Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(cz. 1 -egzamin ustny poziom podstawowy)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(cz. 1 -egzamin ustny poziom podstawowy)"— Zapis prezentacji:

1 (cz. 1 -egzamin ustny poziom podstawowy)
WARSZTATY 2: NOWA MATURA (cz. 1 -egzamin ustny poziom podstawowy) Opracowała: Małgorzata Paszkiewicz Doradca metodyczny Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku

2 Tematyka warsztatów: Informacje ogólne
Struktura egzaminu ustnego z języka obcego Punktacja i kryteria oceniania egzaminu ustnego Jak przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym 5. Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z praktycznymi ćwiczeniami ZMIENIĆ TEMATYKĘ

3 1. INFORMACJE OGÓLNE

4 Warsztaty zostały opracowane w oparciu o :
Informator maturalny od roku Biuletyn Maturalny Nr 3 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Wybrane podręczniki do nauki języka angielskiego Materiały własne doradcy metodycznego

5 Przydatne adresy Internetowe:
Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

6 2. STRUKTURA EGZAMINU USTNEGO

7 EGZAMIN USTNY Zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
Zadania egzaminacyjne przygotowywane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną EGZAMIN USTNY Oceniany przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny w szkole hiperłącza Zdający wykonuje zadania odpowiadające wymaganiom dla wybranego poziomu Przewodniczący zespołu przedmiotowego (egzaminator OKE wpisany do ewidencji) Członkowie zespołu (co najmniej 1 nauczyciel danego przedmiotu zatrudniony jest w innej szkole/ placówce)

8 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1.
ROZMOWY STEROWANE Trzy rozmowy sterowane: uzyskiwanie/ udzielanie informacji relacjonowanie wydarzeń negocjowanie Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisanie ilustracji Udzielenie odpowiedzi na 2 pytania Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Opis/ prezentacja materiału stymulującego, Interpretacja zawartych w nim treści Wyrażanie i uzasadnianie własnej opinii Zadanie 2. PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA Prezentacja jednego z dwóch tematów (wieloaspektowa, ok..3 min.) Odpowiedzi na pytania egzaminatora (wyrażanie, uzasadnianie i obrona własnej opinii)

9 3. PUNKTACJA I KRYTERIA OCENIANIA

10 EGZAMIN USTNY albo (Informator Maturalny, str. 17-21)
POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Czas 10 minut (+ przygotowanie 5 min.) PUNKTY TREŚĆ JĘZYK Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji 3 B: Relacjonowanie wydarzeń 5 C: Negocjowanie Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI (+ odpowiedzi na 2 pytania) 6 RAZEM 20 Czas 15 minut (+ przygotowanie15 min.) PUNKTY TREŚĆ JĘZYK Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO * opis/prezentacja materiału stymulującego, interpretacja zawartych w nim treści; * wyrażanie i uzasadnianie własnej opinii (4-5 pytań) 2 4 Zadanie 2. PREZENTACJA MATERIAŁU ORAZ DYSKUSJA Z EGZAMINUJĄCYM NA TEMAT PREZENTOWANYCH ZAGADNIEŃ * prezentacja tematu (wieloaspektowa) * odpowiedzi na pytania sprawdzające (wyrażanie, uzasadnianie i obrona własnej opinii związanej z tematem) 7 3 RAZEM 20 (Informator Maturalny, str )

11 4. JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA (na poziomie podstawowym)
DO EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (na poziomie podstawowym)

12 UWAGI OGÓLNE DOT. SPOSOBU REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAN
ANALIZA TREŚCI POLECENIA: * nacisk na dokładne czytanie poleceń/ uwzględnienie wszystkich elementów określonych w poleceniach, * zachowanie właściwej kolejności wydarzeń w relacji, * dobór słownictwa i form grzecznościowych w zależności od stopnia oficjalności danej sytuacji. 2. ZASTOSOWANIE NA LEKCJI TECHNIK PRZYDATNYCH W PRZYGOTOWANIU UCZNIA DO ZADANIA 1 EGZAMINU USTNEGO: * Pytania i odpowiedzi na stawiane przez nauczyciela pytania/ ułożenie pytań do podanych odpowiedzi; * Układanie dialogów do określonych w poleceniu sytuacji; * „Burza mózgów (np. Jak wyrazilibyście …?; * Opis sytuacji przez nauczyciela + pytanie (np. „Co byś zrobił …?); * Relacjonowanie wydarzeń minionych/ symulacja; * Odgrywanie ról/ zastosowanie dramy na lekcjach (reagowanie spontaniczne w nieznanej sytuacji komunikacyjnej); * Określenie funkcji językowych, których użycia wymaga zadanie. Ostatnie slajdy-techniki nauczania

