Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agrounia.pl. Rolnictwo Dolnego Śląska WPR 2014-2020 Fundusze Europejskie 2014-2020 RPO WD 2014-2020 agrounia.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agrounia.pl. Rolnictwo Dolnego Śląska WPR 2014-2020 Fundusze Europejskie 2014-2020 RPO WD 2014-2020 agrounia.pl."— Zapis prezentacji:

1 agrounia.pl

2 Rolnictwo Dolnego Śląska WPR 2014-2020 Fundusze Europejskie 2014-2020 RPO WD 2014-2020 agrounia.pl

3

4 Dobry klimat - okres wegetacyjny wynosi 225 dni; wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 74,5 (Polska 69) Kwaśnie gleby, średnia-niska zawartość P i K Zróżnicowane tereny (Góry i Niziny) Wysokie walory krajoznawcze Przemysł rolno-spożywczy? Spółdzielnie mleczarskie? agrounia.pl

5 Autostrada Zach-Wsch Gęsta sieć dróg i kolei Sąsiedztwo Rep. Czeskiej i RFN Wysokie zaludnienie 145 osób/km2 90 miast 75% gospodarstw produkuje na rynek, 25% dla potrzeb własnych; około 35% głównie na rynek (2002) agrounia.pl

6

7 Dolnośląska struktura gospodarstw w 2011 r. [GUS W-wa 2012] Kategoria powierchniliczba % ogółu % Dużych gospodarstw % Małych gospodarstw razem 100 056 0-1 ha 33 30633,29% 33 30633,29%<1ha 1-2 ha 15 17515,17%66,71%>1ha 48 48148,45%<2ha 2-3 ha 8 7668,76%51,55%>2ha 57 24757,21%<3ha 3-5 ha 11 22911,22%42,79%>3ha 68 47668,44%<5ha 5-10 ha 14 11114,10%31,56%>5ha 82 58782,54%<10ha 10-15 ha 6 5506,55%17,46%>10ha 89 13789,09%<15ha 15-20 ha 3 3813,38%10,91%>15ha 92 51892,47%<20ha 20-30 ha 3 0483,05%7,53%>20ha 95 56695,51%<30ha 30-50 ha 1 9391,94%4,49%>30ha 97 50597,45%<50ha 50-100 ha 1 3101,31%2,55%>50ha 98 81598,76%<100ha 100+ ha 1 2411,24% 100+ 100 056100,00% Średnia pow. 11,92 ha; 82,54% gospodarstw 10ha agrounia.pl

8 Dolnośląskie użytki rolne w 2012 r. [GUS W-wa 2012] Miejsce w PolsceRodzajha% 7 w PLOgólnie 1 994 674100% 7 w PLUżytki rolne 1 193 01959,81% 7 w PLGrunty Orne 875 00243,87% 10 w PLSady 6 6480,33% 7 w PLŁąki trwałe 137 1166,87% 5 w PLPastwiska trwałe 120 9576,06% Rolne zabudowane 29 6221,49% 1 w PLPod stawami 13 5460,68% Pod rowami 10 1280,51% 9 w PLLasy 609 27930,55% Grunty zakrzewione 13 9590,70% Grunty pod wodami 17 8080,89% Inne 160 6098,05% agrounia.pl

9 Dolnośląskie - powierzchnia zasiewów w 2011 [GUS W-wa 2012] Miejsce w PolsceRodzajha% 6 w PLOgólnie 714 400 6 w PLZboża 511 20071,56% 2 w PLRzepak i Rzepik 125 30017,54% 7 w PLZiemniaki 23 2003,25% 4 w PLBuraki cukrowe 18 8002,63% Dolnośląskie plony w 2011 [GUS W-wa 2012] Miejsce w PolsceRodzajdt/ha 2 w PLZboża 45,6 2 w PLRzepak i Rzepik 26 2 w PL ex aequoZiemniaki 261 4 w PLBuraki cukrowe 659 Zagłębie rzepakowe Zagłębie buraczane B. wysokie plony agrounia.pl

10 Warzywa [w 2011 GUS W-wa 2012] – Gruntowe: 6700 ha (10 w PL) 162300 t (9 w PL) Najwyższe plony cebuli (337 dt/ha) – Pod osłonami 37100 t (8 w PL) Drzewa owocowe [w 2011 GUS W-wa 2012] – 8 500 ha (9 w PL) – 50 800 t owoców (6 w PL) agrounia.pl

