Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Artur Oruba specjalista Centrum Zarządzające ASG-EUPOS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Artur Oruba specjalista Centrum Zarządzające ASG-EUPOS"— Zapis prezentacji:

1 Artur Oruba specjalista Centrum Zarządzające ASG-EUPOS
Kontrola i przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego operatów technicznych powstałych z wykorzystaniem pomiarów GPS Artur Oruba specjalista Centrum Zarządzające ASG-EUPOS

2 Prawo i standardy techniczne
Przepisy techniczne zawarte w instrukcjach i wytycznych technicznych, określające cechy opracowań końcowych są stosowane dla danego rodzaju opracowań. „Instrukcje powinny uwzględniać dostępne w danym okresie metody osiągania założonych standardów opracowań wynikowych. Zawarte w wytycznych metody i przykłady nie powinny ograniczać stosowania innych metod pracy, jeśli metody te są uzasadnione technicznie i ekonomicznie.” O-1; §3, pkt 8 „Stosowanie metod, narzędzi i materiałów nie przewidzianych instrukcjami technicznymi jest dopuszczalne, a metod będących wynikiem postępu technicznego jest zalecane, pod warunkiem zachowania wymaganych przez instrukcje dokładności opracowań wynikowych.” O-1; §3, pkt 9 Pieczyska, r.

3 Prawo i standardy techniczne
Publikacje oficjalne GUGiK, wydane z tytułem „standard techniczny” czy też „instrukcja techniczna”, nawet te wprowadzane pismami Głównego Geodety Kraju, nie są w świetle prawa standardami technicznymi, obligatoryjnie obowiązującymi. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne wymaga bowiem opublikowania standardów technicznych w formie rozporządzenia a z kolei Ustawa zasadnicza nie zezwala na przekazywanie tych kompetencji innemu organowi (Art. 92). Należy je traktować jako wytyczne techniczne, zawierające zalecane technologie, wzory, przykłady, parametry techniczne i dokładnościowe poszczególnych etapów pośrednich oraz wzory formularzy, pomocne przy wykonywaniu prac. Pieczyska, r.

4 Prawo i standardy techniczne - projekty
Akty prawne będące w przygotowaniu: Projekt nowelizacji ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (projekt z ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (projekt z ) Obecnie na etapie uzgodnień wewnątrz- i między-resortowych, zatem projekty obrazują zaawansowany, ale nie ostateczny kształt tych aktów. Pieczyska, r.

5 Prawo i standardy techniczne - projekty
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (projekt z ) Rozporządzenie wprowadza m.in. klasę osnowy fundamentalnej we wszystkich rodzajach osnów podstawowych, ogólny obowiązek stosowania satelitarnych metod obserwacji GNSS przy zakładaniu osnów geodezyjnych, ogólny obowiązek sporządzania, przyjmowania i wydawania dokumentacji geodezyjnej drogą elektroniczną, ogólny obowiązek zakładania osnowy zintegrowanej, co najmniej poziomej i wysokościowej (2D+1D lub 3D), znaczne ograniczenie typów stabilizacji punktów poszczególnych rodzajów i klas osnów, Załącznik nr 1 Ust. 4 - „Podstawową fundamentalną osnowę poziomą tworzą stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS, które należą do sieci stacji permanentnych EPN, przy czym: do podstawowej poziomej osnowy fundamentalnej może być włączony punkt spełniający kryteria ustalone przez podkomisję EUREF, średni błąd położenia punktu podstawowej poziomej osnowy fundamentalnej nie powinien przekraczać 0,01m dla położenia poziomego oraz 0,02 m dla wysokości geodezyjnej…” Ust. 5 - „Podstawową bazową osnowę poziomą tworzą punkty sieci POLREF, punkty krajowego rozwinięcia sieci EUVN, stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS oraz punkty sieci astronomiczno-geodezyjnej SAG i sieci wypełniającej SW…” Pieczyska, r.