13 W PRZYGOTOWANIU UCZNIA DO ZADANIA 2 EGZAMINU USTNEGO:
3. ZASTOSOWANIE NA LEKCJI TECHNIK PRZYDATNYCH W PRZYGOTOWANIU UCZNIA DO ZADANIA 2 EGZAMINU USTNEGO: Odgadywanie treści obrazka; Zgadywanka obrazkowa (zgadywanie, o jaką z opisywanych ilustrację chodzi), Wyszukiwanie różnic w dwóch ilustracjach; Formułowanie odpowiedzi na pytania ( Dlaczego …?, Kiedy …?, W jakiej sytuacji …?); Formułowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat (np.. zalet i wad …) ĆWICZENIE OPISYWANIA ILUSTRACJI Z ZACHOWANIEM LOGICZNEGO PORZĄDKU: * określenie centralnego elementu ilustracji, (istotnego dla jej treści) oraz elementów drugoplanowych przedstawionej na ilustracji, * określenie (wyrażenie przypuszczenia odnośnie) tematyki pytań sprawdzających umiejętność formułowania i wyrażania opinii, * podanie, kim są przedstawieni na niej ludzie, * gdzie się znajdują (+ew. dlaczego), * jak są ubrani, * co robią, * spekulowanie na temat odczuć osoby/ osób przedstawionych na ilustracji. Ostatnie slajdy-techniki nauczania

14 4. ĆWICZENIE FORMUŁOWANIA PRZEZ ZDAJĄCEGO PROŚBY
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI: * przewidywania pytań dotyczących przedstawionej ilustracji, * podawania (rozsądnych) argumentów na poparcie swoich opinii/ uzasadniania wypowiedzi, * podawania przykładów na poparcie własnych opinii (z powołaniem się na doświadczenia własne/ innych osób itp.), * używania zróżnicowanego, zgodnego z tematem słownictwa (unikanie dosłownego tłumaczenia polskich związków frazeologicznych i idiomów na jęz. angielski/ uatrakcyjnienie wypowiedzi przez używanie przymiotników/./unikanie powtarzania tych samych słów i zwrotów stosując przekształcanie zdań, stosowanie właściwych spójników w łączeniu zdań). 4. ĆWICZENIE FORMUŁOWANIA PRZEZ ZDAJĄCEGO PROŚBY (w przypadku braku pewności co do prawidłowości zrozumienia pytania ): * o powtórzenie pytania, * o wyjaśnienie lub o sformułowania pytania w inny sposób, * użycia w trakcie wypowiedzi zwrotów i wyrażeń, które dadzą czas do namysłu. Ostatnie slajdy-techniki nauczania

15 Standardy wymagań egzaminacyjnych:
WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO EGZAMINU MATURALNEGO POWINNO SIĘ ROZPOCZĄĆ OD ANALIZY STANDARDÓW WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Standardy wymagań egzaminacyjnych: (zwięzłe opisy wymagań egzaminacyjnych na III etapie kształcenia, ogłaszane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mocą rozporządzenia). określają zakres wiedzy i umiejętności, które mogą być sprawdzane na maturze (na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym); są podstawą przeprowadzania egzaminu od 2005 roku; są wspólne dla wszystkich języków; zostały pogrupowane w pięciu obszarach, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Informator Maturalny ,str. 33

16 STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH
W przypadku języków obcych standardy wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ustnego dotyczą przede wszystkim obszarów: WIADOMOŚCI RECEPCJA STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH PRODUKCJA MEDIACJA INTERAKCJA

17 1. KATALOG TEMATÓW: a/ człowiek b/ dom c/ szkoła d/ praca e/
WIADOMOŚCI a/ człowiek b/ dom c/ szkoła d/ praca e/ życie rodzinne i towarzyskie f/ żywienie g/ zakupy i usługi h/ podróżowanie i turystyka i/ kultura j/ sport k/ zdrowie l/ nauka i technika m/ świat przyrody n/ państwo i społeczeństwo o/ elementy wiedzy o krajach obszaru językowego, którego język jest zdawany (Informator Maturalny str )

