Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moda po Francusku. La mode en France.. Francja to bez najmniejszych w ą tpliwo ś ci jedna ze ś wiatowych stolic mody. To tutaj swe siedziby i butiki maj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moda po Francusku. La mode en France.. Francja to bez najmniejszych w ą tpliwo ś ci jedna ze ś wiatowych stolic mody. To tutaj swe siedziby i butiki maj."— Zapis prezentacji:

1 Moda po Francusku. La mode en France.

2 Francja to bez najmniejszych w ą tpliwo ś ci jedna ze ś wiatowych stolic mody. To tutaj swe siedziby i butiki maj ą najwi ę ksi i najbardziej wp ł ywowi projektanci z ca ł ego ś wiata. Rynek jest niezwykle ch ł onny i spragniony luksusu i presti ż u. Jest te ż miejscem licznych podró ż y, których g ł ównym celem s ą zakupy.

3 Haute Couture krawiectwo, które narodziło się w XIX wieku w Paryżu. Pierwszy prawdziwy dom haute couture założył Charles Frédéric Worth w 1858 roku na Rue de la Paix 7 w Paryżu, gdzie szył ubrania na indywidualne zamówienie klientek, z cesarzową Eugenią na czele. Dziś na szycie na zamówienie pojedynczych, nie raz bardzo ekstrawaganckich, kreacji pozwolić mogą sobie tylko niektóre marki. Do grona największych twórców haute couture należą m.in.: Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier czy Valentino.

4 Wraz z wiekami i panuj ą cymi stylami w sztuce zmienia ł si ę ubiór ludzi ju ż od XII wieku wskazówki mody płyn ę ły z dworów francuskich. Francuskie ubiory znane jako à la mode były wzorem obowi ą zuj ą cej elegancji. Pierwszy ż urnal mody "Journal du Goût" pojawił si ę wła ś nie we Francji w 1768r. Obecnie ogniskiem mody ś wiatowej jest Pary ż wraz ze znanymi domami mody.

5 Bogactwo francuskiej mody

6 Moda wspó ł czesna Wyznaczanie nowych trendów to specjalizacja uznanych już projektantów, którzy wraz z nadejściem każdego nowego sezonu, zaskakują kolejnymi kolekcjami, które z roku na roku bywają coraz bardziej ekstrawaganckie i szokujące. Na światowych wybiegach najczęściej prezentują się niezwykle chude modelki w strojach, które oczywiście zasługują na szacunek, ale niestety tylko w środowisku artystycznym, bo z pewnością człowiek o zdrowych zmysłach nie pokusiłby się na wyjście w proponowanych kreacjach na ulicę.

7 Słynni projektanci

8 Coco Channel Jej nazwisko kojarzy si ę przede wszystkim z mod ą oraz z najs ł ynniejszym zapachem ca ł ego ś wiata - Chanel No. 5. Chocia ż sama Coco nie ż yje ju ż od prawie 40 lat (zmar ł a w 1971 roku), jej styl jest wci ąż ż ywy. Jej ż ycie by ł o wielkim pasmem sukcesów zawodowych i równie wielkim pasmem niespe ł nienia w ż yciu prywatnym. By ł a kobiet ą – ikon ą. Zrewolucjonizowa ł a swoje czasy. Da ł a nam, kobietom legendarn ą ma łą czarn ą, która przydaje si ę i dzi ś. Da ł a nam dwucz ęś ciowy kostium k ą pielowy i p ł aszcz nieprzemakalny. Pozwoli ł a nam chodzi ć w blezerach i spodniach. Gdyby nie Chanel nie wiadomo jak chodzi ł yby ś my dzisiaj ubrane. By ł a to kobieta o niezwykle silnej osobowo ś ci umiej ą ca stawi ć czo ł a wszelkim przeciwno ś ciom losu.

9 Christian Dior Christian Dior francuski projektant, za ł o ż yciel domu mody. W latach 1935-1938 sprzedawa ł projekty kapeluszy i sukni kilku domom mody. Jego szkice pojawi ł y si ę w dziale po ś wi ę conym modzie w magazynie Figaro. Od 38 by ł projektantem strojów w firmie Roberta Pigueta. Gdy wybuch ł a II wojna ś wiatowa, zosta ł powo ł any do s ł u ż by wojskowej. Po demobilizacji pracowa ł u projektanta Luciena Lelonga. W 46 za ł o ż y ł w ł asny dom mody, mieszcz ą cy si ę przy Avenue Montaigne 30. 12 lutego 47 odby ł si ę pokaz jego pierwszej kolekcji. Wkrótce otrzyma ł nagrod ę Neimana Marcusa. Nied ł ugo po tym Christian Dior i Serge Heftler Louiche za ł o ż yli firm ę Christian Dior Parfums.

