Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R ODZICE W SZKOLE ODPOWIEDZIALNY PARTNER I SOJUSZNIK Fundacja Rodzice Szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R ODZICE W SZKOLE ODPOWIEDZIALNY PARTNER I SOJUSZNIK Fundacja Rodzice Szkole."— Zapis prezentacji:

1 R ODZICE W SZKOLE ODPOWIEDZIALNY PARTNER I SOJUSZNIK Fundacja Rodzice Szkole

2 NOWELIZACJA USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY W 2007 ORAZ 2009 ROKU Dała rodzicom i ich reprezentantom skupionym w radzie rodziców nowe, istotne prawa i obowiązki w zakresie czynnego uczestnictwa w życiu szkoły ich dzieci Nowe kompetencje rad rodziców zdecydowanie sugerowały, że do egzekwowania tych praw i obowiązków należy rodziców przygotować w sposób profesjonalny i ze świadomością konsekwencji tych działań

3 F UNDACJA R ODZICE S ZKOLE Od trzech lat prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców, przygotowując ich do trudnej sztuki współpracy w szkole i jej otoczeniu społecznym Nasze szkolenia służą m. in. przełamywaniu barier i tworzeniu nowej jakości w budowaniu relacji między uczestnikami życia szkolnego

4 S ZKOŁA JEST INSTYTUCJĄ PUBLICZNĄ. DZIAŁA NA OKREŚLONYCH ZASADACH I W OKREŚLONYCH RAMACH PRAWNYCH Wychodząc ze specyfiki instytucji szkolnej powiemy, że dysponuje ona wszelkimi narzędziami, które mogą ułatwiać wspólne działanie, bycie, uczestnictwo, po warunkiem, że: Prawo wewnętrzne zapisane w dokumentach szkolnych jest przez wszystkich przestrzegane Wszyscy uczestnicy życia szkolnego znają i akceptują granice swoich kompetencji9 oraz prawa i obowiązki innych Relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami i organami szkoły są zrozumiałe, przejrzyste i jasne

5 A BY WPROWADZIĆ JAKOŚCIOWĄ ZMIANĘ WSPÓŁDZIAŁANIA RODZICÓW ZE SZKOŁA NIEZBĘDNE JEST ODEJŚCIE OD NAGROMADZONYCH PRZEZ LATA STEREOTYPÓW Nasze analizy wskazują, że pomimo ewidentnych niepowodzeń w dotychczas stosowanych sposobach włączania rodziców w sprawy szkoły często mamy do czynienia z powielaniem wzorów, które się nie sprawdziły. Autentyczne uspołecznienie szkoły wymaga podjęcia nowych działań, nie praktykowanych w polskiej szkole. Rzeczywiste a nie fikcyjne włączanie rodziców w sprawy szkoły stanie się faktem dopiero wtedy, kiedy dyrektorzy i nauczyciele zrozumieją, że będzie to służyć im samym.

6 MARIA MENDEL: RODZICE I NAUCZYCIELE JAKO SPRZYMIERZEŃCY Naszym punktem wyjścia, naszą filozofią jest propozycja wypracowana przez Panią profesor Marię Mendel. W publikacji Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy Pani profesor ukazuje praktyczną możliwość zapraszania rodziców do współpracy i włączania ich w życie szkoły ich dzieci. Autentyczna pomoc rodziców w rozwiązywaniu spraw szkolnych może podnieść jakość pracy szkoły. Więcej trudnych spraw może znaleźć rozwiązanie a niepowodzenia staną się rozumiane i akceptowane.

7 DOBRE STRONY ANGAŻOWANIA RODZICÓW W SPRAWY SZKOŁY Zadowoleni rodzice budują pozytywny wizerunek szkoły w swoim środowisku Może to być początkiem budowania lokalnego lobby oświatowego, z którym liczyć się będzie samorząd terytorialny.

8 DOBRE STRONY ANGAŻOWANIA RODZICÓW W SPRAWY SZKOŁY Oryginalne pomysły rodziców, mogą ułatwiać pracę nauczycieli i mieć wpływ na jakość pracy szkoły. Poważna dyskusja z rodzicami na tematy istotne dla szkoły, pozwala na wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów do tej pory uznawanych za nierozwiązywalne. Dobry kontakt z rodzicami pozwala pozyskać grupę wsparcia w trudnych sytuacjach. W sytuacji podejmowania niepopularnych decyzji, zmniejszamy ryzyko pojawienia się oporu lub konfliktów.

