Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program: „Młodzież w działaniu”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program: „Młodzież w działaniu”"— Zapis prezentacji:

1 Program: „Młodzież w działaniu”
Akcja 2 – Wolontariat Europejski

2 Młodzież w działaniu - informacje podstawowe
To uruchomiony przez Unię Europejską program dla młodzieży. Jego celem jest stymulowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego, rozbudzanie poczucia solidarności i tolerancji wśród młodych Europejczyków i angażowanie ich w kształtowanie przyszłości Unii. Program promuje mobilność w obrębie i poza granicami UE, edukację pozaformalną, dialog międzykulturowy, możliwości zatrudnienia, a także sprzyja integracji wszystkich młodych ludzi, niezależnie od ich wykształcenia, środowiska społecznego i kulturowego. „Młodzież w działaniu” jest programem dla wszystkich! Co roku organizatorzy składają tysiące wniosków, aby uzyskać wsparcie finansowe z programu, a w procesie selekcji do dofinansowania zatwierdzane są najlepsze projekty.

3 Młodzież w działaniu - informacje podstawowe
Parlament Europejski i Rada przyjęły program „Młodzież w działaniu” na lata , który wprowadził ramy prawne umożliwiające wspieranie działań w zakresie edukacji pozaformalnej młodzieży. Program „Młodzież w działaniu” ma odpowiadać na poziomie europejskim na potrzeby młodzieży w wieku od dojrzewania do dorosłości oraz wnosić istotny wkład w nabywanie kompetencji poprzez edukację pozaformalną, a także promować aktywne uczestnictwo młodych ludzi w społeczeństwie. Ponadto program ma na uwadze nie tylko stworzenie więcej równych możliwości edukacji i zatrudnienia dla wszystkich młodych ludzi, lecz także wspieranie aktywnego zaangażowania, włączenia społecznego oraz solidarności wszystkich młodych ludzi.

4 Młodzież w działaniu – informacje o akcjach
Akcja 1.1 – Wymiany Młodzieżowe Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe Akcja 1.3 – Młodzież w Demokracji Akcja 2 – Wolontariat Europejski Akcja 3.1 – Współpraca z sąsiedzkimi krajami partnerskimi Unii Europejskiej Akcja 4.3 – Szkolenie i Tworzenie Sieci osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodziezowych Akcja 5.1 – Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową

5 Młodzież w działaniu – cele programu:
promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej, zwłaszcza obywatelstwa europejskiego, wśród młodzieży; rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej; pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów; przyczynianie się do podnoszenia jakości systemów wspierających działalność młodzieżową i rozwijania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie problematyki i działań młodzieżowych; promowanie współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.

6 Młodzież w działaniu – priorytety
Obywatelstwo europejskie Uczestnictwo młodzieży Różnorodność kulturowa Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami

7 Młodzież w działaniu – edukacja pozaformalna
Edukacja pozaformalna (czy uczenie się pozaformalne) oznacza uczenie się poza formalnym programem nauczania. Działania czy zajęcia w ramach uczenia się pozaformalnego angażują uczestników na zasadzie dobrowolnej i są starannie zaplanowane, aby wspierać ich rozwój indywidualny, społeczny oraz zawodowy.

8 Młodzież w działaniu – edukacja nieformalna
Edukacja nieformalna czy uczenie się nieformalne oznacza uczenie się w ramach codziennych zajęć, w pracy, w rodzinie, w czasie wolnym itp. Jest to głównie uczenie się poprzez wykonywanie określonych czynności. W sektorze działalności młodzieżowej uczenie się nieformalne odbywa się w ramach inicjatyw młodzieżowych i przedsięwzięć w czasie wolnym, zajęć w grupach rówieśniczych i działań wolontariackich.

9 Młodzież w działaniu – Youthpass
Każda osoba, która uczestniczyła w projekcie programu „Młodzież w działaniu” w ramach konkretnych akcji, ma prawo otrzymać certyfikat Youthpass. Certyfikat ten przedstawia i poświadcza umiejętności oraz rezultaty osiągnięte w procesie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w trakcie projektu. Wszystkie certyfikaty Youthpass mają wspólną strukturę oraz spójny układ graficzny i zawierają następujące informacje: dane osobowe uczestnika; ogólny opis odpowiedniej akcji programu; kluczowe informacje dotyczące projektu i działań zrealizowanych przez uczestnika; opis i ocenę efektów uczenia się osiągniętych przez uczestnika w trakcie projektu.