18 2. ZAKRES STRUKTUR GRAMATYCZNYCH STOSOWANYCH W ROZMOWACH STEROWANYCH:
WIADOMOŚCI 2. ZAKRES STRUKTUR GRAMATYCZNYCH STOSOWANYCH W ROZMOWACH STEROWANYCH: Formy pytające: * tworzenie pytań (ogólnych typu Yes/ No oraz szczegółowych typu Wh ) w różnych czasach, szyk pytań o podmiot/ dopełnienie; * ćwiczenie intonacji (wzrastającej/ opadającej w poszczególnych typach pytań); * przypomnienie form grzecznościowych (np. Would you like …?, Is there anything …?); Czasy przeszłe (stosowane w relacji); Funkcje językowe/ wyrażenia stosowane w określonych sytuacjach życiowych; Spójniki. 3. RÓŻNE FORMY WYPOWIEDZI (wyrażanie i uzasadnianie opinii, argumenty za i przeciw, zalety i wady) 4. REALIA SOCJOKULTUROWE DANEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO Ostatnie slajdy-techniki nauczania (Pełen zakres struktur gramatycznych podaje Informator Maturalny na str )

19 PRODUKCJA POZIOM ROZSZERZONY POZIOM PODSTAWOWY
Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci: dłuższej wieloaspektowej wypowiedzi ustnej. 2. dłuższej wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej.. Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci: krótkiej wypowiedzi ustnej, krótkiej wypowiedzi pisemnej. (Informator Maturalny, str. 36)

20 INTERAKCJA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY
Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego (reagowania na usłyszany lub przeczytane tekst obcojęzyczny oraz wywołania oczekiwanej reakcji u interlokutora) w zakresie: mówienia (np. uczestniczenia w prostej rozmowie, uzyskiwaniu, i udzielaniu informacji itp..) 2. pisania prostej wypowiedzi Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie: mówienia (np.. uczestniczenia w dyskusji, interpretowania i komentowania faktów itp..) 2. pisania wypowiedzi bogatej pod względem treści i o zróżnicowanych strukturach leksykalno-gramatycz- nym. (Informator Maturalny, str. 37)

21 MEDIACJA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY
Zdający wykazuje się umiejętnością przetwarzania tekstu (umiejętność przekazywania w języku obcym określonych informacji sformułowanych w języku polskim, lub zaprezentowanych w materiałach ikonograficznych) w zakresie: mówienia (np.. relacjonowania, przetwarzania tekstów przeczytanych itp.) 2. pisania (w tym relacjonowania, przetwarzania tekstów). Zdający wykazuje się umiejętnością przetwarzania tekstu w zakresie: mówienia (np.. relacjonowania, przetwarzania tekstów przeczytanych, stosowania zmiany rejestru, stylu itp.) pisania (w tym relacjonowania, przetwarzania tekstów, stosowania zmian struktur leksykalno-grama- tycznych). (Informator Maturalny, str. 37)

22 5. PRZYKŁADOWE ZESTAWY EGZAMINACYJNE

23 ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI
EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY ZADANIE 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI ZADANIE 1 ROZMOWY STEROWANE

24 A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji B: Relacjinowanie wydarzeń
EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji ZADANIE 1 ROZMOWY STEROWANE B: Relacjinowanie wydarzeń C: Negocjowanie

25 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat - podróżowanie i turystyka
Przykład 1 Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jesteś na wakacjach w Stanach Zjednoczonych, ale jeden tydzień chcesz spędzić w Meksyku. Prowadzisz rozmowę w biurze podróży. Dowiedz się o: możliwości wyjazdu w terminie, który cię interesuje; cenę wyjazdu, transport i ubezpieczenie; warunki pobytu (hotel, wyżywienie, wycieczki). (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

26 Przykładowy scenariusz rozmowy:
E – egzaminator Z – zdający E: Yes, what can I do for you? Z: Well, I’d like to go to …. I want to stay there for … Are there any possibilities of spending a few days in a nice place in … ? E: Let me see… Yes, there is a week stay in … or … Z: Oh, good. ……… What is the price of the whole trip? And what about transport and insurance? E: It’s … for the week stay including ... It’s a real bargain. Z: It sounds great! Could you also tell me about the conditions of the stay? What do you offer for this price? E: Certainly. What would you like to know? Z: I’d like to know something about … Are there any excursions planned? E: You will find everything in the brochure. Here it is. You can just sit here and find all the information you are looking for. Z: Thank you so much.

27 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat - dom
Przykład 2 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat - dom Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji Przyjechałeś/ Przyjechałaś do Nowego Yorku na stypendium. Chcesz wynająć pokój. W gazecie znalazłeś/ znalazłaś ofertę, która wydaje ci się odpowiednia. Zadzwoń do właściciela mieszkania i dowiedz się o: wielkość i umeblowanie pokoju; warunki wynajmu; okolice i sąsiadów. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

28 Przykładowy scenariusz rozmowy:
E – egzaminator Z – zdający E: M.P. speaking. Good morning/ Good afternoon. Z: Good morning/ Good afternoon. I’m calling about the advertisement concerning a bed-sitter to rent … E: Oh, yes … Z: Actually I would like to ask you about …. E: Well, the room is … Z: Good. So what are the conditions of renting it? Precisely, what is the month’s rent and do I have to pay in advance? E: Well, the week’s rent is and … Z: All right … and is it very far from the city centre and if so, how do I get there in the quickest possible way? E: It’s not far. You can … or … Z: OK.. And my next question is about the neighbours. ….. E: They’re very nice students.

