Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE"— Zapis prezentacji:

1 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o Unii Europejskiej Wiktor T. Poźniak Biblioteka Kolegium Europejskiego w Natolinie Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

2 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Plan wystąpienia: 1. Otwartość i przejrzystość w UE 2. Pluralizm językowy UE 3. Źródła informacji – Portal UE 4. Źródła informacji dla bibliotekarzy Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

3 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
1. Otwartość i przejrzystość w UE Traktat z Maastricht ( ) Referendum w Danii ( )  50,70 % przeciw Referendum we Francji ( )  51,04 % za Początek debaty: Rada Europejska w Edynburgu ( ) openness & transparency - nowe pojęcia w języku Brukseli problemy: brak dostępu do prac Rady Unii Europejskiej (Rady Ministrów) brak informacji o roli Rady Unii Europejskiej i jej decyzjach konieczność uproszczenia dorobku prawnego i ułatwienie dostępu do legislacji WE Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

4 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Plan pracy Komisji Europejskiej na rok „Komisja będzie dalej rozwijać swoje [pozytywne] podejście do kwestii przejrzystości, dialogu i otwartości. Komisja przedstawi nową strategię komunikacji zaprojektowaną w celu zapewnienia stałej i interaktywnej wymiany informacji z obywatelami. W ramach Wspólnego Rynku Komisja będzie kontynuować swój dialog z przedsiębiorcami i obywatelami udzielając odpowiedzi na pytania i problemy, stawianymi przez obydwa środowiska. Komisja będzie konsultować się ze społeczeństwem obywatelskim w celu ustanowienia wzmocnionej współpracy Wspólnot i organizacji pozarządowych. Komisja zaprezentowała propozycję rozporządzenia dotyczącego dostępu do dokumentów instytucji wspólnotowych oraz ustanowi internetowy rejestr korespondencji jej Przewodniczącego. Komisja będzie nadal i jeszcze pełniej wykorzystywać medium Internetu i innych środków elektronicznych w procesie szerokiej konsultacji społecznej swoich przyszłych propozycji działań.” COM(2000)155, Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

5 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Informacja Komisji Europejskiej (…) o nowych ramach współpracy dotyczących polityki informacyjnej Unii Europejskiej COM(2001)354, Ramy współpracy zaproponowane zostały w 3 wymiarach: politycznym (grupy robocze dotyczące informacji wyłonione na platformie między-instytucjonalnej i składające się z przedstawicieli Komisji i Parlamentu zdefiniują priorytety informacyjne i przyjrzą się istniejącym przepisom w tej dziedzinie) operacyjnym (współpraca jednostek organizacyjnych obydwu instytucji odpowiedzialnych za informowanie o swojej działalności oraz przegląd instrumentów pozwalających na takie informowanie), oraz zdecentralizowanym (informowanie o działalności instytucji europejskich prowadzona w państwach członkowskich przez odpowiednie jednostki w strukturach Reprezentacji Komisji i Parlamentu). Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

6 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Powstaje Strategia informacyjna Unii Europejskiej COM(2002) 350, Elementy strategii: wyzwanie demokratyczne: wyeliminowanie deficytu informacyjnego, spójna i przejrzysta odpowiedź: dialog oparty na zrozumieniu i wiedzy o instytucjach i politykach unijnych, spójność polityki informacyjnej, priorytety informacyjne, stopniowa implementacja odzwierciedlająca potrzeby informacyjne odbiorców: współpraca między-instytucjonalna, bliższa współpraca z rządami Państw Członkowskich dot. utrzymania ośrodków informacyjnych. Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

7 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Rozporządzenie (WE) Nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. omówienie: Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

8 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy ( ) Art. I-50 (Przejrzystość prac instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii) W celu wspierania dobrego rządzenia i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii wykonują swoje prace w sposób jak najbardziej otwarty. Obrady Parlamentu Europejskiego oraz Rady obradującej i głosującej nad projektem aktu ustawodawczego, są jawne. Każdy obywatel Unii oraz każda osoba fizyczna lub prawna, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w Państwie Członkowskim, ma prawo dostępu, na warunkach przewidzianych w części III, do dokumentów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, niezależnie od ich formy. Zasady ogólne i ograniczenia, które, ze względu na interes publiczny lub prywatny, regulują korzystanie z prawa dostępu do dokumentów, określa ustawa europejska. Każda instytucja, organ lub jednostka organizacyjna określa w swoim regulaminie wewnętrznym przepisy szczególne dotyczące dostępu do swych dokumentów, zgodnie z ustawą europejską, o której mowa w ustępie 3.  warto przeczytać ! Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