10 Jaki jest budżet programu?
Łączny budżet programu na siedem lat ( ) wynosi 885 milionów EURO. Roczny budżet ustala Parlament Europejski i Rada Europejska.

11 Co to jest „wolontariat”?

12 Wolontariat - definicja
Wolontariat (voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

13 Kim jest wolontariusz? Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. .

14 Praca wolontariacka Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu swoich działań, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

15 Motywacja Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja. Aby dana praca wolontariacka była pomyślna, zazwyczaj konieczne jest, aby zarówno wolontariusz, jak i organizacja z nim współpracująca były świadome motywacji wolontariusza. Najczęstsze motywacje wolontariuszy: chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego; potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości; chęć bycia potrzebnym; chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych; pobudki religijne

16 5 grudnia obchodzony jest

17 Akcja 2 Wolontariat Europejski

18 Wolontariat Europejski - cele
Celem WE jest rozwijanie poczucia solidarności oraz promowanie aktywności obywatelskiej i wzajemnego zrozumienia wśród młodzieży.

19 Na czym polega projekt Wolontariatu Europejskiego?
Umożliwia on młodym ludziom pracę w charakterze wolontariuszy przez okres do 12 miesięcy w innym kraju niż kraj zamieszkania. Sprzyja budowaniu solidarności wśród młodzieży i jest prawdziwie kształcącą formą pracy. Poza wykonywaniem pracy na rzecz społeczności lokalnych wolontariusze uczą się nowych umiejętności i języków, a także odkrywają inne kultury.

20 Wolontariat Europejski - fazy
Planowanie i przygotowanie Realizacja Ewaluacja (łącznie z refleksją na temat ewentualnej kontynuacji)

21 Wolontariat Europejski – trzy zasadnicze elementy
Praca wolontariacka Ciągłe wsparcie wolontariusza Cykl szkoleń i ewaluacji

22 Praca wolontariacka Wolontariusz gości u organizatora w inny kraju niż ich kraj zamieszkania i wykonuje pracę na rzecz społeczności lokalnej. Jest to praca nieodpłatna, niezarobkowa i wykonywana w pełnym wymiarze godzin. Projekt Wolontariatu Europejskiego może angażować od 1 do 30 wolontariuszy, którzy pracują indywidualnie lub w grupach.

23 Ciągłe wsparcie wolontariusza
Organizatorzy są zobowiązani zapewnić osobiste, merytoryczne, organizacyjne i językowe wsparcie wolontariuszowi uczestniczącemu w projekcie.

24 Cykl szkoleń i ewaluacji Wolontariatu Europejskiego
Szkolenie po przyjeździe na miejsce Ewaluacja pośrednia w połowie okresu pobytu (w przypadku pracy trwającej dłużej niż 6 miesięcy)

25 Czym nie jest Wolontariat Europejski
Nie jest formą pracy społecznej wykonywanej okazjonalnie, w sposób niezorganizowany, w niepełnym wymiarze godzin Nie polega na odbywaniu praktyk w przedsiębiorstwach Nie jest formą pracy zarobkowej, a wolontariusze nie mogą zastępować pracowników wynagradzanych Nie jest formą turystyki czy wypoczynku Nie jest kursem językowym nie polega na wykorzystywaniu taniej siły roboczej Nie polega na odbywaniu okresu studiów lub kształcenia zawodowego za granicą

26 Organizacje biorące udział w projekcie:
Organizacja wysyłająca Organizacja goszcząca Organizacja koorydnująca

27 Organizacja wysyłająca
Przygotowanie: Pomaga wolontariuszowi znaleźć organizację goszczącą i nawiązać z nią kontakt Zapewnia wolontariuszowi odpowiednie przygotowanie przed wyjazdem, zgodnie z inywidualnymi potrzebami wolontariusza i jego możliwościami nauki Dba o to, by wolontariusz uczestniczył w spotkaniu przed wyjazdem, jeśli takowe będzie zorganizowane Kontakt w trakcie wykonywania pracy przez wolontariusza Utrzymuje kontakt z wolontariuszem i organizacją goszczącą w trakcie realizacji projektu

