Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomiczny wymiar efektywności energetycznej. Jacek Walski AM PREDA Poznań, 7 lipca 2008 r Konsultacja – Andrzej Guzowski Departament Energetyki Ministerstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomiczny wymiar efektywności energetycznej. Jacek Walski AM PREDA Poznań, 7 lipca 2008 r Konsultacja – Andrzej Guzowski Departament Energetyki Ministerstwa."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomiczny wymiar efektywności energetycznej. Jacek Walski AM PREDA Poznań, 7 lipca 2008 r Konsultacja – Andrzej Guzowski Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki.

2 2

3 Część 1. Prawny aspekt efektywności energetycznej.

4 4 Plan prezentacji 1.Główne dokumenty UE o efektywności energetycznej 2.Krajowy Plan Działań EEAP 3.Założenia do ustawy o efektywności energetycznej

5 5 Karta Energetyczna. Protokół Karty Energetycznej o efektywności energetycznej i odnośnych aspektach ochrony środowiska Polska ratyfikowała Traktat Karty Energetycznej (TKE) oraz Protokół Karty Energetycznej o Efektywności Energetycznej i Odnośnych Aspektach Ochrony Środowiska (PEEREA) w 2000 roku. Zapisy TKE zobowiązują umawiające się strony do sformułowania polityki efektywności energetycznej wraz z odpowiednimi unormowaniami prawnymi i regulacyjnymi, obejmującymi m.in. efektywne funkcjonowanie mechanizmów rynkowych, łagodzenie barier dla efektywności energetycznej, mechanizmy finansowania inwestycji energetycznych, przejrzystość struktury prawnej i regulacyjnej, działania wspierające transfer technologii oraz rozwój wiedzy i świadomości społecznej w tej dziedzinie. Cele strategiczne powinny być sformułowane w kategoriach mierzalnych.

6 6 Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej Dokument zainspirowany został głównie dążeniem do wypełnienia zobowiązań zawartych w protokole z Kioto. Nakreśla cele dodatkowe - zwiększenie ochrony środowiska, prowadzenie zrównoważonej polityki energetycznej i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Action Plan prezentuje zasady i środki, które pomogą usunąć bariery wykorzystania potencjału efektywności energetycznej. Zaproponowano: środki pozwalające zaprojektować zintegrowanie działań w zakresie efektywności energetycznej oraz polityk i programów nie energetycznych takich jak polityka transportowa, polityka przedsiębiorstw, polityka regionalna i miejska, polityka podatkowa i taryfowa, współpraca międzynarodowa, polityka i mechanizmy poszczególnych krajów Unii Europejskiej. środki pozwalające wzmocnić i poszerzyć obecną politykę i mechanizmy służące efektywności energetycznej, np. poprawa wydajności w transporcie, schematy etykietowania, umowy negocjowane i minimalne standardy efektywności energetycznej, dobrowolne zobowiązania w przemyśle, kogeneracja, upowszechnianie nowych technologii i badań naukowych, finansowanie przez trzecią stronę (TPF), rozpowszechnianie informacji, monitorowanie i ocena wyników. Nowe reguły i mechanizmy w zakresie efektywności energetycznej, np. publiczne upowszechnianie nowych technologii energooszczędnych w sektorach transportowym i mieszkaniowym, wdrażanie programów audytów energetycznych w przemyśle i budownictwie, rozpowszechnianie i wprowadzanie zasad wymiany dobrych praktyk.

7 7 Program Zapobiegający Zmianie Klimatu Dla realizacji zainicjowanego w 2000 roku programu zaproponowano trzy grupy przedsięwzięć. Do pierwszej grupy zaliczają się : dyrektywa wdrażająca schemat handlu emisjami, dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków, dyrektywa w sprawie biopaliw, dyrektywa w sprawie przetargów publicznych związanych z efektywnością energetyczną. Drugą grupę przedsięwzięć, stanowią uregulowania prawne w postaci dyrektyw: o kogeneracji, o usługach energetycznych i minimalnych standardach wydajności energetycznej dla sprzętu elektrycznego; nowelizacja przepisów z zakresu efektywności energetycznej; wspieranie inicjatyw z zakresu technologii; inicjatywa programu silnikowego; wsparcie poprawy infrastruktury badań nad projektami z zakresu zmian klimatycznych. Trzecia kategoria to środki zaliczane jako potrzebne w przyszłych przedsięwzięciach. Do tej grupy zaliczają się: promocja ciepła wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii, dobrowolne umowy w przemyśle, zachęty podatkowe dla użytkowników samochodów oraz dalsza poprawa technologii paliw i pojazdów.

