Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B SŁOWNIK A PRZEDSIĘBIORCZOŚCI C.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B SŁOWNIK A PRZEDSIĘBIORCZOŚCI C."— Zapis prezentacji:

1 B SŁOWNIK A PRZEDSIĘBIORCZOŚCI C

2 Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z opracowanie:
A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

3 Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z opracowanie:
A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

4 Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z opracowanie:
A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

5 Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z opracowanie:
A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

6 Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z opracowanie:
A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

7 Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z opracowanie:
A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

8 Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z opracowanie:
A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

9 Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z opracowanie:
A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

10 Spis treści A - B C - D E - H I- L M-O P R S T - Z opracowanie:
A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

11 A - B A,B Akcja, Aktywa Asertywność, Aktywny inwestor, Akumulacja kapitału Amortyzacja, Analiza swot Bank, Bank centralny Bank komercyjny,Bariery komunikacyjne, Barter Bezrobocie, Budżet gospodarstwa domowego, Budżet państwa Bilans płatniczy, Biznesplan opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

12 C - D C - D Cena, Choleryk, Cięcia budżetowe
CV - curriculum vitae, Deficyt budżetowy Deflacja, Dług publiczny Długoterminowe instrumenty finansowe, Dobra Dochód, Dogodność komunikacyjna Dokumenty aplikacyjne, Dywidenda, Działalność gospodarcza opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

13 E - H E - H E-bank, Eksport, Etyka Flegmatyk, Fundusze inwestycyjne
Giełda Papierów Wartościowych, Gospodarka centralnie planowana Gospodarka rynkowa, Gospodarowanie Gospodarstwo domowe Gwarancja, Handel zagraniczny Hurt opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

14 I - L I - L Import, Inflacja, Infrastruktura rynkowa
Integracja międzynarodowa, Interwencjonizm państwowy Inwestycja, Kapitał, Karta podatkowa Komunikacja interpersonalna, Konkurencja, Konsumpcja Koncesja, Koniunktura Kontrahent, Kooperant, Lokata Leasing, Licencja opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

15 M- O M- O Maksymalizacja dochodów, Maksymalizacja zysków, Marketing
Mechanizm rynkowy, Melancholik, Monopol Nadwyżka budżetowa, Nadwyżka finansowa, Nowelizacja Obligacja, Osoba fizyczna Osoba prawna, Osoba przedsiębiorcza Osobowość, Osobowość prawna, Oszczędności opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

16 P P Papiery wartościowe, Pasywa, Płaca nominalna
Płaca realna, Płynność finansowa, Podatek, Podaż Podmioty rynku, Polityka fiskalna, Polityka monetarna Popyt, Potrzeba Praca, Prawo podaży, Prawo popytu Produkt Krajowy Brutto PKB, Przedsiębiorca Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo Public relations, Rachunkowość opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

17 R R Rachunek ekonomiczny, Rada Polityki Pieniężnej, Rękojmia
Rozwój gospodarczy, Rynek, Rynek finansowy Rynek kapitałowy, Rynek pieniężny, Rynek pracy Rynek konsumenta, Rynek producenta opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

18 S S Saldo bilansu, Samoakceptacja, Samoocena Sangwinik, Spółki
Siła nabywcza pieniądza, Sponsoring, Stopa bezrobocia, Stopa inflacji Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna, Stawka płac System ubezpieczeń Spółka partnerska Stosunek pracy, Subwencja opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

19 T - Z T - Z Temperament, Unikalność firmy Własność, Wzrost gospodarczy
Zapasy, Zarządzanie, Zasoby ekonomiczne, Zasoby pracy Zatrudnienie, Zawód Zezwolenie, Zysk Zachowanie asertywne Zasada racjonalnego gospodarowania, Zasoby ekonomiczne, Ziemia opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

20 Akcja, Aktywa Akcja - papier wartościowy, stanowiący dowód uczestnictwa jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej, uprawniający go do uczestnictwa w podziale zysku spółki w formie dywidendy oraz podziale majątku spółki w razie jej likwidacji. Aktywa - majątek jednostki prowadzącej działalność gospodarczą. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