28 Organizacja wysyłająca
Po powrocie wolontariusza: Zapewnia mu pomoc w ponownej integracji w swoim środowisku Stwarza mu możliwości wymiany doświadczeń i efektów uczenia się Zachęca go do upowszechniania i wykorzystywania rezultatów oraz efektów uczenia się Udziela wskazówek i informacji dotyczących możliwości dalszego kształcenia, szkolenia lub zatrudnienia

29 Organizacja goszcząca
Wyznacza mentora, który ma zapewnić wolontariuszowi indywidualne wsparcie oraz wsparcie podczas procesu uczenia się i procesu wystawienia certyfikatu Youthpass Wyznacza doświadczonych pracowników, którzy nadzorują pracę wolontariusza i udzielają mu wskazówek Zapewnia indywidualne wsparcie oraz pomoc podczas procesu uczenia się i procesu wystawiania certyfikatu Youthpass Stwarza możliwość integracji w społeczności lokalnej, poznawania innych młodych ludzi, udziału w życiu towarzyskim i zajęciach w czasie wolnym Zachęca do jak najczęstszych kontaktów z innymi wolontariuszami WE

30 Organizacja goszcząca
Musi zadbać o to, by wolontariusz uczestniczył w szkoleniu po przyjeździe na miejsce i w ewaluacji pośredniej Stwarza możliwość nauki języka Zapewnia powszechny dostęp do WE Stawarza wolontariuszowi możliwość do wykonywania jasno określonych zadań, umożliwia mu wykorzystywanie w pracy własnych koncepcji, doświadczenia Jasno określa możliwośći uczenia się, jakie stwarza wolontariuszowi

31 Organizacja goszcząca
Zapewnia wolontariuszowi odpowiednie zakwaterowanie i wyżywienie (lub kieszonkowe na wyżywienie, również w czasie urlopu) Zapewnia wolontariuszowi możliwość korzystania z lokalnych środków transportu Co tydzień lub co miesiąc wypłaca wolontariuszowi odpowiednie kieszonkowe

32 Mentor Zapewnia wolontariuszowi wsparcie indywidualne i wsparcie związane z uczeniem się, procesem wystawiania certyfikatu Youthpass i ułatwia mu integrację w lokalnej społeczności. Mentor odgrywa również istotą rolę w momencie zakończenia pracy wolontariackiej, omawiając z wolonatriuszem jego osiągnięcia edukacyjne pod kątem przygotowania certyfikatu Youthpass. Wolontariusz może także zwracać się do mentora w przypadku problemów.

33

34 Szkolenie po przyjeździe na miejsce
Szkolenie to odbywa się bezpośrednio po przyjeździe do kraju goszczącego. W trakcie tego szkolenia wolontariusze zapoznają się z krajem goszczącym, środowiskiem, w którym będą funkcjonować oraz innymi wolontariuszami, a także zaczyają tworzyć środowisko sprzyjające uczeniu się i realizacji własnych pomysłów w ramach projektu. Takie szkolenie trwa na ogół 7 dni.

35 Ewaluacja pośrednia Jest obowiązkowa wyłącznie w przypadku, gdy wolontariusze wykonują pracę przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Stwarza wolontariuszowi możliwość oceny i refleksji nad swoimi dotychczsowymi doświadczeniami oraz spotkania się z innymi wolontariuszami, którzy uczestniczą w różnych projektach na terenie całego kraju goszczącego.

36 Ubezpieczenie w ramach wolontariatu Europejskiego
Każdy wolontariusz WE musi być wpisany do przewidzianego w programie „Młodzież w działaniu” planu grupowych ubezpieczeń, które stanowią uzupełnienie świadczeń zapewnianych w ramach krajowych systemów ubezpieczeń społecznych. Za wpisanie wolontariusza do takiego planu odpowiada ogranizacja koordynująca. Trzeba to zrobić przed przyjazdem wolontariusza, a ubezpieczenie musi obejmować cały okres wykonywania pracy przez niego.

