśli pomysł na biznes zyska uznanie zespołu inwestycyjnego funduszu, to firma może liczyć na dofinansowanie w wysokości od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów euro. W zamian za to fundusz zostaje udziałowcem firmy Anioł biznesu – inwestor inwestujący najczęściej własne środki finansowe przeważnie w przedsięwzięcia w fazie rozpoczęcia działalności ("seed") i przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju ("startup"). Oprócz pieniędzy wnoszą swoje doświadczenie i często blisko współpracują z przedsiębiorstwem

33 33 Oś III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Cel szczegółowy 4 Zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej Typy projektów: -Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w formie dotacji przyczyni się do zwiększenia wykorzystania tych prac przez MŚP. Udzielenie wsparcia w formie dotacji dla projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R jest uzasadnione wysokim poziomem ryzyka realizacji tych projektów. W ramach wsparcia finansowane mogą być wydatki niezbędne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi. Wsparcie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi priorytetowej Programu. Przewiduje się też utworzenie funduszu gwarancyjnego dla projektów innowacyjnych, charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka, realizowanych przez MSP. Fundusz gwarancyjny będzie zapewniał gwarancje dla instytucji finansowych udostępniających kapitał firmom wdrażającym innowacje, które są związane z wynikami działalności B+R. Innowacje Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

34 34 Typy projektów (c.d.): -Beneficjenci projektów finansowanych w III osi PO IR w ramach celu szczegółowego 4 mogą oprócz wydatków inwestycyjnych związanych z wdrożeniem wyników prac B+R, jeśli będzie to niezbędne dla zrealizowania celów projektu, ponosić wydatki w zakresie: -internacjonalizacji wyników wdrożenia B+R, związanych z ich komercjalizacją na rynkach zagranicznych, -tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej, -ochrony własności intelektualnej (w tym poza granicami kraju), z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych, -wzornictwa, -rozwoju kadr (w ramach cross financingu). Typy beneficjentów: -przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw; -podmiot wdrażający instrument finansowy. dotacje i instr. finansowe Innowacje Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

35 35 Oś III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Cel szczegółowy 5 Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Typu projektów: -Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw -programy służące umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw, reprezentujących obszary określone w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym; -świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów). Typy beneficjentów (m.in.): -przedsiębiorstwa, -instytucje otoczenia biznesu. dotacje Innowacje Program operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

36 36 IV. Dofinansowanie na współpracę przedsiębiorstw oraz na nawiązywanie współpracy sektora nauki i biznesu

37 37 Jedną z możliwych form wzmacniania współpracy między przedsiębiorstwami oraz między biznesem i środowiskiem naukowym są klastry. przedsiębiorstwa sektor nauki współpraca Współpraca może wyrażać się także poprzez realizację przedsięwzięć przez konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych/uczelni. Przedsiębiorcy mogą także korzystać w sposób „pośredni” ze wsparcia skierowanego do sektora nauki – np. w przypadku wsparcia na rozwój infrastruktury B+R jednostek naukowych/uczelni, która będzie wykorzystywana do prowadzenia prac badawczych na rzecz sektora MSP. Działania takie powinny przyczyniać się do wzmocnienia współpracy pomiędzy centrami badawczymi a sektorem przedsiębiorstw. Ulepszenie infrastruktury w zakresie badań, rozwoju i innowacji powinno także pozwolić na lepszą odpowiedź sektora nauki na potrzeby przedsiębiorstw. Efekty takich działań powinny być rozpatrywane nie tylko przez pryzmat stworzenia warunków dla lepszego funkcjonowania sektora nauki, ale przede wszystkim z perspektywy korzyści dla gospodarki i całego społeczeństwa. Wyrazem współpracy obu sektorów są także m.in.: projekty uczonych prowadzone w przedsiębiorstwach, staże doktorantów/naukowców w przedsiębiorstwach, staże przedsiębiorców w jednostkach naukowych.

