Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Dr hab. Stefan Góralczyk prof.imbigs mgr inż. Danuta Kukielska Surowce wtórne bazą zasobową do produkcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Dr hab. Stefan Góralczyk prof.imbigs mgr inż. Danuta Kukielska Surowce wtórne bazą zasobową do produkcji."— Zapis prezentacji:

1 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Dr hab. Stefan Góralczyk prof.imbigs mgr inż. Danuta Kukielska Surowce wtórne bazą zasobową do produkcji kruszyw Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

2 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Polityka surowcowa UE Inicjatywa surowcowa - maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych w technologiach ekoinwestycyjnych do wytwarzania wyrobów o jakości nie ustępującej wyrobom z surowców naturalnych Europa 2020 – unijna strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki - Ministerstwo Gospodarki

3 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Definicje kruszyw wg norm PN-EN Kruszywo materiał ziarnisty stosowany w budownictwie Rodzaje kruszyw: Kruszywa naturalne – są pochodzenia mineralnego i poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej obróbce Kruszywa sztuczne – są pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację Kruszywa z recyklingu – powstały w wyniku przeróbki materiału nieorganicznego zastosowanego poprzednio w budownictwie

4 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Podział kruszyw Surowce Pierwotne Wtórne Kruszywa naturalneKruszywa sztuczneKruszywa z recyklingu Rodzaje surowców do produkcji kruszyw wg. Tabeli 3 Rodzaje surowców wg. Tabeli 2 Tab. 1

5 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Surowce wtórne do produkcji kruszywa Dokumenty regulujące stosowanie surowców wtórnych: Dokument Komisji Europejskiej End of Waste – Aggregates Case Study z 5 marca 2007r. Dokument CEN/TC154/TG10/N736 Materiały wtórne. Kruszywa sztuczne. Raport końcowy dla kruszyw ze złóż wtórnych Normy PN-EN (12620, 13043, 13055, 13193, 13242, 13383, 13450) - Załącznik A (normatywny) – źródła materiałów do produkcji kruszywa

6 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Kategorie i status surowców do produkcji kruszyw wg. norm PN-EN,cz.1 TypŹródłoPodtypSurowiec Historia zastosowania Szczególne wymagania wg. normy Dodatkowe wymagania P Kruszywa naturalne P Wszystkie typy petrograficzne zawarte w normie PN EN 932-3 Tak Nie A Budownictwo i recykling A1Odzyskany asfalt (destrukt)Nie - - A2Beton kruszonyTak Nie A3Kruszona cegła murarskaTak Nie A4Mieszanka A1, A2 i A3Tak Nie B Spalarnie stałych odpadów komunalnych B1 Popiół denny z pieców do spalania odpadów komunalnych (z wyłączeniem popiołów lotnych) TakNie B2 Popiół lotny z pieców do spalania odpadów miejskich Nie - - CEnergetykaC1Popiół lotny ze spalania węglaTak C2Popiół lotny z kotłów fluidalnychNie - - C3Żużel z kotłów elektrownianychTakNie C4Popiół denny ze spalania węglaNie - - C5Popiół denny z kotłów fluidalnychNie - - Tab. 2

7 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Kategorie i status surowców do produkcji kruszyw, cz.2 TypŹródłoPodtypSurowiec Historia zastosowania Szczególne wymagania wg. normy Dodatkowe wymagania D Hutnictwo żelaza i stali D1 Żużel wielkopiecowy granulowany (szklisty) Tak Nie D2 Żużel wielkopiecowy chłodzony powietrzem (krystaliczny) Tak Nie D3 Żużel z konwertora tlenowego (żużel konwertorowy) Tak Nie D4 Żużel z elektrycznego pieca łukowego (z produkcji stali węglowej) Tak Nie D5 Żużel z elektrycznego pieca łukowego (z produkcji nierdzewnej/wysokiej jakości stali stopowej) Nie - - E Przemysł metali nieżelaznych E1Żużel pomiedziowyTakNieTak E2Żużel molibdenicznyNie - - E3Żużel pocynkowyTakNieTak E4Żużel pofosforowyNie - -

8 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Kategorie i status surowców do produkcji kruszyw, cz.3 TypŹródłoPodtypSurowiec Historia zastosowania Szczególne wymagania wg. normy Dodatkowe wymagania FOdlewnictwoF1Piasek odlewniczyTakNieTak F2Żużel z pieca odlewniczegoNie - - G Górnictwo węglowe i skalne G1Łupek węglowy przepalonyNie - - G2 Odpady z węgla kamiennego (łupki przywęglowe) Nie - - G3 Wcześniej wyselekcjonowane odpady z górnictwa węglowego i skalnego Nie - - G4Przepracowany olej łupkowyNie - - H Prace pogłębiające H1 Piasek z pogłębiania rzek i zbiorników wodnych TakNie H2Glina z pogłębianiaNie - - IPozostałeI1Ziemia z prac wykopaliskowychNie - - I2Popiół z przemysłu papierniczegoTakNie I3Popiół ze spalania odpadówNie - - I4Popiół ze spalania biomasyNie - - I5Stłuczka szklanaTak I6Glina pęczniejącaNorma EN13055 - -

