Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu III w LRPO 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu III w LRPO 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu III w LRPO 2007-2013

2 Termin złożenia dokumentacji na etap oceny przez Grupę Roboczą: Beneficjenci, zgodnie z Regulaminem konkursu, są zobowiązani przygotować kompletną dokumentację dla projektu w czasie nie dłuższym niż 75 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania informacji o przyjęciu wniosku do dalszej oceny (dzień publikacji wyników na stronie internetowej). 1. Dla projektów z Działania 3.1 termin publikacji wyników na stronie nastąpił dnia 04.09.2008, stąd ostateczna data przesłania kompletnego wniosku o dofinansowanie to 18.11.2008 2. Dla projektów z Działania 3.2 termin publikacji nastąpił dnia 16.09.2008, data złożenia kompletnego wniosku mija 01.12.2008 Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

3 Wykaz załączników dodatkowych wymaganych na etapie oceny przez Grupę Roboczą: 1. Studium Wykonalności 2. Wyciąg z dokumentacji technicznej/projektowej w zakresie realizowanej inwestycji (projekt i opis techniczny inwestycji) 3. Specyfikacja zakupywanego sprzętu/ usług 4. Kopie decyzji zezwalających na realizację inwestycji. Decyzje, które są niezbędne do rozpoczęcia robót zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku jednak nie mniej niż dla 40% zadań w ujęciu wartościowym. 5. Dokumentacja środowiskowa. Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

4 Ad. 2. Wyciąg z dokumentacji technicznej/projektowej w zakresie realizowanej inwestycji (projekt i opis techniczny inwestycji) Należy przedłożyć wyciąg z dokumentacji, który umożliwi jednoznaczne określenie zakresu rzeczowego Projektu. Dla projektów polegających na zakupie sprzętu (np. wozy strażackie) lub wykonaniu usługi załącznik nie będzie obowiązywał. W tym przypadku należy przedstawić oświadczenie o braku konieczności załączania dokumentów. Ad. 3. Specyfikacja zakupywanego sprzętu/usług Należy przygotować jeżeli dotyczy Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

5 Ad. 4. Kopie decyzji zezwalających na realizację inwestycji. Decyzje, które są niezbędne do rozpoczęcia robót zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku jednak nie mniej niż dla 40% zadań w ujęciu wartościowym. Ad. 5. Dokumentacja środowiskowa. Beneficjent składający wniosek o dofinansowanie w ramach LRPO powinien zastosować się do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2008 roku w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

6 OOŚ c.d. – trzy przypadki I Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania OOŚ. Do wniosku należy dołączyć tyle załączników Ia ile jest decyzji środowiskowych lub równoważnych dla projektu oraz jeden zał. Ib dla całego projektu. II W przypadku projektu infrastrukturalnego, który nie został wymieniony w Aneksie I albo II dyrektywy OOŚ (tj. uznany za przedsięwzięcie nie mogące znacząco oddziaływać na środowisko), bądź nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000 – należy dołączyć wypełniony w ograniczonym zakresie załącznik Ia (wg pkt. 25 Instrukcji wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ) oraz załącznik Ib. III Gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru), albo tzw. projekt miękki (np. szkolenia, kampania promocyjna) - należy dołączyć wypełniony w ograniczonym zakresie załącznik Ia (patrz pkt. 26 Instrukcji). Nie jest wymagane wypełnianie i dołączanie załącznika Ib. Załączniki w formacie Word są zamieszczona na stronie www.lrpo,lubuskie.pl (Informacja nt dokumentacji środowiskowej z dnia 11 lipca 2008 r.) Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

7 OOŚ c.d. – podstawowe elementy procedury oceny oddziaływania na środowisko - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko (dla I grupy) lub informacjami wstępnymi opracowanymi wg art. 49 ust. 3 Poś (dla II i III grupy), - postanowienie organów o zakresie raportu (ewentualnie dot. grupy I) albo postanowienia o konieczności sporządzenia raportu i jego zakresie (dot. Grup II i III) lub o braku takiej konieczności (dot. grup II i III), - uzgodnienie warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia z właściwymi organami ochrony środowiska i państwowej inspekcji sanitarnej, - przeprowadzenie udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – jeżeli w postępowaniu tym sporządzany jest raport, - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, - podanie informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