38 38 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I, cel szczegółowy 1  sektorowe programy B+R (w tym inicjatywy klastrowe) Oś priorytetowa II, cel szczegółowy 2  Krajowe Klastry Kluczowe Działania w Osiach I, II, III, IV, w których beneficjentem mogą być  konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych/uczelni Oś priorytetowa IV, cel szczegółowy 6  rozwój infrastruktury B+R sektora nauki na rzecz wzmocnienia współpracy nauki z biznesem, tworzenie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorstw Oś priorytetowa IV, cel szczegółowy 6  m.in. projekty uczonych prowadzone w przedsiębiorstwach, staże doktorantów/ naukowców w przedsiębiorstwach, staże przedsiębiorców w jednostkach naukowych

39 39 V. Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne

40 40 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.i. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Priorytet inwestycyjny 4.ii. Promowane efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 4.vi. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

41 41 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.i. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Zakres interwencji (m.in.): W ramach działań związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii planuje się skierować wsparcie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE**. Wsparcie przewiduje w szczególności budowę jednostek o większej mocy* wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, a także biomasę i biogaz. Poza tym przewiduje się również wsparcie, w ograniczonym zakresie, jednostek OZE wykorzystujących energię słońca, geotermii oraz wody. *W ramach programu przewiduje się wsparcie instalacji OZE: - energia wodna: pow. 5 MWe, - energia wiatru: pow. 5 MWe, - energia słoneczna: pow. 2 MWe/MWth), - energia geotermalna (pow. 2 MWth), - energia biogazu (pow. 1 MWe), - en. biomasy (pow. 5 MWth/MWe). **KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny Inwestycje proekologiczne

42 42 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zakres interwencji (c.d.): Biorąc powyższe pod uwagę, przewiduje się wsparcie na budowę i przebudowę: -lądowych farm wiatrowych; -instalacji na biomasę; -instalacji na biogaz; -w ograniczonym zakresie jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej; -sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE. Potencjalni beneficjenci: -wsparcie przewidziane jest dla przedsiębiorców. w odniesieniu do wybranych obszarów wsparcia przewiduje się instr. finansowe Inwestycje proekologiczne

43 43 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Rozwój energetyki odnawialnej zależeć będzie od uwarunkowań terytorialnych. Wsparcie dla energii z danego źródła będzie zależało od istnienia na danym obszarze odpowiednich zasobów naturalnych. Zgodnie z zapisami Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 dla rozwoju energetyki wiatrowej najlepsze obszary występują w północnej części Polski, najlepsze warunki do wykorzystania energii słonecznej występują w części województwa lubelskiego, południowo- zachodniej części województwa podlaskiego, wschodniej oraz zachodniej części Mazowsza, a także na Wybrzeżu Gdańskim, natomiast najlepsze warunki dla geotermii znajdują się w północno- zachodniej Polsce. Rozwój energetyki odnawialnej będzie dotyczył w pierwszym rzędzie obszarów i stref określonych w planach zagospodarowania przestrzennego województw. W planach tych zostaną również wyznaczone strefy zakazu wykorzystania lub ograniczonego rozwoju (wraz z określeniem rodzaju i zakresu tego ograniczenia) różnych form energetyki odnawialnej. Inwestycje proekologiczne

44 44 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.ii. Promowane efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Zakres interwencji (m.in.): -przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, -głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, -zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, -budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego), -zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, -zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią. Potencjalni beneficjenci: -wsparcie przewidziane jest dla dużych przedsiębiorstw. instr. finansowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Inwestycje proekologiczne

45 Oś I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.vi.: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Zakres interwencji (m.in.): –budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację wykorzystujących technologie w jak największym możliwym stopniu neutralne pod względem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz uzasadnione pod względem ekonomicznym; –w przypadku instalacji wysokosprawnej kogeneracji poniżej 20 MWt wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO 2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO 2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne; 45 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Inwestycje proekologiczne

46 Zakres interwencji (c.d.): –budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego; –wykorzystanie energii ciepła odpadowego w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych; –budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, energii odpadowej, instalacji z wykorzystaniem OZE, a także powodującej zwiększenie wykorzystania energii wyprodukowanej w takich instalacjach. Potencjalni beneficjenci (m.in.): –przedsiębiorcy. 46 dotacje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Inwestycje proekologiczne

47 47 Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw VI.

