Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZACHOWANIE ORGANIZACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZACHOWANIE ORGANIZACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 ZACHOWANIE ORGANIZACYJNE
dr inż. Tomasz Nurek Zachowania organizacyjne

2 Zachowania organizacyjne
Literatura „Kierowanie” James A. F. STONER Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2001 „Krótki kurs zarządzania” Lester R. BITELL Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa „Podstawy Zarządzania Organizacjami” Ricky W. GRIFFIN Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Zachowania organizacyjne

3 Zachowania organizacyjne
Zasady Należy bywać na wykładach Należy samodzielnie odpowiedzieć na dwa pytania – praca pisemna w domu będzie ona podstawą zaliczenia przedmiotu Zachowania organizacyjne

4 Zachowania organizacyjne
ORGANIZACJA Każda organizacja (formalna czy też nieformalna) powołana jest do realizacji celów. Z drugiej strony niewiele jest takich celów, które można by osiągnąć nie działając w jakiejś organizacji. Stąd też mówimy, że z jednej strony, aby osiągnąć jakiś cel potrzebna nam jest organizacja z drugiej zaś organizacja nie ma racji bytu, jeśli nie ma wyznaczonego celu. Zachowania organizacyjne

5 ORGANIZACJA ORGANIZACJA
DWIE LUB WIĘCEJ OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH W RAMACH OKREŚLONEJ STRUKTURY, PO TO, ABY OSIĄGNĄĆ WSPÓLNY CEL LUB ZBIÓR CELÓW Zachowania organizacyjne

6 Zachowania organizacyjne
ORGANIZACJA Rodzaj pierwszy: nieformalna Rodzaj drugi: formalna mała Rodzaj trzeci: formalna duża Zachowania organizacyjne

7 Co dają nam organizacje? Zachowania organizacyjne
ORGANIZACJA Co dają nam organizacje? Pozwalają osiągnąć cele, Przechowują wiedzę, Tworzą kariery. Zachowania organizacyjne

8 jest to sztuka realizowania zadań za pośrednictwem innych ludzi.
KIEROWANIE jest to sztuka realizowania zadań za pośrednictwem innych ludzi. to dążenie do osiągnięcia konkretnych celów dzięki współpracy z innymi członkami organizacji Zachowania organizacyjne

9 Zachowania organizacyjne
KIEROWANIE Jest ono procesem złożonym, w którym można wyróżnić cztery podstawowe elementy: Planowanie Organizowanie Przewodzenie Kontrola Zachowania organizacyjne

10 Zachowania organizacyjne
KIEROWANIE PLANOWANIE ORGANIZOWANIE PRZEWODZENIE KONTROLOWANIE CELE ORGANIZACJI Zachowania organizacyjne

11 Zachowania organizacyjne
KIEROWANIE PLANOWANIE Kierownicy opracowują cele i działania mające doprowadzić do osiągnięcia tych celów. Cele i działania są zazwyczaj wynikiem uprzednich analiz i wynikają z przyjętej metody czy też planu. Dzięki planowaniu działania opierają się na jakiejś logice, planie, metodzie. W przypadku kierowników niższego szczebla ich cele a co za tym idzie również plany wynikają z celów jednostek nadrzędnych. Zachowania organizacyjne

12 Zachowania organizacyjne
KIEROWANIE PLANOWANIE Cechy dobrego planu działalności przedsiębiorstwa;  przejrzysty, jasny,  zrozumiały,  akceptowalny,  modyfikowalny,  zgodny z możliwościami organizacji,  możliwy do kontrolowania,  mobilizujący. Zachowania organizacyjne

13 Zachowania organizacyjne
KIEROWANIE ORGANIZOWANIE Kierownicy organizują i koordynują proces realizacji celów. Mają oni w swej dyspozycji wszelkie środki i zasoby konieczne do osiągnięcia celu. Organizowanie to proces polegający na zabezpieczaniu i odpowiednim przydzielaniu zasobów tak, aby możliwe było jak najskuteczniejsze osiągnięcie założonych celów organizacji. Zachowania organizacyjne

14 KIEROWANIE ORGANIZOWANIE W procesie organizowania następuje:
Dostosowanie struktury organizacji do wyznaczonych celów projektowanie organizacji. Dobór obsady wszystkich stanowisk w organizacji. Pozyskanie i rozdzielenie rzeczowych środków produkcji wybór pomiędzy ich konkurencyjnym zastosowaniem. Zachowania organizacyjne