8 OOŚ c.d. – postępowanie w przypadku realizacji projektu na podstawie zgłoszenia oraz niezachowania procedury OOŚ przy uzyskiwaniu pozw. na bud. W tej kwestii ustosunkował się Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w dn. 05.06.2008 r. z zaleceniami dla organów administracji dot. procedury wydawania pozwoleń na budowę (pismo zamieszczono na stronie www.lrpo,lubuskie.pl 5 sierpnia br.) Z informacji wynika między innymi: - w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Beneficjenci nie mogą realizować inwestycji na podstawie zgłoszenia, - w sytuacji wydanego pozwolenia na budowę istnieje możliwość wniesienia znaczącej zmiany w projekcie budowlanym i wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę w trybie 36a prawa budowlanego. Zmiana ta umożliwia uzupełnienie niewłaściwie przeprowadzenie procedury OOŚ. Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

9 Ocena przez Grupę Roboczą Zespoły ds. oceny projektów dokonują oceny projektów wg kryteriów formalnych, specyficznych oraz merytorycznych, na podstawie list sprawdzających. Na tym etapie projekt nie może różnić się od pierwotnie złożonej wersji więcej niż 10% w odniesieniu do całkowitych kosztów kwalifikowanych. Mierzalny efekt ekologiczny nie może się zmniejszyć o więcej niż 10% w stosunku do określonego pierwotnie. W przypadku gdy zmianie uległ Wniosek i inne załączniki na GR należy dostarczyć wszystkie te poprawione dokumenty. Forma i sposób składania dokumentów taki jak poprawki (np. na etapie oceny formalnej). W przypadku nanoszenia zmian na dokumenty pierwotne konieczne jest przekazanie opisu wszystkich dokonanych zmian. Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

10 Ocena przez Grupę Roboczą Ocena projektów przez Grupę Roboczą przeprowadzana jest w ciągu 25 dni roboczych od daty przekazania wniosku do oceny przez grupę roboczą. W przypadku, gdy Wnioskodawca był wzywany do poprawy/uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień, termin ten zostaje wydłużony o okres przeznaczony na poprawę/uzupełnienie i ponowną ocenę projektu, nie dłużej niż 14 dni roboczych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach IZ na wniosek IP II może wydłużyć okres oceny projektów. W przypadku, kiedy projekt w ostatecznej wersji nie uzyska min. 60% punktów w ocenie punktowej kryteriów specyficznych, nie podlega dalszej ocenie. Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

11 Ocena przez Grupę Roboczą Po ocenie prowadzonej przez Grupę Roboczą tworzona jest ostateczna lista rankingowa. Lista składa się z listy podstawowej i rezerwowej. Listę podstawową tworzą projekty dla których wartość wnioskowanego dofinansowania mieści się w alokacji (kwota podstawowa) przewidzianej dla konkursu, pozostałe projekty umieszczane są na liście rezerwowej. Lista składa się z listy podstawowej i rezerwowej. Listę podstawową tworzą projekty dla których wartość wnioskowanego dofinansowania mieści się w alokacji (kwota podstawowa) przewidzianej dla konkursu, pozostałe projekty umieszczane są na liście rezerwowej. W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście podstawowej decyduje mniejszy jednostkowy koszt uzyskanego efektu ekologicznego (rozumianego jako zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń). Proporcje podziału środków w ramach działania (np. między zadaniami z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadowej), jeżeli zajdzie taka potrzeba, ustalane są na podstawie procentowego udziału kategorii interwencji w całym działaniu. (Zgodnie z tym zapisem w przypadku projektów z działania 3.1 około 10 mln euro przeznaczone będzie na projekty wodno-ściekowe, a 2 mln euro na projekty z dziedziny nadzwyczajnych zagrożeń). Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