29 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat - człowiek
Przykład 3 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat - człowiek Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji Podczas pobytu w Anglii mieszkasz u angielskiej rodziny. Twoi gospodarze pytają o Twojego najlepszego przyjaciela/ Twoją najlepszą przyjaciółkę. Opisz im wygląd Twojego najlepszego przyjaciela/ Twojej najlepszej przyjaciółki. Powiedz, co cenisz w nim/ niej najbardziej. Spytaj ich, czy zna kogoś, kto go/ ją przypomina. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący) Wstawić zdjęcie okładki Ent. Plus-Matura training (fiolet.)

30 Przydatne wyrażenia Wygląd zewnętrzny:
Przykład 3 Wzrost: short/ tall/ average height Sylwetka: plump/ well-built/ slim/ average build Wiek: young/ middle-aged/ elderly/ In his/her (early/ mid/ late) teens/ twenties, etc. Twarz: oval/ round/ square/ long Włosy: long/ short/ shoulder-length/ curly/ wavy/ straight/ fair/ dark Oczy: large/ small/ dark/ light/ brown/ blue/ green, etc. Przymiotniki używane do opisu cech charakteru: friendly, disorganised, bossy, intelligent, funny, outgoing, immature, stubborn, caring, energetic, shy, self-centred, generous, secretive

31 * życie rodzinne i towarzyskie
Ćwiczenie 1 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: * życie rodzinne i towarzyskie * zakupy i usługi Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji Kolega/ Koleżanka z Walii, z którą/ którym dzielisz pokój skarży się, że wkrótce w związku z nadchodząca uroczystą okazja musi się elegancko ubrać, lecz nie ma odpowiednich strojów. Zapytaj go/ ją, gdzie się wybiera. Doradź mu/ jej w co się może ubrać. Wyjaśnij mu/ jej, gdzie znajduje się godny polecenia sklep, w którym można kupić potrzebne rzeczy. (Rozmowę rozpoczyna zdający)

32 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: szkoła
Ćwiczenie 2 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: szkoła Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji Znajomy/ Znajoma z Kanady skarży się, że ma problemy w nauce. Zapytaj go/ ją, skąd jej zdaniem biorą się jego/ jej problemy. Doradź mu/ jej, jak poprawić swoje wyniki w nauce. Upewnij się, czy nie potrzebuje Twojej dalszej pomocy. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

33 temat: podróżowanie i turystyka
Ćwiczenie 3 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: podróżowanie i turystyka Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji Znajomy/ Znajoma z Anglii chciałby/ chciałaby odwiedzić muzeum, w którym pracujesz. Poinformuj go/ ją, w jakich dniach i godzinach muzeum jest otwarte. Doradź mu/ jej, co warto zobaczyć. Zapytaj go/ ją, czy wie, jak dotrzeć na miejsce. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

34 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: zdrowie
Ćwiczenie 4 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: zdrowie Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji Masz gościa z innego kraju. Mieliście się wybrać na spływ Dunajcem, ale Twój gość nie czuje się dobrze. Powiedz mu, że chyba ma typowe objawy grypy. Dowiedz się, czy chciałby, abyś wezwał/ wezwała lekarza. Zapytaj, czy chciałby zadzwonić do swoich rodziców. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

35 temat: życie rodzinne i towarzyskie
Ćwiczenie 5 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: życie rodzinne i towarzyskie Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jesteś na imprezie urodzinowej u koleżanki i właśnie poznajesz jej znajomego – Anglika. Przeprowadź z nim krótką rozmowę zapoznawczą. Przedstaw się i powiedz, czym się zajmujesz. Zapytaj go, jak ma na imię i czym się interesuje. Powiedz, jakie są twoje główne zainteresowania (Rozmowę rozpoczyna zdając)

36 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: żywienie
Ćwiczenie 6 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: żywienie Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jesteś w restauracji za granicą, w której chcesz zjeść lunch. Nazwy potraw w menu niewiele ci mówią. Zamów oprócz dania, które znasz, jedno, którego nazwa twoim zdaniem brzmi zachęcająco. Dowiedz się, jakie są składniki tej potrawy. Poinformuj, że jesteś uczulony na któryś ze składników, np. kukurydzę, i poproś, aby go nie było w daniu. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

