Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomiczny wymiar efektywności energetycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomiczny wymiar efektywności energetycznej."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomiczny wymiar efektywności energetycznej.
Jacek Walski AM PREDA Poznań, 7 lipca 2008 r Konsultacja – Andrzej Guzowski Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki.

2

3 Część 1. Prawny aspekt efektywności energetycznej.

4 Plan prezentacji Główne dokumenty UE o efektywności energetycznej
Krajowy Plan Działań EEAP Założenia do ustawy o efektywności energetycznej slajdy od 5-20

5 Karta Energetyczna. Protokół Karty Energetycznej o efektywności energetycznej i odnośnych aspektach ochrony środowiska Polska ratyfikowała Traktat Karty Energetycznej (TKE) oraz Protokół Karty Energetycznej o Efektywności Energetycznej i Odnośnych Aspektach Ochrony Środowiska (PEEREA) w 2000 roku. Zapisy TKE zobowiązują umawiające się strony do sformułowania polityki efektywności energetycznej wraz z odpowiednimi unormowaniami prawnymi i regulacyjnymi, obejmującymi m.in. efektywne funkcjonowanie mechanizmów rynkowych, łagodzenie barier dla efektywności energetycznej, mechanizmy finansowania inwestycji energetycznych, przejrzystość struktury prawnej i regulacyjnej, działania wspierające transfer technologii oraz rozwój wiedzy i świadomości społecznej w tej dziedzinie. Cele strategiczne powinny być sformułowane w kategoriach mierzalnych.

6 Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej
Dokument zainspirowany został głównie dążeniem do wypełnienia zobowiązań zawartych w protokole z Kioto. Nakreśla cele dodatkowe - zwiększenie ochrony środowiska, prowadzenie zrównoważonej polityki energetycznej i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Action Plan prezentuje zasady i środki, które pomogą usunąć bariery wykorzystania potencjału efektywności energetycznej. Zaproponowano: środki pozwalające zaprojektować zintegrowanie działań w zakresie efektywności energetycznej oraz polityk i programów nie energetycznych takich jak polityka transportowa, polityka przedsiębiorstw, polityka regionalna i miejska, polityka podatkowa i taryfowa, współpraca międzynarodowa, polityka i mechanizmy poszczególnych krajów Unii Europejskiej. środki pozwalające wzmocnić i poszerzyć obecną politykę i mechanizmy służące efektywności energetycznej, np. poprawa wydajności w transporcie, schematy etykietowania, umowy negocjowane i minimalne standardy efektywności energetycznej, dobrowolne zobowiązania w przemyśle, kogeneracja, upowszechnianie nowych technologii i badań naukowych, finansowanie przez trzecią stronę (TPF), rozpowszechnianie informacji, monitorowanie i ocena wyników. Nowe reguły i mechanizmy w zakresie efektywności energetycznej, np. publiczne upowszechnianie nowych technologii energooszczędnych w sektorach transportowym i mieszkaniowym, wdrażanie programów audytów energetycznych w przemyśle i budownictwie, rozpowszechnianie i wprowadzanie zasad wymiany dobrych praktyk.

7 Program Zapobiegający Zmianie Klimatu
Dla realizacji zainicjowanego w 2000 roku programu zaproponowano trzy grupy przedsięwzięć. Do pierwszej grupy zaliczają się : dyrektywa wdrażająca schemat handlu emisjami, dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków, dyrektywa w sprawie biopaliw, dyrektywa w sprawie przetargów publicznych związanych z efektywnością energetyczną. Drugą grupę przedsięwzięć, stanowią uregulowania prawne w postaci dyrektyw: o kogeneracji, o usługach energetycznych i minimalnych standardach wydajności energetycznej dla sprzętu elektrycznego; nowelizacja przepisów z zakresu efektywności energetycznej; wspieranie inicjatyw z zakresu technologii; inicjatywa programu silnikowego; wsparcie poprawy infrastruktury badań nad projektami z zakresu zmian klimatycznych. Trzecia kategoria to środki zaliczane jako potrzebne w przyszłych przedsięwzięciach. Do tej grupy zaliczają się: promocja ciepła wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii, dobrowolne umowy w przemyśle, zachęty podatkowe dla użytkowników samochodów oraz dalsza poprawa technologii paliw i pojazdów.