8 8 Zielona księga europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego Celem tego dokumentu było zainicjowanie debaty o bezpieczeństwie energetycznym, które zostało uznane za najważniejszy element niezależności polityczno-ekonomicznej UE. Debata powinna uwzględniać, fakt że aktualne zapotrzebowanie na energię pokrywane jest w: 41% przez ropę naftową, 22 % gaz, 16 % węgiel (kamienny, brunatny i torf), 15 % energię jądrową i w 6 % przez odnawialne źródła energii. Jeżeli nie zostaną podjęte zdecydowane kroki, to całościowy obraz energetyki w roku 2030 zdominowany będzie nadal przez paliwa kopalne: ropę naftową (38 %), gaz (29 %), paliwa stałe (19 %), odnawialne źródła energii (8 %) i energię jądrową (zaledwie 6 %).

9 9 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP). Dokument przyjęty w czerwcu 2007 r. przez Ministerstwo Gospodarki stanowi realizację zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Działań środki i działania mają za zadanie: osiągnięcie celu indykatywnego oszczędności energii na poziomie 9% w roku 2016, osiągnięcie celu pośredniego oszczędności energii na poziomie 2% w roku 2010.

10 10 Środki służące poprawie efektywności energetycznej. Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa, Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze usług, Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze przemysłu*, Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze transportu**. * z wyłączeniem instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu emisjami, ** z wyłączeniem lotnictwa i żeglugi.

11 11 Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa LpPlanowane środki poprawy efektywności energetycznej Działanie w celu poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego Lata 1.Wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynków Certyfikacja nowych i istniejących budynków mieszkalnych realizowana w wyniku wdrażania Dyrektywy 2002/91/WE 2009 do 2016 – proces ciągły 2.Fundusz TermomodernizacjiProwadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynków mieszkalnych 1998 do 2016 - proces ciągły 3.Promowanie racjonalnego wykorzystania energii w gospodarstwach domowych Ogólnopolska kampania informacyjna na temat celowości i opłacalności stosowania wyrobów najbardziej efektywnych energetycznie 2008 do 2016 – proces ciągły

12 12 Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze usług LpPlanowane środki poprawy efektywności energetycznej Działanie w celu poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego Lata 1.Zwiększenie udziału w rynku energooszczędnych produktów zużywających energię Określenie min. wymagań dla nowych produktów zużywających energię wprowadzanych do obrotu (wdrażanie Dyrektywy 2005/32/WE) 2008 do 2016 – proces ciągły 2.Program oszczędnego gospodarowania energią w sektorze publicznym Zobowiązanie administracji rządowej do podejmowania działań energooszczędnych w ramach pełnienia przez nią wzorcowej roli 2008 do 2016 – proces ciągły 3.Promocja usług energetycznych wykonywanych przez ESCO Pobudzenie rynku dla firm usług energetycznych (ESCO) 2009 do 2016 4.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie finansowe działań dotyczących obniżenia energochłonności sektora publicznego 2008 do 2013 5.Grant z Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska (GEF) – Projekt Efektywności Energetycznej Wsparcie finansowe przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków, miejskich systemów grzewczych i sieci cieplnych 2005 do 2011

13 13 Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze przemysłu LpPlanowane środki poprawy efektywności energetycznej Działanie w celu poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego Lata 1.Promocja wysokosprawnej kogeneracji (CHP) Wspieranie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, poprzez obowiązek nałożony na sprzedawców energii elektrycznej oraz mechanizm wsparcia 2007 do 2016 – proces ciągły 2.System dobrowolnych zobowiązań w przemyśle Zobowiązanie decydentów w przemyśle do realizacji działań skutkujących wzrostem efektywności energetycznej ich przedsiębiorstw 2009 do 2016 – proces ciągły 3.Rozwijanie systemu zarządzania energią i systemu audytów energetycznych w przemyśle Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładzie przemysłowym oraz przeprowadzanie audytów energetycznych w przemyśle 2008 do 2016 – proces ciągły 4.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz RPO Wsparcie finansowe działań dotyczących wysokosprawnego wytwarzania energii oraz zmniejszenia strat w dystrybucji energii 2008 do 2013 5.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) 2008 do 2013

