Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Powiatowa Policji w Staszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Powiatowa Policji w Staszowie"— Zapis prezentacji:

1 Komenda Powiatowa Policji w Staszowie
STAN BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO ZA OKRES 2007 ROKU Staszów, 5 lutego 2008 r.

2 POWIAT STASZÓW w powiecie mieszka osób, co stanowi 5,77 % ogółu mieszkańców woj. świętokrzyskiego ( osób). Gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 80 osób powierzchnia powiatu staszowskiego wynosi km2 co stanowi 7,9%woj. świętokrzyskiego powiat graniczy z czterema innymi powiatami (kieleckim, opatowskim, sandomierskim, buskim), jego południowo wschodnią granicę stanowi rzeka Wisła, która jest jednocześnie granicą z województwem podkarpackim

3 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POWIATU
8 gmin (3 gminy miejsko-wiejskie, 5 gmin wiejskich), 3 miasta 169 miejscowości

4 STAN ETATOWY KPP STASZÓW
Stan etatowy - Łącznie 130 policjantów + 15 pracowników cywilnych 83 Wakaty – 2 Ruch kadrowy w 2007: odeszło z Policji – 7 przyjęto do Policji -4 planowane odejścia w Staż służby: Do 3 lat – 17 policjantów (12%)‏ Od 3 do 5 lat – 9 policjantów (9%)‏ Od 5 do 10 lat – 19 policjantów (15%)‏ Od 10 do 15 lat – 16 policjantów (12%)‏ Od 15 do 20 lat – 41 policjantów (32%)‏ Powyżej 20 lat – 26 policjantów (20%)‏ 5 5 6 5 5 5 16

5 CELE STRATEGICZNE POLICJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA LATA 2007-2009
Skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych, we współpracy z administracją rządową, samorządami, strażami i inspekcjami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej, w tym przede wszystkim o charakterze zorganizowanym. Doskonalenie przygotowań Policji do działań w sytuacjach kryzysowych. Modernizacja Policji ukierunkowana na poprawę środowiska pracy policjantów i pracowników Policji. Utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poprawa społecznego poziomu poczucia bezpieczeństwa. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania, alkoholizm, przemoc domowa, przemoc rówieśnicza), ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dzieci i młodzieży. Priorytety KWP Priorytety KGP

6 STAN PRZESTĘPCZOŚCI NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO (dane biuletyn T-800)‏
Powyższy wykres przedstawia liczbę stwierdzonych przestępstw w kategorii ogólnej i kryminalnej. Dokonując analizy, należy stwierdzić, że w roku 2007 udało się utrzymać spadek przestępczości na terenie powiatu staszowskiego. Stan ten utrzymuje się nieprzerwanie od 2002 roku W analizowany okresie 2007 roku stwierdzono 1308 przestępstw w tym 474 przestępstw o charakterze kryminalnym.

7 PRZESTĘPCZOŚĆ NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO (dane biuletyn T-800)‏
Powyższy wykres przedstawia ogólną liczbę wszczętych postępowań przygotowawczych i przestępstw stwierdzonych w okresie od roku. Dokonując analizy, należy stwierdzić, że zgodnie z przyjętą strategią działania w roku 2007 udało się ograniczyć przestępczość na terenie powiatu staszowskiego, zarówno w zakresie ilości wszczętych postępowań przygotowawczych jak i ilości przestępstw stwierdzonych.

8 PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA (dane biuletyn T-800)‏
W roku na terenie działania KPP w Staszowie odnotowano 474 przestępstwa o charakterze kryminalnym tj. o 169 przestępstw mniej niż w roku poprzednim. W pięciu najbardziej dokuczliwych kategoriach przestępstw odnotowano: 129 kradzieży mienia co stanowi 67,9% dynamiki, 54 kradzieże z włamaniem – dynamika na poziomie 55,7 %, kradzieże pojazdów 7 – dynamika 38,9%, przestępstwa rozbójnicze 5 – dynamika na poziomie 50%, bójka i pobicie 6 co stanowi 60% dynamiki.