21 Asertywność, Aktywny inwestor, Akumulacja kapitału
Asertywność - to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą czy osobami. Aktywny inwestor - człowiek lub instytucja, która lokuje zgromadzone oszczędności w papiery wartościowe w celu osiągnięcia zysku. Akumulacja kapitału Proces gromadzenia środków finansowych na przyszłe inwestycje. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

22 Amortyzacja, Analiza swot
Amortyzacja – sukcesywne, z reguły comiesięczne, ustalanie kwoty zużycia się środków trwałych i zaliczenie tej kwoty w koszty działalności przedsiębiorstwa. Analiza swot – jedna z technik analizy strategicznej, pozwalająca na badanie mocnych i słabych stron organizacji oraz ocenę jej szans i zagrożeń występujących obecnie i mogących się pojawić w przyszłości. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

23 Bank, Bank centralny Bank - podmiot gospodarczy, za pomocą którego następuje zamiana pieniądza oszczędnościowego ma pieniądz inwestycyjny. Główną rolą banku jest gromadzenie wolnych czasowo środków pieniężnych przedsiębiorców oraz oszczędności ludności, a także udzielanie im kredytów. Bank centralny - jest naczelnym bankiem w systemie bankowym, odpowiedzialnym za politykę monetarną danego kraju, pełniącym rolę nadrzędną nad pozostałymi bankami. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

24 Bank komercyjny,Bariery komunikacyjne, Barter
Bank komercyjny - instytucja nastawiona na zysk, wykonuje różne czynności bankowe, polegające przede wszystkim na przyjmowaniu wkładów, udzielaniu kredytów i pożyczek oraz przeprowadzaniu rozliczeń Bariery komunikacyjne to te wszystkie czynniki, które utrudniają efektywną komunikację. Barter – wymiana towaru za towar. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

25 Bezrobocie, Budżet gospodarstwa domowego, Budżet państwa
Bezrobocie - oznacza kategorię ekonomiczną, w której popyt na siłę roboczą jest mniejszy niż podaż, czyli występują wolne zasoby siły roboczej. Budżet gospodarstwa domowego - plan dochodów i wydatków sporządzony na dany okres. Budżet państwa plan gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań publicznych. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

26 Bilans płatniczy, Biznesplan
Bilans płatniczy – roczne zestawienie obrotów pieniężnych i gospodarczych pomiędzy danym krajem a zagranicą. Biznesplan – zestaw dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej kadrowej i technologicznej. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

27 Cena, Choleryk, Cięcia budżetowe
Cena - jest pieniężnym wyrazem wartości towarów. Choleryk - typ temperamentu - silny, niezrównoważony; duża energia życiowa, gwałtowny, wybuchowy, lubi działać w sposób planowy i przemyślany. Cięcia budżetowe - oganiczenie lub zmniejszenie zaplanowanych wydatków budżetowych. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

28 CV - curriculum vitae, Deficyt budżetowy
CV - curriculum vitae nowoczesny życiorys zawierający zwięzłe informacje dotyczące danych osobowych, akcentujące wiedzę i przydatność zawodową. Deficyt budżetowy występuje wówczas, gdy wydatki budżetowe są większe od dochodów budżetowych. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

29 Deflacja, Dług publiczny
Deflacja - jest to utrzymujący się spadek poziomu cen. Dług publiczny - zobowiązanie finansowe państwa zaciągnięte u obywateli, w bankach, przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych oraz u rządów innych państw dla pokrycia deficytu budżetowego. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

30 Długoterminowe instrumenty finansowe, Dobra
Długoterminowe instrumenty papiery wartościowe mające termin wykupu dłuższy niż rok, za pomocą których są regulowane zobowiązania między różnymi podmiotami. Należą do nich przede wszystkim obligacje wieloletnie i akcje Dobra - wszelkie rzeczy materialne będące wynikiem pracy ludzkiej; w ekonomii dobra i usługi są nazywane produktami. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

31 Dochód, Dogodność komunikacyjna
Dochód - suma wpływów pieniężnych lub rzeczowych (np. z pracy najemnej lub działalności gospodarczej) uzyskanych w danym czasie przez osobę fizyczną lub osobę prawną, pomniejszona o koszty uzyskania (tzw. koszty własne). Dogodność komunikacyjna - jest to korzystna okoliczność, która może być związana z łatwym dojazdem do naszej firmy. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