11 15 miejsce pod względem ilości zwierząt! 129 tys. SD, tylko Opolskie mniej; Wielkopolskie 13493 tys. SD – 10 razy więcej Najniższa w PL obsada 15 szt./100 ha UR Bydło 97 800 szt. (14 w PL); Maz. 1,02 mln Trzoda chlewna 259 300 (13 w PL); WLKP: 4,23mln Owce 10 400 szt. (10 w PL) Kozy 5300 szt. (7 w PL) agrounia.pl

12 5,6 mln drobiu kurzego (8 w PL) 2,8 mln kury nioski (4 w PL) 125 tys. t żywca ubitego (15 w PL) 182 mln l mleka (14 w PL) 637,6 mln szt. jaj (4 w PL) agrounia.pl

13 38 produktów tradycyjnych i regionalnych (13 miejsce w Polsce) 44 304,12 ha produkcji ekologicznej w 2012 (7 w PL) 1 336 producentów ekologicznych (9 w PL), w tym tylko 13 przetwórców (11 w PL), 16 podmiotów wprowadzających na rynek (6 w PL) agrounia.pl

14 2011 [GUS W-wa 2012] – 692 obiekty zbiorowego zakwaterowania (ozz) (4 w PL) – 49 551 miejsc noclegowych w ozz (4 w PL) – 2 026 726 turystów w ozz (3 w PL) – Atrakcje turystyczne przez cały rok – 21% noclegów w ozz – turyści zagraniczni – 3 województwo pod względem turystów (2 026 tys.)! US we Wrocławiu – W 2012 2 186 tys. turystów, 22,1% zagraniczni (+/- 484 000) agrounia.pl

15 Gęsta sieć osadnicza Duże aglomeracje (90 miast) Dość rozbudowana infrastruktura Autostrada Lotnisko Duży przemysł Sektor akademicki, ale bez celu wdrażania wiedzy (ocena na podstawie publikacji) Sąsiedztwo Czech i Niemiec Mamy gdzie i jak sprzedawać! Jest rynek! agrounia.pl

16 Mocne strony – Turystyka – Image zdrowotny i ekologiczny – 600 gospodarstw agroturystycznych – Aglomeracje – Dobre warunki klimatyczne – wydajne rolnictwo intensywne – Infrastruktura + sąsiedzi – Sektor akademicki – Akwakultura agrounia.pl

17 Słabe strony – Spore ilość terenów górskich i słabych gleb ograniczających możliwość konkurencyjności na rynkach globalnych – Powodzie i zimy w górach – Ogromna ilość małych gospodarstw – Zanikająca produkcja zwierzęca – Brak zorientowania się na rynek: brak bazy przetwórstwa – Słaba ilość produktów regionalnych – Przeciętna ilość gospodarstw ekologicznych – Brak zachęty dla kontaktów akademików z beneficjentami badań agrounia.pl

18 Szanse – Rozwój rolnictwa jakościowego – Rozwój rolnictwa lokalnego – Rozwój rolnictwa turystycznego – Współpraca międzynarodowa agrounia.pl

19 Zagrożenia – Zniesienie płatności bezpośrednich – Niedoinwestowanie zabytków – Zmiany klimatyczne – Biologia gleby – brak obornika, gnojowicy – Niedostosowanie małych gospodarstw do rynków lokalnych (Większość płatności trafia do dużych gospodarstw) – Brak współpracy ze strony akademickiej agrounia.pl

20 agrounia.pl

21 Kompromis polityczny Projekt przepisów przejściowych na rok 2014 Nowa WPR w pełni od 1 stycznia 2015 Polski projekt PROW 2014-2020 do końca roku Brak aktów wykonawczych na poziomie UE Brak aktów legislacyjnych i wykonawczych w Polsce agrounia.pl

22 Raczej ewolucja niż rewolucja Naturalnie 4 obszary: – Płatności bezpośrednie – Wspólna Organizacja Rynków Rolnych – Rozwój Obszarów Wiejskich – Finansowanie WPR agrounia.pl

23 Jednolita Płatność Obszarowa Płatności do określonych produktów (max 8- 13% w skali kraju) ONW (max 5% w skali kraju) Dodatkowa płatność dla młodych rolników Wsparcie drobnych producentów rolnych (schemat – łatwiejsze przepisy, jedna płatność) Zazielenienie agrounia.pl

24 Dyscyplina finansowa nie może dotyczyć pierwszych 2000 euro/gospodarstwo Można będzie dopłacać więcej do pierwszych 30ha – 30% płatności Wyłączenie rolników nieczynnych zawodowo, lista działalności, które wykluczają z otrzymywania dopłat 2015 – nowa identyfikacja obszarów kwalifikujących się do płatności Poziom płatności???? agrounia.pl