15 Zachowania organizacyjne
KIEROWANIE PRZEWODZENIE Kierownicy kierują poczynaniami swych podwładnych, wpływają na nich. Również jednak muszą oni stworzyć odpowiednie warunki do pracy (organizowanie) i wytworzyć sprzyjającą osiąganiu pożądanych wyników atmosferę w przedsiębiorstwie. Zachowania organizacyjne

16 Zachowania organizacyjne
KIEROWANIE PRZEWODZENIE Proces kierowania nie jest jednoznaczny z procesem przewodzenia. Dobry kierownik powinien być jednocześnie przywódcą – niestety zbyt często nie jest. Przewodzenie wynika bezpośrednio ze stosunków kierownika z pracującymi z nim podwładnymi. Kierownik przewodzi innymi zachęcając ich do wspólnego osiągania celów pośrednich wynikających z głównego celu organizacji. Przewodzenie jest, więc takim elementem zarządzania, który wykorzystuje postawę – charyzmę osoby zajmującej kierownicze stanowisko w mniejszym zaś stopniu zależności hierarchiczne i wynikające z nich uprawnienia kierownicze. Zachowania organizacyjne

17 Zachowania organizacyjne
KIEROWANIE PRZEWODZENIE Rola kierownika opiera się raczej na pięciu podstawach władzy kierowniczej: władza nagradzania, władza wymuszania, „Przywódca, który pomija moralne składniki przywództwa może przejść do historii jako łajdak albo jeszcze gorzej” James McGregor Burns. władza z mocy prawa, władza odniesienia, władza ekspercka. Zachowania organizacyjne

18 Zachowania organizacyjne
KIEROWANIE KONTROLOWANIE Zapewnienie, że proces realizacji celów zmierza w założonym kierunku. Z procesu kontrolowania wynikać powinien proces korygowania działań. Kontrolowanie to proces, dzięki któremu kierownik może upewnić się, że działania rzeczywiście zmierzają do realizacji określonych celów. Zachowania organizacyjne

19 Zachowania organizacyjne
KIEROWANIE KONTROLOWANIE Obejmuje ono cztery następujące elementy Ustalenie norm efektywności, Pomiar bieżącej efektywności, Porównanie tej efektywności z przyjętymi normami, Ewentualne podjęcie działań korygujących. Zachowania organizacyjne

20 Zachowania organizacyjne
KIEROWANIE KONTROLOWANIE Proces kontroli może dotyczyć takich elementów jak: Kontrola kosztów, Kontrola wydajności, Kontrola jakości, Zachowania organizacyjne

21 Zachowania organizacyjne
KIEROWANIE KONTROLOWANIE Kontrolowanie nie może być utożsamiane z szukaniem winnych istniejącej sytuacji. Pracownicy nie powinni bać się czynności kontrolnych. Mają one przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu i nie mogą w założeniu zawierać elementów restrykcyjnych. Kontrolowanie nie może mieć na celu jedynie karania, lecz raczej wyszukiwanie przyczyn zaistnienia rozbieżności pomiędzy planem a jego realizacją. Karanie ma miejsce dopiero wtedy, gdy za te rozbieżności bezpośrednią odpowiedzialność ponosi człowiek (zarówno pracownik niższego szczebla jak i jego kierownik). Zachowania organizacyjne

22 Zachowania organizacyjne
KIEROWANIE KIEROWNIK I PROCES KIEROWANIA JEST POTRZEBNY ZAWSZE W TEDY GDY MAMY DO CZYNIENIA Z ORGANIZACJĄ JEDYNIE DZIAŁANIE SAMODZIELNE – W POJEDYNKĘ NIE WYMAGA KIEROWNIKA Zachowania organizacyjne

23 Na czym polega rola kierowników? Zachowania organizacyjne
KIEROWANIE Na czym polega rola kierowników? Pracują z ludźmi i za pośrednictwem ludzi, Są odpowiedzialni, ponoszą odpowiedzialność i egzekwują odpowiedzialnością innych, Doprowadzają do równowagi między konkurencyjnymi celami i pomiędzy różnymi zastosowaniami zasobów, Dokonują analiz sytuacji i podejmują adekwatne do nich działania, Są rozjemcami, Są politykami, Są dyplomantami, Są symbolami, Podejmują trudne kontrowersyjne decyzje. Zachowania organizacyjne

