Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA I EKSPLOATACJA BEZPIECZNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA I EKSPLOATACJA BEZPIECZNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW"— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA I EKSPLOATACJA BEZPIECZNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW
ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TRZEBIENIU Opracował: Jarosław Kowalski Dyrektor ds..Inwestycji i Ochrony Środowiska AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA KRAKÓW 2009

2 PRZEDSTAWIENIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE BOLESŁAWIEC
CEL OPRACOWANIA PRZEDSTAWIENIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE BOLESŁAWIEC NA PRZYKŁADZIE INSTALACJI ZUOK W TRZEBIENIU.

3 PREZENTACJA GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC - położenie
Gmina Miejska Bolesławiec jest położona w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, nad rzeką Bóbr. Część południowa leży w obrębie Pogórza Bolesławieckiego, mikroregionu wchodzącego w skład Pogórza Kaczawskiego, natomiast północna i wschodnia zalicza się do Równiny Wizowskiej, mikroregionu wchodzącego w skład Borów Dolnośląskich. Bolesławiec leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, prowadzących z zachodu na wschód tj. ze Zgorzelca do Wrocławia oraz z południa na północ tj. z Jakuszyc do Zielonej Góry. W niewielkiej odległości od miasta przebiega autostrada A4 oraz projektowana A18 z węzłami autostradowymi. W odległości 40 km znajdują się w Jędrzychowicach i Zgorzelcu przejścia graniczne z Niemcami, natomiast w odległości 60 km przejścia graniczne z Republiką Czeską - Jakuszyce i Zawidów. Przez Bolesławiec przebiega linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym E 30 stanowiąca element trzeciego europejskiego korytarza komunikacyjnego.

4 PREZENTACJA GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC - położenie

5 Widok na Rynek w Bolesławcu
PREZENTACJA GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC - inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych Widok na Rynek w Bolesławcu Zabytkowy wiadukt Kino-Teatr

6 PREZENTACJA GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC - inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych
Projekt: Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania: 1. Rozbudowa wiejskiego systemu kanalizacji, 2. Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków, 3. Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji. Wartość Projektu – ,43 PLN

7 CHARAKTERYSTYKA MZGK BOLESLAWIEC
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu powstał w dniu r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i jest spółką Gminy Miejskiej Bolesławiec. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Stanisława Staszica 6 w Bolesławcu. Siedziba MZGK Bolesławiec

8 CHARAKTERYSTYKA MZGK BOLESŁAWIEC
Strukturę organizacyjną Spółki tworzą piony: techniczny, inwestycyjny i finansowy oraz działy i zakłady. Spółka prowadzi: kompleksową usługę gospodarowania odpadami – ich odbiór, transport oraz unieszkodliwianie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, który to zakład administruje, kompleksową usługę w zakresie oczyszczania miasta, administrowanie targowiskiem miejskim, administrowanie cmentarzem komunalnym i świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych, dział robót drogowych wykonujący – w ramach wygranych przetargów publicznych – inwestycje drogowe.

9 CHARAKTERYSTYKA MZGK BOLESŁAWIEC - dni otwarte
Pokaz specjalistycznego sprzętu komunalnego MZGK.

10 GOSPODAROWANIE ODPADAMI - przepisy prawne dla działalności ZUOK
Aktem prawnym normalizującym zasady postępowania z odpadami jest USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U nr 62, poz. 628). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Na podstawie Ustawy: składowisko odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów, unieszkodliwianie odpadów – rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska,

11 CHARAKTERYSTYKA ZUOK W TRZEBIENIU
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu znajduje się w północno-zachodniej części województwa Dolnośląskiego, na północ od Bolesławca, w odległości ok. 22 km, ok.. 3 km. od najbliższych zabudowań. ZUOK prowadzi kompleksową gospodarkę odpadami poprzez: sortowanie odpadów komunalnych i segregowanych, kompostowanie w kompostowni modułowej i unieszkodliwianie poprzez składowanie. Administratorem ZUOK w Trzebieniu jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. ZUOK w Trzebieniu zlokalizowany jest na powierzchni 43 ha. Powierzchnia w granicach ogrodzenia 15,98 ha.