25 Trzy środki: – Utrzymanie TUZ – Dywersyfikacja upraw Gospodarstwa do 10ha zwolnione 10-30ha dwie uprawy przy czym jedna to max 75% użytków rolnych Powyżej 30ha – trzy uprawy, przy czym dwie główne max 95%. – Utrzymanie obszarów proekologicznych zajmujących co najmniej 5% powierzchni dla gospodarstw powyżej 15ha (z wyłączeniem TUZ) Element ten wzrośnie do 7% po raporcie KE w 2017 roku Obszary proekologiczne: żywopłoty, strefy buforowe, drzewa, grunty ugorowane, biotopy etc. agrounia.pl

26 Obowiązkowe 30% płatności na kraj Dodatkowe płatności na zazielenienia Brak podwójnego finansowania Równoważność zazielenia – Gospodarstwa ekologiczne – Niektóre programy rolno-środowiskowe mogą zawierać elementy uznane za równorzędne agrounia.pl

27 Wygaśnięcie kwot mlecznych w 2015 roku Pakiet mleczny uchwalony 2012 r włączony do Rozporządzeń Wygaśnięcie kwot na cukier do 30 września 2017 Nowe pozwolenia na uprawę winorośli od 2016 roku Udoskonalenie interwencji oraz dopłat do prywatnego przechowywania agrounia.pl

28 Wzmocnienie programów Owoce w szkole oraz Mleko w szkole (budżet z 90 do 150 mln euro) Więcej praw w negocjacjach nt. umów między organizacjami producentów a odbiorcami. Teraz dla wszystkich sektorów. Rezerwy finansowe na wypadek kryzysu Zniesiono mało wykorzystywane mechanizmy: stosowanie mleka w proszku w paszy i kazeinie, wsparcie związane z produkcją jedwabników agrounia.pl

29 Dotychczasowa koncepcja – krajowe/regionalne programy Współfinansowanie ze środków krajowych Większa elastyczność, brak obowiązkowych podziałów według osi Każdy kraj decyduje jak rozdzielić pieniądze pomiędzy tak zwanymi priorytetami Możliwość stworzenia obszarów koncentracji (podpriorytetów) na podstawie solidnej analizy agrounia.pl

30 Tematyczne podprogramy, by zwrócić uwagę na takie kwestie jak: Młodzi rolnicy Niewielkie gospodarstwa rolne Obszary górskie Kobiety na obszarach wiejskich Łagodzenie skutków klimatu Różnorodność biologiczna Krótkie łańcuchy dostaw agrounia.pl

31 Nowe priorytety: 1.Wspieranie przekazywania wiedzy i innowacje 2.Zwiększenie konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa oraz zrównoważoną gospodarkę leśną 3.Promowanie organizacji łańcucha żywnościowego w tym przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu oraz zarządzanie ryzykiem 4.Odtwarzanie, ochronę i wzmacnianie ekosystemów 5.Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 6.Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich agrounia.pl

32 Obniżone kontrole w regionach, w których poprzednie kontrole dały dobre wyniki; mocniejsze w regionach problemowych Rezerwa kryzysowa, co roku 400 mln EURO 25% między filarami 5% mniejsze dopłaty dla gospodarstw otrzymujących płatności powyżej 150 000 euro. 5% do II filaru lub na pierwsze ha. agrounia.pl

33 Wersja 26 lipca 2013 agrounia.pl

34 Cel: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich 6 priorytetów identycznych z unijnymi Kontynuacja i rozwinięcie kierunków wsparcia od przystąpienia Polski do UE agrounia.pl

35 Działanie Transfer wiedzy i innowacji Poszerzanie bazy nowoczesnych rozwiązań, upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, działanie szkoleniowe. Beneficjenci: m.in. podmioty prowadzące działalność szkoleniową Do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. agrounia.pl

36 Działanie Doradztwo Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich; Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem, a badaniami - innowacje; Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym Beneficjenci: m.in. podmioty prowadzące działalność szkoleniową Do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. agrounia.pl

37 Działanie Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem dostaw żywności poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw Beneficjenci: rolnik lub grupa rolników, którzy uczestniczą w systemach jakości i wytwarzają produkty do spożycia przez ludzi Wsparcie polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych w okresie maksymalnie 5 lat. Wsparcie do maks.3 000 euro/gospodarstwo/rok agrounia.pl