37 Akredytacja To proces, który gwarantuje, że organizatorzy zamierzający uczestniczyć w projekcie Wolontariatu Europejskiego spełniają ustalone standardy jakościowe Akcji 2. W celu uzyskania akredytacji organizatorzy muszą wypełnić i złożyć formularz listu intencyjnego, w którym przedstawia się przede wszystkim ogólną motywację i koncepcje organizatora dotyczące działań w ramach WE.

38 Zasady finansowania Koszty podróży – z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji projektu i z powrotem (jeden bilet powrotny). Korzystanie z najtańszych środków transportu (bilet lotniczy w klasie ekonomicznej, bliet kolejowy w 2. klasy) Kieszonkowe wolontariusza – na dodatkowe wydatki osobiste (wypłacane co tydzień lub co miesiąc) – Euro miesięcznie

39 Zasady finansowania Wszystkie koszty bezpośrednio związne z realizacją projektu: Działania przygotowawcze Wsparcie merytoryczne, osobiste i językowe Koszty związane z osobą wspierającą Wyżywienie Zakwaterowanie Transport lokalny Administracja Komunikacja Wyposażenie Materiały Ewaluacja Upowszechnienie i wykorzystywanie rezultatów Działania zapewniające kontynuację projektu

40 Dofinansowanie Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Kwota dofinansowania wynosi 7860,00 EURO.

41 Karta Wolontariatu Europejskiego
Określa najważniejsze zadania organizacji wysyłających, goszczących i koordynujących oraz najważniejsze zasady i standardy jakościowe Wolontariatu Europejskiego. Składa się z 3 głównych części: Partnerska Współpraca Zasady WE, których należy przestrzegać Standardy jakościowe WE, których należy przestrzegać

42 Partnerska współpraca
Podstawą jest rzetelna współpraca między organizacjami wysyłającymi, goszczącymi i koordynującymi oraz wolontariuszem (zadania mu powierzone powinny być zgodne z jego profilem): Organizacja wysyłająca: przygotowuje wolontariusza i zapewnia mu wsparcie przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy wolontariackiej w ramach WE Organizacja goszcząca: zapewnia wolontariuszowi ubezpieczenie, odpowiednie warunki pracy i życia przez cały czas pracy, zapewnia wspracie indywidualne, językowe i związane z wykonywanymi zadaniami Organizacja koordynująca: ma ułatwić realizację projektu, zapewniając obsługę administracyjną i wsparcie jakościowe wszystkim partnerom oraz stwarzając dla nich warunki do współpracy

43 Zasady WE Należy podkreślić apsekt uczenia się pozaformalnego i uwzględnić wymiar międzykulturowy, w tym celu należy opracować jasny plan uczenia się dla wolontariusza Należy podkreślić aspekt pracy społecznej, a w tym celu jasno wskazać na niedochodowy charakter projektu i zadań wolontariusza Działania muszą przynosić korzyści społeczności lokalnej i zakaładać kontakty z lokalną społecznością WE nie może pociągać za sobą żadnych kosztów dla wolontariusza

44 Standardy jakościowe WE
Wsparcie dla wolonatriusza należy zapewnić przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy wolontariackiej, w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym Należy zapewnić pomoc przy załatwianiu ubezpieczenia, wiz, zezwolenia na pobyt itp. Należy ułatwić wolontariuszowi udział w cyklu szkoleniowym WE Wszyscy partnerzy mają prawo otrzymywać pełne informacje o projekcie i muszą uzgadniać wszystkie aspekty Należy prowadzić działania zapewniające widoczność projektu, służące upowszechnianiu rezultatów i promocyjne

45 Informacje ogólne Tytuł projektu Echa Europy Czas trwania projektu
r. – r. Czas trwania działań wolontariackich r. – r.

