Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład: Map Reduce Laboratoria: Hadoop Aftowicz Jakub Ciesielczyk Tomasz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład: Map Reduce Laboratoria: Hadoop Aftowicz Jakub Ciesielczyk Tomasz."— Zapis prezentacji:

1 Wykład: Map Reduce Laboratoria: Hadoop Aftowicz Jakub Ciesielczyk Tomasz

2 Problemy

3 Aftowicz Jakub Ciesielczyk Tomasz

4 Motywacje Page Rank – mnożenie dużych macierzy przez wektor Przeglądanie i przeszukiwanie sieci społecznościowych (facebook – ponad miliard użytkowników). Grafy z miliardem węzłów oraz miliardami (bilionami) krawędzi. Analiza zawartości pobranych stron Tworzenie indeksów odwrotnych

5 Przykład word count Ala ma kota. Ala ma psa. Pies ma Alę. słowoilość Ala Ma Kota Psa Pies Alę słowoilość Ala2 Ma3 Kota1 Psa1 Pies1 Alę1

6 Word count – jedna maszyna HashMap wordCount = new HashMap<>();

7 Word count – jedna maszyna HashMap wordCount = new HashMap<>(); for (Document document : documentSet){ String[] T = tokenize ( document ) ; }

8 Word count – jedna maszyna HashMap wordCount = new HashMap<>(); for (Document document : documentSet){ String[] T = tokenize ( document ) ; for(String token: T){ if (!wordCount.containsKey(token)){ wordCount.put(token,1); } else{ wordCount.put(token, wordCount.get(token)+1); }

9 Word count – wiele maszyn HashMap wordCount = new HashMap<>(); for (Document document : documentSubSet){ String[] T = tokenize ( document ) ; for(String token: T){ if (!wordCount.containsKey(token)){ wordCount.put(token,1); } else{ wordCount.put(token, wordCount.get(token)+1); } sendSecondStep(wordCount);

10 Word count – wiele maszyn Second step: HashMap globalWordCount; for ( HashMap wordCount : receivedWordCount) { add(globalWordCount, wordCount); }

11 Word count – wiele maszyn Aby procedura mogła zadziałać na grupie maszyn, musimy spełnić następujące funkcjonalności: Składowanie plików (fragmentów danych) na dyskach maszyn (documentSubSet) Zapisywanie dane do tabeli hashowych opartych o dyski twarde tak by nie być ograniczonym pamięcią RAM Podzielenie danych pośrednich (wordCount) z kroku pierwszego. Rozdysponowanie fragmentów danych do odpowiednich maszyn Sprawdzanie poprawności

12 Word count – wiele maszyn Co się stanie w przypadku awarii jednej ze stacji roboczych? Co się stanie w przypadku awarii zarządcy? Co się stanie w przypadku natrafienia na wadliwe dane? Jak należy rozproszyć dane? W jaki sposób zebrać wyniki?

13 MapReduce - Założenia Automatyczna dystrybucja danych programista tylko definiuje w jaki sposób odczytywać dane (np. podziel wiersz w pliku po średniku) Automatyczne zrównoleglenie zadań programista tylko pisze co chce zrobić (reducer) Automatyczne zarządzanie zadaniami zrównoleglenie wątków jest transparentne dla programisty

14 MapReduce - Założenia Odporność - implementacja powinna być niewrażliwa na awarię maszyn Automatyczna komunikacja Load balancing Skalowalność – skalowalny liniowo poprzez dodawanie kolejnych maszyn Dostępność – użycie na grupie normalnych maszyn (PC), chmura obliczeniowa typu Amazon, Beyond

15 MapReduce - Idea Map Generowanie pary klucz-wartość Reduce Łączy wartości związane z wcześniej wygenerowanymi kluczami Dziel i zwyciężaj

16 MapReduce - Idea InputOutput MapRaw data-> ( )List Reduce )List

17

18

19

20 Word count – MapReduce public map ( String filename, String document ) { List T = tokenize ( document ) ; for(String token: T){ emit (token, 1) ; }