32 Dokumenty aplikacyjne, Dywidenda, Działalność gospodarcza
Na dokumenty aplikacyjne składają się: życiorys (CV) oraz list motywacyjny, które są niezbędne przy przyjmowaniu do pracy. Dywidenda - udział w zysku wynikający z posiadania akcji kapitałowej w spółce akcyjnej. Działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

33 E-bank, Eksport, Etyka E-bank - bank wirtualny, istnieje w internecie.
Eksport - sprzedaż produktów klientom indywidualnym i zbiorowym, znajdującym się poza granicami kraju. Etyka - to przyjęte przez społeczeństwo normy, które powinny kierować ludzkim postępowaniem. Etyka biznesu - to normy postępowania przedsiębiorców w relacjach z klientami opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

34 Flegmatyk, Fundusze inwestycyjne
Flegmatyk - typ temperamentu - silny, zrównoważony, powolny, spokojny, opanowany, uparty, dobry doradca i słuchacz. Fundusze inwestycyjne - to organizacje finansowe, które w imieniu swoich klientów grają na giełdzie, kupują i sprzedają obligacje i w ten sposób pomnażają ich pieniądze. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

35 Giełda Papierów Wartościowych, Gospodarka centralnie planowana
Giełda Papierów Wartościowych - to zespół osób i środków organizacyjno - technicznych umożliwiający zawieranie transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Gospodarka centralnie planowana - system gospodarczy funkcjonujący w Polsce do końca roku, polegający na tym, że wszelkie zadania gospodarcze i środki na ich realizację były rozdzielone przez centrum rządowe. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

36 Gospodarka rynkowa, Gospodarowanie
Gospodarka rynkowa - system gospodarczy, który funkcjonuje na podstawie mechanizmu rynkowego, w której producenci i konsumenci mogą decydować o tym, jakie dobra i usługi będą wytwarzać i kupować. Gospodarowanie - to dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji dotyczących wytwarzania dóbr i usług, mając do dyspozycji ograniczone zasoby ekonomiczne (pracę, ziemię, kapitał), w celu zaspokojenia nieograniczonych potrzeb ludzi. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

37 Gospodarstwo domowe Gospodarstwo domowe - uczestnik procesu gospodarczego, składający się z osoby lub grupy osób powiązanych więzami rodzinnymi, którego celem jest zaspokojenie zarówno potrzeb indywidualnych, jak i wspólnych dla wszystkich osób wchodzących w jego skład. Gospodarstwo domowe są uczestnikami rynku po stronie popytu na rynku dóbr i usług. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

38 Gwarancja, Handel zagraniczny
Gwarancja - to odpowiedzialność sprzedawcy lub producenta za dobry stan i sprawność towaru, która zobowiązuje do bezpłatnej naprawy lub wymiany, jeśli przed upływem określonego czasu wystąpi awaria lub usterka. Handel zagraniczny - to odpłatna wymiana towarów i usług między poszczególnymi państwami. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

39 Hurt Hurt - sprzedaż towarów przez hurtownika w dużych ilościach, pośrednictwo pomiędzy producentem a detalistami. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

40 Import, Inflacja, Infrastruktura rynkowa
Import - zakup dóbr i usług od przedsiębiorców, produkujących poza granicami kraju. Inflacja - jest to wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług w określonym przedziale czasu. Infrastruktura rynkowa są to miejsca specjalnie wyznaczone i przystosowane do prowadzenia różnego rodzaju transakcji rynkowych, wyposażone w odpowiednie urządzenia i obsługiwane przez wyspecjalizowane zespoły ludzi. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

41 Integracja międzynarodowa, Interwencjonizm państwowy
Integracja międzynarodowa - polega na postępującym powiązaniu i wzajemnych współzależnościach miedzy krajami. Konsekwencją integracji są umowy, zawierane pomiędzy po­szczególnymi państwami i grupami państw, dotyczące przepływów pracy, kapitału oraz produkcji przez istniejące między krajami granice polityczne. Interwencjonizm państwowy - działania państwa, które mają wpływ na procesy rynkowe i zachowanie się podmiotów na rynku. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