6 Prawo i standardy techniczne - projekty
ROZPORZĄDZENIE MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (projekt z ) Zapisy związane z technologią GNSS: „§ 4. Przy wykonywaniu pomiarów sytuacyjno-wysokościowych obowiązują następujące zasady: 2) zasada niezależnej kontroli pomiarów geodezyjnych, polegająca na obowiązku wykonywa­nia obserwacji nadliczbowych, przekraczających liczbę obserwacji jednoznacznie wyznaczających niewiadome i dokonywania niezależnej kontroli opracowania obserwacji;” „§20 ust. 4. Do zakładania osnowy pomiarowej techniką GNSS wykorzystuje się: - metodę pomiarów statycznych i szybkich statycznych, w nawiązaniu do najbliższych stacji systemu ASG-EUPOS, przy wykorzystaniu serwisu POZGE D albo do lokalnej stacji referencyjnej spełniającej warunki punktu nawiązania geodezyjnego; - metodę pomiarów RTK GNSS przy wykorzystaniu serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS albo w nawiązaniu do lokalnej stacji referencyjnej spełniającej warunki punktu nawiązania geodezyjnego, położonej w odłegłosci nie większej niż 5km; przy czym w obydwu przypadkach wymagane jest wykonanie pomiarów kontrolnych na punktach osnowy geodezyjnej wyższej klasy.” Pieczyska, r.

7 Prawo i standardy techniczne - projekty
§ Bezpośrednie pomiary sytuacyjne wykonuje się metodami: … d) z wykorzystaniem techniki GNSS. § 39. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe mogą być wykonywane przy użyciu techniki satelitarnej GNSS metodą kinematyczną w czasie rzeczywistym RTK. 1. Pomiary metodą kinematyczną w czasie rzeczywistym RTK służą do przestrzennego określenia położenia punktu w czasie rzeczywistym w oparciu o: odebrane przez odbiornik dane z systemu satelitarnego GNSS i dane ze stacji referencyjnej: współrzędne, obserwacje (fazowe i kodowe), parametry anteny, przekazywane z pojedynczej fizycznej stacji referencyjnej, albo: odebrane przez odbiornik dane z systemu satelitarnego GNSS i dane ze stacji referencyjnej: współrzędne, obserwacje (fazowe i kodowe), parametry anteny, przekazywane z pojedynczej fizycznej lub wirtualnej stacji referencyjnej oraz poprawki korekcyjne powierzchniowe wyznaczane z grupy stacji referencyjnych (VRS, MAC i FKP). 2. Zakres oraz sposób wykonywanych pomiarów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 (Ogólne zasady realizacji pomiarów geodezyjnych metodami satelitarnymi GNSS) do rozporządzenia. § Przy wykorzystaniu wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonanych techniką satelitarną GNSS występuje potrzeba dostosowania dotychczasowych układów odniesienia, w których opracowano funkcjonujące w PZGiK mapy: ewidencyjne oraz arkusze mapy zasadniczej, do obowiązującego układu odniesienia. 2. Dostosowanie istniejących w zasobie materiałów geodezyjnych i kartograficznych do obowiązującego układu odniesienia, powinno być realizowane zgodnie z zasadami podanymi w załączniku nr 4 (Zasady zastosowania metody transformacyjnej do przeliczania punktów układu współrzędnych „1965” lub lokalnego do układu współrzędnych „2000”) do rozporządzenia, przy udziale właściwego miejscowo Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pieczyska, r.

8 Prawo i standardy techniczne - projekty
Ogólne zasady realizacji pomiarów geodezyjnych metodami satelitarnymi GNSS (Załącznik nr 1) Z uwagi na niewystarczający stan zaawansowania prac nad ostateczną wersją Załącznika nr 1, zaleca się stosowanie zapisów projektu Wytycznych technicznych G-1.12 Załącznik nr 1 powstaje właśnie na bazie G-1.12, uogólnionych do pomiarów GNSS także poza systemem ASG-EUPOS Pieczyska, r.