9 WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPSTW KRYMINALNYCH NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO W LATACH 2003 – 2007 (dane biuletyn T-800)‏ wszczęte stwierdzone

10 WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPSTW KRYMINALNYCH NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO W LATACH 2003 – 2007 (dane biuletyn T-800)‏ wszczęte stwierdzone

11 WYKRYWALNOŚĆ WYBRANYCH KATEGORII PRZESTĘPSTW KRYMINALNYCH W LATACH – 2007 (w procentach %) (dane biuletyn T-800)‏

12 DZIAŁANIA SZTABOWE NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO (dane formularze IV/4)‏
2006 2007 Zabezpieczenie imprez 2 22 Liczba patroli zabezpieczających przejazdy kibiców przez powiat staszowski 5 Imprezy o charakterze kulturalnym 9 12 Liczba policjantów delegowanych do zabezpieczenia imprez 148 296 Koszty zabezpieczenia imprez 13 282,3 zł 29 972,4 zł Liczba szkoleń NPP 4 Liczba zabezpieczeń NPP 11 Liczba policjantów uczestniczących w szkoleniach NPP 186 253

13 SKUTECZNOŚĆ SŁUŻB ZEWNĘTRZNYCH (dane formularz III/1)‏
Jednym priorytetów Policji j jest uczynienie służb zewnętrznych bardziej widocznymi tj. zwiększenie liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej, dyslokowanie służb w oparciu o wyznaczone strefy bezpieczeństwa, utrzymywanie wysokiej liczby patroli pieszych oraz właściwy stosunek do obywateli przy jednoczesnym reagowaniu na wszelkiego rodzaju naruszenia prawa. We wspomnianym okresie funkcjonariusze pionu prewencyjnego pełnili służby wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei ze Strażą Graniczną oraz ze Strażą Leśną. Spotykało się to z pozytywnym odbiorem ze strony społeczności lokalnej.

14 WYBRANE EFEKTY SŁUŻB ZEWNĘTRZNYCH (dane formularz III/11)‏
W analizowanym okresie daje się wyraźnie zaobserwować wzrost ilości wykonanych interwencji oraz znaczną ilość osób legitymowanych. Aktywność służb zewnętrznych miała bezpośrednie przełożenie na ilość zaistniałych przestępstw na terenie powiatu. 14

15 OSOBY OSADZONE W PDOZ (dane formularz III/6)‏
Z powyższego wykresu wynika, że w prawie każdym dniu ubiegłego roku w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych znajdowała się osoba zatrzymana. Powodowało to konieczność zapewnienia pełnej obsady (dyżurny plus służba w PDOZ) co miało niewątpliwy wpływ na ilość policjantów kierowanych do służby zewnętrznej. 15

16 WYKROCZENIA (dane formularz III/9 i III/10)‏
Powyższy wykres obrazuje zmianę sposobu represjonowania wykroczeń na rzecz postępowania mandatowego przy jednoczesnym spadku ilości wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego, przy utrzymującym się podobnej ilości wykroczeń (19289/19217). 16

17 KATEGORIE WYKROCZEŃ - WNIOSKI O UKARANIE (dane formularz III/10)‏
17

18 KATEGORIE WYKROCZEŃ - MANDATY KARNE (dane formularz III/9)‏
Zaobserwowano znaczny udział postępowania mandatowego w kategorii wykroczeń uciążliwych dla mieszkańców, tj. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwko urządzeniom użytku publicznego i porządkowi i spokojowi publicznemu co świadczy o pozytywnej tendencji w działaniu służb pionu prewencji. 18

19 LICZBA UJĘĆ SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA GORĄCYM UCZYNKU (dane z KSiP)‏
Realizując cele z przyjętej strategii działania należy stwierdzić, że w okresie 2007 roku na terenie działania KPP Staszów policjanci zatrzymali łącznie „na gorącym uczynku przestępstwa” 526 sprawców w tym 80 sprawców przestępstw kryminalnych.

