Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań"— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań proinnowacyjnych Zespoły eksperckie faza IV Zespół tematyczny: Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie Solec Kujawski, 10.07.2012

2 Plan pracy 2 Lp.CzasZadanie do wykonaniaPlanowany wynik 113.00-13.05Powitanie uczestników 213.05-13.15Prezentacja wprowadzająca 313.15-14.15Prezentacja przyjętych założeń: główne kierunki rozwoju, cele, propozycje działań, spodziewane rezultaty Wnioski, uwagi, cele, działania 414.15-14.30Przerwa 514.30-15.15Prezentacja przyjętych założeń: główne kierunki rozwoju, cele, propozycje działań, spodziewane rezultaty Wnioski, uwagi, cele, działania 615.15-15.30Analiza SWOT 715.30Podsumowanie i zakończenie spotkaniaWskazania do dalszej pracy

3 Metodyka pracy 3 Cel – wypracowanie scenariuszy rozwoju regionu obejmujących następujące punkty: główne kierunki rozwoju, cele, propozycje działań, spodziewane rezultaty wdrażania RSI w poszczególnych obszarach tematycznych obejmowanych przez zespoły eksperckie. Dane wejściowe – wyniki badań, diagnoza sytuacji, tezy postawione w ankiecie Delphi II, wiedza i ustalenia zespołów eksperckich z fazy II. Metodyka pracy Moderowana dyskusja ekspercka, burza mózgów uczestników zespołów tematycznych, opiniowanie postawionych tez i wyciągniętych wniosków, proponowanie uwag, tez, zaleceń, propozycji działań. Formułowanie stanowiska w poszczególnych obszarach tematycznych. Wynik – w oparciu o wyniki pracy zespołów eksperckich – faza III zostanie opracowana propozycja celów i działań strategicznych.

4 Aktualizacja celów strategicznych i kierunków działań 4 Zasób wiedzy. Zespoły eksperckie – faza I – zapoznanie z wynikami analiz, Badanie metodą Delphi – I tura, Zespoły eksperckie – faza II – wypracowanie wizji rozwoju regionu, Badanie metodą Delphi – II tura, Zespoły eksperckie – faza III – wypracowanie scenariuszy rozwoju Badania opinii społecznej, Scenariusz/e rozwoju, Zespoły eksperckie – faza IV – cele strategiczne i kierunki działań proinnowacyjnych.

5 Obszary priorytetowe 5 Obszar priorytetowy I – Nauka i badania na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw. Obszar priorytetowy II – Innowacyjna gospodarka. Obszar priorytetowy III – Proinnowacyjne otoczenie biznesu. Obszar priorytetowy IV – Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie.

6 Obszar priorytetowy I - cele 6 Cel 1 – rozwój potencjału naukowo-badawczego i edukacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie komercjalizacji i transferu technologii oraz przygotowania kadr dla gospodarki. Cel 2 – wzmocnienie potencjału sektora nauki i techniki w województwie kujawsko-pomorskim jako zaplecza dla innowacyjnej gospodarki. Cel 3 – Likwidacja barier współpracy jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami w regionie. Cel 4 – Kierunki rozwoju jednostek naukowo-badawczych w regionie w zakresie wsparcia rozwoju innowacyjności regionu. Cel 5 – Rozwój procesów współpracy nauki i gospodarki, transferu i komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej.

7 Obszar priorytetowy II + III - cele 7 OP II Cel 1 – Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw. Cel 2 – Budowa i rozwój klastrów. Cel 3 – Wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Cel 4 – Likwidacja barier współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi. OP III Cel 1 – Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu, specjalizujących się w zakresie wsparcia proinnowacyjnego i eksportu. Cel 2 – Wzmocnienie regionalnej sfery instrumentów inżynierii finansowej. Cel 3 – Promocja i informacja w zakresie dostępności usług instytucji otoczenia biznesu w województwie.

8 Obszar priorytetowy IV - cele 8 Cel 1 – Promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży. Cel 2 – Promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród reszty społeczeństwa. Cel 3 – Promocja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cel 4 – Budowa konsensusu regionalnego na rzecz rozwoju innowacyjności w regionie.