38 Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych Projekty ukierunkowane i zbiorowe Beneficjenci: rolnik lub grupa rolników, Do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji i nie mniej niż 40 %. Podwyższony poziom pomocy będzie miał zastosowanie w przypadku: młodych rolników, inwestycji zbiorowych Wielkość ekonomiczna gosp. 15 a 100 tys. euro Maks 200 000/500 000 tysięcy agrounia.pl

39 Działanie Przetwórstwo i marketing produktów rolnych lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe poprawa efektywności korzystania z energii Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna, która: posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, Do 50% kosztów kwalifikowalnych Maks 2 000 000 000 zł agrounia.pl

40 Działanie Premia dla młodych rolników ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 20 tys. euro i nie większą niż 100 tys. euro Beneficjenci: Maks. 40 lat, i maks. 18 miesięcy prowadzi gospodarstwo Premia będzie wypłacana w dwóch ratach (I rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy). agrounia.pl

41 Działanie Restrukturyzacja małych gospodarstw Rozwój małych gospodarstw Beneficjenci: rolnik indywidualny Gospodarstwo rolne ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 2 tys. euro i nie większą niż 15 tys. euro. W okresie realizacji biznesplanu ma nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 15 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej. Do 60 000 zł, dwie raty 80% i 20% agrounia.pl

42 Działanie Współpraca Zwiększanie innowacyjności oraz krótkie łańcuchy dostaw – Przykłady: tworzenia nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym, spożywczym; horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz utworzenia platform logistycznych w celu promowania krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; działań promocyjnych w kontekście lokalnym, związanych z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; wspólnych działań podejmowanych w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich w celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub przystosowania się do niej; Beneficjenci: zorganizowane partnerstwa podmiotów współpracujących w rolnictwie i łańcuchu żywnościowym Nawet do 90% - projekty pilotażowe, pozostałe 50% agrounia.pl

43 Ogólnie – więcej możliwości, więcej roboty, więcej odpowiedzialności, nacisk na efekty Nowe kryteria selekcji LGD i LSR – Włączenie miast do 40/50 tys. mieszkańców – Podniesienie minimalnego zasięgu obejmującego LSR do 30-50 tys. mieszkańców – Brak obowiązku uczestnictwa Gmin – Nacisk na specyfikę regionu – Żadna z grup nie jest reprezentowana w więcej niż 49% agrounia.pl

44 Nowe kryteria selekcji LGD i LSR cd. – LSR – wielosektorowa i zintegrowana Możliwość korzystania w wielu funduszy, ale tylko jeden wiodący Wiodący fundusz opłaca koszty bieżące i aktywizację Max 25% całości kosztów to koszty bieżące i na aktywizację Projekty parasolowe – LSR – zaprojektowana dokładnie, z uwzględnieniem specyficznego charakteru regionu oraz z elementami innowacji, zakładająca tworzenie sieci i czasem współpracę agrounia.pl

45 Inne elementy – Projekty parasolowe – łączące różne podmioty w działania z mikrodotacjami – ułatwienie proceduralne – Możliwość otrzymania ryczałtu (do 100 000 EUR) i samodzielność w wydawaniu pieniędzy na podstawie uproszczonych procedur – Możliwość łączenia LGD i LGR (2 na Dolnym Śląsku) – Zaliczki do 50% – Wybór i zatwierdzenie wszystkich strategii rozwoju lokalnego zostają zakończone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. agrounia.pl

46 Wsparcie dla następujących wyzwań (nowy PROW): – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – tworzenie miejsc pracy i stworzenie warunków umożlwiających podjęcie pracy podmiotom dotąd pozostającym bez pracy, a także stworzeni e korzystnych warunków do tworzenia nowych firm, sprzyjających zwiększeniu potencjału osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy – wykorzystanie lokalnych zasobów: surowców, miejscowej infrastruktury, lokalizacji (geografii), dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego, potencjału mieszkańców itp. agrounia.pl

47 1.Prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych i doradczych – Beneficjent: Dostawca szkolenia lub innych usług transferu wiedzy lub LGD 2.Inwestycje w środki trwałe wspierające operacje z zakresu małego przetwórstwa w tym przetwarzania, wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I Traktatu – Podmioty z obszarów wiejskich wytwarzające produkty rolne 3.Inwestycje podwyższające użyteczność publiczną obszaru NATURA 2000 lub innego obszaru o wysokiej wartości przyrodniczej w szczególności inwestycje w ich zabezpieczenie lub udostępnienie – Podmioty publiczne i organizacje pozarządowe 4.Wsparcie w zakresie założenia nowego przedsiębiorstwa – premia na zasadach i w ramach budżetu dla działania Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – Producent rolny odpowiadające definicji państwa członkowskiego agrounia.pl