9 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
2. Pluralizm językowy Unii Europejskiej Języki urzędowe: ES hiszpański DA duński DE niemiecki EL grecki EN angielski FR francuski IT włoski NL niderlandzki PT portugalski FI fiński SV szwedzki CS czeski ET estoński LV łotewski LT litewski HU węgierski MT maltański PL polski SK słowacki SL słoweński Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

10 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
3. Źródła informacji – Portal UE Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

11 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Portal Unii Europejskiej oferuje: informacje dla prasy informacje o własnym programie wydawniczym informacje o bezpłatnych broszurach informacyjnych informacje statystyczne informacje o miejscach, w których można uzyskać… informacje informacje o realizowanych politykach informacje skierowane do konkretnych grup odbiorców, a także informacje o obowiązującym prawie i całość dorobku prawnego we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej … Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

12 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Informacje dla prasy: RAPID - uaktualniana codziennie baza danych zawierająca wiadomości w przynajmniej dwóch językach Program wydawniczy UE: publikacji w ofercie, opublikowanych stron aktów prawnych, 52 mln rozpowszechnionych egz. (dane dotyczą wyłącznie roku 2002) Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

13 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Informacje i dane statystyczne Informacje o broszurach i wydawnictwach Informacje o działaniach i realizowanych politykach 31 obszarów tematycznych, polityka UE w konkretnej dziedzinie z różnych punktów widzenia, łącza do źródeł: ostatnich wydarzeń, dokumentacji, streszczeń prawa europejskiego, tekstów aktów prawnych, itd. Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

14 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Sieci informacyjne Komisji Europejskiej: punkty informacyjne przy przedstawicielstwach Komisji Europejskiej, ośrodki informacji biznesowej (Euro Info Centres, ponad 300 ośrodków), punkty informacyjne dla szerokiego odbiorcy (Euro Info Points, ponad 140 ośrodków), centra informacji dla środowisk wiejskich (Carrefours, prawie 130 ośrodków), centra informacji dla środowisk miejskich (Local Urban Initiative Centres), europejskie centra informacji konsumenckiej (Euroguichets), biblioteki europejskie (Eurolibraries), narodowe centra informacji europejskiej (National Information Centres on Europe) utworzone w porozumieniu z administracją centralną zainteresowanych państw i Centra Dokumentacji Europejskiej (EDC, ponad 540 ośrodków na świecie). Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

15 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Informacje dla przedsiębiorców (wymogi techniczne, zamówienia publiczne, etc.) Europe Direct – infolinia tel Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

16 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Całość dorobku prawnego Unii Europejskiej we wszystkich językach urzędowych … jest dostępna pod adresem … niebawem zostanie wzbogacone o nowe możliwości wyszukiwania (połączenie portali Eur-Lex i Celex) Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

17 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
(prototyp) Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

18 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
4. Źródła informacji dla bibliotekarzy EU Bookshop – portal (prototyp) wszystkie publikacje wszystkie języki wersja elektroniczna dostępna natychmiast możliwość zamówienia wersji drukowanej Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

19 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

20 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
ECLAS - katalog Biblioteki Centralnej Komisji Europejskiej opisów bibliograficznych dokumentów elektronicznych z Internetu opisy wykonywane w Bibliotece Centralnej oraz bibliotekach poszczególnych Dyrekcji Generalnych opisy wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism zasoby w kilkudziesięciu językach (stan na ) Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

21 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
EUROLIB - forum bibliotek instytucji UE i agencji lista bibliotek instytucji dostęp do katalogów (eurOPAC) informacje o zbiorach, ale… … grupa raczej hermetyczna Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

22 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Centra Informacji Europejskiej Polska sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej Serwis informacyjny dla bibliotekarzy (UKIE) Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

23 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa

24 Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE
KONIEC Wiktor T. POŹNIAK Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE, © Wiktor T. Poźniak, Konferencja Biblioteki w Europie - nowe możliwości, 21/09/2004, Biblioteka Narodowa


Pobierz ppt "Źródła informacji - dostęp do zasobów informacji o UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google