9 Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie Cel 1 (cel szczegółowy) – promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży 9 Proponowane działania: Doskonalenie jakości nauczania przedsiębiorczości w szkołach poprzez finansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli przedmiotu. Dofinansowanie dla zainteresowanych nauczycieli uczestnictwa w specjalistycznych kursach trenerskich. Organizacja konkursów z nagrodami dla młodzieży na innowacyjne pomysły i wynalazki. Organizowanie dla uczniów wizyt w instytucjach (w tym w zakładach przemysłowych) stosujących innowacyjne technologie. Organizowanie dla uczniów wizyt w instytucjach administracji publicznej, wprowadzających innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu. Organizowanie konkursów dla studentów na najlepsze prace magisterskie z punktu widzenia ich innowacyjności i możliwości zastosowania proponowanych rozwiązań w gospodarce.

10 Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie Cel 1 (cel szczegółowy) – promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży c.d. 10 Doskonalenie sposobów wymiany informacji pomiędzy sektorem edukacji i administracją rynku pracy pod kątem aktualnej sytuacji na rynku pracy i poszukiwanych zawodów/kwalifikacji. Prowadzenie na wszystkich wyższych uczelniach zajęć doskonalących kompetencje miękkie: jak organizować burze mózgów, jak pracować w grupie, jak doskonalić swoją kreatywność. Utworzenie jednostki pozwalającej młodzieży na doskonalenie swoich postaw badawczych i innowacyjnych na wzór Centrum Nauki Experyment, działającego przy Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni (www.experyment.gdynia.pl)www.experyment.gdynia.pl Kontynuacja realizacji projektu Astrobaza (www.astrobaza.kujawsko- pomorskie.pl). Budowa w szkołach w których utworzono astrobazy dodatkowych mechanizmów służących kształceniu innowacyjności i kreatywności młodzieży.www.astrobaza.kujawsko- pomorskie.pl

11 Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie Cel 1 (cel szczegółowy) – promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży c.d. 11 Opracowanie, na wzór projektu Astrobaza i w oparciu o mocne strony uczelni w regionie, zbliżonego do niego projektu, wzmacniającego wśród uczniów postawy badawcze i proinnowacyjne. Wprowadzania jako elementu zajęć z przedsiębiorczości i innowacyjności nauczania zajęć z zarządzania ryzykiem. Wzmacnianie w ramach nauczania w szkołach zawodowych elementów współpracy z lokalnymi zakładami pracy (praktyki, staże, okresowe spotkania kadry nauczającej z przedstawicielami zakładów pracy).

12 Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie Cel 2 (cel szczegółowy) – promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród reszty społeczeństwa 12 Proponowane działania: Promowanie i dofinansowywanie kursów i szkoleń ułatwiających wykształcenie postaw proinnowacyjnych. Organizacja przez władze lokalne konkursów z nagrodami na innowacyjne rozwiązania na przykład w skali osiedla, wsi, małego miasteczka. Organizacja dni otwartych w jednostkach zajmujących się na terenie województwa kwestiami innowacyjności. Zorganizowanie konkursu z nagrodami np. Kujawsko-Pomorski Innowator na najbardziej innowacyjne rozwiązania w określonych sferach – gospodarce, administracji publicznej, edukacji. Promowanie stosowania przy przyjmowaniu na wybrane stanowiska pracy testów, dotyczących stopnia kreatywności kandydata.

13 Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie Cel 3 (cel szczegółowy) – promocja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Proponowane działania: Koncentracja sposobu promocji RIS na promocji za pomocą najlepszych praktyk – udanych projektów i rozwiązań. Organizacja corocznych konkursów z nagrodami dla najlepszych przedsięwzięć, związanych z realizacją RSI. Przypisanie jednostce zajmującej się monitoringiem realizacji strategii kompetencji do identyfikacji i opisu najlepszych praktyk. Określenie metodologii zasad zbierania i opisu najlepszych praktyk. Organizacja corocznej imprezy promocyjnej (konferencji, mini-targów), na której prezentowane będą przykłady najlepszych praktyk. Emitowanie w lokalnych telewizjach spotów, prezentujących przykłady udanych przedsięwzięć, wpisujących się w realizację RSI.

14 Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie Cel 3 (cel szczegółowy) – promocja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego c.d. 14 Promowanie RSI przy okazji festynów i imprez regionalnych. Organizowanie w szkołach i uczelniach konkursów z nagrodami, dotyczących znajomości RSI. Organizowanie w lokalnych mediach konkursów, dotyczących znajomości RSI.