12 CHARAKTERYSTYKA ZUOK W TRZEBIENIU - lokalizacja
ZUOK jest położony na byłych poligonach poradzieckich. W otoczeniu terenu ZUOK występują nieużytki trawiaste, tereny leśne.Ze względu na występowanie w otoczeniu Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, ZUOK znajduje się w strefie działania obszaru Natura 2000.

13 ZUOK W TRZEBIENIU - cele realizacji inwestycji
Cele ogólne przedsięwzięcia: Celem ogólnym realizacji projektu była realizacja polityki Rządu RP w zakresie gospodarki odpadami a przez to poprawienie warunków życia i warunków zdrowotnych mieszkańców w rejonie rzeki Nysy Łużyckiej i Odry Cel bezpośredni przedsięwzięcia: Celem bezpośrednim było uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Bolesławiec poprzez wybudowanie nowoczesnego zakładu oraz stworzenie systemu segregacji odpadów u źródła.

14 ZUOK W TRZEBIENIU - cele realizacji inwestycji
Cele realizacji przedsięwzięcia umożliwienie stabilizacji odpadów organicznych i tym samym zapobieganie ich składowaniu bez uprzedniego unieszkodliwienia, zmniejszenie ilości kierowanych na składowisko odpadów, zmniejszenie uciążliwego oddziaływania składowiska odpadów na przylegle tereny, zwłaszcza obszary zamieszkane, 4. podniesienie zdrowotności mieszkańców terenów Polski i Niemiec w pasie granicznym poprzez eliminację skażenia wód (odcieki z niezabezpieczonych lub dzikich wysypisk przedostają się bezpośrednio do rzeki Bóbr, a następnie do rzeki Odry, zanieczyszczając źródła wody pitnej miast i wsi po obu stronach granicy),

15 ZUOK W TRZEBIENIU - sposób realizacji przedsięwzięcia
Inicjatorami projektu, mającego na celu kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi był Zarząd Spółki MZGK oraz władze Gminy Miejskiej Bolesławiec. Rozpoczęcie inwestycji umożliwiła UCHWAŁA Nr X/69/95 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 12 lipca 1995 roku, która przeznaczyła teren pod lokalizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Decyzja lokalizacyjna została poprzedzona wieloletnimi poszukiwaniami terenu pod inwestycję i trudnymi konsultacjami społecznymi. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu była realizowana w II etapach i eksploatację inwestycji rozpoczęto: Etap I – 1997r., Etap II – 2004r.

16 ZUOK W TRZEBIENIU - sposób realizacji przedsięwzięcia
W drodze postępowania wykonane zostały : Projekt Technologiczny – Koncepcja, Raport oddziaływania na środowisko – na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Projekt budowlany. Fazami realizacji przedsięwzięcia było: Zawarcie kontraktu z Wykonawcami, Nadzór nad realizacją projektu, Końcowa akceptacja projektu, Monitoring realizacji projektu, Koordynacja realizacji, Sprawozdawczość z realizacji.

17 ZUOK W TRZEBIENIU - sposób realizacji przedsięwzięcia
Realizacja I Etapu zakończyła się pod koniec 1996r. i była współfinansowana ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w wielkości ok. 50 % całej inwestycji, tj. ponad 1,5 mln. Pozostałe środki finansowe były środkami własnymi. Na realizację II Etapu pozyskano środki unijne w ramach przedakcesyjnego programu pomocowego - projektu Phare. Cel ten był realizowany w ramach Instrumentu II Priorytetu 6 „Wsparcie endogenicznego potencjału rozwojowego regionów – rozwój infrastruktury o znaczeniu ponadlokalnym” Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju przygotowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki. Pomoc Funduszu Phare pozwolił przyśpieszyć zakończenie planowanych działań w zakresie ochrony środowiska, które w wypadku realizacji wyłącznie ze środków własnych mogłyby przedłużyć się do ok. 2010r. Umożliwienie włączenia projektu do współfinansowania PHARE, pozwoliło zakończyć płatność działań do końca 2003r.