21 Word count – MapReduce public reduce ( String token, List values ) { Integer sum = 0; for(Integer value : values) { sum = sum + value ; } emit (token, sum) ; }

22 Mnożenie macierzy przez wektor Zdefiniujmy macierz M o rozmiarze n x n o elementach m ij oraz wektor V o długości n o elementach v j Wynikiem iloczynu M*V jest wektor X o długości n o elementach zdefiniowano: Macierz M jest przechowywana za pomocą trójki liczb (i, j, m ij )

23 Mnożenie macierzy przez wektor Załóżmy, że n jest duże, ale nie na tyle, żeby wektor nie zmieścił się w pamięci i jest dostępny w każdym Mapperze

24 Mnożenie macierzy przez wektor Map: Przechowuje cały wektor v i fragment macierzy M. Z każdego elementu m ij produkuje parę klucz-wartość component Reduce Sumowanie wszystkich wartości dla danego klucza i (komórka wektora x). Wyjście :

25 Mnożenie macierzy przez wektor Załóżmy, że n jest na tyle duże że wektor nie zmieścił się w pamięci Mappera i musi nastąpić jego podział Podzielmy zatem macierz na pionowe fragmenty o jednakowej szerokości, a następnie wektor na jednakową ilość poziomych fragmentów i-ty fragment macierzy będzie mnożony jedyni z elementami z i-tego fragmentu wektora

26 Mnożenie macierzy przez wektor

27 Map: Przechowuje fragment wektora v i macierzy M. Z każdego elementu m ij produkuje parę klucz-wartość component Reduce Sumowanie wszystkich wartości dla danego klucza i (komórka wektora x). Wyjście :

28 Korzyści… Umożliwia programistom bez doświadczenia z dziedziny systemów równoległych i rozproszonych, korzystanie z zasobów dużego systemu rozproszonego Ukrywa niechlujne szczegóły zrównoleglenia, obsługi błędów, rozproszenie danych i równoważenie obciążenia w bibliotece.

29 Awaria workera Master periodycznie pinguje każdego workera Master oznacza wadliwego workera Wszystkie zadania Mapowania zlecone do tej pory danemu workerowi przywracane są do stanu Idle Wyniki przechowywane są lokalnie na maszynie która uległa awarii Ukończone zadania typu Reduce nie muszą być powtarzane Wyniki zadań Reduce przechowywane są w GFS

30 Awaria workera Kiedy zadanie Map zostaje przeniesione z workera A do B wszyscy workerzy wykonujący zadania typu Reduce zostają powiadomieni o zmianie Powtórne wykonanie podstawowym mechanizmem obsługi błędów MapReduce jest odporne na awarie wielu stacji roboczych naraz, przenosząc obliczenia na działające maszyny i kontynuąjąc przetwarzanie

31 Awaria Mastera Master może wykonywać Checkpointy Po awarii nowa kopia Mastera może wystartować z ostatniego Checkpointu Jednak przy posiadaniu tylko jednego Mastera sznasa jego awarii jest niewielka… … dlatego implementacje przerywają przetwarzanie w przypadku awarii mastera

32 Ciekawostki i zalecenia Problem Maruderów Wykonania Pojedynczych zadań się przeciągają Backup Tasks Do 44% wzrost czasu wykonania Problem Złych Rekordów Błędy w kodzie użytkownika powodujące awarie w wyniku przetwarzania pewnych danych Błędy w zewnętrznych bibliotekach Czasami dopuszczalne jest pominięcie niektórych rekordów

33 Ciekawostki i zalecenia Partycjonowanie Domyślne (hash(key) mod R) Użytkownika Np. grupowanie po URL (hash(Hostname(urlkey)) mod R) Zasoby na jednym serwerze odpytywane przez jednego workera korzystamy z usprawnień protokołu HTTP i HTTPS Sortowanie (TeraSort)

34 Ciekawostki i zalecenia Combiner Kierowanie danych w paczkach do Reducerów Z reguły powiela kod Reducera Potrafi znacząco przyspieszyć rozwiązywani niektórych problemów MapReduce Np. word count wiele zagregowane do Oszczędność przy wysyłaniu przez sieć