9 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Surowce pierwotne A.1. Skały magmowe A.1.1 Skały magmowe głębinowe Granit, sjenit, granodioryt, dioryt, gabro A.1.2 Skały magmowe hipoabisalne Doleryt, diabaz Riolit, trachit, andezyt, dacyt, bazalt, bazaltlawa (tuf, scoria, pumeks, brekcja wulkaniczna) A.2. Skały osadowe A.2.1 Skały klastyczne Piaskowiec, konglomerat, brekcja, arkoza, szarogłaz, kwarcyt, łupek, iłowiec A.2.2 Skały pochodzenia chemicznego i biogenicznego Wapień, kreda, dolomit, czert A.3. Skały metamorficzne Amfibolit, gnejs, granulit, hornfels, marmur kalcytowy/dolomitowy, kwarcyt, serpentynit, łupek, łupek grafitowy, mylonit Żwir kruszony Żwir Tab. 3 Według Załącznika A, PN-EN 932-3:1996

10 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Baza mineralnych surowców wtórnych - górnictwo, hutnictwo, energetyka Brak kompleksowej inwentaryzacji ilościowej. Szacunkowe dane o ilości tych surowców w poszczególnych branżach Ponad 80% odpadów wytwarzanych w kraju Na hałdach ponad 1,3 mld Mg + 97 mln Mg/rok Prawie pełne wykorzystanie żużla i popiołu – 7-10 mln Mg/rok kruszyw Ponad 75% - surowce z przemysłu wydobywczego, głównie wydobywane przy eksploatacji węgla kamiennego (ponad 30 mln t/rok) oraz metali kolorowych niewielki stopień wykorzystywania (dolomity z produkcji cynku i ołowiu oraz skały przywęglowe) IMBiGS - prace nad wykorzystaniem skał płonych z górnictwa węgla kamiennego Ok. 15-20% tego surowca (4-6mln t) w stanie surowym spełnia wymagania norm PN-EN dla kruszyw

11 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Baza mineralnych surowców wtórnych - budownictwo Zgodnie z ustaleniami norm europejskich tę grupę surowców stanowią stare materiały budowlane, które w wyniku przeróbki stanowić mogą kruszywo do ponownego użycia (kruszywo z recyklingu) Szacuje się, że roczny uzysk tych odpadów wynosi ponad 2,2 mln t, z tego gruz budowlany – 0,7 mln t/rok

12 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Baza zasobowa surowców do produkcji kruszyw w mln t. Surowce naturalne – 6567,5 Surowce wtórne Nagromadzone -1624,3 Wytwarzane w ciągu roku – 96,9

13 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Baza zasobowa surowców do produkcji kruszyw w mln t. Wyszczególnienie Liczba złóż Zasoby geologiczne Zasoby przemysłowe Bilansowe Pozabilansowe RazemA+B+C1C2+D 1. Piaski i żwiry862817232,69194,88037,8362,93030,7 2. Kamienie budowlane i drogowe 731104257003,53421,55723372,2 3. Surowce ilaste12812191,47231468,456,8164,6 Razem surowce:106402984916921,312927,7991,76567,5 Odpady – wytwarzanie i nagromadzenie Wyszczególnienie Wytworzone w ciągu roku (mln/t) –––– Nagromadzone (mln/t) 4. Odpady wydobywcze, m.in.: - górnictwo węgla kamiennego - cynk i ołów - Inne 73,0 1324,0 30,5----566,4 29,0 594,4 13,5 163,2 5. Odpady z hutnictwa i energetyki, m.in.: - popioły i żużle z energetyki - popioły i żużle z hutnictwa - żużle pomiedziowe 21,7 300,3 14,9----277 5,5 23,3 1,3 b.d. 6. Odpady budowlane, m.in.:. - gruz budowlany 2,2 0,72 – – – – – Razem:96,9 ––––1624,3 Tab. 4

14 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Baza zasobowa surowców do produkcji kruszyw Surowce wtórne stanowią w stosunku do surowców naturalnych znaczącą bazę zasobową (ok.25%) Potencjalna produkcja kruszyw na bazie tylko surowców wtórnych może osiągnąć poziom ok. 30% całej rocznej produkcji kruszyw w Polsce, tzn. ok. 80-85 mnl Mg/rok.