48 INNE DZIAŁANIA Działanie Scalanie gruntów Działanie Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych (tu też grupy rolników) Działanie Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (ważne – infrastruktura handlowa) agrounia.pl

49 Działanie Płatności dla obszarów ONW 1) 1 – 50 ha – 100% płatności; 2) 50,01 – 100 ha – 40% płatności; 3) 100,01 – 300 ha – 20% płatności; 4) powyżej 300 ha – brak płatności. Działanie Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego Działanie Tworzenie grup producentów agrounia.pl

50 Działanie Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny – Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone – Pakiet 2. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 – Pakiet 3. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 – Pakiet 4. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w – rolnictwie – Pakiet 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie – Pakiet 6. Ochrona gleb i wód – Pakiet 7. Strefy buforowe i miedze śródpolne Degresywność 100% do 10ha, 50% 10ha-20ha Działanie Rolnictwo ekologiczne agrounia.pl

51 Europa 2020: wzrost inteligentny, zrównoważony oraz sprzyjający włączeniu społecznemu agrounia.pl

52 Cel 1. Zatrudnienie – 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę Cel 2. Badania i rozwój – na inwestycje w badania i rozwój powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii Cel 3. Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii – należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające) – 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych – efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc Cel 4. Edukacja – Ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10 proc. – co najmniej 40 proc. osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe Cel 5. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym – zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln agrounia.pl

53 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Fundusz Spójności (FS) Europejskiego Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMiR) agrounia.pl

54 Założenia do Umowy Partnerskiej (przyjęty przez RM 15 stycznia 2013) – Obecnie trwają analizy i konsultacje – Do RM w listopadzie 2013 – W przyszłym roku: negocjacje i zatwierdzenie przez Komisję Europejską – Przygotowanie przepisów do końca marca 2014 agrounia.pl

55 Polska otrzyma 72,9 mld 6 Programów krajowych 16 Programów lokalnych PROW Program Rozwoju Obszarów Morskich i Rybackich (VAT będzie kosztem kwalifikowanym) agrounia.pl

56 6 Programów Krajowych Źródło: www.mrr.gov.pl agrounia.pl

57 16 Programów Regionalnych agrounia.pl

58 Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD) Łącznie 7,4 mld zł rocznie Instytucja odpowiedzialna: Urząd Marszałkowski W 2012 roku skończyły się konsultacje społeczne agrounia.pl

59 WIZJA: BLISKO SIEBIE– BLISKO EUROPY CEL: NOWOCZESNA GOSPODARKA I WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA W ATRAKCYJNYM ŚRODOWISKU agrounia.pl

60 Cele Strategii

61 10 osi priorytetowych 1.Przedsiębiorstwa i innowacje 2.Technologie informacyjno-komunikacyjne 3.Gospodarka niskoemisyjna 4.Środowisko i zasoby 5.Transport 6.Infrastruktura spójności społecznej 7.Infrastruktura edukacyjna 8.Rynek pracy 9.Włączenie społeczne 10.Edukacja agrounia.pl

62 Strategiczna interwencja: – Obszary wiejskie – Uzdrowiska Makrosfera Rozwój Obszarów Miejskich i Wiejskich agrounia.pl

63 agrounia.pl

64

65 Innowacje, innowacje i jeszcze raz innowacje. – B. ważne: dowiedzieć się co to jest i jak z tego korzystać – Kontakt z Uniwersytetem Przyrodniczym i innymi uczelniami. Czas rozliczyć akademików Edukacja, szkolenia zawodowe, przedsiębiorczość: – Kluczowe umiejętności – ustalanie celowego rynku, definicja problemów i rozwiązań dla klientów – nowoczesne metody planowania w biznesie – Wordpress, Joomla – każdy może otworzyć e-sklep Ludzie w potrzebie: niepełnosprawni, młodzi, seniorzy, młodzi rodzice – Rozwiązywanie ich problemu to klucz Rolnictwo – Krótkie łańcuchy dostaw, jarmarki, dystrybucja bezpośrednio w miastach, produkowanie żywności dla turystyki agrounia.pl

66


Pobierz ppt "Agrounia.pl. Rolnictwo Dolnego Śląska WPR 2014-2020 Fundusze Europejskie 2014-2020 RPO WD 2014-2020 agrounia.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google