Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielointeligentna edukacja dla dziecka Podsumowanie pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach w roku szkolnym 2012/13.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielointeligentna edukacja dla dziecka Podsumowanie pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach w roku szkolnym 2012/13."— Zapis prezentacji:

1 Wielointeligentna edukacja dla dziecka Podsumowanie pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach w roku szkolnym 2012/13

2 Każde dziecko jest zdolne – wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich, teoretycznej podstawy koncepcji pracy szkoły

3 Rozwijanie inteligencji językowej
Nowatorskie metody pracy nauczycieli, zachęcanie uczniów do czytania, poznawania języka ojczystego i angielskiego, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym i obcym, udział uczniów w grach terenowych, konkursach: literackich zewnętrznych (np. spisywanie wspomnień starszego pokolenia), recytatorskim, konkursie zewnętrznym z języka angielskiego, konkursie Krakusek, konkursie Solilandia, zajęciach w ramach Klubu Poligloty (poznawanie kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz j. włoskiego, „galeria londyńska”), przygotowanie przez klasy I –VI prezentacji opartych na znajomości wybranych krajów świata, wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej, współpraca z biblioteką gminną (filia w Konarach), edukacja patriotyczna (nauka pieśni patriotycznych, Akademie rocznicowe), realizacja projektów Moja szansa na sukces i Szlakiem Patronów Naszych, działalność Teatru Małe Dionizje, udział w projekcie Internetowy teatr dla szkół, wydanie dwóch numerów gazetki szkolnej Mucha nie siada i inne.

4 Rozwijanie inteligencji matematyczno-logicznej
Nowatorskie metody pracy wprowadzane przez nauczyciela matematyki/informatyki oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, zajęcia w ramach projektu Moja szansa na sukces (dla uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów z trudnościami w matematyce), zajęcia pozalekcyjne Klubu Szalonych Liczb, zajęcia wyrównawcze, sukcesy uczniów w konkursach zewnętrznych: Kangur Matematyczny, ogólnopolski konkurs informatyczny (sukces zespołowy), konkurs na prezentację o Marii Konopnickiej, nowa strona internetowa szkoły, nowe komputery przekazane przez Urząd Gminy Mogilany, zakupienie tablicy multimedialnej wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, zmodernizowana pracownia komputerowa, dostęp do Internetu bezprzewodowego, komputery w klasach, zajęcia Klubu Pytalskich,

5 Rozwijanie inteligencji wizualno-przestrzennej
Twórczość uczniów, wykonywanie prac plastycznych i technicznych, które stworzyły niepowtarzalny klimat i oprawę plastyczną naszej szkoły, zajęcia Dekoratorni, udział i sukcesy uczniów w konkursach plastycznych (zewnętrznych), fotograficznym (szkolnym), tworzenie gier (np. Zębowioska), gra w tenisa stołowego (mistrzostwo gminy indywidualne i zespołowe), udział w grach terenowych, biegach i podchodach, zabawy z chustą animacyjną, zabawy w ramach pedagogiki cyrku (Kuźnia Kuglarzy) oraz Salonu Gier, zajęcia plastyczne i tkackie w GOK i inne;

6 Rozwijanie inteligencji muzycznej
Zajęcia umuzykalniające – wizyty muzyków Filharmonii Krakowskiej z tematycznymi programami artystycznymi, wyjazdy do Willi Decjusza – warsztaty artystyczne, konkurs piosenki (karaoke), zabawa andrzejkowa, zabawa karnawałowa, rodzinna impreza środowiskowa przygotowana przez GOK, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz wspólne kolędowanie i Jasełka, pokazy umiejętności artystycznych uczniów podczas Ekologicznego Dnia Rodziny i inne;

7 Rozwijanie inteligencji ruchowej
Zajęcia z tańca współczesnego w GOK, gimnastyka korekcyjna w ramach projektu Moja szansa…, udział i sukcesy w zawodach sportowych gminnych, ruchowe zajęcia świetlicowe, przerwy szkolne – tenis stołowy, wykorzystywanie terenu wokół szkoły podczas zajęć z w.f., sportowy charakter Dnia Rodziny i inne;

8 Rozwijanie inteligencji przyrodniczej
Wycieczka do Magurskiego Parku Narodowego, wyjazd na Zieloną Szkołę do Jantaru, wycieczki po okolicy, zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy, zajęcia dla dzieci uzdolnionych w ramach projektu Moja szansa…, udział w konkursach zewnętrznych, hodowla rybek w akwarium, i inne;