42 Inwestycja, Kapitał, Karta podatkowa
Inwestycja - wydatki przedsiębiorstw na dobra, które mogą być użyte do produkcji innych dóbr i usług. Kapitał - podstawowy czynnik produkcji; maszyny, urządzenie, budynki, patenty, środki finansowe itp. Karta podatkowa - forma opodatkowania dochodów przedsiębiorców, umożliwiająca płacenie zryczłtowanego (stałego) podatku dochodowego, bez konieczności prowadzenia pełnej księgowości. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

43 Komunikacja interpersonalna, Konkurencja, Konsumpcja
Komunikacja interpersonalna - to proces przekazywania i odbierania informacji, który zachodzi pomiędzy dwiema lub więcej osobami. Konkurencja - jest to proces, za pomocą którego uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów, próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty pod względem ceny, jakości lub innych warunków wpływających na decyzję zawarcia transakcji. Konsumpcja - spożycie, proces zaspokojenia potrzeb. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

44 Koncesja, Koniunktura Koncesja – wydane na wniosek zainteresowanego uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej objętej wnioskiem, np. koncesji wymaga działalność: ochrona osób i mienia. Koniunktura – aktywność gospodarki związana ze wzrostem lub spadkiem tempa wzrostu gospodarczego. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

45 Kontrahent, Kooperant, Lokata
Kontrahent - jedna ze stron zawierająca umowę. Kooperant - przedsiębiorca, który wspólnie z innymi przedsiębiorcami uczestniczy w procesie produkcyjnym zmierzającym do jednego wspólnego rezultatu, np. przedsiębiorca produkujący silniki do samochodów. Lokata - są to pieniądze zainwestowane w celu ich pomnożenia. Rozróżniamy lokaty pieniężne i rzeczowe. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

46 Leasing, Licencja Leasing – jedno z możliwych źródeł finansowania działalności gospodarczej, rodzaj zakupu ratalnego. Licencja – urzędowe zezwolenie na wykonywanie określonej działalności gospodarczej, do której prowadzenia potrzebna jest licencja, np. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

47 Maksymalizacja dochodów, Maksymalizacja zysków, Marketing
Maksymalizacja dochodów - maksymalizacja wszelkich wpływów przedsiębiorcy pomniejszona o koszty ich uzyskania. Maksymalizacja zysków - maksymalizacja dodatniego wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Marketing – element zarządzania, sposób myślenia i działania związany z rozpoznaniem potrzeb nabywców i ich zaspokojeniem z korzyścią dla przedsiębiorstwa i konsumentów. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

48 Mechanizm rynkowy, Melancholik, Monopol
Mechanizm rynkowy - podstawowy element funkcjonowania rynku. Istotą tego mechanizmu jest występowanie zależności pomiędzy jego elementami składowymi, jakimi są popyt, podaż i cena. Melancholik - typ temperamentu - słaby; lubi pozostawać w cieniu wydarzeń. Monopol – rynek, na którym występuje jeden producent lub dostawca. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

49 Nadwyżka budżetowa, Nadwyżka finansowa, Nowelizacja
Nadwyżka budżetowa - występuje wówczas, gdy dochody budżetowe są większe od wydatków budżetowych. Nadwyżka finansowa - nazwa określająca saldo rachunku bieżącego przedsiębiorcy, kiedy pojawia się po stronie aktywów tego rachunku. Fakt ekonomiczny określający przewagę przychodów nad wydatkami finansowymi. Nowelizacja (np. Kodeksu Pracy) - częściowa zmiana lub uzupełnienie obowiązującej ustawy przez wprowadzenie nowej ustawy prawnej. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

50 Obligacja, Osoba fizyczna
Obligacja - papier wartościowy, który uprawnia posiadacza do otrzymania od emitenta zwrotu pożyczki wraz z ustalonymi odsetkami w określonym wcześniej terminie i trybie. Osoba fizyczna – człowiek w stosunkach cywilnoprawnych. Osoba fizyczna może prowadzić przedsiębiorstwo jako indywidualny przedsiębiorca, który we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

51 Osoba prawna, Osoba przedsiębiorcza
Osoba prawna - wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami jest wyposażona w osobowość prawną. Osoba przedsiębiorcza - to osoba obrotna, zapobiegliwa i zaradna. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

