Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program: Młodzież w działaniu Akcja 2 – Wolontariat Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program: Młodzież w działaniu Akcja 2 – Wolontariat Europejski."— Zapis prezentacji:

1 Program: Młodzież w działaniu Akcja 2 – Wolontariat Europejski

2 Młodzież w działaniu - informacje podstawowe O To uruchomiony przez Unię Europejską program dla młodzieży. Jego celem jest stymulowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego, rozbudzanie poczucia solidarności i tolerancji wśród młodych Europejczyków i angażowanie ich w kształtowanie przyszłości Unii. Program promuje mobilność w obrębie i poza granicami UE, edukację pozaformalną, dialog międzykulturowy, możliwości zatrudnienia, a także sprzyja integracji wszystkich młodych ludzi, niezależnie od ich wykształcenia, środowiska społecznego i kulturowego. Młodzież w działaniu jest programem dla wszystkich! O Co roku organizatorzy składają tysiące wniosków, aby uzyskać wsparcie finansowe z programu, a w procesie selekcji do dofinansowania zatwierdzane są najlepsze projekty.

3 Młodzież w działaniu - informacje podstawowe O Parlament Europejski i Rada przyjęły program Młodzież w działaniu na lata 2007-2013, który wprowadził ramy prawne umożliwiające wspieranie działań w zakresie edukacji pozaformalnej młodzieży. O Program Młodzież w działaniu ma odpowiadać na poziomie europejskim na potrzeby młodzieży w wieku od dojrzewania do dorosłości oraz wnosić istotny wkład w nabywanie kompetencji poprzez edukację pozaformalną, a także promować aktywne uczestnictwo młodych ludzi w społeczeństwie. O Ponadto program ma na uwadze nie tylko stworzenie więcej równych możliwości edukacji i zatrudnienia dla wszystkich młodych ludzi, lecz także wspieranie aktywnego zaangażowania, włączenia społecznego oraz solidarności wszystkich młodych ludzi.

4 Młodzież w działaniu – informacje o akcjach O Akcja 1.1 – Wymiany Młodzieżowe O Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe O Akcja 1.3 – Młodzież w Demokracji O Akcja 2 – Wolontariat Europejski O Akcja 3.1 – Współpraca z sąsiedzkimi krajami partnerskimi Unii Europejskiej O Akcja 4.3 – Szkolenie i Tworzenie Sieci osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodziezowych O Akcja 5.1 – Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową

5 Młodzież w działaniu – cele programu: O promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej, zwłaszcza obywatelstwa europejskiego, wśród młodzieży; O rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej; O pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów; O przyczynianie się do podnoszenia jakości systemów wspierających działalność młodzieżową i rozwijania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie problematyki i działań młodzieżowych; O promowanie współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.

6 Młodzież w działaniu – priorytety Obywatelstwo europejskie Uczestnictwo młodzieży Różnorodność kulturowa Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami

7 Młodzież w działaniu – edukacja pozaformalna Edukacja pozaformalna (czy uczenie się pozaformalne) oznacza uczenie się poza formalnym programem nauczania. Działania czy zajęcia w ramach uczenia się pozaformalnego angażują uczestników na zasadzie dobrowolnej i są starannie zaplanowane, aby wspierać ich rozwój indywidualny, społeczny oraz zawodowy.

8 Młodzież w działaniu – edukacja nieformalna Edukacja nieformalna czy uczenie si ę nieformalne oznacza uczenie si ę w ramach codziennych zaj ęć, w pracy, w rodzinie, w czasie wolnym itp. Jest to głównie uczenie si ę poprzez wykonywanie okre ś lonych czynno ś ci. W sektorze działalno ś ci młodzie ż owej uczenie si ę nieformalne odbywa si ę w ramach inicjatyw młodzie ż owych i przedsi ę wzi ęć w czasie wolnym, zaj ęć w grupach rówie ś niczych i działa ń wolontariackich.

9 Młodzież w działaniu – Youthpass Każda osoba, która uczestniczyła w projekcie programu Młodzież w działaniu w ramach konkretnych akcji, ma prawo otrzymać certyfikat Youthpass. Certyfikat ten przedstawia i poświadcza umiejętności oraz rezultaty osiągnięte w procesie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w trakcie projektu. Wszystkie certyfikaty Youthpass mają wspólną strukturę oraz spójny układ graficzny i zawierają następujące informacje: dane osobowe uczestnika; ogólny opis odpowiedniej akcji programu; kluczowe informacje dotyczące projektu i działań zrealizowanych przez uczestnika; opis i ocenę efektów uczenia się osiągniętych przez uczestnika w trakcie projektu.

