Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne ZACHOWANIE ORGANIZACYJNE dr inż. Tomasz Nurek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne ZACHOWANIE ORGANIZACYJNE dr inż. Tomasz Nurek."— Zapis prezentacji:

1 1 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne ZACHOWANIE ORGANIZACYJNE dr inż. Tomasz Nurek

2 2 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne Literatura Kierowanie James A. F. STONER Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2001 Krótki kurs zarządzania Lester R. BITELL Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Podstawy Zarządzania Organizacjami Ricky W. GRIFFIN Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

3 3 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne Zasady Należy bywać na wykładach Należy samodzielnie odpowiedzieć na dwa pytania – praca pisemna w domu będzie ona podstawą zaliczenia przedmiotu

4 4 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne ORGANIZACJA Każda organizacja (formalna czy też nieformalna) powołana jest do realizacji celów. Z drugiej strony niewiele jest takich celów, które można by osiągnąć nie działając w jakiejś organizacji. Stąd też mówimy, że z jednej strony, aby osiągnąć jakiś cel potrzebna nam jest organizacja z drugiej zaś organizacja nie ma racji bytu, jeśli nie ma wyznaczonego celu.

5 5 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne ORGANIZACJA DWIE LUB WIĘCEJ OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH W RAMACH OKREŚLONEJ STRUKTURY, PO TO, ABY OSIĄGNĄĆ WSPÓLNY CEL LUB ZBIÓR CELÓW ORGANIZACJA

6 6 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne ORGANIZACJA nieformalna formalna mała formalna duża Rodzaj pierwszy: Rodzaj drugi: Rodzaj trzeci:

7 7 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne Co dają nam organizacje? ORGANIZACJA Tworzą kariery. Pozwalają osiągnąć cele, Przechowują wiedzę,

8 8 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne jest to sztuka realizowania zadań za pośrednictwem innych ludzi. KIEROWANIE to dążenie do osiągnięcia konkretnych celów dzięki współpracy z innymi członkami organizacji

9 9 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne Kontrola KIEROWANIE Jest ono procesem złożonym, w którym można wyróżnić cztery podstawowe elementy: Planowanie Organizowanie Przewodzenie

10 10 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne KIEROWANIE PLANOWANIE ORGANIZOWANIE PRZEWODZENIE KONTROLOWANIE CELE ORGANIZACJI

11 11 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne Kierownicy opracowują cele i działania mające doprowadzić do osiągnięcia tych celów. Cele i działania są zazwyczaj wynikiem uprzednich analiz i wynikają z przyjętej metody czy też planu. KIEROWANIE PLANOWANIE Dzięki planowaniu działania opierają się na jakiejś logice, planie, metodzie. W przypadku kierowników niższego szczebla ich cele a co za tym idzie również plany wynikają z celów jednostek nadrzędnych.

12 12 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne mobilizujący. KIEROWANIE PLANOWANIE Cechy dobrego planu działalności przedsiębiorstwa; przejrzysty, jasny, zrozumiały, akceptowalny, modyfikowalny, zgodny z możliwościami organizacji, możliwy do kontrolowania,

13 13 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne Kierownicy organizują i koordynują proces realizacji celów. Mają oni w swej dyspozycji wszelkie środki i zasoby konieczne do osiągnięcia celu. KIEROWANIE ORGANIZOWANIE Organizowanie to proces polegający na zabezpieczaniu i odpowiednim przydzielaniu zasobów tak, aby możliwe było jak najskuteczniejsze osiągnięcie założonych celów organizacji.

14 14 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne KIEROWANIE ORGANIZOWANIE Pozyskanie i rozdzielenie rzeczowych środków produkcji wybór pomiędzy ich konkurencyjnym zastosowaniem. W procesie organizowania następuje: Dostosowanie struktury organizacji do wyznaczonych celów projektowanie organizacji. Dobór obsady wszystkich stanowisk w organizacji.