9 Prawo i standardy techniczne - projekty
Procedury przygotowania sprzętu (Załącznik nr 5) 2. Prace związane z przygotowaniem sprzętu do pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z zastosowaniem technologii GNSS Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, w tym zakładanie pomiarowej, poziomej osnowy geodezyjnej i pomiarowej osnowy wysokościowej, realizowane z zastosowaniem technologii GNSS wykonuje się satelitarnymi, jednoczęstotliwościowymi lub wieloczęstotliwościowymi odbiornikami GNSS, przy czym: 1) wymaga się aby odbiorniki miały zapewnioną przez producenta wewnętrzną dokładność; 2) parametry pracy odbiornika należy dostosować do danego typu odbiornika, metody pomiaru i metody opracowania;; 3) anteny satelitarne winny mieć wyznaczony model zmian centrum fazowego, zaleca się model absolutny publikowany przez EPN/IGS oraz być zabezpieczone przed wpływem odbić sygnałów satelitarnych. System ciągłego sprawdzania zapewnia wysoką niezawodność. W trakcie pomiaru wykonuje się obsługę codzienną i czynności sprawdzające zalecane w instrukcji obsługi. Pieczyska, r.

10 Prawo i standardy techniczne - projekty
Dokumentacja PZGK (Załącznik nr 6) (aktualnie obowiązuje instrukcja O-3) 3. Dokumentacja techniczna z pomiarów satelitarnych wykonanych z wykorzystaniem serwisu POZGEO D systemu ASG-EUPOS: 1) zasób bazowy i użytkowy: sprawozdanie techniczne z podaniem: producenta, typów i modeli odbiorników i anten, daty wykonania pomiarów, czasu obserwacji satelitarnych i interwału rejestracji danych, sposobu obliczenia współrzędnych, analiza otrzymanych wyników i dokładności, szkic przeglądowy lokalizacji wyznaczanych punktów i punktów nawiązania, dane obserwacyjne GNSS z pomiaru punktów z prawidłową numeracją plików obserwacyjnych, numeracją punktów w zbiorach, typem anteny GNSS oraz wysokościami pionowymi anteny (zapis w formacie RINEX (dotyczy także nazwy pliku), przyjętym w systemie ASG-EUPOS – każdy punkt w osobnym pliku), raport z wyrównania sieci wykonanego oprogramowaniem własnym w nawiązaniu do stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS zawierający: informacje o sposobie nawiązania sieci, wykaz wektorów podlegających wyrównaniu z błędami średnimi poszczególnych składowych, współrzędne punktów wyrównanych wraz charakterystyką dokładnościową, informacje o poprawności procesu wyrównania, wykaz współrzędnych i wysokości punktów; 2) zasób przejściowy: : dzienniki polowe obserwacji satelitarnych. Pieczyska, r.

11 Prawo i standardy techniczne - projekty
4. Dokumentacja techniczna z pomiarów satelitarnych wykonanych z wykorzystaniem punktów osnowy podstawowej i/lub szczegółowej jako punktów nawiązania 1) zasób bazowy i użytkowy: sprawozdanie techniczne z podaniem: producenta, typów i modeli odbiorników i anten, daty wykonania pomiarów, czasu obserwacji satelitarnych i interwału rejestracji danych, sposobu obliczenia współrzędnych, analiza otrzymanych wyników i dokładności, szkic przeglądowy lokalizacji wyznaczanych punktów i punktów nawiązania, dane obserwacyjne GNSS z pomiaru punktów z prawidłową numeracją plików obserwacyjnych, numeracją punktów w zbiorach, typem anteny GNSS oraz wysokościami pionowymi anteny, raport z wyrównania sieci wykonanego oprogramowaniem własnym w nawiązaniu do punktów osnowy podstawowej i/lub szczegółowej, zawierający: informacje o sposobie nawiązania sieci, wykaz wektorów podlegających wyrównaniu z błędami średnimi poszczególnych składowych, współrzędne punktów wyrównanych wraz charakterystyką dokładnościową, informacje o poprawności procesu wyrównania, wykaz współrzędnych i wysokości punktów; 2) zasób przejściowy: dzienniki polowe obserwacji satelitarnych. Pieczyska, r.