12 Pytania Beneficjentów: Omówienie poprawnie przeprowadzonego postępowania OOŚ- aktualna wersja zał. nr 1 do wniosku. Czy obowiązkowym będzie załączenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej? Proszę o szczegółowe omówienie kwestii wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, czy będą one kosztem kwalifikowanym ( rozbieżna interpretacja na stronie LRPO w sekcji pytania i odpowiedzi). Czy 10% zwiększenie kosztów jest wydatkiem kwalifikowanym i czy w związku z tym należy ponownie dostarczyć kompletną dokumentację W ilu kopiach należy dostarczyć dokumenty, czy powinny to być oryginały np. dokumentacji projektowej, jeśli tak to czy będą zwrócone po etapie oceny Czy załączając kopie decyzji zezwalających na realizację inwestycji należy sporządzić jakiś wykaz tychże decyzji? Czy na tym etapie niezbędnym załącznikiem będzie mapa z naszkicowanymi różnymi wariantami przebiegu inwestycji? Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

13 Studium Wykonalności Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

14 Studium Wykonalności Przypadek I - projekt nie jest projektem generującym dochód zastosowanie mają Wytyczne ogólne do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przypadek II – projekty generujące dochód zastosowanie mają w/w wytyczne lecz nadrzędne do nich są Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

15 Studium Wykonalności – układ SW I. Streszczenie II. Planowanie projektu II.1. Geneza projektu II.1.1. Analiza grup docelowych II.1.2. Analiza problemów II.1.3. Analiza celów II.1.4. Zgodność celów z dokumentami planistycznymi II.2. Analiza opcji II.2.1. Identyfikacja wariantów II.2.2. Analiza wariantów i wybór wariantu optymalnego II.3. Opis projektu i plan realizacji II.3.1. Tytuł II.3.2. Miejsce realizacji II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji II.3.4. Promocja II.3.5. Harmonogram realizacji II.3.6. Powiązania z innymi projektami i/lub elementami systemu II.3.7. Matryca logiczna II.3.8. Zgodność realizacji projektu z celami LRPO II.3.9. Polityki horyzontalne III. Wykonalność projektu III.1. Wykonalność instytucjonalna III.2. Wykonalność prawna III.2.1. Ochrona środowiska III.2.2. Zamówienia publiczne III.2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne III.2.4. Pomoc publiczna III.2.5. Pozostałe aspekty prawne projektu III.3. Trwałość projektu III.4. Analiza finansowa III.4.1. Założenia do analizy finansowej III.4.2. Plan finansowy projektu III.4.2.1. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe III.4.2.2. Przychody projektu III.4.2.3. Koszty operacyjne, amortyzacja i podatek dochodowy III.4.2.4. Wartość rezydualna III.4.2.5. Kapitał obrotowy netto III.4.2.6. Poziom dofinansowania projektu III.4.2.7. Źródła finansowania III.4.2.8. Przedstawienie planów finansowych III.4.3. Trwałość finansowa projektu III.4.4. Wskaźniki finansowej efektywności projektu III.5. Analiza kosztów i korzyści III.5.1. Analiza ekonomiczna III.5.1.1. Efekty zewnętrzne III.5.1.2. Efekty fiskalne III.5.1.3. Ceny rozrachunkowe III.5.1.4. Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu III.5.2. Analiza efektywności kosztowej III.5.3. Analiza wielokryterialna III.5.4. Opis ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu III.6. Ocena ryzyka III.6.1. Analiza wrażliwości III.6.2. Analiza ryzyka Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

16 Studium Wykonalności – zawartość SW 1. Podsumowanie danych na temat projektu (tzw. streszczenie w języku niespecjalistycznym) 2. Opis istniejącego systemu 3. Analiza i prognoza popytu 4. Analiza opcji 5. Analiza instytucjonalna projektu 6. Opis projektu 7. Analiza oddziaływania projektu na środowisko 8. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu 9. Plan finansowania projektu 10. Analiza finansowa 11. Analiza społeczno – ekonomiczna 12. Analiza wrażliwości i ryzyka Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