8 Zielona księga europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego
Celem tego dokumentu było zainicjowanie debaty o bezpieczeństwie energetycznym, które zostało uznane za najważniejszy element niezależności polityczno-ekonomicznej UE. Debata powinna uwzględniać, fakt że aktualne zapotrzebowanie na energię pokrywane jest w: 41% przez ropę naftową, 22 % gaz, 16 % węgiel (kamienny, brunatny i torf), 15 % energię jądrową i w 6 % przez odnawialne źródła energii. Jeżeli nie zostaną podjęte zdecydowane kroki, to całościowy obraz energetyki w roku 2030 zdominowany będzie nadal przez paliwa kopalne: ropę naftową (38 %), gaz (29 %), paliwa stałe (19 %), odnawialne źródła energii (8 %) i energię jądrową (zaledwie 6 %).

9 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP).
Dokument przyjęty w czerwcu 2007 r. przez Ministerstwo Gospodarki stanowi realizację zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Działań środki i działania mają za zadanie: osiągnięcie celu indykatywnego oszczędności energii na poziomie 9% w roku 2016, osiągnięcie celu pośredniego oszczędności energii na poziomie 2% w roku 2010.

10 Środki służące poprawie efektywności energetycznej.
Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa, Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze usług, Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze przemysłu*, Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze transportu**. * z wyłączeniem instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu emisjami, ** z wyłączeniem lotnictwa i żeglugi.

11 efektywności energetycznej
Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa Lp Planowane środki poprawy efektywności energetycznej Działanie w celu poprawy u odbiorcy końcowego Lata 1. Wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynków Certyfikacja nowych i istniejących budynków mieszkalnych realizowana w wyniku wdrażania Dyrektywy 2002/91/WE 2009 do 2016 – proces ciągły 2. Fundusz Termomodernizacji Prowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynków mieszkalnych 1998 do 3. Promowanie racjonalnego wykorzystania energii w gospodarstwach domowych Ogólnopolska kampania informacyjna na temat celowości i opłacalności stosowania wyrobów najbardziej efektywnych energetycznie 2008 do 2016 –

12 Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze usług
Lp Planowane środki poprawy efektywności energetycznej Działanie w celu poprawy u odbiorcy końcowego Lata 1. Zwiększenie udziału w rynku energooszczędnych produktów zużywających energię Określenie min. wymagań dla nowych produktów zużywających energię wprowadzanych do obrotu (wdrażanie Dyrektywy 2005/32/WE) 2008 do 2016 – proces ciągły 2. Program oszczędnego gospodarowania energią w sektorze publicznym Zobowiązanie administracji rządowej do podejmowania działań energooszczędnych w ramach pełnienia przez nią wzorcowej roli 3. Promocja usług energetycznych wykonywanych przez ESCO Pobudzenie rynku dla firm usług energetycznych (ESCO) 2009 do 2016 4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata oraz Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie finansowe działań dotyczących obniżenia energochłonności sektora publicznego 2008 do 2013 5. Grant z Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska (GEF) – Projekt Efektywności Energetycznej Wsparcie finansowe przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków, miejskich systemów grzewczych i sieci cieplnych 2005 do 2011

13 Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze przemysłu
Lp Planowane środki poprawy efektywności energetycznej Działanie w celu poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego Lata 1. Promocja wysokosprawnej kogeneracji (CHP) Wspieranie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, poprzez obowiązek nałożony na sprzedawców energii elektrycznej oraz mechanizm wsparcia 2007 do 2016 – proces ciągły 2. System dobrowolnych zobowiązań w przemyśle Zobowiązanie decydentów w przemyśle do realizacji działań skutkujących wzrostem efektywności energetycznej ich przedsiębiorstw 2009 do 2016 – 3. Rozwijanie systemu zarządzania energią i systemu audytów energetycznych w przemyśle Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładzie przemysłowym oraz przeprowadzanie audytów energetycznych w przemyśle 2008 do 2016 – 4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata oraz RPO Wsparcie finansowe działań dotyczących wysokosprawnego wytwarzania energii oraz zmniejszenia strat w dystrybucji energii 2008 do 2013 5. lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)