52 Osobowość, Osobowość prawna, Oszczędności
Osobowość - to zespół cech psychicznych właściwych danemu człowiekowi; to specyficzna dla każdego człowieka struktura jego cech i właściwości psychofizycznych. Osobowość prawna - zdolność organizacji do nabywania praw i zaciągania zobowiązań oraz odpowiadania za nie. Oszczędności - stanowią tę część dochodu gospodarstw domowych, która nie jest prze­znaczona na zakup dóbr i usług lub zobowiązań finansowych. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

53 Papiery wartościowe, Pasywa, Płaca nominalna
Papiery wartościowe - wszelkie dokumenty stwierdzające określone prawa majątkowe przysługujące ich właścicielom; do papierów wartościowych zalicza się przede wszystkim akcje, obligacje, weksle itp. Pasywa - zobowiązania przedsiębiorstwa wobec wierzycieli, będące źródłem finansowania majątku (aktywa) przedsiębiorstwa. Płaca nominalna - to ilość pieniędzy, jaką pracownik otrzymuje w konkretnych jednostkach pieniężnych, np. w złotówkach. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

54 Płaca realna, Płynność finansowa, Podatek, Podaż
Płaca realna - informuje o ilości produktów, które można nabyć za daną płacę nominalną. Płynność finansowa - zdolność terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Podatek - obowiązkowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne pobierane przez państwo i samorządy lokalne. Podaż - to ilość towarów i usług, którą oferują producenci do sprzedaży na rynku przy określonym poziomie cen. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

55 Podmioty rynku, Polityka fiskalna, Polityka monetarna
Podmioty rynku - inaczej nazywani uczestnikami rynku, to producenci i konsumenci. Polityka fiskalna - nazywana również polityką budżetową, dotyczy dochodów i wydatków budżetowych. Polityka monetarna - nazywana również pieniężną jest rodzajem polityki gospodarczej, której celem jest kształtowanie podaży pieniądza w gospodarce. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

56 Popyt, Potrzeba Popyt - to zapotrzebowanie nabywców na towary i usługi przy określonym poziomie cen. Potrzeba - brak czegoś, co jest niezbędne człowiekowi do życia i rozwoju opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

57 Praca, Prawo podaży, Prawo popytu
Praca - podstawowy czynnik produkcji; ludzie oraz ich zdolności, umiejętności, wiedza, przedsiębiorczość itp. Prawo podaży - brzmi: jeżeli cena danego dobra wzrasta, to wzrasta wielkość podaży na to dobro i odwrotnie. Prawo popytu - brzmi: jeżeli cena danego dobra wzrasta, to spada wielkość popytu na to dobro i odwrotnie. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

58 Produkt Krajowy Brutto PKB, Przedsiębiorca
Produkt Krajowy Brutto PKB - jest to wartość wszystkich dóbr i usług finalnych, wytworzonych w ciągu jednego roku na terenie danego kraju. Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

59 Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorczość - umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, umiejętność podejmowania inicjatyw czy też realizowania pomysłów. Przedsiębiorstwo - to podstawowy podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą w celu osiągnięcia określonych korzyści. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

60 Public relations, Rachunkowość
Public relations (relacje społeczne) – nieodpłatne formy informacji o firmie lub produkcie; kontakty z osobami mającymi wpływ na opinię publiczną, utrzymywane w celu kształtowania pozytywnego wizerunku (image’u) firmy i produktu. Rachunkowość – system, który dostarcza informacji koniecznych do podejmowania decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. Występuje w każdej jednostce prowadzącej działalność gospodarczą i pełni następujące funkcje: informacyjną, kontrolną, analityczną. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

61 Rachunek ekonomiczny, Rada Polityki Pieniężnej, Rękojmia
Rachunek ekonomiczny - porównanie na­kładów związanych z określonym przedsięwzięciem ekonomicznym i efektów, jakie spodziewamy się osiągnąć. Rada Polityki Pieniężnej - organ Narodowego Banku Polskiego, niezależny od rządu, kształtujący ilość pieniądza w gospodarce; do zadań Rady należy m. in. ustalanie wysokości stóp procentowych. Rękojmia - to poręczenie sprzedającego, że towar lub usługa są bez wad. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