14 14 Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze transportu Lp.Planowane środki poprawy efektywności energetycznej Działanie w celu poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego Lata 1.Wprowadzenie systemów zarządzania ruchem i infrastrukturą transportową Działania mające na celu wzrost efektywności energetycznej w transporcie poprzez planowanie i koordynację zarządzania ruchem i infrastrukturą transportową. 2008 do 2016 – proces ciągły 2.Promowanie systemów transportu zrównoważonego oraz efektywnego wykorzystania paliw w transporcie Działania promujące wprowadzenie energooszczędnych środków transportu oraz ekologicznego sposobu jazdy. 2008 do 2016 – proces ciągły

15 15 Projekt ustawy o efektywności energetycznej. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych systemu działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących system wsparcia, prowadzących do uzyskania wymiernych oszczędności energii. Działania będą się koncentrować w następujących obszarach: zmniejszenia zużycia energii, podwyższenia sprawności wytwarzania energii, ograniczenia strat energii w przesyle i dystrybucji.

16 16 Projekt ustawy o efektywności energetycznej. Podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, Podmioty zajmujące się dystrybucją energii, Podmioty zajmujące się sprzedażą energii odbiorcom końcowym, Producenci, importerzy oraz podmioty zajmujące się sprzedażą urządzeń zużywających energię, Osoby fizyczne lub prawne, dokonujące zakupu energii do własnego użytku (tzw. odbiorcy końcowi), w tym: jednostki sektora publicznego (jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, szpitale itp.).

17 17 Projekt ustawy o efektywności energetycznej Ustanowione ramy prawne obejmą następujące obszary: określenie podmiotów objętych regulacją, krajowe cele w zakresie oszczędności energii, obliczanie oszczędności energii, wzorcową rolę sektora publicznego, obowiązki dostawców energii, obowiązki dostawców urządzeń zużywających energię, system białych certyfikatów, system dobrowolnych zobowiązań, system nadzoru i monitorowania, krajowe plany działania na rzecz efektywności energetycznej.

18 18 Wzorcowa rola sektora publicznego. Rada Ministrów określi katalog działań obowiązkowych do przeprowadzenia przez jednostki sektora publicznego przy realizacji krajowego celu oszczędności energii. Wzmocniona zostanie rola gminnych planów energetycznych. W przepisach o zamówieniach publicznych zostaną wprowadzone regulacje dotyczące zakupów urządzeń o najwyższej uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej oraz uwzględniania w realizowanych inwestycjach kryterium maksymalnej efektywności energetycznej przy założonym poziomie kosztów. Zostanie wskazany organ administracji rządowej odpowiedzialny za wymianę najlepszych praktyk w powyższym zakresie pomiędzy jednostkami sektora publicznego. Jednostki sektora publicznego o podejmowanych działaniach w zakresie oszczędnego gospodarowania energią będą informować społeczeństwo. Krajowy organ nadzorujący (URE) będzie monitorował wypełnianie obowiązku na podstawie kryterium wyznaczonym w krajowych celach oszczędności energii

19 Część 2. Ekonomiczny aspekt efektywności energetycznej.

20 20

21 21 Plan prezentacji 1.Liberalizacja rynku energetycznego 2.Proces zmian 3.Symulacja efektów ekonomicznych 4.Zarządzanie energią w obiektach

22 22 System elektroenergetyczny przed 01.07.2007 r. DYSTRYBUTORDYSTRYBUTOR

23 23 Branża energetyczna Władza ustawodawcza i wykonawcza Relacje na rynku energetycznym w Polsce Dyrektywa UE w sprawie liberalizacji rynku energetycznego

24 24 Prawodawstwo Polski i Unii Europejskiej Z dniem 1 lipca 2007 r. Ustawa Prawo Energetyczne zaimplementowała Dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 roku dotyczącą wspólnych zasad energetycznego rynku wewnętrznego