14 Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze transportu
Lp. Planowane środki poprawy efektywności energetycznej Działanie w celu poprawy u odbiorcy końcowego Lata 1. Wprowadzenie systemów zarządzania ruchem i infrastrukturą transportową Działania mające na celu wzrost efektywności energetycznej w transporcie poprzez planowanie i koordynację zarządzania ruchem i infrastrukturą transportową. 2008 do 2016 – proces ciągły 2. Promowanie systemów transportu zrównoważonego oraz efektywnego wykorzystania paliw w transporcie Działania promujące wprowadzenie energooszczędnych środków transportu oraz ekologicznego sposobu jazdy.

15 Projekt ustawy o efektywności energetycznej.
Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych systemu działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących system wsparcia, prowadzących do uzyskania wymiernych oszczędności energii. Działania będą się koncentrować w następujących obszarach: zmniejszenia zużycia energii, podwyższenia sprawności wytwarzania energii, ograniczenia strat energii w przesyle i dystrybucji.

16 Projekt ustawy o efektywności energetycznej.
Podmioty ustawy. Podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, Podmioty zajmujące się dystrybucją energii, Podmioty zajmujące się sprzedażą energii odbiorcom końcowym, Producenci, importerzy oraz podmioty zajmujące się sprzedażą urządzeń zużywających energię, Osoby fizyczne lub prawne, dokonujące zakupu energii do własnego użytku (tzw. odbiorcy końcowi), w tym: jednostki sektora publicznego (jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, szpitale itp.).

17 Projekt ustawy o efektywności energetycznej
Ustanowione ramy prawne obejmą następujące obszary: określenie podmiotów objętych regulacją, krajowe cele w zakresie oszczędności energii, obliczanie oszczędności energii, wzorcową rolę sektora publicznego, obowiązki dostawców energii, obowiązki dostawców urządzeń zużywających energię, system białych certyfikatów, system dobrowolnych zobowiązań, system nadzoru i monitorowania, krajowe plany działania na rzecz efektywności energetycznej.

18 Wzorcowa rola sektora publicznego.
Rada Ministrów określi katalog działań obowiązkowych do przeprowadzenia przez jednostki sektora publicznego przy realizacji krajowego celu oszczędności energii. Wzmocniona zostanie rola gminnych planów energetycznych. W przepisach o zamówieniach publicznych zostaną wprowadzone regulacje dotyczące zakupów urządzeń o najwyższej uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej oraz uwzględniania w realizowanych inwestycjach kryterium maksymalnej efektywności energetycznej przy założonym poziomie kosztów. Zostanie wskazany organ administracji rządowej odpowiedzialny za wymianę najlepszych praktyk w powyższym zakresie pomiędzy jednostkami sektora publicznego. Jednostki sektora publicznego o podejmowanych działaniach w zakresie oszczędnego gospodarowania energią będą informować społeczeństwo. Krajowy organ nadzorujący (URE) będzie monitorował wypełnianie obowiązku na podstawie kryterium wyznaczonym w krajowych celach oszczędności energii

19 Część 2. Ekonomiczny aspekt efektywności energetycznej.

20

21 Plan prezentacji Liberalizacja rynku energetycznego Proces zmian
Symulacja efektów ekonomicznych Zarządzanie energią w obiektach slajdy od 22-62

22 System elektroenergetyczny przed 01.07.2007 r.
B U O

23 Relacje na rynku energetycznym w Polsce
Dyrektywa UE w sprawie liberalizacji rynku energetycznego Rynek Władza ustawodawcza i wykonawcza Branża energetyczna Klient

24 Prawodawstwo Polski i Unii Europejskiej
Z dniem 1 lipca 2007 r. Ustawa Prawo Energetyczne zaimplementowała Dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 roku dotyczącą wspólnych zasad energetycznego rynku wewnętrznego