35 MapReduce: koszt i problemy Wąskim gardłem dla MapReduce jest komunikacja danych po sieci Ilość zadań powinna być dużo większa od ilości workerów

36 MapReduce koszt i problemy Dla maksymalnego zrównoleglenia mappery i reducery powinny być stateless, nie powinny zależeć od żadnych danych w obrębie zadania MapReduce. Nie jest możliwym sterowania porządkiem wykonywania zadań map i reduce. Faza reduce nie jest wykonywana przed zakończeniem fazy map Zakłada się, że wynik reducera jest mniejszy od wejścia mappera

37 MapReduce: koszt i problemy Czy MapReduce/Hadoop rozwiąże moje problemy? tak, jeśli umiesz przekształcić algorytm do postać Map-Reduce It is not a silver bullet to all the problems of scale, just a good technique to work on large sets of data when you can work on small pieces of that dataset in parallel

38 SQL a MapReduce R,S – relacje (tabele) t, t : krotki s – warunek selekcji A, B, C – podzbiór atrybutów a, b, c – wartości atrybutów dla danego podzbioru atrybutów

39 Selekcja Map Dla każdej krotki t w R sprawdź czy spełnia warunek selekcji s. Jeśli spełnia to produkuj parę klucz wartość: (t, t) Reduce Po prostu przekazuje dane na wyjście

40 Projekcja Map Dla każdej krotki t w R wyprodukuj krotkę t poprzez wyeliminowanie atrybutów spoza zbioru A. Wyjście (t,t) Reduce Dla każdego klucza może być wiele krotek t. Wejście (t,[t,…t]). Wyjście: dla każdej krotki t wyprodukuj (t,t)

41 Suma (Union) Map wyjście: (t,t) dla każdej z relacji S i R Reduce Dla każdego klucza t wyprodukuj (t,t)

42 Różnica Map Dla krotki t z relacji R wyprodukuj (t, name(R)). Dla krotki t z relacji S: (t, name(S)) Reduce Dla każdego klucza t : -jeśli lista wartości zawiera tylko name(R) to wyporodukuj (t, t) -jeśli lista wartości zawiera: [name(R), name(S)] lub [name(s)] lub [name(S), name(R)] nie produkuj nic

43 Przecięcie Map: dla każdej R lub S wyprodukuj (t, t) Reduce Jeżeli klucz t ma parę wartości to wyprodukuj (t, t). W Przeciwnym wypadku nie produkuj nic

44 Natural Join Map dla każdej krotki (a, b) z R wyprodukuj (b,[name(R),a]). Dla każdej krotki (b, c) z S wyprodukuj (b,[name(S),c]) Reduce klucz b zawiązany jest z wartościami: [name(R),a] i [name(S),c]. Wygeneruj wszystkie możliwe pary: (b,a1,c1), (b,a2,c1), …, (b,an,cn).

45 Grupowanie i Agregacja Map Dana relacja R (A,B,C). Aby pogrupować ją po atrybucie A i zagregować po atrybucie B wyprodukuj parę (a,b) Reduce wejście: (a,[b1,b2 …]). Dla listy wartości przeprowadź funkcje agregacji, np. suma. Wyprodukuj parę (a, x) gdzie x to suma wszystkich wartości dla klucza a

46 Aftowicz Jakub Ciesielczyk Tomasz

47 Hadoop Implementacja OpenSource MapReduce Pracuje w architekturze master/slave dla rozproszonych danych oraz rozproszonych obliczeń Uruchomienie Hadoopa wiąże się z uruchomieniem szeregiem różnych usług na serwerach dostępnych w sieci: NameNode, DataNode, Secondary NameNode, JobTracker, TaskTracker

48 Hadoop

49 Hadoop - NameNode Zarządza Hadoop File System (HDFS), kieruje niskopoziomowymi operacjami we/wyj na DataNode Śledzi podział danych (plików) na bloki, wie gdzie te bloki się znajdują NameNode zazwyczaj nie przechowuje żadnych danych oraz nie robi żadnych obliczeń dla procesu MapReduce W przypadku awarii NameNode HDFS nie działa. Można opcjonalnie użyć SecondaryNameNode

50 Hadoop – Secondary NameNode Odpowiada za monitorowanie stanu HDFS Każda grupa komputerów/klaster? (cluster) ma jeden Secondary NameNode, który znajduje się na osobnej maszynie Różni się od NameNode tym że nie dostaje ani nie rejestruje żadnych danych w czasie rzeczywistym od HDFS. W zamian za to komunikuje się z NameNode, żeby zapisać stan HDFS (snapshot). Częstotliwość zapisu jest determinowana przez ustawienia klastra.