15 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Dopuszczenie na rynek kruszyw z surowców wtórnych – wymagania Surowiec wtórny z którego wyprodukowano kruszywo powinien być etapie badań wstępnych szczegółowo rozpoznany i przebadany, z uwzględnieniem uwalnianych substancji niebezpiecznych – jest to warunek konieczny do oznaczenia kruszywa znakiem CE. Obowiązek badania zawartości uwalnianych metali ciężkich wynika z ustaleń zawartych w Dyrektywie 89/106 EEC i Mandatu M125 Badanie substancji niebezpiecznych przeprowadza się dla wyciągu wodnego według PN-EN 1744-3 2004 Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw. Ocenę uzyskanych wyników przeprowadza się wg. kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24.01.2009 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

16 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Dopuszczenie na rynek kruszyw z surowców wtórnych – wymagania W celu uregulowania sytuacji w zakresie substancji niebezpiecznych w CEN podjęto działania dotyczące: – Klasyfikacji kruszyw sztucznych i z recyklingu w zależności od rodzaju surowca stosowanego do ich produkcji (prace w ramach CEN/TC 154 Kruszywa); – Opracowania metod badań zanieczyszczeń i kryteriów ich oceny (CEN/TC 351)

17 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw CEN/TC 154 Kruszywa Normy w trakcie zatwierdzania Fpr 16496Wyroby budowlane - Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych – Stosowanie ujednoliconych metod oceny - 2013-05 Fpr 16516Wyroby budowlane - Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych - Oznaczanie emisji do powietrza w pomieszczeniach - 2013-07 Fpr 16637-1Standardowe wytyczne dla CEN wyboru testów wymywania odpowiednich dla produktu (-ów) - zasady ogólne - 2014-02 Fpr 16637-2Ogólne badanie dynamicznego ługowania powierzchni w celu oznaczania powierzchni zależnej uwolnionych substancji z monolitycznych, płytowych lub arkuszowych wyrobów budowlanych - 2014-02

18 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw CEN/TC 154 Kruszywa W trakcie opracowania Test wypłukiwania dla określenia uwolnionych substancji z wyrobów budowlanych ziarnistych -2012-07 Terminologia - 2015-06 Wytyczne dotyczące oceny zgodności - 2013-04 Oznaczanie stężenia aktywności 226Ra, 232Th i 40K za pomocą spektrometrii promieniowania gamma - 2013-04 Analiza substancji nieorganicznych w wyciągach i odciekach - 0001-01 Trawienie wyrobów budowlanych w wodzie królewskiej - 2014-05 Analiza substancji nieorganicznych w wyciągach i odciekach - Część 1: Analiza spektometryczna, spektrometria optyczna (ICP-OES) - 2014-05 Analiza substancji nieorganicznych w wyciągach i odciekach - Część 2: Analiza spektometryczna, spektrometria masowa (ICP-MS) - 2014-05 Określenie oceny i klasyfikacji dla dawki emitowanego promieniowania gamma - 2014-12 Analiza zawartości substancji nieorganicznych w płynach do analizy - 2015-03

19 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Szczególne obowiązki wynikające ze stosowania surowców wtórnych, cz.1 Dodatkowe obowiązki dla producenta wynikające ze stosowania surowców wtórnych REACH - Rozporządzennie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. dot. rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

20 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Szczególne obowiązki wynikające ze stosowania surowców wtórnych, cz.2 Rejestracja substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach jest obowiązkowa dla wytwórcy lub importera wyrobów, gdy: – Substancje mogą być uwalniane z wyrobów w normalnych i racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania; – Łączna ilość substancji obecna w wyrobach, z których ma być uwolniona przekracza 1t/rok na producenta lub importera. Uwzględniać należy zarówno ilości przeznaczone do uwolnienia, jak i te, które będą uwolnione. Jeśli wytwarzany/importowany jest więcej niż jeden rodzaj wyrobu, z którego ma być uwalniana substancja, to należy sumować ilości tej substancji we wszystkich wyrobach, z których ma być uwalniana.

21 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Szczególne obowiązki wynikające ze stosowania surowców wtórnych, cz.3 Z warunków zgłaszania substancji wynika, że: – Kruszywa produkowane z surowców naturalnych (ze złóż surowców mineralnych), tzn. kruszywa naturalne, spełniają podane kryteria i nie wymagają rejestracji, chyba że występują w nich substancje niebezpieczne uwalniane w ilości pow. 0,1%, a ich łączna ilość w wyprodukowanych wyrobach przekracza 1t; – Kruszywa z recyklingu i sztuczne podlegają obecnie rozporządzeniu REACH i muszą być rejestrowane.

22 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Podsumowanie Zakres wykorzystania odpadów do produkcji kruszywa jest nieograniczony, pod warunkiem że kruszywo wyprodukowane z tych surowców spełnia wymagania dla kruszyw w normach PN-EN Zakres stosowania tych kruszyw ustalają wspomniane normy PN-EN i jest on identyczny jak dla kruszyw naturalnych Wszystkie grupy kruszyw są równoprawne, jeśli chodzi o zastosowanie do betonu, mieszanek bitumicznych oraz mieszanek związanych lub niezwiązanych hydraulicznie Jedynym kryterium zastosowania kruszywa są jego właściwości.

23 Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw DZIĘKUJĘMY ZA UWAGĘ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 23 Dr hab. Stefan Góralczyk, mgr inż. Danuta Kukielska Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego


Pobierz ppt "Targi Kielce Autostrada Polska 2012 Salon Kruszyw Dr hab. Stefan Góralczyk prof.imbigs mgr inż. Danuta Kukielska Surowce wtórne bazą zasobową do produkcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google