10 Jaki jest budżet programu? Łączny budżet programu na siedem lat (2007- 2013) wynosi 885 milionów EURO. Roczny budżet ustala Parlament Europejski i Rada Europejska.

11 Co to jest wolontariat?

12 Wolontariat - definicja Wolontariat (voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.

13 Kim jest wolontariusz? Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych..

14 Praca wolontariacka Okre ś lenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywisto ś ci wolontariusz uzyskuje liczne korzy ś ci niematerialne: satysfakcj ę, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu swoich działa ń, uznanie ze strony innych, podwy ż szenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedz ę, do ś wiadczenie i nowe umiej ę tno ś ci, a w zwi ą zku z tym i lepsz ą pozycj ę na rynku pracy.

15 Motywacja Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja. Aby dana praca wolontariacka była pomyślna, zazwyczaj konieczne jest, aby zarówno wolontariusz, jak i organizacja z nim współpracująca były świadome motywacji wolontariusza.motywacja Najczęstsze motywacje wolontariuszy: O chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego; O potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości; O chęć bycia potrzebnym; O chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało O chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych; O pobudki religijne

16 5 grudnia obchodzony jest

17 Akcja 2 Wolontariat Europejski

18 Wolontariat Europejski - cele Celem WE jest rozwijanie poczucia solidarności oraz promowanie aktywności obywatelskiej i wzajemnego zrozumienia wśród młodzieży.

19 Na czym polega projekt Wolontariatu Europejskiego? Umożliwia on młodym ludziom pracę w charakterze wolontariuszy przez okres do 12 miesięcy w innym kraju niż kraj zamieszkania. Sprzyja budowaniu solidarności wśród młodzieży i jest prawdziwie kształcącą formą pracy. Poza wykonywaniem pracy na rzecz społeczności lokalnych wolontariusze uczą się nowych umiejętności i języków, a także odkrywają inne kultury.

20 Wolontariat Europejski - fazy O Planowanie i przygotowanie O Realizacja O Ewaluacja (łącznie z refleksją na temat ewentualnej kontynuacji)

21 Wolontariat Europejski – trzy zasadnicze elementy O Praca wolontariacka O Ciągłe wsparcie wolontariusza O Cykl szkoleń i ewaluacji

22 Praca wolontariacka Wolontariusz gości u organizatora w inny kraju niż ich kraj zamieszkania i wykonuje pracę na rzecz społeczności lokalnej. Jest to praca nieodpłatna, niezarobkowa i wykonywana w pełnym wymiarze godzin. Projekt Wolontariatu Europejskiego może angażować od 1 do 30 wolontariuszy, którzy pracują indywidualnie lub w grupach.

23 Ciągłe wsparcie wolontariusza Organizatorzy s ą zobowi ą zani zapewni ć osobiste, merytoryczne, organizacyjne i j ę zykowe wsparcie wolontariuszowi uczestnicz ą cemu w projekcie.

24 Cykl szkoleń i ewaluacji Wolontariatu Europejskiego O Szkolenie po przyjeździe na miejsce O Ewaluacja pośrednia w połowie okresu pobytu (w przypadku pracy trwającej dłużej niż 6 miesięcy)

25 Czym nie jest Wolontariat Europejski O Nie jest formą pracy społecznej wykonywanej okazjonalnie, w sposób niezorganizowany, w niepełnym wymiarze godzin O Nie polega na odbywaniu praktyk w przedsiębiorstwach O Nie jest formą pracy zarobkowej, a wolontariusze nie mogą zastępować pracowników wynagradzanych O Nie jest formą turystyki czy wypoczynku O Nie jest kursem językowym nie polega na wykorzystywaniu taniej siły roboczej O Nie polega na odbywaniu okresu studiów lub kształcenia zawodowego za granicą