25 Definicja TPA TPA (z ang. Third Party Access), to zasada pozwalająca na dostęp stron trzecich do rynku energii, dzięki której odbiorca końcowy może swobodnie wybierać sprzedawcę energii (wytwórcę lub pośrednika), który zaoferuje najlepszą cenę i warunki dostawy. Zakup energii elektrycznej i jej zużycie jest nierozerwalnie związane z jej przesyłem. Uprawniony odbiorca końcowy może jednak zrezygnować z dotychczasowej umowy i zawrzeć osobno z dowolnym sprzedawcą energii umowę na zakup energii elektrycznej, z lokalnym zakładem energetycznym umowę na przesył energii elektrycznej. Procedura zmiany Sprzedawcy trwa: do 60 dni w przypadku pierwszej zmiany Sprzedawcy, do 30 dni w przypadku każdej następnej zmiany Sprzedawcy.

26 System elektroenergetyczny po 01.07.2007 r.
Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Lokalny Zakład Energetyczny

27 Ustawa Prawo Energetyczne.
Zakład Energetyczny Sprzedawca Operator Systemu Dystrybucyjnego Niezależny Operator Pomiarowy

28 Niezależny Operator Pomiarowy
Ustawa Prawo Energetyczne. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY Niezależny Operator Pomiarowy Źródło: Supplier Switching Process. Best Practice Proposition. Ref: E05-CFG-03-05, Bruxelles, r.

29 Wolny rynek energii. Definicja sprzedawcy.
Sprzedawca z urzędu W dniu 1 lipca 2007r. każdy odbiorca końcowy zostaje przejęty przez nowopowstałe spółki wydzielone z dotychczasowych spółek obrotu Sprzedawca Od dnia 1 lipca 2007r. każdy zarejestrowany podmiot, który uzyskał koncesję Prezesa URE może pozyskać klienta. Sprzedawca awaryjny W przypadku upadłości Sprzedawcy lub innych przyczyn, które uniemożliwiają mu działania na rynku, wszyscy Klienci tego Sprzedawcy przejmowani są automatycznie przez spółkę, która została wydzielona ze struktur lokalnego Zakładu Energetycznego przed dniem 1 lipca 2007 r. lub spółkę wyłonioną w trybie przetargu ogłoszonego Przez Prezesa URE.

30 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy.
Stan na dzień r. Spółka Siedziba ENEA S.A. Poznań ENERGA-Obrót S.A. Gdańsk EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. Wrocław ENION Energia Sp. z o.o. Kraków Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. Lublin Łódzki Zakład Energetyczny S.A. Łódź RWE Stoen S.A. Warszawa Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. Rzeszów Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. Gliwice Zakład Energetyczny Białystok S.A. Białystok Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A. Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. Skarżysko-Kamienna Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. Zamość Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną wydzielone ze spółek dystrybucyjnych.

31 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy.
Podmioty zagraniczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną na terenie Polski Stan na dzień r. CZECH-KARBON s.r.o. Ostrava-Moravska, Prokesovo namesti 6/2020 Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Ljubljana, Republika Słowenii, Koprska ulica 92 N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale Amsterdam, Królestwo Niderlandów, Spaklerweg 20 MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC Londyn, 25 Cabot Square, Canary Wharf EXEN s.r.o. Ostrava, Moravska Ostrava, Sokolska Trida 1263/24 STATKRAFT MARKETS GmbH Dusseldorf, Niederkasseler Lohweg 175 Osterreichische Elektrizitatswirtschafts - Aktiengesellschaft Wien, Am Hof 6a KalibraXE France Paris - France, 8, rue des Acacias KORLEA INVEST a.s. Kosice, Słowacja, Josenskeho 25 Cargill PLC Cobham, Surrey, Knowle Hill Park, Fairmile Lane EDF Trading Limited EDFT United Kingdom, Londyn, 71 High Holborn WC1V6ED S.A. ELECTRABEL Bruksela, Boulevard du Regent 8 RWE Trading GmbH Essen, Huyssenallee 2 SEMPRA ENERGY EUROPE LIMITED London, Old Broad Street 111, EC2N 1SE