25 25 Definicja TPA TPA (z ang. Third Party Access), to zasada pozwalająca na dostęp stron trzecich do rynku energii, dzięki której odbiorca końcowy może swobodnie wybierać sprzedawcę energii (wytwórcę lub pośrednika), który zaoferuje najlepszą cenę i warunki dostawy. Zakup energii elektrycznej i jej zużycie jest nierozerwalnie związane z jej przesyłem. Uprawniony odbiorca końcowy może jednak zrezygnować z dotychczasowej umowy i zawrzeć osobno z dowolnym sprzedawcą energii umowę na zakup energii elektrycznej, z lokalnym zakładem energetycznym umowę na przesył energii elektrycznej. Procedura zmiany Sprzedawcy trwa: do 60 dni w przypadku pierwszej zmiany Sprzedawcy, do 30 dni w przypadku każdej następnej zmiany Sprzedawcy.

26 26 System elektroenergetyczny po 01.07.2007 r. Sprzedawca Lokalny Zakład Energetyczny

27 27 Ustawa Prawo Energetyczne. Zakład Energetyczny Sprzedawca Niezależny Operator Pomiarowy Operator Systemu Dystrybucyjnego

28 28 PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY Źródło: Supplier Switching Process. Best Practice Proposition. Ref: E05-CFG-03-05, Bruxelles, 21.06.2006 r. Ustawa Prawo Energetyczne.

29 29 W dniu 1 lipca 2007r. każdy odbiorca końcowy zostaje przejęty przez nowopowstałe spółki wydzielone z dotychczasowych spółek obrotu Od dnia 1 lipca 2007r. każdy zarejestrowany podmiot, który uzyskał koncesję Prezesa URE może pozyskać klienta. W przypadku upadłości Sprzedawcy lub innych przyczyn, które uniemożliwiają mu działania na rynku, wszyscy Klienci tego Sprzedawcy przejmowani są automatycznie przez spółkę, która została wydzielona ze struktur lokalnego Zakładu Energetycznego przed dniem 1 lipca 2007 r. lub spółkę wyłonioną w trybie przetargu ogłoszonego Przez Prezesa URE. Wolny rynek energii. Definicja sprzedawcy.

30 30 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy. Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną wydzielone ze spółek dystrybucyjnych. SpółkaSiedziba ENEA S.A.Poznań ENERGA-Obrót S.A.Gdańsk EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o.Wrocław ENION Energia Sp. z o.o.Kraków Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.Lublin Łódzki Zakład Energetyczny S.A.Łódź RWE Stoen S.A.Warszawa Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.Rzeszów Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.Gliwice Zakład Energetyczny Białystok S.A.Białystok Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A.Łódź Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.Warszawa Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko- Kieleckiego S.A. Skarżysko- Kamienna Zamojska Korporacja Energetyczna S.A.Zamość

31 31 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy. Podmioty zagraniczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną na terenie Polski CZECH-KARBON s.r.o. Ostrava-Moravska, Prokesovo namesti 6/2020 Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Ljubljana, Republika Słowenii, Koprska ulica 92 N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale Amsterdam, Królestwo Niderlandów, Spaklerweg 20 MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC Londyn, 25 Cabot Square, Canary Wharf EXEN s.r.o. Ostrava, Moravska Ostrava, Sokolska Trida 1263/24 STATKRAFT MARKETS GmbH Dusseldorf, Niederkasseler Lohweg 175 Osterreichische Elektrizitatswirtschafts - Aktiengesellschaft Wien, Am Hof 6a KalibraXE France Paris - France, 8, rue des Acacias KORLEA INVEST a.s. Kosice, Słowacja, Josenskeho 25 Cargill PLC Cobham, Surrey, Knowle Hill Park, Fairmile Lane EDF Trading Limited EDFT United Kingdom, Londyn, 71 High Holborn WC1V6ED S.A. ELECTRABEL Bruksela, Boulevard du Regent 8 RWE Trading GmbH Essen, Huyssenallee 2 SEMPRA ENERGY EUROPE LIMITED London, Old Broad Street 111, EC2N 1SE