18 ZUOK W TRZEBIENIU - sposób realizacji przedsięwzięcia
Realizacja II Etapu została wykonana w latach przez: Projektant: „EKOSYSTEM” Sp. z o.o. z Zielonej Góry, Wykonawca – Konsorcjum Firm: HYDROBUDOWA 9 z Poznania i FOLEKO ze Świdnicy.

19 ZUOK W TRZEBIENIU - sposób finansowania przedsięwzięcia
Źródło finansowania Wysokość [zł.] Udział procentowy [%] Fundusz Phare CBC 8   43,44 WFOŚiGW we Wrocławiu 28,48 Budżet Państwa 2 000 000 10,10 Gmina Miejska Bolesławiec 2 640 000 13,34 Gmina Bolesławiec 120 000 0,60 MZGK Bolesławiec 800 000 4,04 RAZEM NETTO 19  100  2 mln euro w przeliczeniu po kursie na dany dzień.

20 ZUOK W TRZEBIENIU - zakres inwestycji
W ramach I Etapu powstały obiekty kubaturowe, przestrzenne, liniowe: kwatera składowa nr 1 portiernia waga samochodowa, brodzik dezynfekujący, boksy na odpady wielkogabarytowe stacja paliw W ramach II Etapu powstały obiekty, kubaturowe, przestrzenne, liniowe : kwatera składowa nr 2 budynek administracyjno-socjalny hala technologiczna zasobnia odpadów zmieszanych boksy na odpady zielone i biofrakcje oraz na surowce wtórne kontenerowa kompostownia modułowa wiata kompostowni pryzmowej, plac magazynowy kompostu studnie wiercone, przepompownie ścieków i wód deszczowych drogi wewnętrzne, place, sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna magazyn gruntu mineralnego

21 ZUOK W TRZEBIENIU - rysunek poglądowy
Usytuowanie obiektów w terenie

22 ZUOK W TRZEBIENIU - charakterystyka techniczna obiektów
Kwatera składowa nr 1: aktualnie eksploatowana, powierzchnia 3,98 ha, pojemność składowa m3 uszczelnienie kwatery jednowarstwowe – warstwa Bentomatu 6 mm + warstwa ochronna 30 cm ze żwiru, odcieki ujmowane drenażem do zbiornika bezodpływowego odgazowanie kwatery za pomocą 4 pionowych studni odgazowujących Kwatera składowa nr 2: aktualnie nieeksploatowana, powierzchnia 3,37 ha, pojemność składowa m3 uszczelnienie kwatery dwuwarstwowe: Bentomat + geomembrana PEHD z sensorowym odczytem rozszczelnień + podwójna geowłóknina ochronna zabezpieczenie ekranu przez geowłókninę - 2 warstwy brak odgazowania kwatery - przeznaczona na odpady balastowe i inertne

23 ZUOK W TRZEBIENIU - kwatera nr 2 składowiska na etapie realizacji
Budowa niecki kwatery składowej Układanie maty bentonitowej i geomembrany PEHD z sensorami

24 ZUOK W TRZEBIENIU - charakterystyka techniczna obiektów
Hala technologiczna, węzły i linie technologiczne: linia rozdziału odpadów zmieszanych: przenośnik kanałowy, przenośnik wznoszący, sito bębnowe, przenośnik przesyłowy frakcji grubej, przenośnik rewersyjny, prasa kontenerowa, linia sortowania odpadów: przenośnik kanałowy, przenośnik wznoszący, przenośnik sortowniczy, trybuna sortownicza – wydajność m3/rok linia prasowania i belowania odpadów: przenośnik kanałowo-wznoszący, prasa belująca, linia przygotowania biofrakcji do kompostowania: przenośnik przesyłowy, przenośnik wznoszący, separator ferromagnetyków, boksy magazynowe przeznaczone dla surowców wtórnych

25 ZUOK W TRZEBIENIU hala technologiczna- widok na kabinę sortowniczą
Przenośnik wznoszący do kabiny Boksy pod kabiną na odpady wysegregowane