26 Organizacje biorące udział w projekcie: O Organizacja wysyłająca O Organizacja goszcząca O Organizacja koorydnująca

27 Organizacja wysyłająca O Przygotowanie: Pomaga wolontariuszowi znaleźć organizację goszczącą i nawiązać z nią kontakt Zapewnia wolontariuszowi odpowiednie przygotowanie przed wyjazdem, zgodnie z inywidualnymi potrzebami wolontariusza i jego możliwościami nauki Dba o to, by wolontariusz uczestniczył w spotkaniu przed wyjazdem, jeśli takowe będzie zorganizowane O Kontakt w trakcie wykonywania pracy przez wolontariusza Utrzymuje kontakt z wolontariuszem i organizacją goszczącą w trakcie realizacji projektu

28 Organizacja wysyłająca O Po powrocie wolontariusza: Zapewnia mu pomoc w ponownej integracji w swoim środowisku Stwarza mu możliwości wymiany doświadczeń i efektów uczenia się Zachęca go do upowszechniania i wykorzystywania rezultatów oraz efektów uczenia się Udziela wskazówek i informacji dotyczących możliwości dalszego kształcenia, szkolenia lub zatrudnienia

29 Organizacja goszcząca Wyznacza mentora, który ma zapewnić wolontariuszowi indywidualne wsparcie oraz wsparcie podczas procesu uczenia się i procesu wystawienia certyfikatu Youthpass Wyznacza doświadczonych pracowników, którzy nadzorują pracę wolontariusza i udzielają mu wskazówek Zapewnia indywidualne wsparcie oraz pomoc podczas procesu uczenia się i procesu wystawiania certyfikatu Youthpass Stwarza możliwość integracji w społeczności lokalnej, poznawania innych młodych ludzi, udziału w życiu towarzyskim i zajęciach w czasie wolnym Zachęca do jak najczęstszych kontaktów z innymi wolontariuszami WE

30 Organizacja goszcząca Musi zadbać o to, by wolontariusz uczestniczył w szkoleniu po przyjeździe na miejsce i w ewaluacji pośredniej Stwarza możliwość nauki języka Zapewnia powszechny dostęp do WE Stawarza wolontariuszowi możliwość do wykonywania jasno określonych zadań, umożliwia mu wykorzystywanie w pracy własnych koncepcji, doświadczenia Jasno określa możliwośći uczenia się, jakie stwarza wolontariuszowi

31 Organizacja goszcząca Zapewnia wolontariuszowi odpowiednie zakwaterowanie i wyżywienie (lub kieszonkowe na wyżywienie, również w czasie urlopu) Zapewnia wolontariuszowi możliwość korzystania z lokalnych środków transportu Co tydzień lub co miesiąc wypłaca wolontariuszowi odpowiednie kieszonkowe

32 Mentor Zapewnia wolontariuszowi wsparcie indywidualne i wsparcie związane z uczeniem się, procesem wystawiania certyfikatu Youthpass i ułatwia mu integrację w lokalnej społeczności. Mentor odgrywa również istotą rolę w momencie zakończenia pracy wolontariackiej, omawiając z wolonatriuszem jego osiągnięcia edukacyjne pod kątem przygotowania certyfikatu Youthpass. Wolontariusz może także zwracać się do mentora w przypadku problemów.

33

34 Szkolenie po przyjeździe na miejsce Szkolenie to odbywa się bezpośrednio po przyjeździe do kraju goszczącego. W trakcie tego szkolenia wolontariusze zapoznają się z krajem goszczącym, środowiskiem, w którym będą funkcjonować oraz innymi wolontariuszami, a także zaczyają tworzyć środowisko sprzyjające uczeniu się i realizacji własnych pomysłów w ramach projektu. Takie szkolenie trwa na ogół 7 dni.

35 Ewaluacja pośrednia Jest obowiązkowa wyłącznie w przypadku, gdy wolontariusze wykonują pracę przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Stwarza wolontariuszowi możliwość oceny i refleksji nad swoimi dotychczsowymi doświadczeniami oraz spotkania się z innymi wolontariuszami, którzy uczestniczą w różnych projektach na terenie całego kraju goszczącego.

36 Ubezpieczenie w ramach wolontariatu Europejskiego Każdy wolontariusz WE musi być wpisany do przewidzianego w programie Młodzież w działaniu planu grupowych ubezpieczeń, które stanowią uzupełnienie świadczeń zapewnianych w ramach krajowych systemów ubezpieczeń społecznych. Za wpisanie wolontariusza do takiego planu odpowiada ogranizacja koordynująca. Trzeba to zrobić przed przyjazdem wolontariusza, a ubezpieczenie musi obejmować cały okres wykonywania pracy przez niego.