12 Prawo i standardy techniczne - projekty
5. Dokumentacja techniczna z pomiarów satelitarnych wykonanych z wykorzystaniem serwisu POZGEO systemu ASG-EUPOS 1) zasób bazowy i użytkowy: sprawozdanie techniczne z podaniem: producenta, typu i modelu odbiornika i anteny, daty wykonania pomiarów, czasu obserwacji satelitarnych i interwału rejestracji danych, sposobu obliczenia współrzędnych, w tym przydzieloną nazwę użytkownika dostępu do serwisu, analiza otrzymanych wyników i dokładności, szkic przeglądowy lokalizacji wyznaczanych punktów i punktów nawiązania, dane obserwacyjne GNSS z pomiaru punktów z prawidłową numeracją plików obserwacyjnych, numeracją punktów w zbiorach, typem anteny GNSS oraz wysokościami pionowymi anteny (zapis cyfrowy w formacie przyjętym w systemie ASG-EUPOS – każdy punkt w osobnym pliku), raport z obliczeń z systemu ASG-EUPOS, wykaz współrzędnych i wysokości punktów; 2) zasób przejściowy: dzienniki polowe obserwacji satelitarnych. Pieczyska, r.

13 Prawo i standardy techniczne - projekty
6. Dokumentacja techniczna z pomiarów metodą RTK 1) zasób bazowy i użytkowy: sprawozdanie techniczne ze szczególnym uwzględnieniem: producenta, rodzaju, typu i modelu odbiornika oraz anteny, daty i czasu pomiaru, rodzaju oprogramowania wewnętrznego, rodzaju i formatu wykorzystanych korekt RTK, sposobu wyznaczenia ostatecznych współrzędnych i/lub wysokości, współczynniki przeliczeniowe pomiędzy układami wraz z wynikami transformacji, szkic przeglądowy lokalizacji pomiaru, z zaznaczeniem położenia punktu kontrolnego oraz punktów dostosowania do lokalnych układów, wykaz współrzędnych płaskich i wysokości oraz ich różnic do pomiarów punktów kontrolnych, wykaz uśrednionych współrzędnych płaskich i wysokości oraz ich różnic do dwukrotnego pomiaru punktu z podaniem wyników dla każdego pomiaru, dziennik pomiarów RTK, który zawiera wykonane w terenie pomierzone wartości, numer punktu, czas pomiaru, liczbę satelitów, parametr PDOP, wysokość anteny, (typ rozwiązania (float (częściowe), fixed (całkowite)), współrzędne wraz z charakterystyką dokładnościową, wykaz współrzędnych i wysokości punktów; 2) zasób przejściowy: raport z pobranych danych przy pomiarze metodą RTK (w przypadku udostępnienia). Pieczyska, r.

14 Prawo i standardy techniczne - projekty
Wytyczne techniczne G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS (najprawdopodobniej ostatecznie zostaną opublikowane w postaci „Zaleceń technicznych”). Określenie dokładności poszczególnych serwisów systemu ASG-EUPOS Zalecenia do wykonywania pomiarów satelitarnych różnymi technikami Zalecane warunki wykonywania pomiarów satelitarnych w rozbiciu na poszczególne serwisy systemu ASG-EUPOS Wzór raportu z pomiaru RTK i statycznego Pieczyska, r.

15 Zalecenia dla pomiaru RTK poszczególnych rodzajów punktów
Rodzaj pkt. Min sat. Poprawka H sat. PDOP Inne Osnowapom. + transf. 6 sieciowa lub RTK≤5km 10° ≤3.0 Odch. std. poz. ≤ 0,02 m Czas obs. min. 30 s I grupa dokł. 5 sieciowa lub RTK≤15km ≤4.0 Odch. std. poz. ≤ 0,03 m Czas obs. min. 5 s II grupa dokł. sieciowa lub RTK≤30km ≤6.0 Odch. std. poz. ≤ 0,05 m Czas obs. min. 3 s III gr. dokł. Odch. std. poz. ≤ 0,10 m Czas obs. min. 3 (1) s Pieczyska, r.