26 ZUOK W TRZEBIENIU - charakterystyka techniczna obiektów
Zasobnia odpadów zmieszanych: punkt przyjęć odpadów surowych, przenośnik kanałowy Kontenerowa kompostownia modułowa – wydajność m3/rok: kontener sterowni komputerowej, kontener stacji dmuchaw, kontener biofoltra, kontenery robocze – wydzielone reaktory – stabilizacja tlenowa Dyspozytornia: pomieszczenie wagowe wyposażone w komputerowy zestaw pomiarowo-rejestrowy, zsynchronizowany z wagą, pomieszczenie hydrofornii, pomieszczenia socjalne

27 ZUOK W TRZEBIENIU - obiekty technologiczne na etapie realizacji
Przygotowanie fundamentów pod moduły kompostowni Hala technologiczna – wykonanie płyty hali i roboty instalacyjne

28 ZUOK W TRZEBIENIU - obiekty technologiczne,
Kontenerowa kompostownia modułowa Boksy odpadów biodegradowalnych

29 ZUOK W TRZEBIENIU - schemat technologiczny
Linia technologiczna kompostowania odpadów Linia technologiczna przygotowania biofrakcji do kompostowania Linia technologiczna sortowania odpadów użytkowych

30 ZUOK W TRZEBIENIU - eksploatacja zakładu
Zastosowane rozwiązania eksploatacji zakładu: Identyfikacja przywiezionych odpadów – karta przekazania odpadu+oględziny, Ważenie pojazdu z odpadami na wadze, Rozładunek odpadów: kwatera składowa, zasobnia odpadów zmieszanych, boksy odpadów segregowanych, Ważenie pojazdu po rozładunku przy wyjeździe, pobranie potwierdzenia przekazania odpadu, faktury, Sortowanie ręczno-mechaniczne w zasobni odpadów zmieszanych, Transport odpadów do sita bębnowego – rozdział na frakcje: < 70 mm > Transport frakcji > 70 mm: kabina sortownicza: sortowanie ręcznę – odpady do recyklingu, odpady do kwatery składowiska, odpady do kwatery składowiska, ew. do przygotowania na paliwo alternatywne, Transport frakcji < 70 mm: magazyn biofrakcji, kompostownia modułowa, kwatera składowiska – warstwy przesypowe,

31 ZUOK W TRZEBIENIU formowanie bryły odpadów na kwaterach składowych
Składowanie odpadów na składowisku odbywać się winno przy zachowaniu rygorów technologicznych zawartych w Instrukcji ZUOK. Kwatera nr 1: przewidziano składowanie odpadów w sześciu warstwach I-VI, o grubości 2 m każda i spadkami poprzecznymi 0,5%, przedzielone warstwami przesypowymi 0,15 m grubości z materiałów: gruntu mineralnego, gruzu budowlanego i ceramicznego. Warstwa I pełni funkcje ochronną uszczelnienia i drenażu i jej grubość wynosi 1,5 m. Warstwę VI należy formować tworząc wierzchowinę ze spadkami 2%. Kwatera nr 2: przewidziano składowanie odpadów w siedmiu warstwach o numerach VII-XIII, o grubości 2 m każda i spadkami poprzecznymi 0,5%, przedzielone warstwami przesypowymi 0,15 m grubości. Warstwa VII pełni funkcje ochronną uszczelnienia i drenażu i jej grubość wynosi 1,0-1,65 m. Warstwę XIII należy formować tworząc wierzchowinę ze spadkami 2%.