37 Akredytacja To proces, który gwarantuje, że organizatorzy zamierzający uczestniczyć w projekcie Wolontariatu Europejskiego spełniają ustalone standardy jakościowe Akcji 2. W celu uzyskania akredytacji organizatorzy muszą wypełnić i złożyć formularz listu intencyjnego, w którym przedstawia się przede wszystkim ogólną motywację i koncepcje organizatora dotyczące działań w ramach WE.

38 Zasady finansowania O Koszty podróży – z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji projektu i z powrotem (jeden bilet powrotny). Korzystanie z najtańszych środków transportu (bilet lotniczy w klasie ekonomicznej, bliet kolejowy w 2. klasy) O Kieszonkowe wolontariusza – na dodatkowe wydatki osobiste (wypłacane co tydzień lub co miesiąc) – 85 Euro miesięcznie

39 Zasady finansowania O Wszystkie koszty bezpośrednio związne z realizacją projektu: Działania przygotowawcze Wsparcie merytoryczne, osobiste i językowe Koszty związane z osobą wspierającą Wyżywienie Zakwaterowanie Transport lokalny Administracja Komunikacja Wyposażenie Materiały Ewaluacja Upowszechnienie i wykorzystywanie rezultatów Działania zapewniające kontynuację projektu

40 Dofinansowanie Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach Programu Młodzież w działaniu. Kwota dofinansowania wynosi 7860,00 EURO.

41 Karta Wolontariatu Europejskiego O Określa najważniejsze zadania organizacji wysyłających, goszczących i koordynujących oraz najważniejsze zasady i standardy jakościowe Wolontariatu Europejskiego. O Składa się z 3 głównych części: Partnerska Współpraca Zasady WE, których należy przestrzegać Standardy jakościowe WE, których należy przestrzegać

42 Partnerska współpraca Podstawą jest rzetelna współpraca między organizacjami wysyłającymi, goszczącymi i koordynującymi oraz wolontariuszem (zadania mu powierzone powinny być zgodne z jego profilem): O Organizacja wysyłająca: przygotowuje wolontariusza i zapewnia mu wsparcie przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy wolontariackiej w ramach WE O Organizacja goszcząca: zapewnia wolontariuszowi ubezpieczenie, odpowiednie warunki pracy i życia przez cały czas pracy, zapewnia wspracie indywidualne, językowe i związane z wykonywanymi zadaniami O Organizacja koordynująca: ma ułatwić realizację projektu, zapewniając obsługę administracyjną i wsparcie jakościowe wszystkim partnerom oraz stwarzając dla nich warunki do współpracy

43 Zasady WE O Należy podkreślić apsekt uczenia się pozaformalnego i uwzględnić wymiar międzykulturowy, w tym celu należy opracować jasny plan uczenia się dla wolontariusza O Należy podkreślić aspekt pracy społecznej, a w tym celu jasno wskazać na niedochodowy charakter projektu i zadań wolontariusza O Działania muszą przynosić korzyści społeczności lokalnej i zakaładać kontakty z lokalną społecznością O WE nie może pociągać za sobą żadnych kosztów dla wolontariusza

44 Standardy jakościowe WE O Wsparcie dla wolonatriusza należy zapewnić przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy wolontariackiej, w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym O Należy zapewnić pomoc przy załatwianiu ubezpieczenia, wiz, zezwolenia na pobyt itp. O Należy ułatwić wolontariuszowi udział w cyklu szkoleniowym WE O Wszyscy partnerzy mają prawo otrzymywać pełne informacje o projekcie i muszą uzgadniać wszystkie aspekty O Należy prowadzić działania zapewniające widoczność projektu, służące upowszechnianiu rezultatów i promocyjne

45 Informacje ogólne Tytuł projektuEcha Europy Czas trwania projektu 01. 01. 2013r. – 31. 05.2014r. Czas trwania działań wolontariackich 03. 03. 2013r. – 02. 03. 2014r.