9 W JAKICH OBSZARACH MOŻNA LICZYĆ NA POMOC RODZICÓW ? Aspekty organizacji pracy szkoły Wpływ na różnorodność i bogactwo oferty zajęć pozalekcyjnych i ich poziom; Urozmaicenie kontaktów nauczyciele-rodzice (częstotliwość i tematyka spotkań, wspólne warsztaty etc.); Propozycja tematyki godzin wychowawczych (np.: rodzice profesjonaliści i eksperci); Inicjatywy i zaangażowanie w uroczystościach szkolnych; Sugestie dot. pracy sekretariatu i pracowników administracyjnych; Opinie dot. kontaktów z pedagogiem szkolnym, działalności biblioteki i świetlicy.

10 W JAKICH OBSZARACH RODZICE POWINNI MIEĆ GŁOS STANOWIĄCY ? Działalność wychowawcza szkoły Programy: wychowawczy i profilaktyki uchwalane w porozumieniu z radą pedagogiczną; Ocena atmosfery w szkole; Organizacja pracy wychowawczej (sposób traktowania uczniów przez nauczycieli i nauczycieli przez uczniów); Metody rozwiązywania problemów wychowawczych; Analiza problemu uzależnień, ocena działań szkoły mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym; Bezpieczeństwo uczniów (dyżury w szkole, przejścia przez jezdnię, przemoc w szkole i rodzinie).

11 O PIEKUŃCZA FUNKCJA SZKOŁY : Pomoc dzieciom i rodzinie; Zapewnienie czystości i higieny pomieszczeń; Organizacja opieki medycznej, psychologicznej i reedukacji dla dzieci potrzebujących wsparcia; Inna działalność, w którą włączamy rodziców; Obecność rodziców podczas posiedzeń rad pedagogicznych; Tworzenie misji, wizji i systemu wartości szkoły;

12 OFERTA FUNDACJI RODZICE SZKOLE SZKOLENIA Cel: przełamywanie barier i stereotypów, wskazywanie możliwości współpracy oraz zachęcanie do podejmowania decyzji dot. większego włączania się rodziców w działania na rzecz szkoły; Przełamywanie oporu związanego z przekazywaniem rodzicom kompetencji wynikających z ustawy o systemie oświaty; Pogłębianie partnerskiej współpracy nauczycieli i rodziców; Propagowanie idei budowania relacji opartych na dialogu; Wdrażanie idei demokratyzacji szkoły; Uczenie umiejętności efektywnego korzystania z aktywności obywatelskiej.

13 OFERTA FUNDACJI RODZICE SZKOLE CD. Obok szkoleń i warsztatów Fundacja prowadzi punkt konsultacyjny dla rodziców, rad rodziców, dyrektorów i nauczycieli; Wspólnie z CODN i STO przygotowaliśmy dwa moduły kursu internetowego, jak powołać i prowadzić radę rodziców; Tworzymy ogólnopolski portal rodzicielski, na którym znajdują się wszelkie sprawy związane ze szkołą.

14 P OMOC F UNDACJI W TWORZENIU FORÓW RODZICÓW O CHARAKTERZE REGIONALNYM Cele powołania: Integracja aktywnych rodziców i przygotowanie ich do uczestnictwa w III sektorze Integracja rodziców i nauczycieli wokół korzyści wynikających ze współpracy Zwiększenie identyfikacji rodziców i nauczycieli ze zmianami i innowacjami wprowadzanymi przez nich w szkole Tworzenie lobby rodziców na rzecz poszerzania ich wpływu na funkcjonowanie szkoły i oświaty w ich regionie.

15 P OMOC F UNDACJI W TWORZENIU FORÓW RODZICÓW O CHARAKTERZE REGIONALNYM Funkcjonowanie regionalnego forum rodziców umożliwi im wyrażanie opinii w sprawach wykraczających poza problemy jednej placówki, co daje poczucie siły i sprawstwa; Może także przynieść poczucie ciągłości realizowanych przez nich przedsięwzięć; Władze szkolne mogą inicjować i wspierać działania rodziców w kierunku tworzenia struktur ponadszkolnych; Nasza Fundacja dysponuje przykładami pracy takich struktur w wielu powiatach i województwach. Ich rola dla formowania wizerunku lokalnej oświaty i podnoszenia jej jakości jej nie do przecenienia.

16 F UNDACJA R ODZICE S ZKOLE Zapraszamy do współpracy Ul. Nowy Świat 39 00-029 Warszawa Tel./fax.: 22 828 87 80 721 326 336 604 176 544 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl


Pobierz ppt "R ODZICE W SZKOLE ODPOWIEDZIALNY PARTNER I SOJUSZNIK Fundacja Rodzice Szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google