32 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy.
Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną. Spółka Siedziba ATEL Polska Sp. z o.o. Warszawa BH Steel - Energia Sp. z o.o. Katowice BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Łódź EGL Polska Sp. z o.o. ELBIS Sp. z o.o. Rogowiec Electrabel Polska S.A. Elektrim-Volt S.A. ELNORD S.A. Gdańsk EnergoPartner Sp. z o.o. Poznań E-ON Polska Sp. z o.o. EVEREN Sp. z o.o. Rybnik INTER ENERGIA S.A. Warszawa Jes Energy Sp. z o.o. KOPEX S.A. Katowice Korlea Polska Sp. z o.o. Lumius Polska Sp. z o.o. Bielsko-Biała Mercuria Energy Trading Sp. z o.o. Petro Carbo Chem S.A. Gliwice PKP Energetyka Sp. z o.o. POLENERGIA S.A. Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. PSE - ELECTRA S.A. Vattenfall Trading Services sp. z o.o. ZOMAR Sp. z o.o. Chełm Stan na dzień r.

33 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy.
Pozostałe spółki posiadające koncesje na obrót energią elektryczną – 272. Wykaz znajduje się na stronie Stan na dzień r.

34 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy.
Stan na dzień r. Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z ENION S.A. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców z terenu działania ENION S.A.: PKP Energetyka Sp. z o.o. Lumius Sp. z o.o. ENION Energia Sp. z o.o. Południowy Koncern Energetyczny S.A. Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. Everen Sp. z o.o. Electrabel Polska S.A. RWE Stoen S.A. ENERGA-OBRÓT S.A. Atel Polska Sp z o.o. ZOMAR SA Korlea Invest a.s. Korlea Polska Sp. z o.o.

35 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy.
W dniu 24 kwietnia 2008 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych we wspólnym komunikacie wyrazili opinię, że jednostki publiczne zakup energii elektrycznej będą dokonywać w drodze przetargu. Z treścią komunikatu można zapoznać się na stronie

36 Wolny rynek energii. Energetyczny brydż.
Niezależny Operator Pomiarowy Sprzedawca energii Operator Systemu Dystrybucyjnego

37 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy.
Analiza cen energii elektrycznej w grupie taryfowej C 11 Rozpiętość cen za 1 kWh od 0,1704 zł do 0,2094 co stanowi 23 % stan na dzień r.

38 Taryfa ENEA Operator sp. z o.o. Sterowanie zegarem astronomicznym
Analiza opłacalności zmiany sprzedawcy na przykładzie oświetlenia ulicznego. ZAŁOŻENIA Ilość lamp 1000 Moc lampy 106 W Taryfa ENEA Operator sp. z o.o. D11 Sterowanie zegarem astronomicznym CPA stan na dzień r.

39 Roczne zużycie energii Roczny koszt zakupu energii
Analiza opłacalności zmiany sprzedawcy na przykładzie oświetlenia ulicznego ROZLICZENIE – bez opłaty handlowej Roczne zużycie energii kWh Roczny koszt zakupu energii ENEA Operator sp. z o.o. ,76 zł brutto u nowego sprzedawcy ,02 zł brutto Różnica w skali roku 22 126,74 zł 21 % stan na dzień r.

40 Założenia ustawy o efektywności energetycznej.
Podstawą dokonania zmiany jest audyt (badanie).

41 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy - audyt.
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaleca przed wykonaniem audytu dokonania analizy opłacalności. Dla samorządu AM PREDA i Partnerzy analizy wykonuje bezpłatnie. Na stronie znajduje się formularz zamówienia bezpłatnej analizy.

42 Proces zmian. Audyt energetyczny
Przetarg – jako forma wyboru sprzedawcy energii. Zaproszenie lokalnego zakładu energetycznego do negocjacji cen za przesył energii. Wymiana urządzeń elektroenergetycznych.