32 ZUOK W TRZEBIENIU - bilans odpadów segregowanych i komunalnych w Mg
ROK PAPIER I TEKTURA SZKŁO TWORZYWA SZTUCZNE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE SKŁADOWISKO SORTOWNIA 2004 167 350 129 14 500 1 002 2005 170 442 189 11 600 3 644 2006 310 545 248 12 326 3 823 2007 342 688 300 13 536 3 552 2008 360 705 375 3 601 13 340

33 ZUOK W TRZEBIENIU - ochrona przed hałasem
Do źródeł propagacji hałasu należy: ciężki sprzęt mechaniczny pracujący na kwaterach składowych [Kompaktor] urządzenia hali technologicznej [przenośniki taśmowe, linia segregacji, prasa, wentylatory], hałas komunikacyjny powodowany ruchem kołowego transportu samochodowego – śmieciarek dowożących odpady. Ochronę przed hałasem stosuje się poprzez: wewnątrz hali pracownicy obsługujący maszyny muszą pracować w ochronnikach słuchu, zakaz pracy maszyn i urządzeń technologicznych emitujących hałas w porze nocnej, ograniczenie ilość i czasu pracy maszyn i urządzeń technologicznych emitujących hałas do wielkości uwarunkowanych przyjętym procesem technologicznym.

34 ZUOK W TRZEBIENIU - zieleń ochronna
W związku z tym, że uciążliwość Zakładu zamyka się w granicach jego ogrodzenia i nie ma potrzeby tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania nie przewidziano zieleni ochronnej. Fot. Otoczenie Zakładu Zewnętrzne otoczenie Zakładu stanowią tereny byłego poligony JAR, obrośnięte dziko rosnącą zielenią trawiastą i krzewiastą, znajdują się tu także enklawy leśne. W promieniu ok. 3 km nie występują tereny zabudowane.

35 ZUOK W TRZEBIENIU - ochrona powietrza
Głównymi emitorami zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego są: kompostownia, kwatery składowe. Elementami w znaczący sposób ograniczającymi emisję eoliczną pyłów powierzchni kwatery składowej jest: składowanie odpadów na małych działkach roboczych i dobre ich zagęszczanie, nawilżanie składowanych odpadów i ich zagęszczanie, przesypywanie składowanych odpadów warstwami przesypowymi, Powstające podczas procesu kompostowania powietrze poprocesowe jest odsysane i kierowane w celu dezodoryzacji do kontenera z biofiltrem i następnie pozbawione nieprzyjemnego zapachu uwalniane do otoczenia.

36 ZUOK W TRZEBIENIU - monitoring składowiska
Podstawowy zakres wskaźników zanieczyszczeń został zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. 2002, Nr 220, poz. 1858) W celu kontroli oddziaływania na środowisko badaniom poddaje się elementy: poziom wód podziemnych, skład wód podziemnych, skład wód odciekowych, skład i emisję gazu składowiskowego, wielkość opadu atmosferycznego, skład i strukturę odpadów na składowisku, osiadanie powierzchni składowiska i ocena stateczności zboczy. Badania w sposób ciągły przeprowadza na podstawie umowy firma posiadająca kompetencje do przeprowadzania badań, zg. z normą PN-EN ISO/IEC17025/2005

37 ZUOK W TRZEBIENIU - sieci kontrolno - pomiarowe
ZUOK wyposażony jest w sieci kontrolno – pomiarowe: 4 otwory badawcze (piezometry) dla monitoringu wód podziemnych: (P1, P2, P7, P8), 2 studzienki odciekowe dla monitoringu wód odciekowych (Od1, Od2) 4 studzienki odgazowujące (S1, S2, S3, S4) Sensorowy system monitorowania szczelności warstw uszczelniających kwaterę składową nr 2, Monitoring ze względu na specjalistyczny charakter prowadzony jest w sposób ciągły przez jednostkę specjalistyczną.

38 CHARAKTERYSTYKA ZUOK W TRZEBIENIU - wymogi formalno-prawne
ZUOK prowadzi eksploatację w oparciu i zgodnie z: Decyzja Pozwolenie Zintegrowane Nr PZ 23/2006 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2006r. Decyzja nr SR.III /29/MS/06 z dnia r. Wojewody Dolnośląskiego zatwierdzająca instrukcję eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu. 3. Dyrektywa 75/442/EWG ramowa w sprawie odpadów: powstanie najlepszej dostępnej technologii, umożliwienie osiągnięcia celów poprzez recykling i kompostowanie odpadów. Dyrektywa 1999/31/UE w sprawie składowisk odpadów: realizowanie polityki i wdrożenie programu gospodarki odpadami na płaszczyźnie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, który pozwoli docelowo zredukować ilość składowanych odpadów na składowisku, również poprzez odzysk surowców wtórnych. Dyrektywa 94/62/WE opakowania i odpady z opakowań: stworzenie bazy technicznej umożliwiającej osiągniecie poziomu odzysku materiałów opakowaniowych na poziomie przewidzianym w dyrektywie.