37 temat: państwo i społeczeństwo
Przykład 4 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: państwo i społeczeństwo Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE B: Relacjonowanie wydarzeń Opowiadasz znajomym ze Stanów Zjednoczonych o włamaniu w nocy do twojego domu. Opisz: gdzie byłeś/ byłaś, gdy dowiedziałeś/ dowiedziałaś się o włamaniu; jak zareagowałeś/ zareagowałaś, widząc poczynione zniszczenia; kto zawiadomił policję i czy złodziej został zatrzymany. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

38 Przykładowy scenariusz rozmowy:
E – egzaminator Z – zdający E: You look so pale. Has anything happened? Z: As a matter of fact, yes. E: What is it? Tell me. Z: Two days ago I …. Soon after …. While I was …. When I got home I was really shocked. I saw …. Everything turned upside down, …. E: Oh, dear … Z: I really didn’t know what to do. I was just standing in the doorway looking at the mess. But fortunately my .… was there … E: How did she know about it? Z: You know, I have a neighbour, an elderly lady, who likes poking her nose into other people’s business, always watching … Nobody likes her, really, … But that day her habit proved to be very useful. She heard the noise of breaking window …

39 temat: życie rodzinne i towarzyskie
Przykład 5 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: życie rodzinne i towarzyskie Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE B: Relacjonowanie wydarzeń Byłeś/ Byłaś na ślubie i weselu syna przyjaciół twoich rodziców. Opowiadasz o tym znajomemu/ znajomej z Anglii, który chciałby/ która chciałaby poznać polskie zwyczaje związane z zawieraniem małżeństwa. Opisz: jak przebiegała ceremonia; ubiór panny młodej, pana młodego i wystrój sali; atmosferę i reakcję rodziców państwa młodych. ( Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

40 Przykładowy scenariusz rozmowy:
E – egzaminator Z – zdający E: So, you were invited to the wedding ceremony. Tell me something about it. Z: Well, not only to the wedding ceremony, but also to the reception. The ceremony took place …. , which was beautifully decorated with …. When all the guests were seated then the bride and the groom … After the ceremony the newlyweds … E: What about the bride’s dress and the reception? Z: She was wearing …. And he was dressed in …. The wedding reception was held in … The .. Looked really splendid. There were wild flowers everywhere … The reception was extremely nice, everybody was happy, we were clapping our hands, singing … , the bride’s mother was crying because, as she said later, she was deeply moved by the whole ceremony.

41 temat: podróżowanie i turystyka
Ćwiczenie 7 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: podróżowanie i turystyka Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE B: Relacjonowanie wydarzeń Opowiadasz znajomym z Anglii o niemiłym zdarzeniu, jakim było zatrzymanie twoich rodziców przez policję drogową. W rozmowie: opisz, w jakich okolicznościach to zdarzenie miało miejsce (kiedy i gdzie); podaj powód, dla którego zatrzymano rodziców; opisz ich reakcję i zalecenie policjanta. (Rozmowę rozpoczyna zdający)

42 temat: życie rodzinne i towarzyskie
Ćwiczenie 8 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: życie rodzinne i towarzyskie Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE B: Relacjonowanie wydarzeń Będąc za granica uczestniczył-eś/aś w koncercie znanego wykonawcy lub zespołu. Opowiedz o tym zdarzeniu znajomemu Anglikowi. Powiedz, co to był za wykonawca lub zespół i dlaczego chciałeś pójść na ten koncert. Opisz, jak przebiegał koncert i co działo się na widowni i na scenie. Wyjaśnij, dlaczego koncert ten ci się podobał/ nie podobał. (Rozmowę rozpoczyna egzaminator.)

43 temat: podróżowanie i turystyka
Przykład 6 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: podróżowanie i turystyka Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE C: Negocjowanie Twój angielski współpasażer podróży pociągiem chce otworzyć okno w przedziale. Uprzejmie wyraź sprzeciw, przedstawiając swój powód. Zaproponuj inne wyjście z sytuacji. Przystań na propozycję współpasażera. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

44 Przykładowy scenariusz rozmowy:
E – egzaminator Z – zdający E: Excuse me, may I open the window? Z: Well, I’m sorry but do you mind not opening it? You see I don’t feel well. I have a terrible earache and I’m afraid even a little drought can make things worse. E: I see, but it’s so stuffy in here, and I have some heart problems. Z: In this case, perhaps, if you agree, we can swap the seats … E: I’m afraid I can’t sit back to the engine. Z: Oh, I see … E: But we can open the door to the corridor and open the window there … Z: All right, but just for a while and not too wide, please.