16 Zalecenia dla pomiaru DGNSS poszczególnych rodzajów punktów
Rodzaj pkt. Min sat. Poprawka H sat. PDOP Inne II grupa dokł. 5 DGNSS 10° ≤4.0 Co najmniej odbiornik L1/L2 Odch. std. poz. ≤ 0,30 m Czas obs. min. 5 s III gr. dokł. ≤6.0 Odch. std. poz. ≤ 0,50 m Czas obs. min. 3 s Pieczyska, r.

17 G-1.12 Serwisy systemu / czynności Wymagania
Wykonywanie statycznych pomiarów satelitarnych min. liczba obserwowanych satelitów - 4, max. wartość parametru PDOP - 6, kąt pionowy do śledzonych satelitów - min. 5o, zalecany interwał rejestracji danych satelitarnych GNSS na punkcie - 5 s, pomiar wysokości anteny nad centrem punktu przed i po zakończeniu pomiaru. Opracowanie statycznych pomiarów satelitarnych z wykorzystaniem serwisu POZGEO systemu ASG‑EUPOS umożliwia opracowanie obserwacji z pomiarów statycznych wykonanych odbiornikami fazowymi L1 oraz L1/L2 rejestrującymi obserwacje z systemu GPS, konieczne wykonanie niezależnej kontroli współrzędnych obliczonych z jednego zbioru obserwacyjnego, minimalny czas wykonywania pomiarów: 40 minut dla odbiorników L1/L2. Opracowanie statycznych pomiarów satelitarnych z wykorzystaniem serwisu POZGEO D systemu ASG‑EUPOS typy dostępnych zbiorów obserwacyjnych – RINEX 2.1, Compact RINEX, do obliczeń należy przyjąć dane obserwacyjne z min. dwóch najbliższych stacji ASG-EUPOS (min. 3 stacje dla osnów III kl.), łączne wyrównanie obliczonych wektorów MNK i przeliczenie do obowiązującego systemu odniesień, przeprowadzenie analizy zamknięcia figur utworzonych z wektorów, przed wykonaniem końcowego wyrównania a następnie wykonanie wyrównanie swobodne w celu kontroli zależności geometrycznych wektorów. Pieczyska, r.

18 G-1.12 Serwisy systemu Wymagania
Wykonywanie pomiarów RTK z wykorzystaniem serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS odbiorniki L1/L2, L1 wykonywanie pomiaru w odpowiednich warunkach terenowych niezakłócających pracy odbiornika (to jest wymaganie ogólne do wszystkich pomiarów GNSS), oprogramowanie odbiornika powinno rejestrować: liczba obserwowanych satelitów, wartości DOP (PDOP), odchylenie standardowe wyznaczanej pozycji z rozbiciem na składową poziomą i pionową, tryb pracy odbiornika: autonomiczny, DGNSS, precyzyjny RTK, liczbę wyznaczeń pozycji lub czas pomiaru na punkcie. zalecane korzystanie z poprawek sieciowych korzystanie z poprawek z pojedynczej stacji w odległ. max. 30 km od stacji ref. (w projekcie rozporządzenia wartość ta wynosi 5 km) pomiar na punkcie kontrolnym do 500 m od obiektu dopuszczalny pomiar kontrolny przy ponownej inicjalizacji odbiornika określenie parametrów dokładnościowych dla pomiaru poszczególnych grup obiektów. Wykonywanie pomiarów DGNSS z wykorzystaniem serwisów KODGIS i NAWGIS systemu ASG-EUPOS odbiorniki DGNSS L1 (zalecany pomiar fazy i/lub L2) wykonywanie pomiaru w odpowiednich warunkach terenowych niezakłócających pracy odbiornika, oprogramowanie odbiornika powinno rejestrować: liczba obserwowanych satelitów, wartości DOP (PDOP), odchylenie standardowe wyznaczanej pozycji z rozbiciem na składową poziomą i pionową, tryb pracy odbiornika: niezależny, DGNSS, liczbę wyznaczeń pozycji lub czas pomiaru na punkcie. Pieczyska, r.

