Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Since 1990 1 Veritas Venture Partners ICT Innovation May 2012 Presented by: Gill Zaphrir, General Partner

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Since 1990 1 Veritas Venture Partners ICT Innovation May 2012 Presented by: Gill Zaphrir, General Partner"— Zapis prezentacji:

1 Since 1990 1 Veritas Venture Partners ICT Innovation May 2012 Presented by: Gill Zaphrir, General Partner Gill@veritasvc.com

2 Since 1990 2 Contents 1.Veritas intro 2.Information & Communication Technology (ICT) Data & factor analysis 3.Mercury- startup; IBM- multinational 4.Veritas ICT Planet 5.Government & Initiative (Yozma) plan 6.A Initiative plan for Poland

3 Since 1990 3 Spis treści 1. Veritas - wprowadzenie 2.Analiza danych & czynnika technologii Informacji&komunikacji - Information & Communication Technology (ICT) 3.Mercury- pocz ą tek; IBM - wielonarodowość 4.Planeta Veritas ICT 5.Izraelski Rz ą d & Initiative (Yozma) 6.Plan Initiative dla Polski

4 Since 1990 4 Veritas Intro We focus exclusively on very-early-stage ICT investments in high-technology ventures originating in Israel (and the southeastern US) and help build them into global leaders. We have been consistently applying a tailored seed investment approach for over two decades. We were the first Venture Capital Fund (VC) in Israel, and our stable team has a long track record with significant success.

5 Since 1990 5 Veritas - Wprowadzenie Koncentrujemy się wył ą cznie na inwestycjach z zakresu ICT bed ą cych w pocz ą tkowym etapie rozwoju w przedsi ę wzi ę cia zaawansowane technologicznie pochodz ą ce z Izraela (i południowo-wschodnich US) i pomagamy przekształci ć je w globalnych liderów. Przez ponad dwie dekady niezmiennie stosujemy indywidualne podej ś cie do nowych inwesycji. Jeste ś my pierwszym Funduszem Kapitałowym Przedsi ę wzi ęć - Venture Capital Fund (VC), a nasza stabilna kadra od wielu lat odnosi wspaniałe sukcesy.

6 Since 1990 6

7 7

8 Start-Up Nation- last 15 years $14B raised by Israeli VCs $28B M&A value; $6B IPOs More than 5,000 start-ups established- net average >300/y NASDAQ: ~100 Israeli companies listed, second largest after the US Key contributor to economys- GDP, Growth, employment (40-50%) 3 rd US tech hub- after Silicon Valley and Boston. 8

9 Since 1990 Naród Nowych Firm-ostatnie 15 lat $14B zdobyte przez Izraelskie VCs $28B M&A warto ść ; $6B IPOs Ponad 5,000 utworzonych nowych firm – ś rednio netto >300/y NASDAQ: zawiera ~100 firm Izraelskich, druga co do wielkosci pozycja za US Kluczowy wpływ na ekonomi ę - GDP, Rozwój gospodarczy, zatrudnienie (40-50%) trzecie technologiczne centrumUS - po Silicon Valley i Bostonie. 9

10 Since 1990 10

11 Since 1990 The Israeli Factors Large scale immigration= human capital (1M 1990-2000) The Academy & Israeli Defense Forces factors. Foreign investors incentives- Intel as an industrial momentum. R&D investment: 4.6% of GDP! Incubators & VC program (Yozma) convert research into business. Global Innovation culture. 11

12 Since 1990 Izraelskie Czynniki Imigracja na du żą skal ę = kapitał ludzki (1M 1990-2000) Czynniki Akademii & Izraelskich Sił Obrony. Zach ę ta zagranicznych inwestorów – Intel jako przemysłowe momentum. Inwestycja R&D: 4.6% GDP! Incubators & Program VC (Yozma) przekształcaj ą badania w biznes. Kultura Globalnej Innowacji. 12

13 Since 1990 13 Mercury Model Founded 1989 Founder- Israeli engineer back from US- Intel & startup experience SW testing solution -> SW life-cycle management Ownership by both management and employees From inception -> Global- 35 countries. Nasdaq IPO. 2006- $1B sales. $4.5B acquisition by HP. SW/ Printing development center of HP-Israel- 5000 R&D employees.