20 PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH (dane biuletyn informacyjny T-800)
W 2007r na terenie powiatu staszowskiego ujawniono 46 nieletnich sprawców czynów karalnych, którzy popełnili 36 przestępstw w tym 31 przestępstw o charakterze kryminalnym. Wykres przedstawia strukturę czynów karalnych. Udział podejrzanych nieletnich do podejrzanych ogółem w pięciu podstawowych kategoriach wyniósł 29,1%.

21 PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY NA TERENIE POWIATU (dane formularz III/15)‏
Kolejnym zadaniem wynikającym ze strategii wojewódzkiej było ograniczenie zjawiska przemocy domowej poprzez usprawnienie interwencji podejmowanych w przypadku przemocy w rodzinie jak również działań pomocowych dla ofiar przestępstw. Porównując liczbę stwierdzonych przypadków stosowania procedury NK należy stwierdzić, iż ograniczono to zjawisko z poziomu 316 przypadków w roku 2006 do 196 w roku 2007.

22 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM ZDARZENIA DROGOWE (dane z SEWIK i KSIP)‏
W roku 2007 na terenie działania KPP Staszów odnotowano łącznie 639 zdarzeń drogowych, w tym 58 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 15 osób, a 87 osób doznało obrażeń ciała oraz odnotowano 581 kolizji drogowych W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego kiedy to zaistniało 650 zdarzeń drogowych odnotowano spadek ogólnej ich liczby.

23 Przyborowice - Pieczonogi
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM ZAGROŻENIE NA DROGACH POWIATU STASZOWSKIEGO (dane z SEWIK i KSIP)‏ DROGI Wypadki Zabici Ranni Kolizje K79 Osiek - Łubnice 13 2 19 117 W764 Wola Osowa - Połaniec 6 39 W757 Przyborowice - Pieczonogi 8 9 93 W765 Szydłów - Osiek 10 3 20 71 Dokonując analizy miejsc zaistnienia zdarzeń drogowych należy stwierdzić, że w okresie 2007 roku najwięcej zdarzeń drogowych zaistniało na drodze krajowej K79 na odcinku Osiek – Połaniec – Łubnice(130) oraz na drodze wojewódzkiej W757 Przyborowice – Staszów – Pieczonogi(101).

24 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM UPRAWNIENIA I DOKUMENTY (dane z KSiP)‏
Jednym z głównych zadań przyjętych do realizacji na rok 2007 było zminimalizowanie zagrożenia wypadkami drogowymi spowodowanymi przez nietrzeźwych kierujących. W wyniku prowadzonych działań na terenie powiatu staszowskiego policjanci zatrzymali ogółem 446 nietrzeźwych kierujących. Ponadto policjanci zatrzymali 1040 dowodów rejestracyjnych i 190 praw jazdy.

25 INICJATYWY PROFILAKTYCZNE
W ramach akcji „Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze” rozdawane były pakiety profilaktyczne w postaci torby na zakupy. Została ona specjalnie wyposażona w elementy odblaskowe. Korzystający z niej piesi, szczególnie jesienią i zimą gdy wcześniej zapada zmierzch, są lepiej widoczni na drodze i przez to bezpieczniejsi.

26 INICJATYWY PROFILAKTYCZNE
W ramach programu „Razem bezpieczniej” zrealizowano podprogram „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”, który realizowany był w szkołach powiatu staszowskiego. Program adresowany jest przede wszystkim do dzieci najmłodszych, gdyż zapewnienie im bezpieczeństwa jest podstawowym zadaniem, przed którym stoją dorośli. Rodzice poznali zasady przyznawania Certyfikatu Bezpieczeństwa dla szkoły jak również usłyszeli o najczęściej występujących przyczynach wypadków z udziałem dzieci oraz sposobów ich unikania. Podczas spotkania zaprezentowana została również kamizelka odblaskowa, jaką dzieci otrzymały aby być lepiej widocznymi na drodze.

27 INICJATYWY PROFILAKTYCZNE
Z inicjatywy Starosty Staszowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, Stowarzyszenia “Prospero”, nauczycieli i wychowawców ze szkół jak również staszowskiej Policji odbyła się impreza mikołajkowa dla najmłodszych dzieci połączona z elementami profilaktyki uzależnień. Celem ubiegłorocznych Mikołajek było przekazanie uczniom zasad, zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie prewencyjnych działań wśród lokalnej społeczności.