17 Studium Wykonalności – główne problemy 1. Źródło danych (historycznych i założeń do prognozy) 2. Analiza wymagana w cenach zmiennych 3. W przypadku finansowania systemu odprowadzania wód opadowych należy jednoznacznie określić kto będzie finansował koszty deszczówki 4. Nie należy pomijać analizy opcji (w zasadzie dla każdego rodzaju projektu powinna być szersza lub ograniczona analiza). Dla wody i ścieków analiza 120 (wybór zakresu rzeczowego projektu) oraz dodatkowo przedstawienie na mapie wyniku analizy lokalizacyjnych. W analizie opcji nie analizuje się opcji zero. 5. W przypadku małych projektów (mniejsze niż 25 mln euro) analiza społeczno – ekonomiczna jedynie w ujęciu jakościowym i ilościowy (bez monetaryzowania korzyści i kosztów). Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

18 Studium Wykonalności Wiarygodność danych i zmiany w projekcie na podstawie nowych Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Procedury monitoringu dochodu generowanego przez projekty art. 55 ust 2 powinny dostarczać okresowych informacji na temat dwóch aspektów: a) czy w ramach projektu pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów, które nie zostały wzięte pod uwagę w analizie ex ante przy obliczaniu luki w finansowaniu, a które spełniają przesłanki przychodów, o których mowa w art. 55 ust. 1 i/lub, b) czy od momentu przyznania dofinansowania nastąpiły istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce taryfowej. Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

19 Studium Wykonalności Wiarygodność danych i zmiany w projekcie c.d. W przypadku wystąpienia przynajmniej jednej sytuacji, o której mowa w pkt 1 niniejszego podrozdziału w terminie do trzech lat po zamknięciu programu, beneficjent powinien przeprowadzić ponowną kalkulację luki w finansowaniu. Analizując przepływy pieniężne na potrzeby metodologii luki w finansowaniu należy zastąpić prognozowane wcześniej wartości wartościami rzeczywistymi, dla tych lat okresu referencyjnego, dla których jest to już możliwe. Dla pozostałego okresu należy natomiast zaktualizować szacowane wartości, uwzględniając nowe źródła przychodów i/lub istotnie zmienioną politykę taryfową. Wszystkie pozycje w ramach analizy powinny zostać zdyskontowane na ten sam rok bazowy, dla którego przeprowadzona została analiza ex ante. Jeżeli wskaźnik luki w finansowaniu ex ante jest wyższy od nowego wskaźnika luki w finansowaniu o więcej niż 10%, konieczny będzie zwrot dofinansowania przez beneficjenta w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wysokością dotacji UE obliczoną ex ante a nowym poziomem dotacji UE obliczonym przy uwzględnieniu okoliczności wynikających z monitoringu. Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

20 Studium Wykonalności Wiarygodność danych i zmiany w projekcie c.d. Jeżeli zostanie ustalone, iż beneficjent celowo niedoszacował dochodu generowanego przez projekt w celu zmaksymalizowania dotacji UE, przypadek taki będzie stanowić nieprawidłowość, do której zastosowanie będą miały art. 98 i 99 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tzn. zamiast zwrotu części dofinansowania zastosowana powinna zostać korekta finansowa. Dodatkowo UE nakłada na Polskę konieczność stosowania taryfikatora stosującego korekty finansowe za naruszenia prawa zamówień publicznych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej. (www.mrr.gov.pl)www.mrr.gov.pl Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

21 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla Priorytetu III. LRPO Aspekt techniczny Zasadność i adekwatność kosztów Efektywność projektu Prawidłowość przeprowadzenia analiz Zdolność instytucjonalna Aspekt strategiczny Adekwatność zaproponowanych rozwiązań w stosunku do potrzeb Ekonomiczny wpływ na rozwój regionu Cel projektu (zgodność z kryteriami specyficznymi) Aspekt horyzontalny Komplementarność Wpływ na realizację polityk horyzontalnych Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

22 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Kożuchowska 4 65-364 Zielona Góra www.wfosigw.zgora.pl tel. 0 68 32 88 600 fax. 0 68 32 88 601 Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego wfe@wfosigw.zgora.pl wporebski@wfosigw.zgora.pl mkostrzewa@wfosigw.zgora.pl informacja@lrpo.lubuskie.pl www.lrpo.lubuskie.pl


Pobierz ppt "Wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu III w LRPO 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google