9 Rozwijanie inteligencji interpersonalnej
Wprowadzenie przez nauczycieli elementów oceniania kształtującego, Dzieci losują miejsca przy stolikach - uczą się współpracy ze wszystkimi koleżankami/kolegami, Organizacja przestrzeni w klasach i na korytarzach sprzyjająca wspólnej zabawie, integracji, Wykorzystywanie środków dydaktycznych i zabawek podczas przerw, Wspólne jedzenie śniadań w klasach I-III, Działalność Samorządu Uczniowskiego - udział w akcjach charytatywnych, wizyta u Wójta gminy w Dzień Dziecka, wspólne obchodzenie urodzin, wzajemna pomoc rówieśnicza, zabawy i zajęcia dodatkowe w grupach zróżnicowanych wiekowo (jak w rodzinie), Działalność Klubu Poduszkowca (świetlica socjoterapeutyczna), Zajęcia pozalekcyjne Eksperymenty Kuchenne, Teatr szkolny, wycieczki, wyjazd na Zieloną Szkołę do Jantaru, i inne;

10 Rozwijanie inteligencji intrapersonalnej
Diagnoza własnego profilu inteligencji (uczniowie starsi), Diagnoza profilu inteligencji młodszych dzieci na bazie obserwacji nauczycieli i rodziców (przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III), Prowadzenie portfolio, Prezentacje efektów własnej pracy pracy uczniów, Znajomość i rozwijanie własnych mocnych stron, budowanie motywacji, doskonalenie słabszych obszarów.

11 Kierunki pracy w nowym roku szkolnym 2013/14 uzgodnione przez dyrektora z Radą Pedagogiczną
kontynuować rozpoczęte projekty (np. GOK, Filharmonia, Teatr Internetowy, Willa Decjusza i wprowadzić nowe (Uniwersytet Dzieci, Zdrowe żywienie), założyć ogródek szkolny (hodowla roślin), stosować więcej metod aktywizujących uczniów, pracę w parach i grupach, wprowadzić we wszystkich klasach „światełka” jako metodę samooceny bieżącej oraz „oś” do diagnozy (uczeń ocenia swoje postępy), rozpocząć działalność Klubu fotograficznego, wprowadzić zajęcia taneczne, wprowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zdiagnozować profile inteligencji wszystkich uczniów i przeprowadzać regularne zajęcia dotyczące wiedzy o sobie, indywidualizować sposób pracy z uczniami pod kątem ich profili inteligencji,

12 zrezygnować z zajęć Salonu gier (dzieci będą korzystać z gier na bieżąco podczas przerw), a wprowadzić zajęcia zdrowego żywienia i ekologiczny sklepik; wprowadzić wspólne jedzenie drugich śniadań dla wszystkich uczniów, kontynuować udział w konkursach zewnętrznych i poszukiwać nowych możliwości , podjąć próby organizacji zajęć z historii sztuki przy współudziale rodziców,

13 Diagnoza Przeprowadzona została diagnoza przedszkolna zgodnie z literą Rozporządzenia, jednak narzędzia jeszcze nie w pełni powiązane były z koncepcją pracy szkoły, Nauczyciele klas I- III obserwowali uczniów pod kątem ich profili inteligencji, ale było to wstępne rozpoznanie, W klasach IV-VI przeprowadzono zajęcia z uczniami na temat teorii IW, uczniowie diagnozowali własne profile inteligencji.

14 Kierunki pracy w obszarze diagnozy
W nowym roku szkolnym należy wprowadzić diagnozę profili inteligencji na bazie narzędzi funkcjonujących w koncepcji w sposób formalny w przedszkolu i klasach I-III. W klasach IV- VI uczniowie po wydrukowaniu wachlarza wkleją do dzienniczka obraz swojego profilu, ułatwi to nauczycielom indywidualizację pracy na lekcjach. We wszystkich klasach będą prowadzone zajęcia na temat znajomości swoich mocnych i słabszych stron przez uczniów oraz ich doskonalenia. Zespół nauczycieli uczących w klasie VI wypracuje sposoby pracy z uczniami tej klasy, aby wspomóc ich w uzyskaniu jak najlepszych wyników na sprawdzianie, wszyscy nauczyciele będą konsekwentnie przestrzegać wypracowanych rozwiązań.