51 Hadoop – Job Tracker Łączy aplikację użytkownika z Hadoopem Jak tylko kod jest dostarczony do klastra, JobTracker planuje wykonanie poprzez wybór plików do przetwarzania, przydziela różne zadania do węzłów. Monitoruje wykonywujące się zadania. W przypadku awarii JobTracker przydziela zadanie do innego węzła. Jest tylko jeden JobTracker na klaster Hadoopa Kiedy zadanie zostanie skończone przez maszynę, JobTracker aktualizuje status Jeśli padnie, wszystkie zadania zostają zatrzymane

52 Hadoop - DataNode Każda maszyna slave robi podstawowe zadania związane z HDFS: czytanie i pisanie bloków HDFS na lokalny system Nie ma replikacji danych w obrębie jednego DataNode DataNode może komunikować się z innymi DataNodami w celu replikowania bloków danych DataNodes ciągle informują NameNode o blokach danych, które aktualnie posiadają Aplikacja użytkownika może bezpośrednio odwoływać się do DataNode

53 Hadoop – Task Tracker TaskTrackers zarządza wykonywanie pojedynczego zadania na maszynie slave Pomimo, że jest tylko jeden TaskTracker na jeden węzeł to może stworzyć wiele JVM dla obsługi wielu mapperów czy reducerów równolegle TaskTracker cały czas komunikuje się JobTrackerem Jeśli JobTracker nie odbierze sygnału hearbeat od TaskTrackera przez określony przedział czasowy to zakładana jest awaria maszyny slave i zadanie zostaje przekazane do innej maszyny

54 Plan laboratorium 1. WordCount 2. Proste działania (średnie, sumy) na zbiorach danych 3. Zapytania SQL Selection Group by Order by Natural join

55 WC w hadoopie public class WordCount extends Configured implements Tool{ public static class MapClass extends MapReduceBase implements Mapper { private final static IntWriteable one = new IntWriteable(1); private Text word = new Text(); public void map(LongWriteable key, Text value, OutputCollextor output, Reporter reporter) throws IOException{ String line=value.toString(); StringTokennizer itr = new StringTokenizer(line); while(itr.hasMoreTokens()){ word.set(itr.nextToken()); output.collect(word,one); }

56 WC w hadoopie public static class Reduce extends MapReduceBase implements Text, IntWriteable, Text, IntWriteable> { public void reduce (Text key, Iterator values, OutputCollextor output, Reporter reporter) throws IOException{ int sum =0; while(values.hasNext()){ sum+=values.next().get(); } output.collect(key,new IntWritable(sum)); }

57 Pytania?

58 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na zajęcia laboratoryjne

59 Materiały https://www.usenix.org/legacy/event/osdi04/tech/full_papers/ dean/dean.pdf https://www.usenix.org/legacy/event/osdi04/tech/full_papers/ dean/dean.pdf http://www.manning.com/lam/SampleCh10.pdf http://wiki.apache.org/hadoop/ProjectDescription http://wiki.apache.org/hadoop/HadoopIsNot http://wiki.apache.org/hadoop/MapReduce http://infolab.stanford.edu/~ullman/mmds/ch2.pdf http://userpages.uni- koblenz.de/~laemmel/MapReduce/paper.pdf http://userpages.uni- koblenz.de/~laemmel/MapReduce/paper.pdf http://sortbenchmark.org/YahooHadoop.pdf


Pobierz ppt "Wykład: Map Reduce Laboratoria: Hadoop Aftowicz Jakub Ciesielczyk Tomasz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google