43 Ustawa o finansach publicznych.
Art. 35. 3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

44 Symulacja efektów ekonomicznych.

45 Symulacja efektów ekonomicznych.
ZAŁOŻENIA (gmina około mieszkańców) Roczny koszt energii elektrycznej i jej przesyłu – zł z czego: oświetlenie uliczne i oświetlenie miejsc publicznych – zł obiekt urzędu i innych obiektów, na które łoży budżet samorządu

46 Symulacja efektów ekonomicznych. Audyt.
12 % - średnie ograniczenie kosztów uzyskane w wyniku optymalizacji parametrów umownych dla oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych – zł 9% - średnie ograniczenie kosztów uzyskane w wyniku optymalizacji parametrów umownych dla obiektów publicznych, utrzymywanych przez budżet gminy – zł. Stopa zwrotu kosztów audytu – 6 miesięcy. Ograniczenie rocznych kosztów energii elektrycznej – zł. Roczny koszt energii elektrycznej i jej przesyłu – zł

47 Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg.
Koszt energii elektrycznej stanowi około 50% wartości ogółu dotychczas ponoszonych kosztów za energię i przesył. Roczny koszt energii elektrycznej i jej przesyłu po audycie – zł w tym: Koszt przesyłu – zł Koszt energii elektrycznej – zł

48 Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg.
Zgodnie z Prawem Energetycznym odbiorca końcowy ma prawo do dwukrotnej zmiany sprzedawcy w okresie 12 miesięcy. Koszt energii elektrycznej po audycie zł 3 % - przewidywany wynik pierwszego przetargu zł Koszt energii elektrycznej po I przetargu – zł. 3 % - przewidywany wynik drugiego przetargu – zł Ograniczenie rocznych kosztów energii elektrycznej w procedurze przetargowej – zł Koszt energii elektrycznej po przetargach – zł.

49 Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg.
Roczny koszt energii elektrycznej po audycie i przetargach – zł Roczny koszt przesyłu energii elektrycznej po audycie – zł Roczny koszt przesyłu i energii razem – zł w tym: Oświetlenie uliczne – zł Obiekty – zł Ograniczenie kosztów razem – zł

50 a przez to na wielkość energii dostarczonej do odbiorników.
Symulacja efektów ekonomicznych. Wymiana urządzeń. Modernizacja oświetlenia ulicznego. Wymiana oświetlenia w obiektach. Wymiana urządzeń w obiektach jak i modernizacja oświetlenia ulicznego ma wpływ na wielkość zużytej energii, a przez to na wielkość energii dostarczonej do odbiorników.

51 Koszt energii elektrycznej i przesyłu po modernizacji
Symulacja efektów ekonomicznych. Modernizacja oświetlenia. Założony roczny koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych (po audycie i przetargu) – zł W przypadku kompleksowej wymiany opraw rtęciowych na sodowe, średnie ograniczenie wydatków na energię elektryczną i przesył wynosi około 45 % dotychczasowych kosztów. Ograniczenie kosztów zł Stopa zwrotu inwestycji – 6,25 lat. Koszt energii elektrycznej i przesyłu po modernizacji – zł

52 Symulacja efektów ekonomicznych. Wymiana urządzeń.
Założony roczny koszt energii elektrycznej obiektów (po audycie i przetargu) – zł Ilość punktów świetlnych w obiektach 1500 Roczny koszt za 100 W żarówkę świecącą 5 godzin dziennie w taryfie C11 72,00 zł Roczny koszt za energooszczędny odpowiednik 100 W żarówki (20 W) świecącą 5 godzin dziennie w taryfie C11 14,40 zł Roczny koszt oświetlenia wewnątrz obiektów (żarówka 100 W) Roczny koszt oświetlenia wewnątrz obiektów (żarówka 20 W) Ograniczenie kosztów energii elektrycznej i przesyłu Stopa zwrotu inwestycji – 4 miesiące. Koszt energii elektrycznej i przesyłu po wymianie żarówek – zł