15 Indywidualizacja Ten obszar pracy wymaga znaczącego, stałego doskonalenia i monitorowania - szczególnie w zakresie wykorzystywania mocnych inteligencji do rozwijania słabszych stron; Praca prowadzona jest w oparciu o diagnozę możliwości uczniów i ich potrzeby, nauczyciele dostosowują wymagania do tych potrzeb, mało liczne klasy sprzyjają indywidualizacji.

16 Dialog z rodzicami Rodzice bardzo chętnie angażują się w prace na rzecz szkoły, poświęcają swój czas, wspomagają materialnie, poprzez wkład pracy, licznie biorą udział w zebraniach, indywidualnie kontaktują się z nauczycielami i dyrektorem. Należy zachęcić rodziców do dalszego włączenia się i czynne uczestnictwo we wszystkich obszarach pracy szkoły, do partnerstwa. Trzeba zachęcić rodziców do korzystania z rozwiązań prawnych dotyczących wpływu rodziców na pracę szkoły, szczególnie zawartych w Ustawie o systemie oświaty (np. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną najważniejszych dokumentów szkolnych) .

17 Tworzenie inspirującego środowiska edukacyjnego
Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu Moja Szansa …, Zakupiono tablicę multimedialną wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, Doposażono i wyremontowano pracownię komputerową zakupiono Internet do tablicy multimedialnej, podłączono i wyremontowano drukarki, pozyskano z projektu unijnego realizowanego przez gminę bezprzewodowy bezpłatny Internet na 7 lat, Z puli ww. projektu realizowanego przez gminę otrzymaliśmy 10 nowych komputerów wraz z oprogramowaniem, W salach lekcyjnych znajdują się komputery, dywany, pomoce dydaktyczne, zabawki, biblioteczki, miejsca na pozostawianie książek przez dzieci, Zaaranżowano i wyposażono salę teatralną oraz wypożyczono bezpłatnie „magazyn” strojów i rekwizytów teatralnych w liczbie kilkuset sztuk. Skatalogowano wszystkie te rekwizyty i stroje, założono szkolną „wypożyczalnię”

18 Została pomalowana i odnowiona biblioteka szkolna, pomalowany sekretariat oraz odnowiony i urządzony pokój nauczycielski; uporządkowano wszystkie pomieszczenia szkoły, odnowiono i pomalowano sale oddziału przedszkolnego. W bibliotece zaaranżowano przestrzeń w nowy sposób, stworzono „kącik czytelnika”, pozyskano nowe zbiory, zakupiono atlasy i literaturę dziecięcą, pozyskano literaturę metodyczną dla nauczycieli. Ocieplono strych, aby szkoła była cieplejsza i oszczędniejsza. Wykonano kabinę prysznicową, aby poprawić warunki sanitarne dla pracowników. W darze od p. inżynier- projektantki ogrodów otrzymano projekt szkolnego ogrodu.

19 Zakupiono nowe meble z uwagi na znacznie zwiększoną liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym, założono żaluzje, które zasponsorowali rodzice, zakupiono kolorowe i estetyczne pojemniki na zabawki, osłonki na kwiaty, otrzymaliśmy obiecaną darowiznę od gości z przedszkoli z Hamburga w postaci pomocy i zabawek do przedszkola na kwotę ok. 4000,- zł. Zakupiono z funduszy Rady Rodziców suszarki do rąk i założono je w czterech łazienkach dla dzieci.

20 Pomalowano wejścia do szatni uczniowskich, zmieniono przydział szatni dla klas, naprawiono brakujące elementy w szatni, Pan Andrzej Malec namalował na ścianie przy szatni obraz szkoły w Konarach oraz wykonał wachlarz inteligencji –symbol naszej koncepcji na ścianie na parterze.

21 Kierunki dalszych działań wzbogacających wyposażenie szkoły
W bieżącym roku budżetowym planowany jest: zakup laminarki, odkurzacza, kosiarki spalinowej, materiałów i roślin do ogrodu szkolnego, dalsze kompletowanie oprogramowania pracowni internetowej, zakup części wyposażenia pracowni językowej oraz bieżące zakupy w miarę potrzeb i możliwości budżetu szkoły oraz środków, które szkoła będzie próbowała pozyskać z zewnątrz.


Pobierz ppt "Wielointeligentna edukacja dla dziecka Podsumowanie pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach w roku szkolnym 2012/13."

Podobne prezentacje


Reklamy Google