15 15 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne Kierownicy kierują poczynaniami swych podwładnych, wpływają na nich. Również jednak muszą oni stworzyć odpowiednie warunki do pracy (organizowanie) i wytworzyć sprzyjającą osiąganiu pożądanych wyników atmosferę w przedsiębiorstwie. KIEROWANIE PRZEWODZENIE

16 16 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne Proces kierowania nie jest jednoznaczny z procesem przewodzenia. Dobry kierownik powinien być jednocześnie przywódcą – niestety zbyt często nie jest. Przewodzenie wynika bezpośrednio ze stosunków kierownika z pracującymi z nim podwładnymi. Kierownik przewodzi innymi zachęcając ich do wspólnego osiągania celów pośrednich wynikających z głównego celu organizacji. Przewodzenie jest, więc takim elementem zarządzania, który wykorzystuje postawę – charyzmę osoby zajmującej kierownicze stanowisko w mniejszym zaś stopniu zależności hierarchiczne i wynikające z nich uprawnienia kierownicze. KIEROWANIE PRZEWODZENIE

17 17 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne KIEROWANIE PRZEWODZENIE władza ekspercka. Rola kierownika opiera się raczej na pięciu podstawach władzy kierowniczej: władza nagradzania, władza wymuszania, władza z mocy prawa, władza odniesienia, Przywódca, który pomija moralne składniki przywództwa może przejść do historii jako łajdak albo jeszcze gorzej James McGregor Burns.

18 18 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne Zapewnienie, że proces realizacji celów zmierza w założonym kierunku. Z procesu kontrolowania wynikać powinien proces korygowania działań. KIEROWANIE KONTROLOWANIE Kontrolowanie to proces, dzięki któremu kierownik może upewnić się, że działania rzeczywiście zmierzają do realizacji określonych celów.

19 19 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne KIEROWANIE KONTROLOWANIE Ewentualne podjęcie działań korygujących. Obejmuje ono cztery następujące elementy Ustalenie norm efektywności, Pomiar bieżącej efektywności, Porównanie tej efektywności z przyjętymi normami,

20 20 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne KIEROWANIE KONTROLOWANIE Kontrola jakości, Proces kontroli może dotyczyć takich elementów jak: Kontrola kosztów, Kontrola wydajności,

21 21 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne KIEROWANIE KONTROLOWANIE Kontrolowanie nie może być utożsamiane z szukaniem winnych istniejącej sytuacji. Pracownicy nie powinni bać się czynności kontrolnych. Mają one przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu i nie mogą w założeniu zawierać elementów restrykcyjnych. Kontrolowanie nie może mieć na celu jedynie karania, lecz raczej wyszukiwanie przyczyn zaistnienia rozbieżności pomiędzy planem a jego realizacją. Karanie ma miejsce dopiero wtedy, gdy za te rozbieżności bezpośrednią odpowiedzialność ponosi człowiek (zarówno pracownik niższego szczebla jak i jego kierownik).

22 22 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne KIEROWNIK I PROCES KIEROWANIA JEST POTRZEBNY ZAWSZE W TEDY GDY MAMY DO CZYNIENIA Z ORGANIZACJĄ JEDYNIE DZIAŁANIE SAMODZIELNE – W POJEDYNKĘ NIE WYMAGA KIEROWNIKA KIEROWANIE

23 23 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne KIEROWANIE Na czym polega rola kierowników? Pracują z ludźmi i za pośrednictwem ludzi, Są odpowiedzialni, ponoszą odpowiedzialność i egzekwują odpowiedzialnością innych, Doprowadzają do równowagi między konkurencyjnymi celami i pomiędzy różnymi zastosowaniami zasobów, Dokonują analiz sytuacji i podejmują adekwatne do nich działania, Są rozjemcami, Są politykami, Są dyplomantami, Są symbolami, Podejmują trudne kontrowersyjne decyzje.