46 Informacje ogólne Organizacja goszcząca i koordynująca
Organizacja wysyłająca Wolontariusz Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie Fundacja Zamolxes Marian Ciprian Sârbea

47 Główne cele projektu: Promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży, w szczególności obywatelstwa europejskiego Rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej Unii Europejskiej Pogłębienie wzajemnego zrozumienie między młodzieżą z różnych krajów

48 Stałe priorytety tematyczne
Obywatelstwo europejskie Różnorodność kulturowa Uczestnictwo młodzieży

49 Główne tematy działania
Świadomość europejska Kultura i sztuka

50 Skąd pomysł na Wolontariat Europejski w GPCKiE?
Współpraca między partnerami rozpoczęła się dzięki realizowanemu wcześniej programowi Grundtvig. Polska delegacja (młodzież oraz przedstawiciele GPCKiE), podczas wizyty partnerskiej w Rumunii miała okazję poznać kilku wolontariuszy pracujących w Fundacji Zamolxes. Tematem samej wizyty był wolontariat, w ramach którego zorganizowano warsztaty. Przybliżyły jego idee oraz główne zasady. Wolontariusze przedstawili charakter swojej pracy, działania, doświadczenie, które zdobyli dzięki prowadzeniu różnych warsztatów. W trakcie wizyty dyrektor GPCKiE spotkała się z prezesem Fundacji Zamolxes i wspólnie pomyśleli o potrzebie stworzenia projektu dla młodych ludzi. W późniejszym czasie przedstawiciele Fundacji Zamolxes gościli również w GPCKiE w podczas wizyty partnerskiej w Polsce, mieli więc okazję zobaczyć jak wygląda praca i regularne zajęcia w naszej instytucji.

51 Zadania wolontariusza
Przygotowanie warsztatów o WE i Programie „Młodzież w działaniu” Przygotowywanie artykułów o bieżących działaniach młodzieży Praca nad książką – w trzech językach Przeprowadzenie wywiadu ze starszymi osobami Robienie zdjęć, ilustrowanie artykułów Udział w zajęciach GPCKiE i imprezach plenerowych Promocja WE Prowadzenie bloga Współprowadzenie zajęć z języka rumuńskiego „Wieczory rumuńskie” Przygotowanie wideokonferencji między organizacją wysyłającą a goszczącą (i młodymi ludźmi)

52 Korzyści dla wolontariusza wynikające z udziału w projekcie
Zdobycie wiedzy o regionie, możliwość poznania lokalnej kultury Funkcjonowanie międzykulturowe w nowym środowisku Zyskanie nowych umiejętności technicznych Poprawa znajomości języka angielskiego, poprawa zdolności komunikacyjnych, nauka podstaw języka polskiego Nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi, poznanie pasji i zainteresowań

53 Korzyści dla wolontariusza wynikające z udziału w projekcie
Zwiększenie aktywności – lepszy rozwój indywidualny, społeczny i zawodowy Podniesienie kwalifikacji w zakresie redagowania artykułów Lepsze zrozumienie własnej kultury i kultury innych narodów Zmniejszenie negatywnych postaw i nieporozumień wynikających z różnorodności kulturowych Bycie bardziej wyrozumiałym i tolerancyjnym dzięki kontaktowi z różnymi grupami wiekowymi

54 Jak przebiega projekt „Echa Europy” w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie?

55 Przylot wolontariusza

56 Udział w „Dniu Kobiet” w GPCKiE

57 Szkolenie po przyjeździe na miejsce

58 Warsztaty wielkanocne

59 Wieczór Grecki

60 Złote Gody

61 Dzień Ziemi

62 Opublikowane artykuły:
Pierwsze wrażenia o Polsce Artykuł o Łodzi 8 marca – Dzień Kobiet Dzień Kobiet w GPCKiE Szkolenie po przyjeździe na mniejsce Tradycje wiosenne Tradycje wielkanocne Bieżące działania młodzieży Wywiad przed przyjazdem do Polski Ksenofobia – artykuł tematyczny

63 Gdzie szukać informacji o działaniach?
Strona GPCKiE w Plichtowie: Blog wolontariusza: Strona Fundacji Zamolxes: Strona programu „Młodzież w działaniu” Działanie – Akcja 2 – Wolontariat Europejski

64

65 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Program: „Młodzież w działaniu”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google