32 32 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy. SpółkaSiedziba ATEL Polska Sp. z o.o.Warszawa BH Steel - Energia Sp. z o.o.Katowice BOT Górnictwo i Energetyka S.A.Łódź EGL Polska Sp. z o.o.Warszawa ELBIS Sp. z o.o.Rogowiec Electrabel Polska S.A.Katowice Elektrim-Volt S.A.Warszawa ELNORD S.A.Gdańsk EnergoPartner Sp. z o.o.Poznań E-ON Polska Sp. z o.o.Warszawa EVEREN Sp. z o.o.Rybnik INTER ENERGIA S.A.Warszawa Jes Energy Sp. z o.o.Warszawa KOPEX S.A.Katowice Korlea Polska Sp. z o.o.Warszawa Lumius Polska Sp. z o.o.Bielsko-Biała Mercuria Energy Trading Sp. z o.o.Warszawa Petro Carbo Chem S.A.Gliwice PKP Energetyka Sp. z o.o.Warszawa POLENERGIA S.A.Warszawa Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.Katowice PSE - ELECTRA S.A.Warszawa Vattenfall Trading Services sp. z o.o.Warszawa ZOMAR Sp. z o.o.Chełm Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną.

33 33 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy. Pozostałe spółki posiadające koncesje na obrót energią elektryczną – 272. Wykaz znajduje się na stronie www.preda.plwww.preda.pl

34 34 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy. PKP Energetyka Sp. z o.o. Lumius Sp. z o.o. ENION Energia Sp. z o.o. Południowy Koncern Energetyczny S.A. Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. Everen Sp. z o.o. Electrabel Polska S.A. RWE Stoen S.A. ENERGA-OBRÓT S.A. Atel Polska Sp z o.o. ZOMAR SA Korlea Invest a.s. Korlea Polska Sp. z o.o. Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z ENION S.A. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców z terenu działania ENION S.A.:

35 35 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy. W dniu 24 kwietnia 2008 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych we wspólnym komunikacie wyrazili opinię, że jednostki publiczne zakup energii elektrycznej będą dokonywać w drodze przetargu. Z treścią komunikatu można zapoznać się na stronie www.preda.plwww.preda.pl

36 36 Wolny rynek energii. Energetyczny brydż.

37 37 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy. Analiza cen energii elektrycznej w grupie taryfowej C 11 Rozpiętość cen za 1 kWh od 0,1704 zł do 0,2094 co stanowi 23 %

38 38 ZAŁOŻENIA Analiza opłacalności zmiany sprzedawcy na przykładzie oświetlenia ulicznego. Ilość lamp1000 Moc lampy106 W Taryfa ENEA Operator sp. z o.o.D11 Sterowanie zegarem astronomicznymCPA

39 39 ROZLICZENIE – bez opłaty handlowej Analiza opłacalności zmiany sprzedawcy na przykładzie oświetlenia ulicznego Roczne zużycie energii567 100 kWh Roczny koszt zakupu energii ENEA Operator sp. z o.o. 132 561,76 zł brutto Roczny koszt zakupu energii u nowego sprzedawcy 110 435,02 zł brutto Różnica w skali roku 22 126,74 zł 21 %

40 40 Założenia ustawy o efektywności energetycznej. Podstawą dokonania zmiany jest audyt (badanie).

41 41 Wolny rynek energii. Wybór sprzedawcy - audyt. Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaleca przed wykonaniem audytu dokonania analizy opłacalności. Dla samorządu AM PREDA i Partnerzy analizy wykonuje bezpłatnie. Na stronie www.preda.pl znajduje się formularzwww.preda.pl zamówienia bezpłatnej analizy.

42 42 Audyt energetyczny Przetarg – jako forma wyboru sprzedawcy energii. Zaproszenie lokalnego zakładu energetycznego do negocjacji cen za przesył energii. Wymiana urządzeń elektroenergetycznych. Proces zmian.

43 43 Ustawa o finansach publicznych. Art. 35. 3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

44 44 Symulacja efektów ekonomicznych.

45 45 ZAŁOŻENIA (gmina około 10.000 mieszkańców) Roczny koszt energii elektrycznej i jej przesyłu – 500.000 zł z czego: oświetlenie uliczne i oświetlenie miejsc publicznych – 250.000 zł obiekt urzędu i innych obiektów, na które łoży budżet samorządu – 250.000 zł Symulacja efektów ekonomicznych.