53 Symulacja efektów ekonomicznych. Wymiana urządzeń.
Koszt energii elektrycznej i przesyłu przed zmianami Ograniczenie kosztów z tytułu audytu Ograniczenie kosztów z tytułu przetargów Ograniczenie kosztów poprzez modernizację oświetlenia ulic i miejsc publicznych Ograniczenie kosztów poprzez wymianę oświetlenia w obiektach Koszt energii elektrycznej i przesyłu po dokonanych zmianach Oszczędność zł

54 Symulacja efektów ekonomicznych. Konserwacja (eksploatacja).
Koszt energii elektrycznej Koszt przesyłu energii elektrycznej Koszt konserwacji (eksploatacji) Koszt konserwacji (eksploatacji) w procedurze przetargowej zł Dla 50 punktów pomiarowych (1000 lamp)

55 Ustawa Prawo Budowlane.
art. 5 - sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektu budowlanego. Świadectwo energetyczne jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Każdemu budynkowi  następuje przyporządkowanie klasy energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

56 Obowiązki dostawców urządzeń zużywających energię.
Producenci i importerzy urządzeń zużywających energię będą zobowiązani do informowania na tzw. etykiecie efektywności energetycznej oraz w charakterystyce technicznej, dołączanych do urządzenia zużywającego energię, o wielkości zużycia energii odniesionej do uzyskiwanej wielkości efektu użytkowego tego urządzenia. Warto pamiętać o wadze argumentu przy okazji ogłaszania przetargu.

57 Ustawa Termomodernizacyjna.
Rada Ministrów 19 lutego przyjęła projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra infrastruktury. W ustawie budżetowej na 2008 r. na Fundusz Termomodernizacji przewidziano 270 mln zł. Premia przeznaczona będzie wyłącznie na remont starych budynków wielorodzinnych, wybudowanych przed 14 sierpnia 1961 r. Projekt zakłada, że będą mogły z niej skorzystać spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, towarzystwa budownictwa społecznego oraz osoby fizyczne. Dofinansowanie pokryje do 20 proc. kwoty kredytu, nie będzie mogło jednak przekroczyć 15 proc. wszystkich kosztów inwestycji. Premii tej nie można łączyć ze środkami pomocowymi UE.

58 Zarządzanie energią w obiektach.
Koszt ogrzewania i c.w.u. stanowi nie mniej niż 50 % kosztów utrzymania obiektu

59 Zarządzanie energią w obiektach.

60 Zarządzanie energią w obiektach.
Obiekty wybudowane przed 1985 rokiem zużywają około 250 KWh/m2/rok. Obiekt energooszczędny zużywa 40 – 70 kWh/m2/rok Obiekt niskoenergetyczny zużywa 15 – 40 kWh/m2/rok Założenia budownictwa pasywnego – zużycie do 15 kWh/m2/rok

61 Zarządzanie energią w obiektach.
Ograniczenie zużycia ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji wynoszą: 50 – 70 % dla obiektów wybudowanych przed rokiem 1985, 25 – 50 % dla obiektów wybudowanych w latach , 10 – 30 % dla obiektów wybudowanych w latach

62 Na prawie 3.000 JST - kilkanaście gmin ma wydział zarządzania energią.
Czy warto o tym mówić? Na prawie JST - kilkanaście gmin ma wydział zarządzania energią. Spośród podmiotów na koniec 2007 r. 75 jednostek publicznych ogłosiło przetarg na zakup energii elektrycznej, w tym: dwie uczelnie wyższe, trzy szpitale, dwa ministerstwa, trzy oddziały ARiMR, jedna Komenda Wojewódzka Policji, oddział KRUS, itd.. Nie ma ani jednej szkoły, domu dziecka, ośrodka kultury, ośrodka zdrowia, urzędu skarbowego, sądu. Na koniec czerwca br. ogłoszonych było około 400 przetargów, w 92 % zgłosił się jeden oferent.

63 Kontakt AM PREDA ul. Korczaka 4/8 46-040 Ozimek Tel. +48 77 544 99 20
Fax


Pobierz ppt "Ekonomiczny wymiar efektywności energetycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google