10 Pierre Cardin Najwi ę ksi czo ł owi projektanci pochodz ą z W ł och, a tworz ą w Pary ż u. Tak jest równie ż z t ą ikon ą mody. Swoje projekty kieruje do mniej zamo ż nej klienteli, dzi ę ki czemu wielu fashonistów mo ż e ubiera ć si ę u ucznia samego Diora. Urodzi ł si ę we w ł oskim San Biagio di Callalta w 1922r. Z ko ń cem II wojny ś wiatowej po przeprowadzce rodziny do Pary ż a zainspirowa ł si ę sztuk ą. Rozpocz ął studia architektoniczne. Pierre od lat '50 -tych wspó ł pracowa ł z Schiaparelli, Ives Saint- Laurent, by ł uczniem Christiana Diora. Od 1950 r. prowadzi swój dom mody.

11 Karl Lagerfeld Niemiecki projektant mody, artysta oraz fotograf osiad ł y w Pary ż u. Pracowa ł nad wieloma projektami modowymi i artystycznymi, zwi ą zanymi z t ą tematyk ą. Szanowany dyrektor artystyczny domu mody Chanel. Kieruje mark ą modow ą oznaczon ą jego imieniem i nazwiskiem, jaki i równie ż w ł oskim domem mody Fendi.

12 Louis Vuitton Firma nosi nazw ę po jej za ł o ż ycielu Louisie Vuittonie (4 sierpnia 1821 – 27 lutego 1892). Vuitton urodzi ł si ę we Francji w miejscowo ś ci Lavans-sur-Valouse, w 1835r. przeprowadzi ł si ę do Pary ż a. W 1854 za ł o ż y ł spó ł k ę znan ą teraz jako LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

13 Tydzień mody najważniejsze wydarzenie w tej branży, które pozwala projektantom i "Domom Mody" zaprezentować swoje najnowsze kolekcje. Jeden z takich pokazów odbywa się w Paryżu. Od stycznia do marca projektanci prezentują swoje kolekcje na sezon Jesień/Zima, natomiast od września do listopada projekty na sezon Wiosna/Lato. Pokazy muszą być organizowane na kilka miesięcy przed sezonem, aby dać szansę prasie i klientom na obejrzenie kreacji. Pierwsze pokazy rozpoczynają się w Nowym Jorku, następnie w Londynie i Mediolanie. Ostatnie pokazy odbywają się w Paryżu. Miasta te nazywane są "Wielką Czwórką" tygodni mody. W przeszłości Tygodnie mody miały charakter wyłącznie "handlowy". Obecnie są widowiskiem i wydarzeniem medialnym.

14 Magazyny o modzie

15 Elle to ogólno ś wiatowy magazyn o tematyce zwi ą zanej z kobietami, b ę d ą cy w ł asno ś ci ą francuskiej grupy Lagardère. Jego g ł ównym tematem jest moda. Zosta ł za ł o ż ony przez Pierre'a Lazareffa i jego ż on ę Hélène Gordon w 1945. Tytu ł po Francusku znaczy "ona". W 1981, Daniel Filipacchi i Jean-Luc Lagardère po zakupie magazynu Hachette rozpocz ę li wydawanie magazynu w USA z 25 zagranicznymi redaktorami.

16 Magazyn skierowany do kobiet, wydawany od końca XIX wieku do dziś. Dotyczy mody, lecz zawiera także artykuły z dziedzin sztuki, polityki. Przez wielu jest uważany za najważniejsze kobiece pismo w świecie mody i modelingu. Redaktorem naczelnym francuskiego wydania do grudnia 2010 roku była Carine Roitfeld, obecnie stanowisko to zajmuje Emmanuelle Alt.

17 Style w modzie

18 Rokoko Styl rokokowy najsilniej rozwin ął si ę we Francji i zwi ą zany by ł g ł ównie z ż yciem dworskim. Wst ę pem do rokoka by ł okres regencji Filipa Orlea ń skiego we Francji (1715-1723), podczas której powstawa ł y dzie ł a charakteryzuj ą ce si ę wi ę ksz ą swobod ą i dekoracyjno ś ci ą.

19 Koniec.


Pobierz ppt "Moda po Francusku. La mode en France.. Francja to bez najmniejszych w ą tpliwo ś ci jedna ze ś wiatowych stolic mody. To tutaj swe siedziby i butiki maj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google