39 ZUOK W TRZEBIENIU - formy popularyzacji gospodarowania odpadami
wprowadzenie segregacji odpadów – ustawienie w mieście 200 kompletów pojemników do segregacji typu IGLO (plastik+szkło+papier) wraz z materiałami propagującymi wprowadzoną selektywną zbiórkę odpadów. prowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolach, szkołach, na wyższych uczelniach, organizowanie wycieczek edukacyjnych do ZUOK, emitowanie w TV AZART-SAT filmów edukacyjnych o segregacji odpadów, organizowanie i współorganizowanie konkursów ekologicznych: akcji sprzątanie świat, zbierania puszek aluminiowych, piosenki ekologicznej, finansowanie nagród w konkursach ekologicznych, udziały w konkursach dot. gospodarki odpadami organizowanych przez Przegląd Komunalny, kampanie edukacyjne telewizyjne i prasowe skierowane do mieszkańców, przekazywanie placówkom oświatowym materiałów edukacyjnychi informacji propagujących czystość środowiska, ekologię i selektywną zbiórkę odpadów

40 MZGK- materiały promujące edukację ekologiczną i segregacje odpadów,

41 MZGK - otrzymane nagrody i wyróżnienia
Całokształt działań proekologicznych został zauważony m.in. przez: WFOŚiGW we Wrocławiu - Dyplom i nagroda finansowa zł.przyznana podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych „POLEKO” w Poznaniu, Poznań 2007 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – Dyplom i Medal NFOŚiGW w Warszawie za „Zasługi dla rozwoju systemu finansowania Ochrony Środowiska”, Bolesławiec 2007, Urząd Marszałkowski Wydział Ochrony Środowiska – Dyplom Uznania za zajęcie VI miejsca w Konkursie „Na najlepiej segregującą gminę” na Dolnym Śląsku w 2006r., Wrocław 2007,

42 MZGK - otrzymane nagrody i wyróżnienia

43 MZGK - otrzymane nagrody i wyróżnienia
Kapitułę Wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu”, która przyznała MZGK nominację w kategorii na najlepszą firmę na Dolnym Śląsku w 2007r. zatrudniająca do 250 osób, Kapitułę IX Edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu, która podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO’2008 przyznała nagrodę finansową 10 000 zł ufundowaną przez WFOŚiGW we Wrocławiu, przyznała w kategorii „Rekordowy Karton” w kategorii do 100 tys. mieszkańców STATUETKĘ i nagrodę finansową 10 000 zł ufundowaną przez NFOŚiGW w Warszawie, Kapitułę, która podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO’2008 wyróżniła Gminę Miejska Bolesławiec za inwestycję Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, gospodarowanie odpadami i prowadzoną segregację odpadami. Gmina Bolesławiec została Laureatem „PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII” nagrodę odbierał Prezydent Miasta Bolesławiec

44 MZGK – materiały prasowe dotyczące działalności ekologicznej

45 Przy opracowania korzystano z materiałów: 1
Przy opracowania korzystano z materiałów: 1. Decyzja Pozwolenie Zintegrowane Nr PZ 23/2006 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2006r. Dla Instalacji Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, 2. Instrukcja Eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu – Decyzja zatwierdzająca nr SR.III /29/MS/06 z dnia r. Wojewody Dolnośląskiego, 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U nr 62, poz. 628). 4. Materiały, foto - własne MZGK Bolesławiec, 5. Strona internetowa UM Bolesławiec, 6. Foto Miasta Bolesławiec – PROART Bolesławiec.

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jarosław Kowalski


Pobierz ppt "BUDOWA I EKSPLOATACJA BEZPIECZNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google