48 48 Informatyzacja i działalność w internecieInternacjonalizacjaOchrona własności przemysłowej/intelektualnej

49 A) Informatyzacja i działalność w internecie Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Cel szczegółowy 1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego 49 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

50 dotacje Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Cel szczegółowy 1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zakres wsparcia (m.in.): -wsparciem będą objęte projekty w zakresie budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów sieci dystrybucyjnych lub szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi i dystrybucyjnymi. Realizowane sieci dostępowe będą zapewniać co najmniej parametry NGA (min. 30 Mb/s). Sieci szkieletowe i dystrybucyjne mogą być budowane/rozbudowywane i przebudowywane w zakresie niezbędnym do realizacji sieci dostępowych, a ich węzły szkieletowe i dystrybucyjne mogą być realizowane wyłącznie w lokalizacjach, które nie były przewidziane do realizacji w latach 2007-2013. W ramach interwencji POPC nie będą współfinansowane projekty perspektywy finansowej 2007-2013. Grupy beneficjentów (m.in.): -przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Projekty konkursowe będą realizowane na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA, w tym na obszarach wiejskich oraz z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej. 50 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 A) Informatyzacja i działalność w internecie

51 dotacje Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Typy projektów: -tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B*, A2C**); -tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)*** niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Przeznaczeniem pomocy będzie stworzenie lub unowocześnienie systemów teleinformatycznych, służących do świadczenia elektronicznych usług publicznych lub do świadczenia usług typu A2A, niezbędnych do funkcjonowania elektronicznych usług publicznych. Typy beneficjentów (m.in.): -partnerstwa uprawnionych wnioskodawców (jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury) z przedsiębiorstwami. *A2B – usługi administracji dla biznesu **A2C – usługi administracji dla obywateli ***A2A – usługi administracji dla administracji 51 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 A) Informatyzacja i działalność w internecie SZOP IP dla Osi II – WWPE

52 dotacje Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Typy projektów: -cyfrowe udostępnienie ISP* ze źródeł administracyjnych; -cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. Typy beneficjentów (m.in.): -partnerstwa uprawnionych wnioskodawców (jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, jednostki naukowe) z przedsiębiorstwami. *ISP – informacja sektora publicznego 52 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 A) Informatyzacja i działalność w internecie SZOP IP dla Osi II – WWPE

53 dotacje Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Typy projektów: -cyfrowe udostępnienie zasobów kultury. Przeznaczeniem pomocy jest digitalizacja i cyfrowe udostępnienie zasobów kultury. Typy beneficjentów (m.in.): -partnerstwa uprawnionych wnioskodawców (państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego) z przedsiębiorcami. 53 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 A) Informatyzacja i działalność w internecie SZOP IP dla Osi II – WWPE

54 dotacje Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Typy projektów: -wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych. Typy beneficjentów (m.in.): -małe i średnie przedsiębiorstwa. Możliwa jest zarówno indywidualna realizacja przedsięwzięcia przez danego beneficjenta, jak również wdrażanie projektów partnerskich, złożonych z uprawnionych typów beneficjentów (jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, małe i średnie pzredsiębiorstwa), np. jednostka naukowa z małym lub średnim przedsiębiorcą. 54 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 A) Informatyzacja i działalność w internecie SZOP IP dla Osi II – WWPE

55 B) Internacjonalizacja 55 W latach 2014-2020 finansowanie projektów z zakresu podnoszenia konkurencyjności MŚP, w tym umiędzynarodowienia ich działalności, realizowane jest w dużym stopniu na poziomie regionalnym. Dlatego też w POIR wsparcie internacjonalizacji jest skoncentrowane na projektach skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców o najwyższym potencjale innowacyjnym oraz B+R. Nacisk położony jest na projekty, których efektywność realizacji na poziomie krajowym będzie wyższa. Umożliwią one nawiązywanie kontaktów przez innowacyjne przedsiębiorstwa z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami oraz poszerzenie rynków zbytu dla innowacyjnych produktów i usług. Oś priorytetowa I  jako niezbędne uzupełnienie wydatków Oś priorytetowa II, cel szczegółowy 2  wsparcie Krajowych Klastrów Kluczowych w zakresie internacjonalizacji oraz rozwoju współpracy z podmiotami zewnętrznym Oś priorytetowa III, cel szczegółowy 4  jako niezbędne uzupełnienie wydatków Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III, cel szczegółowy 5  Typ projektu: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