46 46 Symulacja efektów ekonomicznych. Audyt. 12 % - średnie ograniczenie kosztów uzyskane w wyniku optymalizacji parametrów umownych dla oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych – 30.000 zł 9% - średnie ograniczenie kosztów uzyskane w wyniku optymalizacji parametrów umownych dla obiektów publicznych, utrzymywanych przez budżet gminy – 22.500 zł. Stopa zwrotu kosztów audytu – 6 miesięcy. Ograniczenie rocznych kosztów energii elektrycznej – 52.500 zł. Roczny koszt energii elektrycznej i jej przesyłu – 447.500 zł

47 47 Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg. Koszt energii elektrycznej stanowi około 50% wartości ogółu dotychczas ponoszonych kosztów za energię i przesył. Roczny koszt energii elektrycznej i jej przesyłu po audycie – 447.500 zł w tym: Koszt przesyłu – 223.750 zł Koszt energii elektrycznej – 223.750 zł

48 48 Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg. Zgodnie z Prawem Energetycznym odbiorca końcowy ma prawo do dwukrotnej zmiany sprzedawcy w okresie 12 miesięcy. Koszt energii elektrycznej po audycie - 223.750 zł 3 % - przewidywany wynik pierwszego przetargu 6.700 zł Koszt energii elektrycznej po I przetargu – 217.050 zł. 3 % - przewidywany wynik drugiego przetargu – 6.500 zł Ograniczenie rocznych kosztów energii elektrycznej w procedurze przetargowej – 13.200 zł Koszt energii elektrycznej po przetargach – 210.550 zł.

49 49 Roczny koszt energii elektrycznej po audycie i przetargach – 210.550 zł Roczny koszt przesyłu energii elektrycznej po audycie – 223.750 zł Roczny koszt przesyłu i energii razem – 434.300 zł w tym: Oświetlenie uliczne – 213.500 zł Obiekty – 220.800 zł Ograniczenie kosztów razem – 65.700 zł Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg.

50 50 Modernizacja oświetlenia ulicznego. Wymiana oświetlenia w obiektach. Wymiana urządzeń w obiektach jak i modernizacja oświetlenia ulicznego ma wpływ na wielkość zużytej energii, a przez to na wielkość energii dostarczonej do odbiorników. Symulacja efektów ekonomicznych. Wymiana urządzeń.

51 51 Założony roczny koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych (po audycie i przetargu) – 213.500 zł W przypadku kompleksowej wymiany opraw rtęciowych na sodowe, średnie ograniczenie wydatków na energię elektryczną i przesył wynosi około 45 % dotychczasowych kosztów. Ograniczenie kosztów - 96.000 zł Stopa zwrotu inwestycji – 6,25 lat. Koszt energii elektrycznej i przesyłu po modernizacji – 117.500 zł Symulacja efektów ekonomicznych. Modernizacja oświetlenia.

52 52 Ilość punktów świetlnych w obiektach1500 Roczny koszt za 100 W żarówkę świecącą 5 godzin dziennie w taryfie C1172,00 zł Roczny koszt za energooszczędny odpowiednik 100 W żarówki (20 W) świecącą 5 godzin dziennie w taryfie C11 14,40 zł Roczny koszt oświetlenia wewnątrz obiektów (żarówka 100 W)108.000 zł Roczny koszt oświetlenia wewnątrz obiektów (żarówka 20 W) 21.600 zł Ograniczenie kosztów energii elektrycznej i przesyłu 86.400 zł Stopa zwrotu inwestycji – 4 miesiące. Koszt energii elektrycznej i przesyłu po wymianie żarówek – 134.400 zł Założony roczny koszt energii elektrycznej obiektów (po audycie i przetargu) – 220.800 zł Symulacja efektów ekonomicznych. Wymiana urządzeń.

53 53 Koszt energii elektrycznej i przesyłu przed zmianami 500.000 zł Ograniczenie kosztów z tytułu audytu52.500 zł Ograniczenie kosztów z tytułu przetargów13.200 zł Ograniczenie kosztów poprzez modernizację oświetlenia ulic i miejsc publicznych 96.000 zł Ograniczenie kosztów poprzez wymianę oświetlenia w obiektach 86.400 zł Koszt energii elektrycznej i przesyłu po dokonanych zmianach 251.900 zł Symulacja efektów ekonomicznych. Wymiana urządzeń.