46 Informacje ogólne Organizacja goszcząca i koordynująca Organizacja wysyłająca Wolontariusz Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie Fundacja Zamolxes Marian Ciprian Sârbea

47 Główne cele projektu: O Promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży, w szczególności obywatelstwa europejskiego O Rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej Unii Europejskiej O Pogłębienie wzajemnego zrozumienie między młodzieżą z różnych krajów

48 Stałe priorytety tematyczne Obywatelstwo europejskie Ró ż norodno ść kulturowa Uczestnictwo młodzie ż y

49 Główne tematy działania Świadomość europejska Kultura i sztuka

50 Skąd pomysł na Wolontariat Europejski w GPCKiE? O Współpraca między partnerami rozpoczęła się dzięki realizowanemu wcześniej programowi Grundtvig. Polska delegacja (młodzież oraz przedstawiciele GPCKiE), podczas wizyty partnerskiej w Rumunii miała okazję poznać kilku wolontariuszy pracujących w Fundacji Zamolxes. Tematem samej wizyty był wolontariat, w ramach którego zorganizowano warsztaty. O Przybliżyły jego idee oraz główne zasady. Wolontariusze przedstawili charakter swojej pracy, działania, doświadczenie, które zdobyli dzięki prowadzeniu różnych warsztatów. O W trakcie wizyty dyrektor GPCKiE spotkała się z prezesem Fundacji Zamolxes i wspólnie pomyśleli o potrzebie stworzenia projektu dla młodych ludzi. W późniejszym czasie przedstawiciele Fundacji Zamolxes gościli również w GPCKiE w podczas wizyty partnerskiej w Polsce, mieli więc okazję zobaczyć jak wygląda praca i regularne zajęcia w naszej instytucji.

51 Zadania wolontariusza O Przygotowanie warsztatów o WE i Programie Młodzież w działaniu O Przygotowywanie artykułów o bieżących działaniach młodzieży O Praca nad książką – w trzech językach O Przeprowadzenie wywiadu ze starszymi osobami O Robienie zdjęć, ilustrowanie artykułów O Udział w zajęciach GPCKiE i imprezach plenerowych O Promocja WE O Prowadzenie bloga O Współprowadzenie zajęć z języka rumuńskiego O Wieczory rumuńskie O Przygotowanie wideokonferencji między organizacją wysyłającą a goszczącą (i młodymi ludźmi)

52 Korzyści dla wolontariusza wynikające z udziału w projekcie O Zdobycie wiedzy o regionie, możliwość poznania lokalnej kultury O Funkcjonowanie międzykulturowe w nowym środowisku O Zyskanie nowych umiejętności technicznych O Poprawa znajomości języka angielskiego, poprawa zdolności komunikacyjnych, nauka podstaw języka polskiego O Nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi, poznanie pasji i zainteresowań

53 Korzyści dla wolontariusza wynikające z udziału w projekcie O Zwiększenie aktywności – lepszy rozwój indywidualny, społeczny i zawodowy O Podniesienie kwalifikacji w zakresie redagowania artykułów O Lepsze zrozumienie własnej kultury i kultury innych narodów O Zmniejszenie negatywnych postaw i nieporozumień wynikających z różnorodności kulturowych O Bycie bardziej wyrozumiałym i tolerancyjnym dzięki kontaktowi z różnymi grupami wiekowymi

54 Jak przebiega projekt Echa Europy w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie?

55 Przylot wolontariusza

56 Udział w Dniu Kobiet w GPCKiE

57 Szkolenie po przyjeździe na miejsce

58 Warsztaty wielkanocne

59 Wieczór Grecki

60 Złote Gody

61 Dzień Ziemi

62 Opublikowane artykuły: O Pierwsze wrażenia o Polsce O Artykuł o Łodzi O 8 marca – Dzień Kobiet O Dzień Kobiet w GPCKiE O Szkolenie po przyjeździe na mniejsce O Tradycje wiosenne O Tradycje wielkanocne O Bieżące działania młodzieży O Wywiad przed przyjazdem do Polski O Ksenofobia – artykuł tematyczny

63 Gdzie szukać informacji o działaniach? O Strona GPCKiE w Plichtowie: http://wwww.gpckie.pl O Blog wolontariusza: http://echoesofeurope.ucoz.com O Strona Fundacji Zamolxes: http://zamolxes.ro/ O Strona programu Młodzież w działaniu http://www.mlodziez.org.pl/ O Działanie – Akcja 2 – Wolontariat Europejski http://www.mlodziez.org.pl/akcja-2

64

65 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Program: Młodzież w działaniu Akcja 2 – Wolontariat Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google