56 56 C) Ochrona własności przemysłowej/ intelektualnej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV  możliwe jest finansowanie części wydatków poniesionych na ochronę własności intelektualnej (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi) uzyskanej w wyniku realizacji prac B+R Oś priorytetowa I  jako niezbędne uzupełnienie wydatków Oś priorytetowa II, cel szczegółowy 2  Typ projektu: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Oś priorytetowa III, cel szczegółowy 4  jako niezbędne uzupełnienie wydatków

57 57 Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu VII.

58 58 Instytucje Otoczenia Biznesu są podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, zapewniającymi kompleksową i wszechstronną ofertę usług skierowanych do przedsiębiorstw oraz ułatwiającymi firmom dostęp do profesjonalnych usług okołobiznesowych Definicja IOB

59 59 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II, cel szczegółowy 2  Typ projektu: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Oś priorytetowa III, cel szczegółowy 5  Typ projektu: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw (świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji)

60 60 Źródła informacji o usługach IOB: www.pi.gov.pl

61 61 Źródła informacji o usługach IOB: www.rpo2007-2013.opolskie.pl

62 Źródła informacji o usługach IOB: www.een.org.pl

63 63 Źródła informacji VIII.

64 64 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim Chcesz dowiedzieć się więcej o funduszach europejskich? Masz pomysł na projekt i szukasz źródła finansowania? A może chcesz założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą? Skorzystaj z usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim!

65 65 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim W naszych Punktach Informacyjnych: Uzyskasz informację na temat funduszy europejskich oraz projektów realizowanych w ich ramach w swoim powiecie, Uzyskasz informację na temat możliwości skorzystania z dotacji z funduszy europejskich, Będziesz mógł wziąć udział w szkoleniach i spotkaniach z zakresu funduszy europejskich, Uzyskasz wstępne wsparcie przy rozliczaniu projektów współfinansowanych w ramach funduszy europejskich.

66 66 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w Punkcie. Punkty informacyjne świadczą swoje usługi bezpłatnie.

67 67 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

68 68 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim Informacja w zasięgu ręki www.facebook.com/opolskiePIFE Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są koordynowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Punktów Informacyjnych – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mir.gov.pl.monitoringpunktow@mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.opolskie.pl Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z POPT 2007-2013 lub z Funduszu Spójności z POPT 2014-2020.

69 69 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

70 70 www.funduszeeuropejskie.gov.pl Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

71 71 www.poir.gov.pl Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

72 72 www.pois.gov.pl Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

73 73 www.popc.gov.pl Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

74 74 www.rpo.opolskie.pl Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

75 75 www.mir.gov.pl Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

76 76 www.opolskie.pl

77 europa.eu/europedirect Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Opole ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole tel. (77) 40 33 641, faks (77) 40 33 609 e-mail: europe-direct.opole@ocrg.opolskie.pl www.europe-direct.ocrg.opolskie.pleurope-direct.opole@ocrg.opolskie.pl www.europe-direct.ocrg.opolskie.pl

78 78 www.firma.gov.pl

79 79 www. zielonalinia.gov.pl Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, zajmujące się m.in. pomocą w znalezieniu przedsiębiorcy pracowników oraz informujące ich o możliwościach wsparcia, jakie przygotował dla nich urząd pracy w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych

80 80 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole tel.: 77/44 04 720-722, fax: 77/44 04 721 e-mail: info@opolskie.pl Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-16:00 www.opolskie.pl – zakładka „Punkt Informacyjny” www.rpo.opolskie.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.facebook.com/opolskiePIFE

81 81 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "IV. Dofinansowanie na współpracę przedsiębiorstw oraz na nawiązywanie współpracy sektora nauki i biznesu III. Dofinansowanie na rozwój działalności i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google