14 Since 1990 14 Model Mercury Zało ż ony w 1989. Założyciel – Izraelski inżynier z US-Intel & doświadczenie w rozpoczynaniu nowych działalności. Rozwiązanie testowe SW -> SW zarz ą dzanie cyklem życia. Własność zarówno zarz ą du jak i pracowników. Od założenia -> Globalnie – 35 krajów. Nasdaq IPO. 2006- $1B sprzeda ż. $4.5B przejęcie przez HP. Centrum rozwoju SW/ Druku HP-Izrael- 5,000 pracowników R&D

15 Since 1990 IBM Model 15

16 Since 1990 eri 16

17 Since 1990 Veritas ICT Planet Strong Veritas record, from MERQ to Guardium Several paradigm shifts driving opportunity: –Cloud – enabling technology, new horizontal and vertical service opportunities –Analytics – leveraging exploding amounts of data is a long-term growth opportunity for leading-edge innovation –Workforce generation shift will drive change in enterprise applications –Mobility – enabling tech and services, consumer and enterprise Israeli technology base & talent pool are increasingly relevant to all of the above. Strong Veritas network with domain leaders: Oracle, IBM, AT&T, BofA, Cisco, Google. Potential synergies with Sadara-Palestinian fund advisory and networks 17

18 Since 1990 Veritas ICT Planet Mocna pozycja Veritas, od MERQ do Guardium Kilka paradygmatów zmienia nap ę dowe mo ż liwości: –Cloud – możliwości dla technologii, nowe możliwości serwisu poziomego i pionowego –Analityka – rosnące ilości danych wpływowcyh są długoterminową możliwością wzrostu dla wiodących innowacji –Zmiana pokolenia siły roboczej będzie siłą napędową zmian w aplikacjach przedsiębiorstw –Mobilność – możliwości dla technologii i serwisu, konsument i przedsiębiorstwo Izraelskie: baza technologiczna & talent s ą coraz bardziej istotne dla zagadnie ń wymienionych powyżej. Silna sie ć Veritas z liderami domen: Oracle, IBM, AT&T, BofA, Cisco, Google. Potencjalna synergia z funduszem Sadara-Palestinian – doradztwo i sie ć 18

19 Since 1990 Yozma Israel Government initiative 1993 $100M government funding into 10 funds, parallel to private $$. Govt had no role in investment decision-making. US VC partner experience- a demand. Generating $5B business within a decade & VC industry establishment. All government holdings were bought-out by the funds GPs. 19

20 Since 1990 Yozma Izrael Inicjatywa Rządu izraelskiego 1993 $100M finansowanie rz ą dowe w postaci 10 funduszy, równolegle z prywatnym $$. Rząd nie podejmował decyzji dot. inwestycji. US VC doświadczenie partnerskie - wymóg. Wygenerowanie biznesu $5B w ci ą gu dekady & VC przedsi ę biorstwo przemysłowe. Wszystkie udziały rz ą dowe zostały wykupione przez fundusz GPs. 20

21 Since 1990 Yozma Poland- Draft $250M government funding into 10 funds with an equivalent private funding (~$50M each fund) Buy-out option of the government holdings Bring home Polish ICT/ Healthcare entrepreneurs from the US IL/ US partner on-board for the 1 st cycle Join forces with Israeli VC advisory re process Tax exemption for foreign investors 21

22 Since 1990 Yozma Polska - Szkic $250M finansowania rządowego w postaci 10 funduszy z ekwiwalentnym finansowaniem prywatnym (~$50M ka ż dy fundusz) Opcja wykupu akcji rz ą dowych Sprowadzenie z powrotem Polaków i przedsiębiorstw ICT/ Opieki zdrowotnej z US Udział partnera IL/ US dla pierwszego cyklu. Połączone siły doradcze z Izraelskimi VC Zwolnienie z podatku dla zagranicznych inwestorów. 22

23 Since 1990 Thank You Gill Zaphrir, General Partner Gill@veritasvc.com


Pobierz ppt "Since 1990 1 Veritas Venture Partners ICT Innovation May 2012 Presented by: Gill Zaphrir, General Partner"

Podobne prezentacje


Reklamy Google