28 INYCJATYWY PROFILAKTYCZNE
Jednym z działań mającym na celu poprawę bezpieczeństwa było powołanie w każdej szkole powiatu staszowskiego koordynatorów do spraw bezpieczeństwa. Jest to nauczyciel który na bieżąco współpracuje z policją w zakresie profilaktyki uzależnień, mobbingu, wagarowaniu oraz spraw drobnego naruszania prawa szczególnie uciążliwego dla uczniów i nauczycieli. W ramach tworzenia grup interdyscyplinarnych do współpracy włączyli się również kuratorzy zawodowi przy SR w Staszowie, pracownicy OPS i CIS.

29 INICJATYWY PROFILAKTYCZNE
Realizując program profilaktyczny „Bezpieczny Przedszkolak” podjęto inicjatywę wprowadzenia programu do wszystkich przedszkoli na terenie powiatu staszowskiego. Program omawia bezpieczeństwo i zachowanie się w sytuacjach na ulicy, podczas zabawy, aż do zachowania się wobec agresywnego psa. Do realizacji przedsięwzięcia Policja pozyskała sprzymierzeńców w następujących podmiotach: - Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Staszowski - Stowarzyszenie PROSPERO - Samorządy - Wolontariusze

30 INICJATYWY PROFILAKTYCZNE
Zorganizowano ogólno powiatowy „Konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Była to już 5 edycja tego konkursu. Inicjatywy profilaktyczne realizowane były w ramach konsolidacji własnych działań policyjnych z udziałem podmiotów zewnętrznych realizujących programy „Razem Bezpieczniej”, „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, „Bezpieczny Powiat Staszowski”.

31 INWESTYCJE I REMONTY KPP w Staszowie administruje 4 budynki będące w zarządzie KWP Kielce, pozostałe wynajmuje od jednostek samorządu terytorialnego. W latach przeprowadzono remonty budynków PP Szydłów, PP Osiek, PP Łubnice oraz KP Połaniec. Modernizacja obiektów w znacznej części była możliwa dzięki pozyskaniu pozaresortowej pomocy finansowej. Inwestycje zamierzone na 2008 rok to remont PP Osiek i PP Oleśnica zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA. Najważniejszym celem na 2008 rok jest pozyskanie nowej siedziby dla KPP Staszów. Brak odpowiedniej liczby pomieszczeń oraz brak zaplecza na parkingi dla pojazdów służbowych i interesantów obniża jakość codziennego funkcjonowania i obsługi interesantów. Wskazane jest doposażenie socjalno-techniczne. Umożliwi to sprawne i właściwe wykonywanie zadań służbowych.

32 TABOR SAMOCHODOWY Tabor samochodowy: 27 pojazdów służbowych
w tym: - 19 oznakowanych - 8 nieoznakowanych Niezwłocznej wymianie należy poddać: 7 pojazdów Na przestrzeni 2007 roku zgodnie z zaplanowanymi działaniami zdołano pozyskać środki finansowe od lokalnych samorządów (m. in. na zakup paliwa do pojazdów służbowych dla PP Rytwiany, Szydłów, Bogoria i KPP Staszów) na łączną kwotę 8400 złotych. W tym miejscu na ręce Pana Starosty, Burmistrzów i Wójtów składam słowa podziękowania za zrozumienie potrzeb Policji. Wyrażam nadzieję wszystkich policjantów, że rok bieżącym w tym zakresie nie będzie gorszy. Liczymy na wsparcie z Państwa strony.

33 NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY KRYMINALNE REALIZOWANE W 2007 ROKU
W styczniu 2007 r. dwóch zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do domu gdzie używając siły fizycznej wobec domowników i grożąc im pozbawieniem życia zażądali wydania pieniędzy. Napastnicy przeszukując pomieszczenia mieszkalne skradli portfel z pieniędzmi, butelkę alkoholu oraz telefon komórkowy. W wyniku prowadzonego śledztwa ustalono czterech sprawców powyższego rozboju. Ponadto w toku dalszych czynności ustalono, że ta sama grupa w lutym 2007 roku dokonała napadu rabunkowego na terenie sąsiedniego powiatu na 81-letnią kobietę. Sprawców tymczasowo aresztowano.