54 54 Symulacja efektów ekonomicznych. Konserwacja (eksploatacja). Koszt energii elektrycznej 130.000 zł Koszt przesyłu energii elektrycznej 130.000 zł Koszt konserwacji (eksploatacji) 180.000 zł Koszt konserwacji (eksploatacji) w procedurze przetargowej 48.000 zł Dla 50 punktów pomiarowych (1000 lamp)

55 55 Ustawa Prawo Budowlane. art. 5 - sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektu budowlanego. Świadectwo energetyczne jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Każdemu budynkowi następuje przyporządkowanie klasy energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

56 56 Obowiązki dostawców urządzeń zużywających energię. Producenci i importerzy urządzeń zużywających energię będą zobowiązani do informowania na tzw. etykiecie efektywności energetycznej oraz w charakterystyce technicznej, dołączanych do urządzenia zużywającego energię, o wielkości zużycia energii odniesionej do uzyskiwanej wielkości efektu użytkowego tego urządzenia. Warto pamiętać o wadze argumentu przy okazji ogłaszania przetargu.

57 57 Ustawa Termomodernizacyjna. Rada Ministrów 19 lutego przyjęła projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra infrastruktury. W ustawie budżetowej na 2008 r. na Fundusz Termomodernizacji przewidziano 270 mln zł. Premia przeznaczona będzie wyłącznie na remont starych budynków wielorodzinnych, wybudowanych przed 14 sierpnia 1961 r. Projekt zakłada, że będą mogły z niej skorzystać spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, towarzystwa budownictwa społecznego oraz osoby fizyczne. Dofinansowanie pokryje do 20 proc. kwoty kredytu, nie będzie mogło jednak przekroczyć 15 proc. wszystkich kosztów inwestycji. Premii tej nie można łączyć ze środkami pomocowymi UE.

58 58 Zarządzanie energią w obiektach. Koszt ogrzewania i c.w.u. stanowi nie mniej niż 50 % kosztów utrzymania obiektu

59 59 Zarządzanie energią w obiektach.

60 60 Obiekty wybudowane przed 1985 rokiem zużywają około 250 KWh/m2/rok. Obiekt energooszczędny zużywa 40 – 70 kWh/m2/rok Obiekt niskoenergetyczny zużywa 15 – 40 kWh/m2/rok Założenia budownictwa pasywnego – zużycie do 15 kWh/m2/rok Zarządzanie energią w obiektach.

61 61 Ograniczenie zużycia ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji wynoszą: 50 – 70 % dla obiektów wybudowanych przed rokiem 1985, 25 – 50 % dla obiektów wybudowanych w latach 1986-1992, 10 – 30 % dla obiektów wybudowanych w latach 1993-1997. Zarządzanie energią w obiektach.

62 62 Na prawie 3.000 JST - kilkanaście gmin ma wydział zarządzania energią. Spośród 13.000 podmiotów na koniec 2007 r. -75 jednostek publicznych ogłosiło przetarg na zakup energii elektrycznej, w tym: dwie uczelnie wyższe, trzy szpitale, dwa ministerstwa, trzy oddziały ARiMR, jedna Komenda Wojewódzka Policji, oddział KRUS, itd.. -Nie ma ani jednej szkoły, domu dziecka, ośrodka kultury, ośrodka zdrowia, urzędu skarbowego, sądu. -Na koniec czerwca br. ogłoszonych było około 400 przetargów, w 92 % zgłosił się jeden oferent. Czy warto o tym mówić?

63 63 Kontakt AM PREDA ul. Korczaka 4/8 46-040 Ozimek Tel. +48 77 544 99 20 Tel. + 48 505 44 99 60 Fax +48 77 544 97 23 E-mail: preda@preda.plpreda@preda.pl www.preda.pl


Pobierz ppt "Ekonomiczny wymiar efektywności energetycznej. Jacek Walski AM PREDA Poznań, 7 lipca 2008 r Konsultacja – Andrzej Guzowski Departament Energetyki Ministerstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google