62 Rozwój gospodarczy, Rynek, Rynek finansowy
Rozwój gospodarczy - proces obejmujący zmiany ilościowe i jakościowe, mające wpływ na wzrost dochodu narodowego. Rynek - to ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawcami oferującymi towary i usługi a nabywcami reprezentującymi potrzeby poparte określonymi funduszami nabywczymi. Rynek finansowy - obejmuje transakcje, których przedmiotem jest pieniądz. Rynek finansowy dzielimy na rynek pieniężny i kapitałowy. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

63 Rynek kapitałowy, Rynek pieniężny, Rynek pracy
Rynek kapitałowy - tworzą transakcje, których termin realizacji przekracza jeden rok. Instrumentami finansowymi rynku kapitałowego są między innymi akcje i obligacje. Rynek pieniężny - tworzą transakcje, których termin realizacji nie przekracza jednego roku. Rynek pracy - to rynek, na którym dokonuje się transakcji z zakresu zatrudnienia siły roboczej. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

64 Rynek konsumenta, Rynek producenta
Rynek konsumenta – rynek, na którym popyt na dany towar jest mniejszy od jego podaży. Rynek producenta (sprzedawcy) – rynek, na którym popyt na dany towar jest większy od jego podaży. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

65 Saldo bilansu, Samoakceptacja, Samoocena
Saldo bilansu - różnica między dodatnimi a ujemnymi wartościami. W handlu zagranicznym jest to różnica pomiędzy wpłatami i wypłatami z różnych tytułów środków pieniężnych w danym kraju. Samoakceptacja - ustosunkowanie się do tego, co o sobie wiesz. Samoocena - ocena siebie i własnych możliwości w porównaniu z innymi ludźmi. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

66 Sangwinik, Spółki Sangwinik - typ temperamentu - silny, zrównoważony, ruchliwy; entuzjastyczny, szczery, przyjazny, lubi przebywać z ludźmi. Spółki - umowne związki co najmniej dwóch osób, działających dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, dzięki wniesionemu do spółki, kapitałowi w formie pieniężnej i niepieniężnej. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

67 Siła nabywcza pieniądza, Sponsoring, Stopa bezrobocia, Stopa inflacji
Siła nabywcza pieniądza – informacja, jaką ilość dóbr i usług można zakupić za daną sumę pieniędzy w określonej jednostce czasu. Sponsoring – nieodpłatne działanie na rzecz otoczenia, np. dofinansowanie kultury, sportu, które często ma na celu utworzenie pozytywnego image’u firmy i zwiększenie popytu na produkty. Stopa bezrobocia – udział bezrobotnych w zasobach pracy. Stopa inflacji – procentowy wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce w ciągu roku. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

68 Spółka komandytowa Spółka komandytowa - działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i jest spółką osobową utworzoną przez wspólników, wśród których musi być co najmniej jeden komplementariusz i jeden komandytariusz. Za zobowiązania spółki odpowiada w sposób nieograniczony komplementariusz. Natomiast komandytariusz odpowiada tylko do wysokości ustalonej w umowie sumy komandytowej, w związku z tym jego prawa jako wspólnika są ograniczone. Wpływ na bieżące funkcjonowanie firmy oraz prawo do jej reprezentowania ma jedynie komplementariusz. Spółka powstaje przez zawarcie umowy notarialnej. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

69 Spółka komandytowo-akcyjna, Stawka płac
Spółka komandytowo-akcyjna - różni się od spółki komandytowej tym, że co najmniej jeden ze wspólników jest akcjonariuszem spółki (posiada jej udziały), który nie odpowiada za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy tej spółki powinien wynosić co najmniej 50 tyś. zł. Stawka płac - jest dochodem otrzymanym za przepracowaną jednostkę czasu. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

70 System ubezpieczeń System ubezpieczeń - przepisy prawne oraz instytucje gwarantujące ubezpieczonym i ich rodzinom świadczenia finansowe i materialne. W ramach systemu ubezpieczeń wyróżnia się m. in. ubezpieczenia społeczne (system świadczeń pieniężnych - zasiłki, renty, emerytury, oraz rzeczowych - leczenie i leki) i ubezpieczenia na życie (zapewnienie wypłaty określonej sumy pieniędzy osobie wskazanej przez ubezpieczonego w razie jego śmierci). opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