34 NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY KRYMINALNE REALIZOWANE W 2007 ROKU
W sierpniu 2007 roku sprawcy pod osłoną nocy pokonują zabezpieczenia i z terenu jednej z miejscowych firm dokonują kradzieży dwóch samochodów ciężarowych marki Mercedes Sprinter wartości 130 tys. zł. Samochody zostały odzyskane przez pokrzywdzonego po złożeniu okupu. W wyniku prowadzonych czynności zatrzymano sprawców, którym przedstawiono zarzuty dotyczące żądania korzyści majątkowej za zwrot bezprawnie zabranych pojazdów. Ponadto sprawcom zarzucono nielegalne posiadanie amfetaminy oraz rozprowadzanie narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wobec podejrzanych na wniosek Prokuratury Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.

35 NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY KRYMINALNE REALIZOWANE W 2007 ROKU
W listopadzie 2007roku policjanci z KPP Staszów realizując czynności poszukiwawcze uzyskali informację, że na terenie sąsiedniego powiatu doszło do zabójstwa poszukiwanego a jego zwłoki ukryte są na terenie jednej z posesji. Powyższa informacja została potwierdzona. W wyniku podjętych bezpośrednich działań ze strony KPP Staszów na terenie gminy Łagów ujawniono ciało zaginionego mężczyzny ukryte w silosie. Zatrzymano osoby podejrzane o dokonanie zabójstwa. Sprawę prowadzi KMP Kielce.

36 DZIAŁANIA PENETRACYJNO – POSZUKIWAWCZE W ROKU 2007.
W listopadzie 2007 roku KPP w Staszowie została powiadomiona o zaginięciu starszej kobiety, mieszkanki gminy Staszów, która wyszła z domu i ze względu na zaniki pamięci nie potrafiła powrócić do miejsca zamieszkania. Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą, która doprowadziła do odnalezienia zaginionej kobiety. Działania prowadzone były przez dwa dni z udziałem policjantów KPP Staszów, straży pożarnej przy użyciu psów tropiących. W wyniku natychmiastowo podjętych działań po raz kolejny uratowano Ludzkie Życie.

37 SUKCESY STASZOWSKICH POLICJANTÓW
Policjanci poza wykonywaniem codziennych obowiązków służbowych brali również udział w zawodach sportowych i konkursach policyjnych. Policjanci z KPP Staszów zdobyli II miejsce w klasyfikacji drużynowej w VI edycji zawodów „Policjant Dochodzeniowo – Śledczy, Operacyjno – Rozpoznawczy i Technik Kryminalistyki roku 2007”. W zawodach tych policjanci naszej jednostki zdobyli II miejsce indywidualnie dla „Policjanta Operacyjno- Rozpoznawczego”, III miejsce dla „Dochodzeniowo – Śledczego”. W organizowanych we wrześniu mistrzostwach województwa świętokrzyskiego w pływaniu i ratownictwie wodnym nasi policjanci zdobyli III miejsce w zawodach „Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego”.

38 SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA DLA STASZOWSKIEJ POLICJI
Wyrazem uznania dla ciężkiej i ofiarnej służby policjantów KPP Staszów było uroczyste wręczenie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. Sztandar został ufundowany przez społeczność ziemi staszowskiej reprezentowaną przez Starostę, Burmistrzów i Wójtów powiatu staszowskiego.

39 Adres i telefony kontaktowe do Komendy Powiatowej Policji w Staszowie
KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Staszowie Staszów ul.11-go Listopada 1 Całodobowe numery telefonów alarmowych (z telefonów komórkowych i stacjonarnych)‏ 997 112 (015) Adres strony internetowej:


Pobierz ppt "Komenda Powiatowa Policji w Staszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google