45 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: zdrowie
Przykład 7 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: zdrowie Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE C: Negocjowanie Rozmawiasz po angielsku z zaprzyjaźnionym chłopakiem/ zaprzyjaźnioną dziewczyną ze Szwecji, który/ która ma poważny problem – spróbował/ spróbowała narkotyku, a teraz boi się i zwraca się z tym problemem właśnie do ciebie. W rozmowie: zaproponuj mu/ jej szczerą rozmowę z rodzicami; odrzuć jego/ jej zapewnienie, że poradzi sobie sam/ sama; zaproponuj wizytę u psychologa. (Rozmowę rozpoczyna zdający)

46 Przykładowy scenariusz rozmowy:
E – egzaminator Z – zdający Z: I know, I know. It really is a problem. I can understand you, but if I were you I would suggest talking with your parents. Honestly, I’d tell them everything. They love you, so just try to be honest with them. E: No, no, I’ll manage. Z: No, you won’t. It’s not easy. You won’t be able to deal with it yourself. You have tried several times, and you won’t manage yourself. Let them try to help you. You need help from people who love you. E: But I don’t need any help. Z: Rubbish. I know of a very good psychologist. I can arrange your meeting with him. He’s my mother’s close friend and he’ll be able to help you, I’m sure.

47 temat: życie rodzinne i towarzyskie
Przykład 8 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: życie rodzinne i towarzyskie Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE C: Negocjowanie W czasie pobytu w Anglii zaproszono cię do kina. Nie podoba ci się wybrana propozycja filmu. Wyraź obawę, że nie będzie ci się podobał i powiedz dlaczego. Zaproponuj, że sprawdzisz w gazetach, co jest wyświetlane w innych kinach. Zasugeruj inny sposób spędzenia czasu, jeśli w kinach nie będzie nic godnego uwagi. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.)

48 Przykładowe reakcje zdającego:
.. Oh, a western … Well … I don’t know … I’m afraid I am not particularly fond of westerns because I think they are boring … Once you’ve seen one, you’ve seen them all… … Can’t we go and see a different film? … If you want I can check in the paper what’s on at other cinemas … How about it? …. …. Listen … if there isn’t anything worth seeing tonight, we can go to the cinema at the weekend and we could go to that Chinese restaurant in the High Street … My treat …

49 temat: sport/ podróżowanie i turystyka
Ćwiczenie 9 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: sport/ podróżowanie i turystyka Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE C: Negocjowanie Przebywasz na obozie wędrownym w USA. Za dwa dni macie rozpocząć trening przygotowujący do uprawiania jednego wybranego przez was sportu ekstremalnego. Koledzy proponują skakanie na bungee. Ty wolisz trekking. Podaj powody, dlaczego według ciebie skoki nie są dobrym pomysłem. Przedstaw kilka argumentów przemawiających za trekkingiem. Wysłuchaj opinii krytycznej na temat jednego z twoich argumentów i spróbuj go obronić. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.)

50 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: zakupy i usługi
Ćwiczenie 10 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: zakupy i usługi Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE C: Negocjowanie Wraz z kolega/ koleżanką ze Szkocji planujecie kupno prezentu urodzinowego dla Waszego przyjaciela. Zaproponuj coś do ubrania. Nie zgódź się na propozycję kupienia książki i uzasadnij swoją opinię. Zaproponuj rozwiązanie kompromisowe i wyjaśnij, dlaczego uważasz, że jest ono lepsze. (Rozmowę rozpoczyna zdający.)

51 temat: życie rodzinne i towarzyskie (czynności życia codziennego)
Ćwiczenie 11 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: życie rodzinne i towarzyskie (czynności życia codziennego) Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE C: Negocjowanie Z Walijczykiem/ Walijką, z którym/ którą dzielisz mieszkanie próbujecie ustalić plan sprzątania po przyjęciu. Zasugeruj podział czynności. Odrzuć jego/ jej propozycję pozmywania naczyń i podaj uzasadnienie. Zaproponuj kompromisowe rozwiązanie i powiedz, dlaczego uważasz je za lepsze. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

52 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: podróżowanie
Ćwiczenie 12 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: podróżowanie Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE C: Negocjowanie Jedziesz pociągiem z Edynburga do Inverness na północy Szkocji. Chciałbyś/ Chciałabyś spokojnie poczytać/ cieszyć się pięknymi widokami, ale jedyny współpasażer w przedziale nieustannie i bardzo głośno rozmawia przez telefon komórkowy. Daj mu uprzejmie do zrozumienia, że ci to przeszkadza i podaj powód. Słysząc argument, że on jedynie odbiera telefony, zaproponuj rozwiązanie. Przyjmij przeprosiny. (Rozmowę rozpoczyna zdający)