71 Spółka partnerska Spółka partnerska - działa na podstawie kodeksu spółek handlowych. Jest spółką osobową utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu pod znakiem firmy. Partnerami mogą być: adwokaci, aptekarze, lekarze, stomatolodzy, weterynarze, pielęgniarki, położne, architekci, biegli rewidenci, księgowi, brokerzy ubezpieczeniowi, notariusze, doradcy podatkowi, radcy prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi i tłumacze przysięgli. Za prace w niej pobierają honoraria indywidualne, z których część przekazują na utrzymanie spółki. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Może ją reprezentować i prowadzić zarząd. Nie posiada osobowości prawnej. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

72 Stosunek pracy, Subwencja
Stosunek pracy – stosunek prawny, wyniku którego pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Subwencja – bezzwrotna pomoc finansowa udzielana różnym podmiotom w państwie. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

73 Temperament, Unikalność firmy
Temperament - to wrodzona zdolność do silniejszego czy słabszego przeżywania swojego życia, do silniejszej czy słabszej aktywności psychicznej. Unikalność firmy - polega na jej oryginalności i niepowtarzalności. Taka firma jest jedyna w swoim rodzaju, jest po prostu wyjątkowa. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

74 Własność, Wzrost gospodarczy
Własność - to zagwarantowane prawo do posiadania rzeczy i swobodnego nimi dysponowania. Wzrost gospodarczy - proces zwiększania zasobu dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych, znajdujący swoje odzwierciedlenie we wzroście produktu krajowego (dochodu narodowego). opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

75 Zapasy, Zarządzanie, Zasoby ekonomiczne, Zasoby pracy
Zapasy – materiały, towary i produkty pracy przeznaczone do zużycia podczas produkcji lub do sprzedaży. Zarządzanie – podejmowanie decyzji dotyczących zagospodarowania zasobów przedsiębiorstwa. Zasoby ekonomiczne (czynniki wytwórcze, czynniki produkcji) – zasoby ekonomiczne niezbędne do wyprodukowania dóbr i usług; ziemia, kapitał, praca, przedsiębiorczość. Zasoby pracy – zatrudnieni oraz bezrobotni w danej gospodarce. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

76 Zatrudnienie, Zawód Zatrudnienie – określona liczba osób wykonujących prace na podstawie obowiązujących norm prawnych. Zawód – wyodrębniony w wyniku podziału pracy zespół czynności, do których wykonywania niezbędne są określone umiejętności, wiadomości i cechy. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

77 Zezwolenie, Zysk Zezwolenie – rodzaj decyzji administracyjnej, dającej określone uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej wydawane podobnie jak koncesja przez branżowe ministerstwa, np. zezwolenia wymaga sprzedaż alkoholu. Zysk – dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, nadwyżka przychodów nad odpowiadającymi im kosztami. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

78 Zachowanie asertywne Zachowanie asertywne - to bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec innej osoby swoich praw, uczuć, postaw, opinii lub pragnień, w sposób respektujący prawa, uczucia, postawy, opinie i pragnienia drugiej osoby. Zasada najmniejszego nakładu - inaczej nazywana zasadą oszczędności, mówi nam, żeby postępować tak, aby osiągnąć zamierzony efekt jak najmniejszym nakładem środków. Zasada największego efektu - inaczej nazywana zasadą efektywności, oznacza, że mając konkretne zasoby chcemy, osiągnąć jak najlepsze rezultaty. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika

79 Zasada racjonalnego gospodarowania, Zasoby ekonomiczne, Ziemia
Zasada racjonalnego gospodarowania – to reguła postępowania umożliwiająca efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Zasoby ekonomiczne - inaczej nazywane czynnikami wytwórczymi lub czynnikami produkcji obejmują wszystko to, co jest wymagane i wykorzystywane do produkcji dóbr i usług. Podstawowe zasoby ekonomiczne to: ziemia praca, kapitał. Ziemia - podstawowy czynnik produkcji; powierzchnia ziemi, gleba, surowce naturalne, bogactwo jezior, rzek i mórz itp. opracowanie: A. Tomanek, K. Trembaczowski na podstawie podręcznika


Pobierz ppt "B SŁOWNIK A PRZEDSIĘBIORCZOŚCI C."

Podobne prezentacje


Reklamy Google