24 24 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne Trzy szczeble kierowania: Kierownicy najwyższego szczebla KIEROWANIE Kierownicy pierwszej linii Kierownicy średniego szczebla

25 25 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne KIEROWNIK NACZELNY ZARZĄD KIER. d.s. PRODKIER. d.s. ADMIN KIER. D1 KIER. D2 KIER. D3 KIER. D4 KIER. A1 KIER. A2 KIER. A3 KIER. A4

26 26 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne NACZELNE KIEROWNICTWO ŚREDNIE KIEROWNICTWO NIŻSZE KIEROWNICTWO KONCEPCYJNESPOŁECZNETECHNICZNEKONCEPCYJNESPOŁECZNETECHNICZNEKONCEPCYJNESPOŁECZNETECHNICZNE JAKIE UMIEJĘTNOŚCI DLA KIEROWNIKÓW POSZCZEGÓLOMYCH SZCZEBLI

27 27 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne Najważniejsze cechy przywódcy: 1.Kwalifikacje zawodowe, wiedza psychologiczna, zdolności organizatorskie, 2.Umiejętności komunikowania się z ludźmi i rozumienia ludzi, 3.Odważne bezpośrednie zaangażowanie się w problemy i gotowość ponoszenia odpowiedzialności, 4.Poczucie własnej wartości, pewności siebie, przedsiębiorcze myślenie i zdolność zapamiętywania, 5.Umiejętność kalkulacji i ryzykowania, poszukiwania szans i szybkiego reagowania na pojawiające się sposobności,

28 28 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne Najważniejsze cechy przywódcy: 6.Koncentracja działań na podstawie ustalonych projektów, cierpliwość, wytrwałość i upór w dążeniu do osiągania wytyczonych celów, 7.Zdolność do działania pod naciskami zewnętrznymi i utrzymywanie sprawności w napiętych sytuacjach, 8.Uczciwość, tworzenie atmosfery szczerości i otwarcia, 9.Posiadanie wizji rozwoju przedsiębiorstwa.

29 29 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne Jaka rola kierowników w przedsiębiorstwie – organizacji? Role międzyludzkie Role informacyjne Role Decyzyjne ReprezentacyjnaMonitorowaniePrzedsiębiorcza PrzywódczaUpowszechnianiePrzeciwdziałania zakłóceniom ŁącznikaRzecznikRozdzielający zasoby Negocjacyjna

30 30 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne SIATKA STYLÓW ZARZĄDZANIA Styl 5,5 Styl 9,9 Styl 1,9 Styl 1,1Styl 9,1 Troska o ludzi

31 31 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne TRADYCYJNY I NOWY STYL ZARZADZANIA Menadżer Przywództwo Funkcje Sterowanie Pracownik Menadżer Sztywne zasady, biurokracja Styl tradycyjny Układ hierarchiczny (koncentracja władzy) Planowanie, organizowanie, motywowanie, koordynowanie, korygowanie, kontrolowanie Przez: polecenia, władzę, autorytet, szczegółowe instrukcje Zastosowanie się do poleceń, wykonanie Ocenienie pracy, regulowanie zachowań zaostrzenie stymulacji nadzoru Elastyczność, wspomaganie, partnerstwo Styl nowoczesny Struktury sieciowe (partycypacja, zwiększanie uprawnień) Planowanie, organizowanie, motywowanie, wspomaganie, wiązanie Przez: partycypację, informowanie, tworzenie wizji, wspieranie, konsultowanie, delegowanie uprawnień i odpowiedzialności Zaplanowanie wykonania skontrolowania Ocenianie pracy, wymiana informacji, pobudzenie kreatywności, ingerencja celów pracownika firmy

32 32 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne Zachowania menedżera jako funkcja potencjałów i charakteru sytuacji Potencjał menedżera: Wiedza, Mądrość życiowa, Talent organizacyjny, Wyobraźnia, Zdolności przywódcze, Potencjał podwładnych: Umiejętności zawodowe, Doświadczenie, Motywacje, Kreatywne myślenie, Zaufanie do kierownictwa Charakter sytuacji: Ekonomiczne, prawne, organizacyjne i techniczne warunki działania komunikacja Presja środowiska Presja wewnętrzna Postawa menedżera: Kompetencje, Pozycja w przedsiębiorstwie, Osobiste cele


Pobierz ppt "1 / 31 2014-01-22 Zachowania organizacyjne ZACHOWANIE ORGANIZACYJNE dr inż. Tomasz Nurek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google