53 (wynajmowanie mieszkania)
Ćwiczenie 13 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: dom (wynajmowanie mieszkania) Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE C: Negocjowanie Chcesz wynająć pokój w Brighton. Znalazłeś/ Znalazłaś ofertę, która Ci odpowiada, ale właściciel kategorycznie zabrania Ci przyjmować gości. Odrzuć sugestię gospodarza, że Twoi goście będą hałasować i brudzić. Przekonaj właściciela, że Twoi koledzy/ koleżanki to dobrze wychowani młodzi ludzie. Zaproponuj rozwiązanie kompromisowe, np. wizyty gości tylko w weekendy i w określonych porach. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

54 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: żywienie
Ćwiczenie 14 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY temat: żywienie Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE C: Negocjowanie Wraz z grupą znajomych mieszkasz w Anglii. Chcecie urządzić małe przyjęcie i dyskutujecie, co kupić do jedzenia. Znajomi proponują napoje gazowane, chipsy i czekoladę, ale ty wolisz zdrową żywność. Spróbuj ich przekonać do swoich racji. Zaproponuj, co warto kupić w zamian. Udziel paru wskazówek, jak twoim zdaniem zdrowo żyć. Wysłuchaj krytyki jednego z Twoich argumentów i spróbuj go obronić. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

55 ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI
EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY POLECENIE (dot. opisu ilustracji) PYTANIE 1 (dot. sytuacji przedstawionej na ilustracji/ odczuć przedstawionych osób/ pokazanego szczegółu) ZADANIE 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PYTANIE 2 (dot. szerszego zagadnienia związanego z sytuacją widoczną na ilustracji)

56 PODCZAS OPISYWANIA ILUSTRACJI:
O CZYM NALEŻY PAMIĘTAC PODCZAS OPISYWANIA ILUSTRACJI: TEMATEM ZDJĘCIA SĄ SYTUACJE DOBRZE ZNANE: (zdający ma dużą swobodę w wyborze odpowiedzi, gdyż nie istnieje jedna prawidłowa odpowiedź) WAŻNE JEST WŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE CZASU PRZEZNACZONEGO NA PRZYGOTOWANIE: a/ przygotowanie się w myślach do opisu zdjęcia; b/ określenie tematu, z jakim wiąże się ilustracja (będącego podstawą do rozmowy z egzaminującym) 3. OPISUJĄC ILUSTRACJĘ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE ELEMENTY (unikać zbytniej szczegółowości): a/ kim są osoby przedstawione na zdjęciu (ważne aspekty-ubiór, wygląd zewnętrzny, domniemane uczucia) b/ gdzie się znajdują; c/ co robią. 4. WAŻNE PODCZAS OPISYWANIA ILUSTRACJI: a/ użycie (głównie) czasu teraźniejszego, b/ zaprezentowanie szerokiego zasobu słownictwa (użycie wielu przymiotników, struktur językowych).

57 WYRAŻENIA PRZYDATNE PODCZAS OPISYWANIA ILUSTRACJI:

58 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY
Przykład 9 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

59 Przykład 9 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PRZYKŁADOWY OPIS ILUSTRACJI: The photo presents two girls or young women who are walking along a walkway. There are no other people there. It is perhaps in a small town as the buildings are low. The girls are wearing colourful, light summer clothes so it must be nice and warm. It looks like a sunny, summer day. The girls are not wearing any shoes, but they are holding their shoes in their hands. They are laughing at something.

60 Przykład 9 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PYTANIE 1. What is the relationship between the girls shown in the picture? Why do you think so? PRZYKŁADOWA WYPOWIEDŹ: I think that the girls know each other very well. They are at the same age so perhaps they go to school together. They can also be neighbours or friends. They are laughing at something and they look relaxed and happy. It means that they feel good together and they enjoy talking to each other and spending time together.

61 Przykład 9 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PYTANIE 2: Why do you think it is good to have a friend? PRZYKŁADOWA WYPOWIEDŹ: Everybody needs someone they can trust and count on in difficult situations, i.e. a loyal, honest, reliable person. It is always good to have someone who understands you, who is patient, tolerant, sensitive and understanding. It is nice to have someone to spend your free time with and have a good time, i.e. a person who shares your interests and has a good sense of humour.

62 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY
Przykład 10 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz ilustrację znajdującą się obok i odpowiedz na pytania egzaminującego.

63 Przykład 10 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PRZYKŁADOWY OPIS ILUSTRACJI: The picture shows a green meadow in the mountains. There is still some snow on the top and the slopes of the high mountains in the background, but it looks like spring. Three people carrying big backpacks are standing and looking around. There is a small lake between the people and the mountains.