15 Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie Cel 4 (cel szczegółowy) Budowa konsensusu regionalnego na rzecz rozwoju innowacyjności w regionie 15 Proponowane działania: Stworzenie skupiającego przedstawicieli różnych środowisk ciała monitorującego realizację Strategii i podejmującego decyzję na zasadzie konsensusu lub większości kwalifikowanej (np. 75%). Prowadzenie działań monitorujących realizację Strategii pod kątem uczestnictwa w jej realizacji wszystkich środowisk (poszczególnych uczelni, firm, władz lokalnych). W sytuacji pojawienia się niedoreprezentowania określonej grupy podejmowanie odpowiednich działań wyjaśniających i promujących RSI. Promowanie zawartości RSI na forum wojewódzkiej i powiatowych rad zatrudnienia, jako dysponujących ważnymi kompetencjami w sferze rynku pracy. Zorganizowanie Okrągłego Stołu, mającego doprowadzić do akceptacji RSI przez wszystkie znaczące obecne w regionie siły polityczne i organizacje pozarządowe. Uroczyste podpisanie porozumienia akceptującego RSI.

16 Analiza SWOT 16 Analiza SWOT: Czynniki wewnętrzne – mocne i słabe strony regionu, Czynniki zewnętrzne – szanse i zagrożenia. Założenia / wstępne tezy w oparciu o wyniki badań, ewaluacji oraz diagnozę. Tezy zostały poddane szeroko zakrojonemu badaniu metodą CAWI. Respondenci reprezentujący różne środowiska województwa kujawsko- pomorskiego, korzystając z ankiety internetowej dokonują weryfikacji postawionych tez. Wyniki badania.

17 Analiza SWOT – Czynniki wewnętrzne (1 / 3) 17 Mocne strony: Pozycja branż przemysłowych województwa: chemiczna, elektroniczna, elektromaszynowa i spożywcza; Pozycje branż usługowych: turystyka uzdrowiskowa; Kwalifikacje kadry inżynierskiej; Infrastruktura parków technologicznych i przemysłowych.

18 Analiza SWOT – Czynniki wewnętrzne (2 / 3) 18 Słabe strony: Mała liczba oddolnych inicjatyw klastrowych; Niski poziom innowacyjności firm w województwie (MMŚP); Niski poziom wydatków na działalność B+R; Braki w programach nauczania przedmiotów w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości; Słabe wsparcie innowacyjności przez władze lokalne; Wysoki poziom bezrobocia w województwie; Niedostosowanie do potrzeb oferty jednostek otoczenia biznesu zajmujących się wpieraniem innowacyjności w regionie; Słabe wykorzystanie instrumentów finansowych wspierających działalność innowacyjną dostępnych w województwie; Niski poziom współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami.

19 Analiza SWOT – Czynniki wewnętrzne (3 / 3) 19 Sporne czynniki: Poziom innowacyjności firm w województwie (sektor dużych przedsiębiorstw); Poziom informatyzacji przedsiębiorstw w województwie; Oferta jednostek naukowych; Zrozumienie i akceptacja dla działań dotyczących podnoszenia innowacyjności regionu; Aktywność gospodarcza ludności; Proeksportowa orientacja województwa; Dostępność siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach.

20 Analiza SWOT – Czynniki zewnętrzne 20 Szanse: Nowa perspektywa finansowania funduszy strukturalnych na rzecz wspierania innowacyjności; Zagrożenie: Niski poziom finansowania działalności B+R z budżetu krajowego; Biurokracja i bariery administracyjne; Zdolność komercjalizacji wyników prac B+R w jednostkach naukowo- badawczych; Światowy kryzys gospodarczy; Sporne Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz wspierania innowacyjności; Finansowanie pozabudżetowe działalności B+R; Zmiany kierunków kształcenia w kraju i na świecie; Zainteresowanie inwestorów zewnętrznych regionem.

21 Dane kontaktowe Wykonawcy 21 Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa tel. (022) 256 39 00, fax. (022) 256 39 10 email: biuro@pag-uniconsult.plbiuro@pag-uniconsult.pl Osoba do kontaktów bieżących: Bogdan Pietrzak, bpietrzak@pag-uniconsult.plbpietrzak@pag-uniconsult.pl Tel. (biuro j.w.), tel. kom. 505 058 720 Strona internetowa projektu: www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google