19 G-1.12 Zał. nr 1. Dziennik obserwacyjny z pomiarów statycznych
Pieczyska, r.

20 G-1.12 Dziennik obserwacyjny z pomiarów DGNSS/RTK
Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS: TAK/NIE* Nazwa użytkownika dostępowego do systemu ASG-EUPOS Typ wykorzystanych poprawek: RTK sieciowe/ RTK z pojedynczej stacji/ sieciowe DGPS/ DGPS* Zapis surowych obserwacji: TAK/NIE* Wykorzystywany strumień poprawek systemu ASG-EUPOS: Ustawienia Pomiaru: Układ współrzędnych: Model elipsoidy: Parametry elipsoidy: półoś, spłaszczenie Rodzaj odwzorowania: Parametry: (południk centralny, współczynnik skali, itp.) Strefa odwzorowawcza: Typ wysokości: normalne/elipsoidalne* Geoida: TAK/NIE* Transformacja lokalna: TAK/NIE* Pieczyska, r.

21 G-1.12 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe Data pomiaru: Miejscowość:
Pomiar kontrolny k t n ∆X ∆Y ∆Z x y h e sat PDOP RMS 2D RMS 1D k’ Pomiar punktów pi Oznaczenia: k – punkt kontrolny pomierzony za pomocą pomiarów GNSS k’ – punkt kontrolny K pomierzony za pomocą pomiarów GNSS przy ponownej inicjalizacji odbiornika pi – kolejny zmierzony punkt t – czas rozpoczęcia pomiaru punktu n – tryb pracy odbiornika: SPP, DGNSS, RTK ∆X, ∆Y, ∆Z – przyrosty współrzędnych kartezjańskich lub współrzędne kartezjańskie w układzie WGS84 x, y – współrzędne w lokalnym układzie współrzędnych h – wysokość normalna lub elipsoidalna e – liczba pozycji RTK zmierzonych na punkcie sat - liczba śledzonych satelitów, na podstawie których została wyznaczona pozycja PDOP- parametr PDOP RMS 2D – (Root Mean Square) odchylenie standardowe średniej 1σ (poziom ufności 68%) dla 2 współrzędnych płaskich w milimetrach lub w milicyklach RMS 1D – (Root Mean Square) odchylenie standardowe średniej 1σ (poziom ufności 68%) dla wysokości w milimetrach lub w milicyklach Pieczyska, r.

22 Prawo i standardy techniczne - projekty
Stosowanie satelitarnych metod pomiarów Określenie zakresu pomiarów satelitarnych; Określenie kryteriów dokładnościowych; Określenie zasad kompletowania dokumentacji. Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pieczyska, r.

23 Kontrola prac Do kontroli materiałów z pomiarów GNSS oddawanych do PZGK wykorzystuje się te same procedury co przy kontroli innych operatów pomiarowych, np. pomiaru tachimetrycznego, gdzie w dokumentacji wynikiem pomiaru zazwyczaj są współrzędne wynikowe, a nie obserwacje. Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność niezależnej kontroli wyników pomiaru, zarówno statycznego, jak i RTK (DGNSS). Przy wykorzystaniu systemu ASG-EUPOS podczas pomiaru istnieje możliwość potwierdzenia w Centrum Zarządzającym ASG-EUPOS danych zawartych w operacie pomiarowym (wybrane parametry) na prośbę zainteresowanego ODGiK-u. Do kontroli terenowej operatu z pomiaru GNSS zaleca się wykorzystanie procedur zawartych w projekcie G-1.12 oraz wytycznych typowych dla danego zadania pomiarowego. Pieczyska, r.

24 Pieczyska, r.


Pobierz ppt "Artur Oruba specjalista Centrum Zarządzające ASG-EUPOS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google