64 Przykład 10 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PYTANIE 1. Do you think the people are having a good time? Why? PRZYKŁADOWA WYPOWIEDŹ: I think that the tourists are enjoying themselves. They must be hiking in the mountains. If they did not, they would not be there and carry those big, heavy backpacks. The view of the mountains and the lake is really nice. The weather is good too. The air is very clear and it is possible to see the mountains which are at some distance from where the hikers are.

65 Przykład 10 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PYTANIE 2: Would you like to spend a holiday like this? Why? Why not? PRZYKŁADOWA WYPOWIEDŹ: A hiking holiday has some good sides: No special preparation is necessary; No special equipment or clothing is needed apart from a backpack, a windproof anorak and a pair of comfortable shoes or hiking boots; It is quite cheap; staying overnight at mountain lodges, preparing your own meals; You can walk at your own pace and stop as long as you wish and admire stunning views; It is wonderfully relaxing; Escaping routine, rest from the noise of city life, enjoying silence and quiet or the sounds of nature; Opportunity to take some exercise. There are some disadvantages of this type of tourism: Carrying your own backpack for hours can be tiring; You must be prepared for sudden changes in the weather; When it rains or snows, you could get stuck at the mountain lodge; It cannot be done all year round.

66 Przykład 11 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

67 Przykład 11 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PRZYKŁADOWY OPIS ILUSTRACJI: The picture shows a typical sight of a big city, i.e. the heavy rush hour traffic. There are a lot of cars, but very few pedestrians. The street looks rather grey and gloomy because there are not any flowers, trees or bushes there.

68 Przykład 11 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PYTANIE 1. Why do you think there are so few people walking in the street? PRZYKŁADOWA WYPOWIEDŹ: It is difficult to say. If it is the rush hour, everybody is in a hurry and they have no time to walk. They use public transport, taxis or they drive their own cars to get to work or school. This is why the roads are so busy then.

69 Przykład 11 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PYTANIE 2. What in your opinion makes city life better than country life? PRZYKŁADOWA WYPOWIEDŹ: Access to entertainment (cinemas, theatres, discos, museums); Possibility of using sport facilities (swimming pools, skating rinks, fitness centres); Better choice of schools and higher quality of education; Better health care; Easier shopping, i.e. more shops open at convenient times; Better job opportunities; Good public transport; Chance to meet new people every day; More privacy-people are generally more interested in their own problems.

70 Ćwiczenie 15 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz ilustrację obok i odpowiedz na pytania egzaminującego.

71 Ćwiczenie 15 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PYTANIA DO ILUSTRACJI (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego): 1. Why do some parents become angry with their children? 2. Why is good relationship with their parents important for teenagers?

72 Ćwiczenie 16 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

73 Ćwiczenie 16 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PYTANIA DO ILUSTRACJI (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego): 1. Why are some young people interested in archaeological excavations? 2. Can a hobby be useful or is it a waste of time?

74 Ćwiczenie 17 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

75 Ćwiczenie 17 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PYTANIA DO ILUSTRACJI (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego): What can children learn from having a pet at home? Should animals be kept in zoos? Why?/ Why not?

76 Ćwiczenie 18 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

77 Ćwiczenie 18 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PYTANIA DO ILUSTRACJI (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego): What are the special occasions when all the family is together ? What is your favourite childhood memory?

78 Ćwiczenie 19 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz ilustrację znajdującą się obok i odpowiedz na pytania egzaminującego.

79 Ćwiczenie 19 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PYTANIA DO ILUSTRACJI (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego): Do you think nowadays people enjoy celebrations as much as they did in the past? Why?/ Why not? What are the most important customs in your country?

80 Ćwiczenie 20 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz ilustrację znajdującą się obok i odpowiedz na pytania egzaminującego.

81 Ćwiczenie 20 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI PYTANIA DO ILUSTRACJI (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego): 1. What makes people happy? 2. What qualities should a good friend possess?

82 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI
Ćwiczenie 21 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych udostępnione przez uczennicę.

83 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI
Ćwiczenie 21 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego): Why do people like spending time in big shopping centres? Do you think that all the shops should be closed on Sundays? Why/Why not? Zdjęcie ze zbiorów prywatnych udostępnione przez uczennicę.

84 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI
Ćwiczenie 22 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

85 Ćwiczenie 22 Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego. 1.Why is the woman playing music in the street? 2.What role does music play in your life?


Pobierz ppt "(cz. 1 -egzamin ustny poziom podstawowy)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google