24 Trzy szczeble kierowania:
KIEROWANIE Trzy szczeble kierowania: Kierownicy pierwszej linii Kierownicy średniego szczebla Kierownicy najwyższego szczebla Zachowania organizacyjne

25 KIEROWNIK NACZELNY ZARZĄD Zachowania organizacyjne
KIER. d.s. PROD KIER. d.s. ADMIN KIER. D1 KIER. A1 KIER. A2 KIER. D2 KIER. A3 KIER. D3 KIER. A4 KIER. D4 Zachowania organizacyjne

26 JAKIE UMIEJĘTNOŚCI DLA KIEROWNIKÓW POSZCZEGÓLOMYCH SZCZEBLI
NACZELNE KIEROWNICTWO ŚREDNIE KIEROWNICTWO NIŻSZE KIEROWNICTWO KONCEPCYJNE SPOŁECZNE TECHNICZNE Zachowania organizacyjne

27 Najważniejsze cechy przywódcy:
Kwalifikacje zawodowe, wiedza psychologiczna, zdolności organizatorskie, Umiejętności komunikowania się z ludźmi i rozumienia ludzi, Odważne bezpośrednie zaangażowanie się w problemy i gotowość ponoszenia odpowiedzialności, Poczucie własnej wartości, pewności siebie, przedsiębiorcze myślenie i zdolność zapamiętywania, Umiejętność kalkulacji i ryzykowania, poszukiwania szans i szybkiego reagowania na pojawiające się sposobności, Zachowania organizacyjne

28 Najważniejsze cechy przywódcy: Zachowania organizacyjne
Koncentracja działań na podstawie ustalonych projektów, cierpliwość, wytrwałość i upór w dążeniu do osiągania wytyczonych celów, Zdolność do działania pod naciskami zewnętrznymi i utrzymywanie sprawności w napiętych sytuacjach, Uczciwość, tworzenie atmosfery szczerości i otwarcia, Posiadanie wizji rozwoju przedsiębiorstwa. Zachowania organizacyjne

29 Jaka rola kierowników w przedsiębiorstwie – organizacji?
Role międzyludzkie Role informacyjne Decyzyjne Reprezentacyjna Monitorowanie Przedsiębiorcza Przywódcza Upowszechnianie Przeciwdziałania zakłóceniom Łącznika Rzecznik Rozdzielający zasoby Negocjacyjna Zachowania organizacyjne

30 SIATKA STYLÓW ZARZĄDZANIA
Troska o ludzi Styl 1,1 Styl 9,1 Zachowania organizacyjne

31 TRADYCYJNY I NOWY STYL ZARZADZANIA
Menadżer Styl tradycyjny Styl nowoczesny Przywództwo Struktury sieciowe (partycypacja, zwiększanie uprawnień) Układ hierarchiczny (koncentracja władzy) Planowanie, organizowanie, motywowanie, koordynowanie, korygowanie, kontrolowanie Planowanie, organizowanie, motywowanie, wspomaganie, wiązanie Funkcje Przez: partycypację, informowanie, tworzenie wizji, wspieranie, konsultowanie, delegowanie uprawnień i odpowiedzialności Przez: polecenia, władzę, autorytet, szczegółowe instrukcje Sterowanie Elastyczność, wspomaganie, partnerstwo Sztywne zasady, biurokracja Zaplanowanie wykonania skontrolowania Pracownik Zastosowanie się do poleceń, wykonanie Ocenianie pracy, wymiana informacji, pobudzenie kreatywności, ingerencja celów pracownika firmy Ocenienie pracy, regulowanie zachowań zaostrzenie stymulacji nadzoru Menadżer Zachowania organizacyjne

32 Zachowania menedżera jako funkcja potencjałów i charakteru sytuacji
Potencjał menedżera: Wiedza, Mądrość życiowa, Talent organizacyjny, Wyobraźnia, Zdolności przywódcze, Potencjał podwładnych: Umiejętności zawodowe, Doświadczenie, Motywacje, Kreatywne myślenie, Zaufanie do kierownictwa komunikacja Charakter sytuacji: Ekonomiczne, prawne, organizacyjne i techniczne warunki działania Postawa menedżera: Kompetencje, Pozycja w przedsiębiorstwie, Osobiste cele Presja środowiska Presja wewnętrzna Zachowania organizacyjne


Pobierz ppt "ZACHOWANIE ORGANIZACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google